[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2005

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Skutky 14,22


1. Středa Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. Malachiáš 3,1

Petr řekl: Teď už vím, že Pán opravdu poslal svého anděla a vysvobodil mne. Skutky 12,11

== 1.Tesalonickým 2,1-12 == Skutky 7,1-16 ==


2. Čtvrtek Mnozí mluví o duši mé: Nemáť tento žádné pomoci v Bohu. Ale ty, Hospodine, jsi štítem vůkol mne, slávou mou, a kterýž povyšuješ hlavy mé. Žalm 3,3-4 K

Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22

== Jan 21,15-19 == Skutky 7,17-43 ==


3. Pátek Utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není; jazyk jim žízní prahne. Já Hospodin jim odpovím. Izaiáš 41,17

Kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných jakožto učedníka, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Matouš 10,42

== Lukáš 22,24-30 == Skutky 7,44-53 ==


4. Sobota Oslavovati budu jméno tvé pro milosrdenství tvé a pro pravdu tvou; nebo jsi zvelebil nade všecko jméno své a slovo své. Žalm 138,2 K

Simeon vzal dítě Ježíše do náručí a takto chválil Boha: "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení." Lukáš 2,28-30

== Filipským 1,12-18 == Skutky 7,54-8,3 ==

2. neděle po svaté Trojici Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi, a já vám dám odpočinutí. Matouš 11,28


5. Neděle Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Jonáš 2,9

Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Lukáš 16,13

Sám kráčej s námi všady,
přemáhej naše vady
a nedej klesnouti!
Tak nebudem se lekat
a na nic marně čekat,
až dáš nám odpočinouti.
- 362,2 -

== Lukáš 14,15-24 == Efezským 2,17-22 == Žalm 13 ==


6. Pondělí Naučiž nás počítati dnů našich, abychom uvodili moudrost v srdce. Žalm 90,12 K

Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. 1.Tesalonickým 4,14

== Přísloví 9,1-10 == Skutky 8,4-25 ==


7. Úterý Josef řekl svým bratrům: "Jen mezi sebou nevyvolávejte po cestě hádky!" 1.Mojžíšova 45,24

Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Jakubova 1,19-20

== 2.Mojžíšova 2,11-25 == Skutky 8,26-40 ==


8. Středa Hospodine, ty jsi doufání mé a díl můj v zemi živých. Žalm 142,6 K

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4,16

== 1.Samuelova 1,1-11 == Skutky 9,1-9 ==


9. Čtvrtek Nasyť nás hned v jitře svým milosrdenstvím, tak abychom prozpěvovati, a veseliti se mohli po všecky dny naše. Žalm 90,14 K

Ježíš řekl: "Amen pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde." Lukáš 18,17

== Matouš 15,29-39 == Skutky 9,10-19a ==


10. Pátek Jsi, Bože, král můj od starodávna, působíš hojné spasení u prostřed země. Žalm 74,12 K

Není rozdílu mezi Židem a Řekem. Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12

== Lukáš 23,39-43 == Skutky 9,19b-31 ==


11. Sobota Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi. Izaiáš 53,3

Ježíš učedníkům vykládal, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma. Lukáš 24,27

== Jeremiáš 31,7-14 == Skutky 9,32-43 ==

3. neděle po svaté Trojici Syn člověka přišel, aby spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10


12. Neděle Hospodine, já miluji obydlí domu tvého, a místo příbytku slávy tvé. Žalm 26,8 K

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Skutky 2,42

Nuž, spějte k němu odevšad
a s jásotem mu pějte,
své sliby plň mu každý rád
a vždy se k němu znejte,
neb rozmýšlí vše výtečně
a pomáhá nám srdečně;
čest, chválu Bohu vzdejte!
- 57,9 -

== Lukáš 15,1-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 12 ==


13. Pondělí Vraťte se, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím. - Zde jsme, přišli jsme k tobě, neboť ty jsi Hospodin, náš Bůh. Jeremiáš 3,22

Jan Křtitel kázal: "Neste ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. " Zástupy se Jana ptaly: "Co jen máme dělat?" On jim odpověděl: "Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak." Lukáš 3,8.10-11

