[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2004

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Heslo měsíce: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Izaiáš 43,19


1. Středa Tmu před nimi změním v světlo, pahorkatinu v rovinu. Izaiáš 42,16

Pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Lukáš 1,78.79

== Koloským 1,9-14 == Izaiáš 57,14-21 ==


2. Čtvrtek Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Žalm 34,5

Milosrdenství Boží je od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Lukáš 1,50

== 1.Tesalonickým 5,1-8 == Izaiáš 58,1-14 ==


3. Pátek Mojžíš a Áron předstoupili před faraóna a řekli mu: "Toto praví Hospodin: Propusť můj lid, ať mi slouží!" 2.Mojžíšova 10,3

Zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Římanům 8,2

== Matouš 27,27-30 == Izaiáš 59,1-15 ==


4. Sobota Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. 1.Mojžíšova 6,22

Noé věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Židům 11,7

== Matouš 23,37-39 == Izaiáš 59,15-21 ==


2. neděle adventní

Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28


5. Neděle Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Izaiáš 44,6

Máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevně až do konce. Židům 3,14

Jakž můžem, usilujme, o milost pracujme
a Krále nejvyššího vždy v svém srdci mějme!
Ó vtělený Ježíši, dej nám zde svou milost
a po tomto životě přijmi nás v svou radost!
- 76,5 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == Žalm 68,1-24 ==


6. Pondělí Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. Žalm 5,13

Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. 1.Petrova 3,18

== Židům 6,9-12 == Izaiáš 60,1-11 ==


7. Úterý Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Žalm 119,2

Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Lukáš 11,10

== Zjevení 2,12-17 == Izaiáš 60,15-22 ==


8. Středa Při soudu nebuďte straničtí, vyslechněte jak malého, tak velkého a nikoho se nelekejte; soud je věcí Boží. 5.Mojžíšova 1,17

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Matouš 7,1

== Zjevení 2,1-7 == Izaiáš 61,1-11 ==


9. Čtvrtek Když já Hospodin promluvím, mluvím slovo, které se splní bez odkladu. Ezechiel 12,25

Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale dej rozkaz a můj sluha bude zdráv. Lukáš 7,6.7

== 2.Korintským 5,1-10 == Izaiáš 62,1-12 ==


10. Pátek Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pronárodů. Žalm 22,28

Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. 1.Tesalonickým 2,4

== Lukáš 22,66-71 == Izaiáš 63,7-16 ==


11. Sobota Bůh Abrahamovi řekl: "Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních." 1.Mojžíšova 17,9

Ježíš praví: Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jan 15,4

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Izaiáš 63,17-64,11 ==


3. neděle adventní

Připravte cestu Hospodinu! Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10


12. Neděle Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Žalm 102,26

Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno a všechno v něm spočívá. Koloským 1,16.17

Jeho jsou nebesa, země, moře,
on vše, co v nich jest, učinil.
Doufejte v něho jen u pokoře,
věrný je ten, jenž zaslíbil.
Pán, mocný vladař světů všech,
zachová lid svůj ve zlých dnech,
Haleluja, Haleluja!
- 60,3 -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 == Žalm 68,25-36 ==


13. Pondělí Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. 1.Mojžíšova 28,15

Simeon pravil: Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy -- světlo, jež bude zjeveno pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Lukáš 2,30-32

== Matouš 3,1-6 == Izaiáš 65,1-16 ==


14. Úterý Když farao viděl, že přestal déšť a krupobití i hromobití, hřešil dále. Zůstal v srdci neoblomný. 2.Mojžíšova 9,34

Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Lukáš 17,15

== Matouš 3,7-12 == Izaiáš 65,16-25 ==


15. Středa Rty kněze střeží poznání; z jeho úst se vyhledává zákon. Malachiáš 2,7

Poslouchejte ty, kteří vás vedou a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch. Židům 13,17

== Matouš 21,28-32 == Izaiáš 66,1-4 ==


16. Čtvrtek Někdo tlachá, jakoby probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí. Přísloví 12,18

Podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Matouš 12,37

== Matouš 11,7-15 == Izaiáš 66,5-17 ==


17. Pátek Pohleď, sňal jsem s tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Zachariáš 3,4

Otec rozkázal svým služebníkům: Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije. Lukáš 15,22-24

