[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2004

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Izaiáš 56,1

1. Pondělí Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou občerstvuje. Žalm 23,2-3 K

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

== Římanům 12,17-21 == 2.Korintským 5,16-21 ==


2. Úterý Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina! Žalm 31,25

Učedníci vyšli a volali k pokání; vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. Marek 6,12.13

== 1.Samuelova 26,5-24 == 2.Korintským 6,1-10 ==


3. Středa O tvé spravedlnosti bude hovořit můj jazyk, každý den tě bude chválit. Žalm 35,28

Pavel píše: Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. 1.Korintským 9,23

== Přísloví 29,18-25 == 2.Korintským 6,11-7,1 ==


4. Čtvrtek Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji. Ozeáš 14,5

Bloudili jste jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. 1.Petrova 2,25

== Izaiáš 32,1-8 == 2.Korintským 7,2-16 ==


5. Pátek Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3,5-6

Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl! Marek 13,5

== Lukáš 22,49-53 == 2.Korintským 8,1-5 ==


6. Sobota Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. 1.Mojžíšova 12,4

Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde. Židům 11,8

== 2.Timoteovi 2,1-6 == 2.Korintským 8,6-15 ==


22. neděle po svaté Trojici

Bůh je naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová. A protož nebudem se báti. Žalm 46,2-3a K


7. Neděle Služebník Rebeku mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, či nikoli. 1.Mojžíšova 24,21

Zkoumejte, co se líbí Pánu. Efezským 5,10

Jen sebe zkoušejte, zda cestou víry jdete,
zda Kristus ve vás živ a vy ho sledujete,
jenž tichý, pokorný a trpělivý byl,
zda bližním sloužiti jste chtivi ze všech sil.
- 248,1 -

== Žalm 83,3-12 == Matouš 5,1-10 == Žalm 90 ==


8. Pondělí Kdo se posmívá chudému, tupí toho, kdo jej učinil, kdo má radost z běd, ten bez trestu nezůstane. Přísloví 17,5

Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Jakubova 2,1

== Marek 4,1-12 == 2.Korintským 8,16-24 ==

1620 bitva na Bílé Hoře


9. Úterý Ochotně ti budu obětovat, vzdávat chválu, Hospodine, tvému jménu, protože je dobré. Žalm 54,8

Ne že bychom chtěli panovat nad vaší vírou, nýbrž chceme pomáhat vaší radosti -- ve víře přece stojíte! 2.Korintským 1,24

== Marek 13,9-20 == 2.Korintským 9,1-5 ==


10. Středa V obrácení a ztišení bude vaše spása. Izaiáš 30,15

Víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. 1.Janova 3,5

== Židům 13,1-9 == 2.Korintským 9,6-15 ==


11. Čtvrtek Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného? Jeremiáš 32,27

Anděl řekl Marii: Hle, tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Lukáš 1,36-37

== 1.Janova 2,18-29 == 2.Korintským 10,1-11 ==


12. Pátek Hospodin ponížené staví na vysoké místo, zarmoucení docházejí spásy. Jób 5,11

Ježíš řekl ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!" Marek 2,11

== Matouš 26,36-41 == 2.Korintským 10,12-18 ==


13. Sobota Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu. Žalm 146,5

Vyzývám tě před Bohem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný vládce, Král králů a Pán pánů. 1.Timoteovi 6,13-15

== Marek 13,30-37 == 2.Korintským 11,1-6 ==

1741 Prohlášení Pána Ježíše za Vrchního staršího v Jednotě bratrské.


23. neděle po svaté Trojici

Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10


14. Neděle Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! Izaiáš 12,4

Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! 2.Korintským 5,20

Já jsem zde příchozím uprostřed ciziny,
mně v dáli nadhvězdné kyne břeh otčiny.
Služebnost smíření svěřil mi nebes král,
bych nes' ji světem dál a dál.
To je můj vzkaz, jejž nesu vám,
jejž nes' by anděl vděčně sám:
smiřte se s Bohem svým pro oběť Kristovu,
smiřte se s Bohem, Otcem svým!
- Kytice 18,1 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-25 == Žalm 51 ==


15. Pondělí Nebesa se zaradují, rozjásá se země, mezi národy se bude říkat: "Hospodin kraluje!" 1.Paralipomenon 16,31

Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. Římanům 6,9

== Matouš 7,21-29 == 2.Korintským 11,7-15 ==

1670 zemřel v Amsterodamu J. A. Komenský


16. Úterý Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého nedělá, naprosto nic. Žalm 14,3

