[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2005

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Já u pokoji lehnu i spáti budu; nebo ty, Hospodine, sám způsobíš mi bydlení bezpečné. Žalm 4,9 K

Nový rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17


1. Sobota Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. 3.Mojžíšova 19,14

Dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. Lukáš 14,13-14

Teď Boha pojďme vzývat
a ze srdce mu zpívat!
On v žití každé chvíli
nám dodával své síly.
- 470,1 -

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 == Žalm 8 ==


Světový týden modliteb

2. neděle po vánocích Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14b


2. Neděle Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali Hospodina, svého Boha. Jozue 23,11

Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. Jan 14,23

Přišli jsme, ó Ježíši,
slovo tvoje poslouchati.
Učiň mysl schopnější
sladký hlas tvůj přijímati,
by se z prachu země zcela
k Tobě, Pane, povznášela.
- 152,1 -

== Lukáš 2,41-52 == 1.Janova 5,11-13 == Žalm 4 ==


3. Pondělí Stůjte a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání. 2.Paralipomenon 20,17

Ježíš přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. Židům 7,25

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == Lukáš 3,1-6 ==


4. Úterý Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova. 1.Královská 17,16

Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! Lukáš 12,24

== 1.Mojžíšova 21,1-7 == Lukáš 3,7-14 ==


5. Středa Vzpomeneš si na své cesty a budeš zahanbena, až tě smířím se sebou přes všechno, co jsi páchala, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 16,61.63

Petr Ježíšovi řekl: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" Ježíš odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nebudeš mít podíl se mnou." Jan 13,8

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == Lukáš 3,15-20 ==

Zjevení Páně - Epifanias Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1.Janova 2,8b K


6. Čtvrtek Rozmnoží Hospodin vás, vás i syny vaše. Žalm 115,14 K

A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Matouš 2,9

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-3a.5-6 == Lukáš 3,21-38 ==


7. Pátek Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství. Žalm 103,8 K

Nepřestáváme za vás prosit, abyste z moci jeho božské slávy nabyli síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. Koloským 1,9.11

== 1.Janova 3,1-6 == Lukáš 4,1-13 ==


8. Sobota Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kdo ho milují a zachovávají jeho přikázání. 5.Mojžíšova 7,9

Kristus je prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo slíbeno. Židům 9,15

== 1.Janova 2,12-17 == Lukáš 4,14-30 ==

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se nechají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14


9. Neděle Zdaliž jest naprosto ukrácena ruka má, aby nemohla vykoupiti? Izaiáš 50,2 K

Kristus přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Efezským 2,17

Pane mocný, Bože náš,
ve svém skloň se slitování!
Dle svých slibů, víme, dáš
svoje nám všem požehnání.
K tobě duše vzhlížejí,
ty jsi naší nadějí.
- 46,4 -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-3(4-8) == Žalm 72 ==


10. Pondělí Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo. Žalm 113,3 K

Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. Lukáš 19,10 K

== Skutky 10,37-48 == Lukáš 4,31-44 ==


11. Úterý Kdo snažně následuje spravedlnost a milosrdenství, nalézá život, spravedlnost i slávu. Přísloví 21,21 K

Hledejte nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno. Matouš 6,33 K

== Jozue 3,9-17 == Lukáš 5,1-11 ==


12. Středa Když zase vedl Hospodin zajaté Sionské, zdálo se nám to jako ve snách. Žalm 126,1 K

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Galatským 5,1

== Koloským 2,1-7 == Lukáš 5,12-16 ==


13. Čtvrtek Tvéť, ó Hospodine, jest spasení, a nad lidem tvým požehnání tvé. Žalm 3,9 K

Ježíš řekl: "Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji." Lukáš 8,48

== Marek 10,13-16 == Lukáš 5,17-26 ==


14. Pátek Jak bych nevěřil, že na Hospodinovu dobrotivost budu hledět v zemi živých? Žalm 27,13

Ježíš řekl: "Hle, království Boží je mezi vámi." Lukáš 17,21

== Lukáš 12,49-53 == Lukáš 5,27-32 ==


15. Sobota Nyní tedy, Hospodine Bože, potvrď navěky své slovo, které jsi promluvil. 2.Samuelova 7,25

Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Galatským 4,4-5

== Matouš 6,6-13 == Lukáš 5,33-39 ==

Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2


16. Neděle Kde jsou tví bohové, které sis udělala? Ať vstanou a zachrání tě ve zlý čas. Jeremiáš 2,28

Bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. Skutky 19,26

Však jsi ty Panovník jediný,
vládnoucí každičké hodiny
a tvoje všemocná pravice
životů zdržuje tisíce.
- 51,4 -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 40 ==


