[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2005

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínaje Jeruzalémem. Lukáš 24,46-47


1. Úterý Odvrať oči mé, ať nehledí marnosti; na cestě své obživ mne. Žalm 119,37 K

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? Lukáš 6,41

== Jób 7,11-21 == Lukáš 19,41-48 ==

1457 Pamětní den založení Jednoty bratrské


2. Středa Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě. Jeremiáš 15,19

Ježíš řekl: "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku." Matouš 18,19-20

== Marek 9,38-47 == Lukáš 20,1-8 ==


3. Čtvrtek Všeliká cesta člověka přímá se zdá jemu, ale kterýž zpytuje srdce, Hospodin jest. Přísloví 21,2 K

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Koloským 3,23

== Marek 8,10-21 == Lukáš 20,9-19 ==


4. Pátek Nebývej moudrý sám u sebe; boj se Hospodina, a odstup od zlého. Přísloví 3,7 K

V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2,3

== Matouš 10,34-39 == Lukáš 20,20-26 ==


Ženy zvou ke Světovému dni modliteb


5. Sobota Kniha zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Jozue 1,8

Sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

== Lukáš 17,28-33 == Lukáš 20,27-40 ==

4. neděle postní - Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 K )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24


6. Neděle Dej se do práce a nechť je s tebou Hospodin. 1.Paralipomenon 22,16

Šimon řekl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě." Lukáš 5,5

Chcem do díla se dáti, neb čas se krátí,
ne v klid se vydávati a v nečinnost,
spíš po práci se ptáti, kde je jí dost
a na svém místě státi, se namáhati
a každý vykonati svou povinnost.
- 366,1 -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 84 ==


7. Pondělí Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu. 2.Mojžíšova 34,6-7

Bdětež tedy, poněvadž nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijíti má. Matouš 24,42 K

== 5.Mojžíšova 8,2-10 == Lukáš 20,41-47 ==


8. Úterý On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Izaiáš 40,29

Neklesáme na mysli: když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 2.Korintským 4,16

== Jób 9,14-35 == Lukáš 21,1-4 ==


9. Středa Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Izaiáš 40,2

Ježíš vzal k sobě svých dvanáct a řekl jim: "Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků." Lukáš 18,31

== Jan 15,9-17 == Lukáš 21,5-19 ==


10. Čtvrtek Job Hospodinu odpověděl: "Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný! Kladu si na ústa ruku." Jób 40,3.4

Marie si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Lukáš 10,39

== 2.Korintským 4,11-18 == Lukáš 21,20-28 ==


11. Pátek Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. Izaiáš 53,11

Ježíš řekl: "Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát." Lukáš 6,21 K

== Jan 10,17-26 == Lukáš 21,29-38 ==


12. Sobota Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho. Žalm 34,9 K

Náš denní chléb nám dávej každého dne. Lukáš 11,3

== Jan 14,15-21 == Lukáš 22,1-6 ==

5. neděle postní - Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28


13. Neděle Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Jozue 24,15

Pavel a Sílas řekli žalářníkovi: "Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě." Skutky 16,31-32

Ó Pane, snažně toužím,
bys řídil život můj,
kéž věrně já ti sloužím
den po dni, při mně stůj!
Ty když mi v prsou vzplaneš,
má mysl zjasní se,
když ke mně ruku vztáhneš,
mé srdce ztiší se.
- 288,1 -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 == Žalm 22,1-22 ==


14. Pondělí Toto praví Hospodin zástupů: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka. Zachariáš 2,12

Cokoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K

== Židům 6,20.7,1-27 == Lukáš 22,7-23 ==


15. Úterý Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. Izaiáš 40,28

Bůh v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Židům 1,2

== Jób 19,21-27 == Lukáš 22,24-30 ==


16. Středa Daniel byl z jámy vytažen a nebyla na něm shledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha. Daniel 6,24

Nějaký člověk oznámil: "Ti muži, které jste vsadili do vězení, jsou v chrámě a učí lid." Skutky 5,25

== Židům 9,11-15 == Lukáš 22,31-38 ==


17. Čtvrtek Hospodin mne přísně trestal, ale nevydal mě smrti. Žalm 118,18

Bůh v Kristu odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost a sílu a slavil nad nimi vítězství. Koloským 2,15

== 1.Korintským 2,1-5 == Lukáš 22,39-46 ==


18. Pátek Navratiž se, Hospodine, a vytrhni duši mou; spomoz mi pro milosrdenství své. Žalm 6,5 K

Petr se v Lyddě setkal s jedním člověkem, jménem Eneáš, který byl už osm let upoután na lůžko, poněvadž byl ochrnutý. Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje! Vstaň a ustel si lůžko!" A Eneáš hned vstal. Skutky 9,33-34

