[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2004

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Věřím, Pane, pomoz nedověře mé! Marek 9,24 K


8. neděle po svaté Trojici

Žijte jako děti světla - ovoce světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9


1. Neděle Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil. 2.Mojžíšova 13,21

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 2.Timoteovi 2,13

I když vidíš všecko černě a když chceš se vzdát,
Pán tvůj jedná vždycky věrně, nemusíš se bát.
I když sám jsi často zklamal, naději smíš mít,
že Bůh také tebe přijal, chce ti odpustit.
- Svítá 237,2.3 -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5 ,8-14 == Žalm 119,129-136 ==


2. Pondělí Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. 3.Mojžíšova 19,2

Nyní se dejte do služby spravedlnosti k posvěcení. Římanům 6,19

== Jakubova 2,14-26 == Marek 3,21-24 ==


3. Úterý Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. Žalm 33,10

I kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá. 1.Petrova 3,14

== 2.Korintským 6,11-18 == Marek 5,24-34 ==


4. Středa Který Bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové bohatýrské skutky jako ty? 5.Mojžíšova 3,24

Protože známe tuto bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi. 2.Korintským 5,11

== Jakubova 3,13-18 == Marek 5,35-43 ==


5. Čtvrtek Má duše v noci po tobě touží, můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá. Izaiáš 26,9

My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. Filipským 3,20

== Lukáš 11,33-41 == Marek 6,1-6 ==


6. Pátek S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. Izaiáš 12,3

Ježíš zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!" Jan 7,37

== Jan 18,19-24 == Marek 6,7-13 ==


7. Sobota Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši mou, obživil jsi mne. Žalm 30,4 K

Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. 2.Korintským 4,10

== Filipským 2,12-18 == Marek 6,14-29 ==


9. neděle po svaté Trojici

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat více. Lukáš 12,48


8. Neděle Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. 2.Mojžíšova 15,2

Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Efezským 6,10

Bůh je záštita má, Bůh je záštita má,
Bůh je záštita má, s ním nemusím se bát.
Nevím, co mi zítřek tají,
strasti bez konce se zdají,
mraky cestu zakrývají, ale Bůh je spása má.
- Svítá 23,1 -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 == Žalm 141 ==


9. Pondělí Zpívejte Hospodinu píseň novou; zpívej Hospodinu celá země! Žalm 96,1

Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Zjevení 19,6-7

== 1.Královská 3,16-28 == Marek 6,30-44 ==


10. Úterý Hospodine Bože můj, velmi jsi veliký, velebnost a krásu jsi oblékl. Přioděls se světlem jako rouchem. Žalm 104,1.2 K

Ježíš Martě odpověděl: "Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?" Jan 11,40

== Ezechiel 3,16-21 == Marek 6,45-56 ==


11. Středa Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Ezechiel 36,26

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. 2.Korintským 5,17

== Matouš 19,4-15 == Marek 7,1-15 ==


12. Čtvrtek Toto je Hospodinův výrok: Ty, kdo mne ctí, poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zlehčeni. 1.Samuelova 2,30

Ježíš praví: Kdo slyší vás, slyší mne. Lukáš 10,16

== Efezským 5,15-20 == Marek 7,17-23 ==


13. Pátek Ó by mne byl lid můj poslouchal! Žalm 81,14 K

Ježíš praví: "To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás." Jan 15,12

Toť jeho vůle a náš svatý úkol:
stát k sobě v lásce, ke všem bratřím vůkol!
Jen tím se naše v něho víra měří
a svět v něj věří.
- 226,2 -

== Jan 19,9-16 == Marek 7,24-30 ==

1727 požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu


14. Sobota Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, který tě vytvořil v životě matky: " Já jsem Hospodin, já konám všechno: sám nebesa roztahuji, překlenul jsem zemi." Izaiáš 44,24

My přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. 1.Korintským 8,6

== Lukáš 12,42-48 == Marek 7,31-37 ==


10. neděle po svaté Trojici

Blaze národu, jehož je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12


15. Neděle Kdo je podobný tobě mezi silnými, ó Hospodine? Kdo jest tak jako ty, velebný v svatosti, hrozný v chvalách, činící divy? 2.Mojžíšova 15,11 K

Jsou rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. 1.Korintským 12,6

Všichni v tento čas, ó lidé, svůj hlas
jasný vydejte, rukou plesejte,
Bohu zpívajíc, zvučně jej chválíc;
neboť jest on Pán všech nejvyšší sám,
Bůh velmi hrozný, král všeho možný,
všecken svou mocí svět spravující.
- 9,1 -

