[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2004

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Kde je Duch Páně, tam je svoboda. 2.Korintským 3,17


1. Pátek Nebudou žíznit, až je povede vyschlými kraji, vodu ze skály jim vyvede jak bystřinu. Izaiáš 48,21

Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení 22,17

== Zjevení 14,6-16 == Jeremiáš 37,1-21 ==


2. Sobota Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé na věky. Izaiáš 40,6.8

Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. 1.Petrova 1,23

== Matouš 18,10-14 == Jeremiáš 38,1-13 ==


17. neděle po svaté Trojici

Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4


3. Neděle Já Hospodin jsem tě poznal na poušti, ve vyprahlé zemi. Ozeáš 13,4.5

Není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? 1.Korintským 10,16

Kdo jen jeho lačný jest,
žízní potěšení jeho,
toho Ježíš ráčí vést
k zdrojům zboží nebeského.
Plně bude nasycen,
až mu vzejde věčný den.
- 214,2 -

== Lukáš 12,13-21 == 2.Korintským 9,6-15 == Žalm 65 ==


4. Pondělí Ve tvou spásu naději jsem složil, Hospodine. 1.Mojžíšova 49,18

Kristus na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 1.Petrova 2,24

== Marek 5,24-34 == Jeremiáš 38,14-28 ==


5. Úterý Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. Žalm 111,2

Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Skutky 6,7

== Jakubova 1,1-13 == Jeremiáš 39,1-18 ==


6. Středa Schovej slzy mé do lahvice své, což bys jich v počtu neměl? Žalm 56,9 K

Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: "Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš." A dal se do pláče. Marek 14,72

== Lukáš 7,1-10 == Jeremiáš 40,1-16 ==


7. Čtvrtek Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil". Mojžíš se tedy za lid modlil. 4.Mojžíšova 21,7

Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením, poznali jeho vůli. Koloským 1,9

== Skutky 5,34-42 == Jeremiáš 41,1-18 ==


8. Pátek Ruka Hospodinova to učinila a v jeho ruce je život všeho, co žije. Jób 12,9.10

Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Marek 8,36

== Jan 19,28-30 == Jeremiáš 42,1-22 ==


9. Sobota Zapomínáš na Hospodina, který tě stvořil, který roztáhl nebesa a položil základy země. Izaiáš 51,13

Všechno podrobil pod nohy Krista a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve. Efezským 1,22

== Matouš 14,22-33 == Jeremiáš 43,1-13 ==


18. neděle po svaté Trojici

A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. 1.Janova 4,21


10. Neděle Ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta. Žalm 102,28

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. 1.Timoteovi 1,17

Tě oslavují tvorové, ó vládce nebe, země,
a všichni tvoji skutkové i každé světa plémě
tě, tvůrce přesilného ctí, tvou moudrost chtějí slaviti.
Čest, chválu Bohu vzdejte!
- 57,2 -

== Marek 12,28-34 == Římanům 14,17-19 == Žalm 144 ==


11. Pondělí Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 2.Mojžíšova 20,2

Kde je Duch Páně, tam je svoboda. 2.Korintským 3,17

== 1.Tesalonickým 4,9-12 == Jeremiáš 44,1-23 ==


12. Úterý Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní jak vyprahlá země. Žalm 143,6

Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Matouš 6,25

== 1.Timoteovi 1,1-11 == Jeremiáš 45,1-5 ==


13. Středa Bůh mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje. Daniel 2,21

Ne ten, kdo doporučuje sám sebe, je osvědčený, nýbrž ten, koho doporučuje Pán. 2.Korintským 10,18

== Píseň 8,4-7 == Pláč 1,1-22 ==


14. Čtvrtek Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Přísloví 16,3

Pavel píše: Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. 1.Korintským 3,6

== Skutky 6,1-7 == Pláč 3,1-33 ==


15. Pátek Byl počten mezi nevěrníky a nesl hřích mnohých. Izaiáš 53,12

Ježíš je začal učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen, být zabit a po třech dnech vstát. Marek 8,31

== Lukáš 23,32-34 == Pláč 3,34-66 ==


16. Sobota Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek veden na porážku. Izaiáš 53,7

Ježíš řekl: "Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš." Marek 14,36

== Matouš 5,17-24 == Pláč 5,1-22 ==


19. neděle po svaté Trojici

Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen. Jeremiáš 17,14


17. Neděle Josef se ocitl v pevnosti. Ale Hospodin byl s ním. 1.Mojžíšova 39,20.21

Petr spal mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy a stráže přede dveřmi hlídaly vězení. Najednou u něho stál anděl Páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: "Rychle vstaň!" A s Petrových rukou spadly řetězy. Skutky 12,6.7