17. Pondělí Kteříž milují spasení tvé, ať říkají: Veleslaven budiž Bůh náš. Žalm 70,5 K

Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Jezukrista, Otec milosrdenství. 2.Korintským 1,3

== 2.Korintským 3,9-18 == Lukáš 6,1-11 ==


18. Úterý Můj lid se bude sytit mými dobrými dary, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,14

V Kristu je vtělena všechna plnost božství. Koloským 2,9

== Jan 1,43-51 == Lukáš 6,12-16 ==


19. Středa Ač tělo i srdce mé hyne, skála srdce mého a díl můj Bůh jest na věky. Žalm 73,26 K

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Římanům 8,35.37

== Jan 3,31-36 == Lukáš 6,17-26 ==


20. Čtvrtek Uprostřed shromáždění chváliti tě budu. Žalm 22,23 K

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Koloským 3,16

== Zjevení 1,1-8 == Lukáš 6,27-35 ==


21. Pátek Zalíbilo se mi sdělit vám, jaká znamení a jaké divy učinil na mně Bůh nejvyšší. Daniel 3,32

Když Barnabáš a Pavel začali vypravovat, jaká znamení a divy činil Bůh skrze ně mezi pohany, všichni ve shromáždění zmlkli a poslouchali. Skutky 15,12

== Jan 8,12-20 == Lukáš 6,36-42 ==


22. Sobota Důvěrně jsem se s Abrahamem sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: "Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva." 1.Mojžíšova 18,19

Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. 1.Korintským 4,2

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == Lukáš 6,43-49 ==

Septuagesimae (70 dní před velikonocemi)

Ne pro spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18


23. Neděle Povstaniž k našemu spomožení, a vykup nás pro své milosrdenství. Žalm 44,27 K

Bůh nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. Koloským 1,13-14

Když slunce zář a světlo hvězd
hasne nám, hasne nám,
tu milo bývá ducha vznést
vzhůru tam, vzhůru tam,
kde noci více nebývá,
neb denní jas tam rozlívá
ta hvězda věčně zářivá:
Ježíš sám, Ježíš sám.
- 490,1 -

== Matouš 20,1-16 == 1.Korintským 9,24-27 == Žalm 18,1-20 ==


24. Pondělí Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin. Izaiáš 2,11

Každý, kdož se povyšuje, bude ponížen; a kdož se ponižuje, bude povýšen. Lukáš 18,14 K

== Lukáš 19,1-10 == Lukáš 7,1-10 ==


25. Úterý Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, že vytrhl duši nuzného z ruky nešlechetných. Jeremiáš 20,13 K

Když už se Ježíš blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Lukáš 19,37

== Židům 12,12-17 == Lukáš 7,11-17 ==


26. Středa Ó Hospodine, zdaliž oči tvé nepatří na pravdu? Jeremiáš 5,3 K

Kdo činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Jan 3,21

== Matouš 10,40-42 == Lukáš 7,18-23 ==


27. Čtvrtek Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte! Izaiáš 7,9

Pavel a Barnabáš posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře; říkali jim: "Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království." Skutky 14,22

== 1.Korintským 3,1-8 == Lukáš 7,24-35 ==


28. Pátek Ty jsi vysvobodil od porušení život můj, ó Hospodine Bože můj. Jonáš 2,7 K

Ježíš řekl ochrnutému: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy." Matouš 9,2

== Jan 2,13-22 == Lukáš 7,36-8,3 ==


29. Sobota Izraeli, ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě. Izaiáš 41,9

Darů zajisté svých a povolání Bůh nelituje. Římanům 11,29 K

== 1.Korintským 1,26-31 == Lukáš 8,4-15 ==

Sexagesimae (60 dní před velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá ze vzdoru! Židům 3,15


30. Neděle Kdybych mu napsal ze svého zákona sebevíc, bude to pokládáno za něco cizího. Ozeáš 8,12

Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. 1.Tesalonickým 5,24

Mé srdce slabé jest,
než nalezne je Pán,
mé srdce nezná jistoty,
jím zmítá divý van.
Je zcela bez moci,
než ty je spoutáš sám;
ó zotroč srdce láskou svou,
pak znikne smrti tmám.
- 284,3 -

== Lukáš 8,4-15 == Židům 4,12-13 == Žalm 18,21-51 ==


31. Pondělí Povoláš pronárod, který neznáš, pronárod, který tě nezná, přiběhne k tobě kvůli Hospodinu, tvému Bohu. Izaiáš 55,5

Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: "Kde je ten právě narozený král Židů? Neboť jsme viděli jeho hvězdu na východě a přišli jsme se mu poklonit." Matouš 2,1-2

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == Lukáš 8,16-21 ==


LEDEN 2005: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]