[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2004

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Žalm 127,1


1. Středa Toto praví Panovník Hospodin: "Shromáždím dům izraelský z národů, mezi kterými jsou rozptýleni, a budu mezi nimi posvěcen před očima pronárodů". Ezechiel 28,25

Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo." Zjevení 15,4

== Matouš 17,14-21 == Jeremiáš 1,1-19 ==


2. Čtvrtek Povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Žalm 73,24

Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň? 1.Korintským 15,55

== Jakubova 5,13-16 == Jeremiáš 2,1-13 ==


3. Pátek Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův. Zachariáš 2,14

Ježíš řekl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek." Jan 14,23

== Lukáš 23,6-12 == Jeremiáš 3,19-4,4 ==


4. Sobota Kéž mě zahrne tvé slitování a budu žít. Žalm 119,77

Ježíš řekl slepému: "Jdi, tvá víra tě zachránila." Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Marek 10,52

== Izaiáš 57,15-19 == Jeremiáš 6,9-21 ==


13. neděle po svaté Trojici

Cokoli jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K


5. Neděle Dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha. Ezechiel 11,19

Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu, je Bůh. 2.Korintským 1,21

Ó Pane, jenž jsi skála a základ spasení
a studně církve stálá, z níž pokoj pramení,
ó dej, ať základ ten u víře v duši čisté,
i v hrozný soudu den před trůnem tvým, ó Kriste,
je při nás nalezen.
- 175,5 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 143 ==


6. Pondělí Ti, kteří se znají ke svému Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. Daniel 11,32

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní. 1.Korintským 16,13

== 5.Mojžíšova 15,1-11 == Jeremiáš 7,1-15 ==


7. Úterý Budu se radovat, jásotem tě oslavovat, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy. Žalm 9,3

Potěšili jste mě a naplnili nesmírnou radostí uprostřed všeho našeho soužení. 2.Korintským 7,4

== Amos 5,4-15 == Jeremiáš 7,16-28 ==


8. Středa To vás zkouší Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší. 5.Mojžíšova 13,4

Protože Ježíš sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Židům 2,18

== 5.Mojžíšova 24,10-22 == Jeremiáš 9,1-23 ==


9. Čtvrtek Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Jeremiáš 24,7

Tu se po nich Ježíš rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku: "Zvedni ruku!" Zvedl ji a jeho ruka byla zase zdravá. Marek 3,5

== Skutky 4,32-37 == Jeremiáš 12,1-6 ==


10. Pátek Kdo je ten Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji. Žalm 24,8

Bojuj dobrý boj víry! 1.Timoteovi 6,12

== Matouš 26,47-56 == Jeremiáš 13,1-11 ==


11. Sobota Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. 1.Mojžíšova 15,1

Abraham uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo; tím se stal "otcem mnohých národů" podle slova: tak četné bude tvoje potomstvo. Římanům 4,18

== Judova 1-25 == Jeremiáš 14,1-16 ==


14. neděle po svaté Trojici

Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej se na všechna dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K


12. Neděle Hospodin řekl: "Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města?" Jonáš 4,10-11

Ježíš řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní." Lukáš 5,31

Víš-li pak, kdo kvílí v žalu, jak byl tvůj,
jdi, jdi v této chvíli a jej potěšuj,
ať se vzepře zlému, času nemaří,
s ním jdi, veď ho k svému, duše lékaři!
- 322,3 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,12-17 == Žalm 146 ==


13. Pondělí Neuposlechl mě lid můj, Izrael mi povolný být nechtěl. Nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem. Ať si jdou za svými plány. Žalm 81,12.13

Přichází hodina, ano už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít. Jan 5,25

== 2.Timoteovi 1,1-7 == Jeremiáš 15,10-21 ==


14. Úterý Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Žalm 32,8

Ježíš spatřil učedníky zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim. On na ně promluvil: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!" Vstoupil k nim na loď a vítr se utišil. Marek 6,48.50.51

