[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2005

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Židům 13,2


1. Pátek Hospodin kralovati bude na věky věků. 2.Mojžíšova 15,18 K

Pilát Ježíšovi položil otázku: "Ty jsi král Židů?" On mu odpověděl: "Ty sám to říkáš." Lukáš 23,3

== 1.Korintským 5,6-8 == Židům 2,1-9 ==


2. Sobota Pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu. 5.Mojžíšova 26,10b-11

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1.Tesalonickým 5,18

== 2.Timoteovi 2,8-13 == Židům 2,10-18 ==

Quasimodogeniti (Jako narozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velkého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3


3. Neděle Vzdávám tobě chválu, Hospodine. Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mne. Izaiáš 12,1

Ježíš řekl učedníkům: "Proč jste ustrašeni, vy malověrní?" Tu vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Matouš 8,26

Kriste, voď si nás
pevně v každý čas,
nechť vždy nad zlem zvítězíme,
mnoho dobra zpečetíme -
to buď úkol náš,
jemuž požehnáš.
- 292,1 -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 116 ==


4. Pondělí Hospodin pošle anděla svého s tebou, a šťastnou způsobí cestu tvou. 1.Mojžíšova 24,40 K

Ježíš řekl: "Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky." Lukáš 10,3

== Izaiáš 42,10-16 == Židům 3,1-6 ==


5. Úterý Proč by měly pronárody říkat: "Kde je ten jejich Bůh?" Náš Bůh je přece na nebesích, koná všechno, co chce. Žalm 115,2-3

Pavel se postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: "Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: ,Neznámému Bohu´. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji." Skutky 17,22-23

== Jób 42,7-17 == Židům 3,7-19 ==


6. Středa Ty jsi, Pane, dobrotivý a milostivý, a hojný v milosrdenství ke všechněm, kteříž tě vzývají. Žalm 86,5 K

Ananiáš řekl Pavlovi: "Budeš Ježíšovým svědkem před všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co jsi viděl a slyšel. Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno!" Skutky 22,15-16

== 1.Petrova 1,22-25 == Židům 4,1-13 ==


7. Čtvrtek Jak dlouho se, Bože, smí protivník rouhat? Smí nepřítel znevažovat trvale tvé jméno? Žalm 74,10

A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4

== 1.Janova 17,9-19 == Židům 4,14-5,10 ==


8. Pátek Hospodin Bůh můj osvěcuje temnosti mé. Žalm 18,29 K

Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích. Matouš 5,16 K

== Lukáš 23,50-56 == Židům 5,11-6,8 ==


9. Sobota Běda pastýřům, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce? Ezechiel 34,2

Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše. 1.Timoteovi 3,13

== Jan 12,44-50 == Židům 6,9-20 ==

Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná jest země. Žalm 33,5 K )

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27-28a


10. Neděle Opusť člověk nepravý myšlení svá, a nechť se navrátí k Hospodinu, nebť jest hojný k odpuštění. Izaiáš 55,7 K

Pevný Boží základ trvá a nese nápis 'Pán zná ty, kdo jsou jeho' a 'ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně'. 2.Timoteovi 2,19

Jen sebe zkoušejte,
zda cestou víry jdete,
zda Kristus ve vás živ
a vy ho sledujete,
jenž tichý, pokorný
a trpělivý byl,
zda bližním sloužiti
jste chtivi ze všech sil?
- 248,1 -

== Jan 10,11-30 == 1.Petrova 2,21-25 == Žalm 23 ==


11. Pondělí Očistím je ode všech jejich nepravostí, jimiž proti mně hřešili, a odpustím jim. Jeremiáš 33,8

Ježíš Kristus je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 1.Janova 2,2

== 4.Mojžíšova 27,12-23 == Židům 7,1-10 ==


12. Úterý Hospodin je útočiště svého lidu a záštita synů Izraele. Joel 4,16

Ježíš řekl: "Král řekne těm po pravici: Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa." Matouš 25,34

== 1.Korintským 4,9-16 == Židům 7,11-28 ==


13. Středa Vyslyšiž tě Hospodin v den ssoužení. Žalm 20,2 K

I řekl Ježíšovi jeden z učedníků jeho: "Pane, nauč nás modliti se!" Lukáš 11,1 K

== Jan 17,20-26 == Židům 8,1-13 ==


14. Čtvrtek Tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. 5.Mojžíšova 6,6-7

Přinášeli mu i nemluvňátka, aby se jich dotýkal. Když to učedníci viděli, zakazovali jim to. Ježíš si je zavolal k sobě a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží." Lukáš 18,15-16