== Lukáš 1,26-38 == Izaiáš 66,18-24 ==


18. Sobota Bůh seslal svému lidu vykoupení, ustanovil na věky svou smlouvu. Žalm 111,9

V Kristu jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost. Efezským 1,7

== 1.Tesalonickým 5,16-24 == Lukáš 1,1-17 ==


4. neděle adventní

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán blízko. Filipským 4,4-5


19. Neděle I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Žalm 139,9-10

Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se. Pán blízko! Filipským 4,4-5

Blízko Pán! Slyš ó Sione
radostné to volání,
blízko Pán, s anděli stroj se
k betlémskému plesání.
Blízko Pán! Vánoční hvězda
počíná zas šeřiti.
Blízko Pán! S nebeským hostem
svátky budem slaviti.
- 66,1 -

== Lukáš 1,39-56 == Filipským 4,4-7 == Žalm 130 ==


20. Pondělí Pozvedni se, Hospodine, ve své moci! Budem zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle. Žalm 21,14

Ježíš zajásal v Duchu svatém: "Velebím tě Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým." Lukáš 10,21

== Zjevení 5,1-5 == Lukáš 1,18-25 ==


21. Úterý Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Žalm 51,15

Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět. Jan 3,19

== Zjevení 3,7-8.10-12 == Lukáš 1,26-38 ==


22. Středa My půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Zachariáš 8,23

Anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě a matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život." Matouš 2,19.20

== Zjevení 22,16-21 == Lukáš 1,39-56 ==


23. Čtvrtek Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mne chce obvinit ze svévole? Izaiáš 50,9

Marie řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova." Lukáš 1,38

== Římanům 15,8-13 == Lukáš 1,57--66 ==


Štědrý den

24. Pátek Učinil jsi člověka málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej. Žalm 8,6 K

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 1.Janova 4,10

Tak Bůh ten svět jest miloval,
ó pamatuj, kdo slyšíš,
že jemu Syna svého dal,
by nezahynul v hříších.
Skvost nejdražší, jejž v nebi měl,
Syn, jenž mu v lásce náležel,
jíž bídné zemi patří
a s hříšníky se bratří.
- 116,1 -

== Matouš 1,1-25 == Římanům 1,1-7 == Lukáš 1,67-80 ==


1. svátek vánoční

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme slávu jeho. Jan 1,14

25. Sobota Nebudeš šířit falešnou pověst. 2.Mojžíšova 23,1

A viděvše pastýři, rozhlašovali, což jim povědíno bylo o tom děťátku. Lukáš 2,17 K

Pastýři stáli na stráži, hlídali stádo své.
Tmou hvězda náhle zazáří a na cestu je zve,
jen pojďte k městu Betlému
vzdát chválu Otci věčnému.
Zrodil se slávy Král. Buď Bohu čest.
- Svítá 253,1 -

== Lukáš 2,1-14 == Titovi 3,4-7 == Micheáš 5,1-4 ==


2. svátek vánoční


26. Neděle Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Žalm 145,17

V tu chvíli k nim přistoupila Anna, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Lukáš 2,38

Vesele již pějme, Bohu chválu vzdejme,
Jenž nám Syna svého, jednorozeného,
poslal v tomto čase k naší věčné spáse.
- 91,1 -

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 == Lukáš 2,15-20 ==


27. Pondělí Do úst mi vložil Hospodin novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Žalm 40,4

Pastýři se navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli. Lukáš 2,20

== 1.Janova 2,5-11 == Lukáš 2,21-24 ==


28. Úterý Hospodin řekl Mojžíšovi: "Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu." 2.Mojžíšova 33,20

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Židům 11,1

== Zjevení 7,1-12 == Lukáš 2,25-35 ==


29. Středa Jako jsem nad nimi bděl, abych rozvracel a podvracel, bořil a ničil a škodil, tak budu nad nimi bdít, abych budoval a sázel, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,28

Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. Jakubova 5,7

== 1.Janova 4,11-16 == Lukáš 2,36-40 ==


30. Čtvrtek Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. Kazatel 12,14

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 1.Janova 4,9

== Židům 1,7-14 == Lukáš 2,41-52 ==


Závěr roku

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nanejvýš milosrdný. Žalm 103,8

31. Pátek Když jsme byli poníženi, rozpomněl se Hospodin na nás, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 136,23

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Jan 8,36

Teď pojďme Boha vzývat
a ze srdce mu zpívat!
On v žití každou chvíli
nám dodával své síly.
My jdem' a znenadání
rok ke sklonku se sklání;
my jdem' a prospíváme
a hned rok jiný máme.
- 470,1.2 -

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31-39 == Žalm 2 ==

Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu.


PROSINEC 2004: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]