== Jan 9,24-41 == Jeremiáš 16,1-13 ==


15. Středa Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Přísloví 1,7

Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? 2.Korintským 13,5

== Filemonovi 1-22 == Jeremiáš 17,5-13 ==


16. Čtvrtek Z života mé matky ty jsi můj Bůh. Žalm 22,11

Ten, který mě vysvobodil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Galatským 1,15-16

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == Jeremiáš 18,1-12 ==


17. Pátek Hospodine, postav stráž mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku. Žalm 141,3

Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1.Petrova 3,9

== Jan 13,31-35 == Jeremiáš 19,1-13 ==


18. Sobota Služ Hospodinu celým srdcem a ochotnou myslí. Hospodin zkoumá srdce všech. 1.Paralipomenon 28,9

Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu. Marek 12,17

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == Jeremiáš 20,7-18 ==


15. neděle po svaté Trojici

Všechnu starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7


19. Neděle Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Jozue 1,5

Štěpán řekl: "Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží." Tu začali hrozně křičet a zacpávali si uši; všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Skutky 7,56-58

Ač pak často divné jsou
cesty, jimiž on mne vodí,
vím, že on jde přede mnou
a mne posléz vysvobodí:
cíl těch jeho divných cest
otevřené nebe jest.
- 324,5 -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5-11 == Žalm 127 ==


20. Pondělí Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva. Žalm 112,5

Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 2.Korintským 9,6

== Filipským 4,8-14 == Jeremiáš 21,1-14 ==


21. Úterý Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12

Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se! 1.Korintským 6,9

== 1.Timoteovi 6,3-11 == Jeremiáš 23,1-8 ==


22. Středa Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Jeremiáš 31,3

Řekl mu Natanael: "Odkud mne znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem." Jan 1,48

== Skutky 27,33-44 == Jeremiáš 25,1-14 ==


23. Čtvrtek Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. Žalm 104,33

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Jakubova 5,13

== Lukáš 10,38-42 == Jeremiáš 26,1-19 ==


24. Pátek Bůh viděl mou trýzeň a námahu mých rukou. 1.Mojžíšova 31,42

Buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že naše práce není v Pánu marná. 1.Korintským 15,58

== Lukáš 22,35-38 == Jeremiáš 27,1-22 ==


25. Sobota Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; má modlitba vešla k tobě. Jonáš 2,8

Pán při mně stál a dal mi sílu. 2.Timoteovi 4,17

== Lukáš 6,20-26 == Jeremiáš 28,1-17 ==


16. neděle po svaté Trojici

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10


26. Neděle Já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Abakuk 3,18

Komorník jel cestou svou, raduje se. Skutky 8,39 K

Radost v duši, v líci zář,
v srdci obraz Boží,
na rtech píseň, kráčím vpřed
přes trní a hloží.
- Kytice 64,1 -

== Jan 11,1-27 == 2.Timoteovi 1,7-10 == Žalm 42 ==


27. Pondělí Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru. Sofoniáš 2,3

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 1.Korintským 13,4

== Římanům 6,18-23 == Jeremiáš 29,1-14 ==


28. Úterý Toto praví Hospodin: Nevyléčitelné je tvé poranění, bolestná je tvá rána. Zahojím a vyléčím tvé rány. Jeremiáš 30,12.17

Kristus za všechny umřel, aby ti, kteří živi jsou, již ne sami sobě živi byli, ale tomu, který za ně umřel i z mrtvých vstal. 2.Korintským 5,15 K

== Skutky 21,8-14 == Jeremiáš 30,1-3;31,1-14 ==


29. Středa Panovníku Hospodine, ukaž na mně pro své jméno, jak je tvé milosrdenství dobrotivé, vysvoboď mě! Žalm 109,21

Anděl mu řekl: "Neboj se Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena." Lukáš 1,13

== Lukáš 10,17-20 == Jeremiáš 31,18-37 ==


30. Čtvrtek Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních! Žalm 112,1

Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte. 1.Petrova 2,17

== 1.Mojžíšova 16,6-14 == Jeremiáš 36,1-32 ==


ZÁŘÍ 2004: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]