Nesmí tě strhnout dravý proud
do zkázy -- můj jsi, můj.
Ohněm-li půjdeš, neshoří
jediný vlásek tvůj.
- 332,3 -

== Marek 2,1-12 == Efezským 4,22-32 == Žalm 137 ==


18. Pondělí Ke mně se obracejí zády, nikoli tváří. Ve zlý čas volají: "Povstaň a zachraň nás!" Jeremiáš 2,27

Neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Římanům 2,4

== Marek 10,46-52 == 2.Korintským 1,1-7 ==


19. Úterý Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Pláč 3,25

Kamkoli Ježíš vcházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout byť jen třásně jeho roucha. A kdo se ho dotkli, byli uzdraveni. Marek 6,56

== Lukáš 5,12-16 == 2.Korintským 1,8-11 ==


20. Středa Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 1.Mojžíšova 1,1

Ježíš praví: Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Marek 13,31

== Kazatel 12,1-8 == 2.Korintským 1,12-24 ==


21. Čtvrtek I stane se potom: Vyleji svého Ducha na každé tělo. Joel 3,1

Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele. Titovi 3,4-6

== Marek 6,7-13 == 2.Korintským 2,1-11 ==


22. Pátek Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků. Žalm 36,6

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2

== Matouš 27,39-44 == 2.Korintským 2,12-17 ==


23. Sobota I sestoupí na tě Duch Hospodinův, a prorokovati budeš s nimi, a proměněn budeš v muže jiného. 1.Samuelova 10,6 K

Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2.Korintským 5,21

== Skutky 14,8-18 == 2.Korintským 3,1-11 ==


20. neděle po svaté Trojici

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8


24. Neděle Kdo přikrývá přestoupení svá,nepovede se jemu šťastně; ale kdo je vyznává a opouští, milosrdenství dojde. Přísloví 28,13 K

Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Matouš 23,12

Kdo ještě v sobě cítí, že chtěl by velkým býti,
ten pomni na Ježíše, on sluhou stal se tiše.
Ó, hleďte se jen nížit a ke Kristu se blížit.
Nechť on vám všecko jesti a dejte se mu vésti.
- [1908] 207,1-2 -

== Marek 10,2-16 == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 142 ==


25. Pondělí V oněch dnech a v onen čas, je výrok Hospodinův, budou hledat Izraelovu nepravost, ale žádná nebude, a Judův hřích, ale nebude nalezen, neboť odpustím těm, které zanechám. Jeremiáš 50,20

Považ dobrotu i přísnost Boží: Přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Římanům 11,22

== 2.Mojžíšova 23,10-16 == 2.Korintským 3,12-18 ==


26. Úterý Budou sídlit v bezpečí a nikdo je nevyděsí. Ezechiel 34,28

Vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo. Židům 12,13

== 2.Mojžíšova 18,13-27 == 2.Korintským 4,1-6 ==


27. Středa Toto praví Hospodin: Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Izaiáš 45,12

Kristus se modlí: Prosím za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. Jan 17,9

== 1.Mojžíšova 24,54-67 == 2.Korintským 4,7-12 ==


28. Čtvrtek Panovníku, jsem v tísni, zasaď se o mne! Izaiáš 38,14

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8,26

== 2.Mojžíšova 19,3-9 == 2.Korintským 4,13-18 ==


29. Pátek Jákob řekl: Budeme putovat do Bét-elu. Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel. 1.Mojžíšova 35,3

Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. 1.Timoteovi 1,12

== Jan 18,28-32 == 2.Korintským 5,1-10 ==


30. Sobota Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší. Izaiáš 59,2

Čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. Skutky 3,19

== Kazatel 12,9-14 == 2.Korintským 5,11-15 ==


21. neděle po svaté Trojici

Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21


Den reformace

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už položen jest, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

== Matouš 5,1-12 == Žalm 46,2-8 ==


31. Neděle Bil jsem tě ve svém rozlícení, se zalíbením se však nad tebou slitovávám. Izaiáš 60,10

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy. 2.Korintským 4,17

On učiní to, dobrý, věrný Bůh,
vždyť nad sílu tě pokoušeti nedá.
Zvíš, tvým že Otcem, sevřený tvůj duch
když u něho si utišení hledá.
Jen hlasu jeho útěšného dbej
a nezoufej!
- 328,1 -

== Efezským 6,10-17 == Matouš 5,38-48 == Žalm 96 ==


ŘÍJEN 2004: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]