Kristus se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. 1.Korintským 1,30

== Židům 10,26-31 == 2.Korintským 11,16-33 ==


Den pokání a modliteb

Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu. Přísloví 14,34

17. Středa Hospodin svou silou učinil zemi, svým rozumem napjal nebesa. Jeremiáš 10,12

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1

Ó Bože, obratiž nás,
Bože všemohoucí,
ať pokání činíme -- včas
horlivé a vroucí.
- 255,7 -

== Lukáš 13,1-9 == 2.Korintským 12,1-10 == Žalm 130,1-5.7b ==


18. Čtvrtek Rozmnožím je, nebude jich ubývat, oslavím je, nebude jich málo. Jeremiáš 30,19

Bůh neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všechny jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32

== 2.Tesalonickým 1,3-12 == 2.Korintským 12,11-18 ==


19. Pátek Obraťte se a budete žít! Ezechiel 18,32

Ježíš řekl: "Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání." Matouš 19,17

== Matouš 26,59-66 == 2.Korintským 12,19-21 ==


20. Sobota Uznávám, Hospodine, že všecko můžeš a že žádný záměr není tobě neproveditelný. Jób 42,2

Kdo poznal mysl Hospodinovu? Vždyť z něho a skrze něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Římanům 11,36

== Zjevení 20,11-15 == 2.Korintským 13,1-13 ==


Poslední neděle církevního roku

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35


21. Neděle Bůh je s tebou ve všem, co činíš. 1.Mojžíšova 21,22

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39

Jménem mým kdo se nazývá,
stvořen je pro mou čest,
nikdy v mých rukou neklesne,
v péči mé lásky jest.
- 332,4 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Izaiáš 26,7-19 ==


22. Pondělí Zemi daruji pokoj a nikdo vás nebude děsit, když budete spát. 3.Mojžíšova 26,6

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce; a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11,29

== 5.Mojžíšova 34,1-8 == Filemonovi 1-25 ==


23. Úterý Odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít? Ezechiel 33,11

Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! 1.Korintským 9,24

== 1.Petrova 1,13-21 == 2.Petrova 1,1-11 ==


24. Středa Hospodin je spravedlivý, já jsem vzdorovala jeho ústům. Pláč 1,18

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. 1.Korintským 1,18

== 1.Korintským 3,9-15 == 2.Petrova 1,12-21 ==


25. Čtvrtek Hospodine, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou. Izaiáš 64,7

Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6,10

== Koloským 4,2-6 == 2.Petrova 2,1-22 ==


26. Pátek Seděli v temnotách šeré smrti, v železných poutech a v ponížení. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, zachránil je z tísně. Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Žalm 107,10.13.15

Velekněz a jeho stoupenci se chopili apoštolů a vsadili je do městského vězení. Anděl Páně však v noci otevřel dveře do vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl: "Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života." Skutky 5,17-20

== Matouš 27,50-54 == 2.Petrova 3,1-9 ==


27. Sobota Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,34

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2.Petrova 3,9

== Zjevení 21,10-14.21-27 == 2.Petrova 3,10-18 ==


1. neděle adventní

Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K


28. Neděle Izraelci Hospodinu odpověděli: "Zhřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokráte vyprosti!" Soudců 10,15

Anděl řekl Marii: "Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida." Lukáš 1,31-32

Král jsa předůstojný, Bůh náš všemohoucí
stolec maje věčný i korunu skvoucí --
k nám ses v lásce blížil, pro nás velmi snížil,
stav se lidem rovný, zvolils život skrovný.
Vítej, králi náš!
- 71,3 -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-14 == Žalm 24 ==


29. Pondělí Já budu mít jméno k veselí, chvále a oslavě mezi všemi pronárody na zemi, až uslyší o všem dobru, které pro svůj lid učiním. Jeremiáš 33,9

Jan píše: Anděl mi ukázal svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou. Zjevení 21,10-11

== 1.Petrova 1,8-13 == Izaiáš 56,1-8 ==


30. Úterý Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 1.Mojžíšova 2,15

Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. 1.Korintským 3,8

== Židům 10,32-39 == Izaiáš 56,9-57,13 ==


LISTOPAD 2004: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]