== Lukáš 19,41-48 == Římanům 9,1-16 == Žalm 140 ==


16. Pondělí Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Žalm 95,7-8

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. Jan 10,27

== Římanům 11,1-12 == Marek 8,1-10 ==


17. Úterý Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný? Jozue 1,9

Pán řekl Pavlovi: "Neztrácej odvahu! Jako jsi svědčil o mně v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě." Skutky 23,11

== Lukáš 21,5-24 == Marek 8,11-13 ==


18. Středa Bůh živý vysvobozuje a vytrhuje. Daniel 6,27.28

Kristus praví: Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Jan 12,47

== Jan 4,19-26 == Marek 8,14-21 ==


19. Čtvrtek Kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábelově. Zachariáš 4,10

Boží království je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi; ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny byliny a vyhání tak veliké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu. Marek 4,31.32

== Římanům 11,13-24 == Marek 8,22-26 ==


20. Pátek Ani voda z dešťů nemizí tak rychle, jak rychle můj lid na mne zapomíná. Jeremiáš 18,14-15 L

Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení. 2.Timoteovi 4,2.3

== Lukáš 23,27-31 == Marek 8,27-33 ==


21. Sobota Proto Bůh vedl lid oklikou, cestou přes poušť k Rákosovému moři. 2.Mojžíšova 13,18

Ježíš byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Marek 1,13

== Zachariáš 12,1-10 == Marek 8,34-9,1 ==

1732 vyslání prvních misionářů z Ochranova


11. neděle po svaté Trojici

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5


22. Neděle "Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu," praví Hospodin, "daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí." Žalm 12,6

Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu s očí. Zjevení 7,17

Když volám k němu vřele,
on vyslýchá mne rád.
On bude také déle
mi po pravici stát.
Když vlnobití duje
a přijde bouření,
tu Bůh mne vytrhuje
a dává čerstvení.
- 333,2 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 122 ==


23. Pondělí Nyní tedy vydejte se srdcem svým a duší svou k hledání Hospodina Boha svého. 1.Paralipomenon 22,19 K

Království nebeské je, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. Matouš 13,45-46

== Ezechiel 17,1-24 == Marek 9,2-13 ==


24. Úterý Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu. Žalm 39,5

Bůh řekl: "Blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?" Lukáš 12,20

== 1.Mojžíšova 19,15-26 == Marek 9,14-29 ==


25. Středa Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to on, kdo vyvádí z tenat smrti. Žalm 68,21

Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. 2.Korintským 5,1

== Marek 7,24-30 == Marek 9,30-37 ==


26. Čtvrtek Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utajen ti není. Žalm 38,10

Když ještě byl syn daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Lukáš 15,20

== 1.Petrova 5,1-5 == Marek 9,38-41 ==


27. Pátek Na pomoc mi pospěš, Panovníku, moje spáso! Žalm 38,23

Marta řekla Ježíšovi: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá." Ježíš jí řekl: "Tvůj bratr vstane." Jan 11,21-23

== Lukáš 22,54-62 == Marek 9,42-50 ==


28. Sobota Ti z Judova domu, kteří vyváznou a zůstanou, opět se zakoření a vydají ovoce. 2.Královská 19,30

Vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. 2.Petrova 3,15

== Izaiáš 26,1-6 == Marek 10,1-12 ==


12. neděle po svaté Trojici

Nalomenou třinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3


29. Neděle Jeho synů bude jako kdysi, jeho pospolitost přede mnou obstojí, praví Hospodin. Jeremiáš 30,20

A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval. Skutky 9,31

Můj dům ne silou světa
má růsti, praví Pán,
mým Duchem krásně zkvétá
můj sbor, ten slavný stan,
ta stavba ušlechtilá,
má církev vybraná,
má choť, jež zvítězila,
s níž jest má obrana.
- 182,1 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-20 == Žalm 147 ==


30. Pondělí Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. 2.Mojžíšova 23,25

Ježíš přistoupil, vzal Šimonovu tchyni za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. Marek 1,31

== Matouš 9,27-34 == Marek 10,13-16 ==


31. Úterý Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny. Izaiáš 48,18

Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. 1.Korintským 14,33

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == Marek 10,17-31 ==


SRPEN 2004: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]