[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2005

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Skutky 2,42

Rogate (Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou prosbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20


1. Neděle Dobrořečte národové Bohu našemu, a ohlašujte hlas chvály jeho. Zachoval při životě duši naši, aniž dopustil, aby se poklesla noha naše. Žalm 66,8-9 K

Přinášejme skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Židům 13,15

Čest, chvála tobě, Bože náš,
ty v Kristu Otče milý,
jenž v ruce své svět všecken máš
a jak chceš, vedeš k cíli:
tvá sláva nade vše se skví,
tvá jestiť moc i vítězství:
ó blaze, že jsme tvoji!
- 43,2 -

== Jan 16,23-33 == 1.Timoteovi 2,1-6 == Žalm 1 ==


2. Pondělí Radujte se z Hospodina, svého Boha. Joel 2,23

Filip dvořana pokřtil. Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Skutky 8,38-39

== 1.Královská 3,5-15 == Přísloví 25,11-28 ==


3. Úterý Kámen, kterýž zavrhli stavitelé, učiněn jest v hlavu úhelní. Od Hospodina stalo se to, a jest divné před očima našima. Žalm 118,22-23 K

Přicházejte tedy k Pánu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je 'vyvolený a vzácný'. 1.Petrova 2,4

== 2.Mojžíšova 17,8-13 == Přísloví 26,4-12 ==

1728 začátek Hesel v Ochranově


4. Středa Ačkoli otec můj a matka má mne opustili, Hospodin však mne k sobě přivine. Žalm 27,10 K

Ježíš řekl: "Ti, kdo slyší slovo Boží a činí je, jsou má matka a moji bratři." Lukáš 8,21

== Lukáš 11,1-4 == Přísloví 27,1-7 ==

Nanebevstoupení Páně Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě. Jan 12,32


5. Čtvrtek David volal k Hospodinu: "Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi, prosím, ze svého služebníka vinu." 2.Samuelova 24,10

Ježíš řekl učedníkům: "Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům." Lukáš 24,46-47

Vstoupil´s na nebe,
prosíme tebe,
táhni nás vzhůru
k andělských kůrů
jak účastnosti,
tak i radosti;
odpusť hříchy naše,
potři satanáše!
- 133,3 -

== Žalm 47,2-9 == Lukáš 24,44-53 == Skutky 1,3-11 ==


6. Pátek Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí, stříbro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkráte protříbené. Žalm 12,7

K vám přišlo slovo pravdy, evangelium; tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá. Koloským 1,5-6

== Jan 18,33-38 == Skutky 1,1-14 ==


7. Sobota Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. 3.Mojžíšova 19,32

Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, vždy s čistou myslí. 1.Timoteovi 5,1-2

== Efezským 6,18-24 == Skutky 1,15-26 ==

Exaudi (Slyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Já až budu vyvýšen od země, potáhnu všecky lidi k sobě. Jan 12,32


8. Neděle Obrať nás, Hospodine, k sobě, a my se navrátíme, obnov naše dny jak za dnů dávnověkých. Pláč 5,21

Ježíš řekl: "V nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují." Lukáš 15,7

Probuďme se, křesťané,
k pokání pravému,
pamatujíc, že nastane
den soudný každému.
- 255,1 -

== Jan 15,26-16,4 == Efezským 3,14-21 == Žalm 27 ==

Den osvobození


9. Pondělí Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci! 1.Královská 8,57

Kristus jako Syn je nad celým domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Židům 3,6

== Ezechiel 11,14-20 == Skutky 2,1-13 ==


10. Úterý Ušetři, Hospodine, svůj lid, nevydávej své dědictví potupě! Joel 2,17

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraelský, protože navštívil a vykoupil svůj lid. Lukáš 1,68

== Lukáš 21,12-19 == Skutky 2,14-21 ==


11. Středa Hospodine, tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno. Izaiáš 63,16

V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. Koloským 1,14

== Lukáš 12,8-12 == Skutky 2,22-28 ==


12. Čtvrtek Mluvím o tvé věrnosti a spáse. Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění. Žalm 40,11

Pavel se hájil: "Nejsem blázen, nýbrž mluvím slova pravdivá a rozumná." Skutky 26,25

== Skutky 1,12-26 == Skutky 2,29-36 ==


13. Pátek Blízko jest Hospodin těm, kteříž jsou srdce zkroušeného. Žalm 34,19 K

Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. 2.Korintským 1,5

== Jan 19,25-27 == Skutky 2,37-41 ==


14. Sobota I vzdálení budou přicházet a pomáhat při budování Hospodinova chrámu. Zachariáš 6,15

To zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. Skutky 2,39

== Zachariáš 4,4-14 == Skutky 2,42-47 ==

Neděle svatodušní Ne silou ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6


15. Neděle Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. 1.Mojžíšova 50,20

Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Jan 3,8

Podporou, když umdléváme,
útěchou, když těžce lkáme,
dárcem všeho ty jsi nám!
Naplň nás svou Božskou mocí,
bychom z tmavé světa noci
k tvým se brali výšinám.
- 138,2 -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-18 == Žalm 118,1-14 ==

