[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2005

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce: Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lukáš 10,20


1. Úterý Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha. Izaiáš 50,10

Slepý křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Lukáš 18,39

== 2.Mojžíšova 7,1-13 == Lukáš 8,22-25 ==


2. Středa Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude spravedlivý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. Jeremiáš 23,5

Učedníci volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově." Lukáš 19,38

== Marek 6,1-6 == Lukáš 8,26-39 ==


3. Čtvrtek Jejich truchlení změním ve veselí. Jeremiáš 31,13

Když Pán matku uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: "Neplač!" Přistoupil k márám a dotkl se jich; ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: "Chlapče, pravím ti, vstaň!" Lukáš 7,13-14

== Lukáš 6,43-49 == Lukáš 8,40-56 ==


4. Pátek Pokorní se znovu budou radovat z Hospodina a nejubožejší z lidí budou jásat vstříc svatému Izraele. Izaiáš 29,19

A on (Ježíš) pozdvih očí svých na učedlníky, pravil: Blahoslavení chudí, neboť vaše jest království Boží. Lukáš 6,20 K

== Jan 12,34-42 == Lukáš 9,1-9 ==


5. Sobota Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, nechť nás neopouští a neodvrhuje! 1.Královská 8,57

Oba učedníci začali Ježíše přemlouvat: "Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje." Lukáš 24,29

== Matouš 13,31-35 == Lukáš 9,10-17 ==

Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31


6. Neděle Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest. 5.Mojžíšova 6,4 K

Ježíš jim řekl: "A za koho mne pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Za Božího Mesiáše." Lukáš 9,20

Hvězdo hvězd, vše s ochotou
chvátá za tvou jasnotou;
se všech stran
v nebes stan
vstříc ti zní: můj Bůh a Pán.
- 83,3 -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 16 ==


7. Pondělí Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků. Izaiáš 26,4

Každý, kdo ke mně přichází a slyší tato má slova a činí je, víte, komu se podobá? Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Lukáš 6,47-48

== Lukáš 13,31-35 == Lukáš 9,18-27 ==


8. Úterý Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde, všechny lidi bude soudit má paže. Izaiáš 51,5

Ježíš řekl: "Když vytrváte, získáte své životy." Lukáš 21,19

== Lukáš 5,33-39 == Lukáš 9,28-36 ==


9. Středa Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sytosti. Jób 14,1

Boží lid má pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Židům 4,9

== Matouš 6,16-21 == Lukáš 9,37-45 ==


10. Čtvrtek Ať se v tobě veselí, kteřížkoli milují jméno tvé. Žalm 5,12 K

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lukáš 10,20

== Zachariáš 7,2-13 == Lukáš 9,46-50 ==


11. Pátek Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých. Izaiáš 58,11

Ježíš řekl: "Chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." Jan 6,33

== Jan 8,21-30 == Lukáš 9,51-56 ==


12. Sobota Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy, a budou plodné a rozmnoží se. Jeremiáš 23,3

Ježíš řekl: "Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne?" Lukáš 15,4

== Daniel 5,1-30 == Lukáš 9,57-62 ==

1. neděle postní - Invocavit (Vzývati mne bude, a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8


13. Neděle Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Malachiáš 1,11

Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Matouš 6,9

Proste, aby Páně den
brzy vzešel v slávě,
sbor kdy věrných připraven
přistoupí k své Hlavě.
S anděly veseli
zaplesáme mile
u věčného cíle.
- 196,7 -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 63 ==


14. Pondělí Moje srdce jásá nad tvou spásou. Žalm 13,6

Každý ze zástupu se snažil Ježíše dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny. Lukáš 6,19

== 1.Janova 3,7-12 == Lukáš 10,1-16 ==


15. Úterý Vyuč mne, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé. Žalm 86,11 K

Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. 1.Tesalonickým 2,13

== Jób 1,1-22 == Lukáš 10,17-24 ==


16. Středa Cti otce svého i matku svou. 2.Mojžíšova 20,12 K

V Kristu Ježíši zapusťte kořeny, na něm postavte základy, držte se pevně víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Koloským 2,7

== 1.Korintským 10,9-13 == Lukáš 10,25-37 ==


17. Čtvrtek Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství. Ozeáš 10,12

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Římanům 13,8

== Jakubova 4,1-10 == Lukáš 10,38-42 ==


18. Pátek Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava. 1.Paralipomenon 29,11

Kristus je hlavou těla - totiž církve. On je počátek a první zrozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Koloským 1,18

== Židům 2,11-18 == Lukáš 11,1-4 ==


19. Sobota Rozpomeň se na shromáždění své, jehož jsi od starodávna dobyl a vykoupil. Žalm 74,2 K

Kristus je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání. Efezským 1,11

== Zjevení 20,1-6 == Lukáš 11,5-13 ==

2. neděle postní - Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8


20. Neděle Ó, ať jsou naplněna ústa má chválením tebe, přes celý den slavením tebe. Žalm 71,8 K

Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1.Korintským 1,9

Má duše, Pána svého chval,
vzdávej mu děkování,
péči všecku naň již uval,
v něm slož všecko doufání;
co při tobě začal sobě
k slávě své velebnosti,
on vyvede, tě přivede
k světlu věčné radosti.
- 55,6 -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-11 == Žalm 10 ==


21. Pondělí Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Izaiáš 62,6

Petra střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu. Skutky 12,5

== Jeremiáš 26,1-24 == Lukáš 11,14-28 ==


22. Úterý Panovníku, ujal ses mých sporů, vykoupil jsi můj život. Pláč 3,58

Ježíš řekl: "Když vás povedou do synagog a před úřady a soudy, nedělejte si starosti, jak a čím se budete hájit nebo co řeknete. Vždyť Duch svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říci." Lukáš 12,11-12

== Jób 2,1-10 == Lukáš 11,29-36 ==


23. Středa Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu! Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu. Žalm 83,2-3

Ježíš řekl: "Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují." Lukáš 6,28

== 2.Mojžíšova 17,1-7 == Lukáš 11,37-54 ==


24. Čtvrtek Poznáte, že já jsem Hospodin, až pro své jméno s vámi naložím ne podle vašich zlých cest ani podle vašich zvrhlých skutků. Ezechiel 20,44

Farizeové a jejich zákoníci reptali a řekli Ježíšovým učedníkům: "Jak to, že jíte a pijete s celníky a hříšníky?" Ježíš jim odpověděl: "Nepřišel jsem pozvat k pokání spravedlivé, ale hříšníky." Lukáš 5,30.32

== 1.Janova 1,8-2,6 == Lukáš 18,31-43 ==


25. Pátek S Josefem byl Hospodin: všemu, co činil, dopřával Hospodin zdaru. 1.Mojžíšova 39,23

Ježíš řekl: "Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu." Jan 15,16

== Lukáš 9,43-48 == Lukáš 19,1-10 ==


26. Sobota Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Budu Izraeli otcem. Jeremiáš 31,9

Bůh jim setře každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude. Zjevení 21,4

== Galatským 2,16-21 == Lukáš 19,11-27 ==

3. neděle postní - Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62


27. Neděle Ať se mnou Bůh naloží, jak uzná za dobré. 2.Samuelova 15,26

Syn řekl: Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Lukáš 15,18

Slyš, ach, vyslyš mé smutné lkání,
ó milé srdce otcovské!
Odpusť všechno mé provinění,
a ulev bolesti těžké;
ach smiluj se. ach smiluj se,
Smilovníče v tomto čase!
- 254,3 -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8 == Žalm 34 ==


28. Pondělí Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. 1.Mojžíšova 6,9

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž a hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. Židům 12,1

== Lukáš 14,25-35 == Lukáš 19,28-40 ==


ÚNOR 2005: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]