== Židům 10,1-18 == Lukáš 22,47-53 ==


19. Sobota Jak drahá jsou u mne myšlení tvá, Bože silný, a jak jest jich nesčíslná summa! Žalm 139,17 K

Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. 1.Korintským 1,21

== Zjevení 14,1-5 == Lukáš 22,54-62 ==

6. neděle postní - Palmarum Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14-15


20. Neděle Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh. Jeremiáš 31,18

Jeden ze zločinců řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." On mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." Lukáš 23,42-43

Tak v nebe vjít se strojím,
neb život věčný mám.
Tou nadějí se kojím,
že smrti odolám.
Tys ráčil hrobu mého
svým hrobem posvětit.
Ó spasiž sluhu svého,
a dej mi v nebe vjít!
- 107,8 -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,3-11 == Žalm 22,22-32 ==


21. Pondělí Tvé srdce nebude zpupné a nezavřeš ruku před svým potřebným bratrem. 5.Mojžíšova 15,7

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48

== Římanům 5,6-11 == Lukáš 22,63-71 ==


22. Úterý Země a nebesa pominou, ty pak zůstáváš. Žalm 102,27 K

Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Lukáš 24,7

== Jób 38,1-11;42,1-6 == Lukáš 23,1-12 ==


23. Středa Budiž draze vážen život můj před Hospodinem, aby mne vysvobodil ze vší úzkosti. 1.Samuelova 26,24 K

Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. 1.Korintským 15,22

== Izaiáš 26,20-21 == Lukáš 23,13-25 ==

Zelený čtvrtek Památku způsobil předivnými skutky svými milosrdný a milostivý Hospodin. Žalm 111,4 K


24. Čtvrtek Na místě, kde se jim říká: "Nejste lid můj", bude se jim říkat: "Synové živého Boha." Ozeáš 2,1

Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." Lukáš 23,34

Ach, Bože, posvěť chabý ret,
by našel slova díků,
že´s odevzdal náš hříšný svět
již Kristu Slitovníku.
Jak stala se ta divná věc,
že chceš se k lidstvu znáti přec
a máš se k němu vlídně,
ač zradilo tě bídně?
- 116,2 -

== Jan 13,1-35 == 1.Korintským 11,23-26 == Lukáš 23,26-31 ==

Velký pátek Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K


25. Pátek Zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzýváme. Žalm 80,19

Pavel dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. "A ten Mesiáš", řekl Pavel, "je Ježíš." Skutky 17,3

Ó má lásko nejmilejší,
mojí lásky prameni,
který´s volil strasti zdejší
z vlastní vůle puzení;
kráčíš pro mé věčné blaho,
Beránku náš, k oběti,
vysvobodit drahou krví
všechno, co jest v prokletí.
- 120,1 -

== Jan 19,16-30 == 2.Korintským 5,14-21 == Lukáš 23,32-49 ==


26. Sobota Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Izaiáš 46,10

Ježíš se modlil: "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale nestaň se má vůle, nýbrž tvá." Lukáš 22,42

== Ozeáš 5,15-6,3 == Lukáš 23,50-56 ==

Neděle velikonoční Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18


27. Neděle Hospodin světlo mé a spasení mé, kohož se budu báti? Žalm 27,1 K

Andělé ženám řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen." Lukáš 24,5-6

Vzhůru srdce! Páně den
strachu temnou noc pryč pudí.
Kristus, v hrob byv položen,
z hrobu mocí svou se budí.
Proto pěje mu též ret:
Ježíš spasil hříšný svět!
- 129,1 -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Lukáš 24,1-12 ==

Pondělí velikonoční


28. Pondělí Kdo bude jednat podle mých řádů a řídit se mými nařízeními, ten pro nepravost svého otce nezemře, jistě bude žít. Ezechiel 18,17

Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Římanům 6,8

Živ jest Ježíš! Všeliká
v světě, v nebi moc mu dána,
jeho láskou veliká
zboží pro mne uchystána,
Bůh co slíbil, pravé je.
to jest moje naděje.
- 132,2 -

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,12-20 ==


29. Úterý Nyní, hle, mám svědka na nebesích, můj přímluvce je na výšinách. Jób 16,19

Kdo odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Římanům 8,34

== 1.Korintským 15,20-28 == Lukáš 24,36-49 ==


30. Středa I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. 1.Mojžíšova 1,3 K

Když byl Ježíš spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jej. Tu se jim otevřely oči a poznali ho. Lukáš 24,30-31

== 1.Korintským 15,35-49 == Lukáš 24,50-53 ==


31. Čtvrtek Hle, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení. Izaiáš 48,10

Radujte se, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. 1.Petrova 1,6-7

== 1.Korintským 15,50-57 == Židům 1,1-14 ==


BŘEZEN 2005: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]