Pondělí svatodušní


16. Pondělí Radostně plesejte, jásejte a rozhlašujte: Hospodin spasil svůj lid. Jeremiáš 31,7

Všichni, kteří uvěřili, chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Skutky 2,44.47

Dej nám, kteří ctíme tebe,
zde již okoušeti nebe,
Dárce všeho, sestup k nám!
V tvém chcem světle jíti dále,
stále voď nás, neustále,
tam až k nebes výšinám.
Amen.
- 138,4 -

== Matouš 16,13-19 == 1.Korintským 12,4-11 == Žalm 118,15-29 ==


17. Úterý Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu, protože jsem Bůh a ne člověk, jsem svatý uprostřed tebe. Ozeáš 11,8.9

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Koloským 3,12

== Skutky 4,23-31 == Skutky 3,1-10 ==


18. Středa Mé oči se budí dřív než noční hlídky a přemýšlím o tom, co jsi řekl. Žalm 119,148

Potvrzuje se nám prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. 2.Petrova 1,19

== Skutky 8,9-25 == Skutky 3,11-16 ==


19. Čtvrtek Utěší ještě Hospodin Sion. Zachariáš 1,17 K

Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Matouš 16,21

== Skutky 11,1-18 == Skutky 3,17-26 ==


20. Pátek Jestliže nebudete Hospodina poslouchat a budete se rozkazům Hospodinovým vzpírat, dolehne Hospodinova ruka na vás i na vaše otce. 1.Samuelova 12,15

Ježíš řekl: "Přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Syna Božího, a když uslyší, budou žít." Jan 5,25

== Skutky 11,19-26 == Skutky 4,1-12 ==


21. Sobota Mojžíš řekl: "Jestliže jsem, Panovníku, nalezl u tebe milost, putuj, prosím, Panovníku, uprostřed nás." 2.Mojžíšova 34,9

Ježíš řekl: "Kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já u prostřed nich." Matouš 18,20 K

== Skutky 18,1-11 == Skutky 4,13-22 ==


Ekumenický modlitební týden

Neděle svaté Trojice Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plna jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K


22. Neděle Nad zvuk mnohých vod, nad sílu vln mořských mnohem silnější jest na výsostech Hospodin. Žalm 93,4 K

Učedníci se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou: "Kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám, a poslouchají ho?" Lukáš 8,25

Když nikde není bezpečí,
svět rozpačitě váhá,
Bůh Otec má nás na péči,
svou mocí bouře zmáhá
a tomu dává útěchu,
kdo jinde nezná oddechu:
čest, chválu Bohu vzdejte!
- 57,6 -

== Jan 3,1-15 == Římanům 11,32-36 == Žalm 45 ==


23. Pondělí Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plna jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K

Marie řekla: "Veliké věci učinil se mnou ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno." Lukáš 1,49

== Jeremiáš 10,6-12 == Skutky 4,23-31 ==


24. Úterý Nebudou hladovět ani žíznit, nebude je ubíjet sálající step a sluneční žár, neboť je povede ten, jenž se nad nimi slitovává, a dovede je ke zřídlům vod. Izaiáš 49,10

Ježíš řekl: "Kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky." Jan 4,14

== Izaiáš 43,8-13 == Skutky 4,32-37 ==


25. Středa Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my Hospodina Boha našeho sobě připomínáme. Žalm 20,8 K

Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. 2.Tesalonickým 3,16

== Skutky 17,16-34 == Skutky 5,1-11 ==


26. Čtvrtek Lidský synu, srdcem přijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím. Ezechiel 3,10

Ježíš řekl: "Kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Kdo má uši k slyšení, slyš." Lukáš 14,33.35

== Efezským 4,1-7 == Skutky 5,12-16 ==


27. Pátek Budu Izraeli rosou, rozkvete jako lilie. Ozeáš 14,5

Všimněte si lilií, jak rostou: nepracují ani nepředou - a pravím vám, že ani Šalamoun v celé nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Lukáš 12,27

== Lukáš 23,44-49 == Skutky 5,17-33 ==


Modlitební den za evangelium


28. Sobota Tehdy se otevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Izaiáš 35,5

Ježíš řekl učedníkům: "Jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromní chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium." Lukáš 7,22

== Jan 14,7-14 == Skutky 5,34-42 ==

1. neděle po svaté Trojici Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 10,16 K


29. Neděle Dům můj dům modlitby slouti bude u všech národů. Izaiáš 56,7 K

Když vešel Ježíš do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: "Je psáno: ,Můj dům bude domem modlitby´, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů." Každý den učil v chrámě. Lukáš 19,45-47

Pánu všickni prozpěvujte,
kdežkoli kteří bydlíte,
vstuptež k němu s dověrností,
služte mu stále s radostí.
- 26,1 -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16-21 == Žalm 3 ==


30. Pondělí I pozná všechno tvorstvo, že já Hospodin jsem tvůj spasitel. Izaiáš 49,26

Až se ukáže Kristus, náš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Koloským 3,4

== Lukáš 10,1-16 == Skutky 6,1-7 ==


31. Úterý Uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce. Malachiáš 3,18

V modlitbě buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Koloským 4,2

== Jeremiáš 36,1-31 == Skutky 6,8-15 ==


KVĚTEN 2005: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]