== Efezským 4,8-16 == Židům 9,1-15 ==


15. Pátek Ty, Hospodine, ty jsi jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno udržuješ při životě. Nehemiáš 9,6

Setrvejte pevně zakotveni ve víře a nedejte se odtrhnouti od evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem. Koloským 1,23

== Matouš 26,30-35 == Židům 9,16-28 ==


16. Sobota Hospodin dokoná dílo za mne. Žalm 138,8 K

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

== Jan 14,1-6 == Židům 10,1-18 ==

Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 K )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. 2.Korintským 5,17


17. Neděle Vyzpytuj mne, Bože silný, a poznej srdce mé; zkus mne a poznej myšlení má. A popatř, chodím-liť já cestou odpornou tobě, a veď mne cestou věčnou. Žalm 139,23-24 K

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. Jakubova 3,13

Moudrosti poklad s nebe
jest slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe
podává Pán Bůh sám;
toť světlo k zjevení
nám v Kristu Boží tváře
na věčné spasení,
k životu sladká vůně
a v mdlobách sílení.
- 159,1 -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 15 ==


18. Pondělí Hospodin žehná těm, kdo se ho bojí, jak malým, tak velkým. Žalm 115,13

Množství nebeských zástupů takto chválilo Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v nichž má Bůh zalíbení." Lukáš 2,13-14

== Římanům 1,18-25 == Židům 10,19-31 ==


19. Úterý Tento Bůh je Bůh náš na věky a navždy; on sám povede nás věčně. Žalm 48,15

Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. Židům 6,11

== 2.Korintským 5,11-18 == Židům 10,32-39 ==


20. Středa Já jsem, kterýž mluvím spravedlivě, dostatečný k vysvobození. Izaiáš 63,1 K

Boží spravedlnost je zjevena skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Římanům 3,22

== Jan 8,31-36 == Židům 11,1-7 ==


21. Čtvrtek Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu. Izaiáš 61,1

Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Skutky 1,8

== Římanům 8,7-11 == Židům 11,8-22 ==


22. Pátek V dobách pohody jsem řekl: Mnou nic neotřese. Ukryls tvář a zděsil jsem se. Žalm 30,7.8b

Pán se obrátil a pohleděl na Petra; i rozpomenul se Petr na slovo, které mu Pán řekl: "Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát." Lukáš 22,61-62

== Jan 19,1-7 == Židům 11,23-31 ==


23. Sobota A požehnal jim Bůh a řekl jim: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji. 1.Mojžíšova 1,28 K

Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní. Efezským 6,8

== Zjevení 22,1-5 == Židům 11,32-40 ==

Cantate (Zpívejte!)

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1


24. Neděle Hospodinův den je veliký a přehrozný. Kdo mu odolá? Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem! Joel 2,11-12

Mám naději v Bohu, že jednou spravedliví i nespravedliví vstanou k soudu. Skutky 24,15

Teď na mně jest, bych Pánu
dar vděčnosti své dal,
bych nitra svého bránu
vstříc rád mu zotvíral.
Nechť činí se mnou dále,
co určil pro mne sám.
Rád v jeho ruce stálé
svůj úděl odevzdám.
- 376,4 -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 == Žalm 28 ==


25. Pondělí Zdržujž mne podlé slova svého, tak abych živ byl, a nezahanbuj mne v mém očekávání. Žalm 119,116 K

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Židům 10,23

== Jakubova 1,17-27 == Židům 12,1-11 ==


26. Úterý Člověk nežije pouze chlebem, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. 5.Mojžíšova 8,3

Ježíš praví: "Já jsem ten chléb živý, který sestoupil s nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky." Jan 6,51

== Lukáš 19,36-40 == Židům 12,12-17 ==


27. Středa Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej. Žalm 34,15 K

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,23

== Římanům 15,14-21 == Židům 12,18-24 ==


28. Čtvrtek Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikáži, řekneš. Jeremiáš 1,7

Více sluší poslouchati Boha než lidí. Skutky 5,29 K

== 1.Korintským 14,6-19 == Židům 12,25-29 ==


29. Pátek Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Izaiáš 50,5

Dobře všechno učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč. Marek 7,37

== Lukáš 22,39-46 == Židům 13,1-14 ==


30. Sobota Vzývej mne v den ssoužení, vytrhnu tě, a ty mne budeš slaviti. Žalm 50,15 K

Petr řekl:"Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. Skutky 3,6-8

== Jan 6,60-69 == Židům 13,15-25 ==


DUBEN 2005: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]