== Lukáš 5,27-32 == Skutky 10,1-20 ==


14. Úterý Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu. 5.Mojžíšova 8,10

Ježíš řekl: "Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to potřebujete." Matouš 6,31-32

== 2.Mojžíšova 32,30-33,1 == Skutky 10,21-33 ==


15. Středa Ty jsi otec můj, Bůh silný můj a skála spasení mého. Žalm 89,27 K

Nepřijali jste Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!, Římanům 8,15

== Jan 5,1-16 == Skutky 10,34-48 ==


16. Čtvrtek Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu vzpláli vzdorem. Izaiáš 45,24

Ježíš řekl: "Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!" Jan 8,7

== Matouš 18,15-20 == Skutky 11,1-18 ==


17. Pátek Budu se z nich veselit, z celého srdce a z celé duše prokazovat dobro. Jeremiáš 32,41

Ježíš řekl: "Boží království je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo, je z něho strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích." Lukáš 13,19

== Matouš 27,3-10 == Skutky 11,19-30 ==

1722 započalo budování Ochranova


18. Sobota Jákob řekl: "Ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky." 1.Mojžíšova 28,22

Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: "Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani bratry ani příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty." Lukáš 14,12

== Římanům 8,1-6 == Skutky 12,1-25 ==

4. neděle po svaté Trojici Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K


19. Neděle Zkrocuješ zvuk moře i bouření národů. Žalm 65,8 K

To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Skutky 10,36

Prozpěvujme všickni k chvále
Kristu, jenž jsa s svými stále,
vítězství jim v boji dává,
moc svou slavně dokonává.
- 134,1 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 32 ==


20. Pondělí Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství své, a spasení své dej nám. Žalm 85,8 K

Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, ale abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,9

== Lukáš 5,17-26 == Skutky 13,1-12 ==


21. Úterý Klaněti se jemu budou všickni králové, všickni národové jemu sloužiti budou. Žalm 72,11 K

Syn je odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dosáhl očištění od hříchů, usedl po pravici Božího Majestátu na výsostech. Židům 1,3

== Nehemiáš 9,1-36 == Skutky 13,13-25 ==


22. Středa Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti způsobil? Odpověz mi. Micheáš 6,3

Hospodář řekl: "Nemohu si ve svém učinit, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?" Matouš 20,15

== Marek 11,20-26 == Skutky 13,26-41 ==


23. Čtvrtek Přinášejte do mých skladů úplné desátky, praví Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? Malachiáš 3,10

Nezapomínejte také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. Židům 13,16

== 1.Korintským 12,19-26 == Skutky 13,42-52 ==


24. Pátek Chci nést Hospodinův hrozný hněv, neboť jsem proti němu hřešila. Micheáš 7,9

Jan chodil po vší krajině Jordánské, káže křest pokání na odpuštění hříchů. Lukáš 3,3

== Skutky 19,1-7 == Skutky 14,1-20a ==


25. Sobota Není žádný tak svatý jako Hospodin, žádného není kromě tebe. 1.Samuelova 2,2 K

Život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17,3

== 2.Korintským 13,10-13 == Skutky 14,20b-28 ==

5. neděle po svaté Trojici Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z nás, je to Boží dar. Efezským 2,8


26. Neděle Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, tak Hospodin sám vedl svůj lid. 5.Mojžíšova 32,11

Ví Otec váš, čeho jest vám potřebí, prvé než byste vy ho prosili. Matouš 6,8 K

Poněvadž my sami z sebe
nemůžeme nic bez tebe,
v tvou ochranu se dáváme
a za to tebe žádáme:
-
pas nás na horách zelených,
na trávnících přerozkošných,
pastvou slova svého daruj
a bludů škodných uvaruj!
- 16,3-4 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 7 ==


27. Pondělí On sám bude pokoj. Micheáš 5,4

Krisus Ježíš jest pokoj náš. Efezským 2,14 K

== Lukáš 6,12-19 == Skutky 15,1-12 ==


28. Úterý On vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho. Žalm 130,8 K

Anděl Páně řekl Josefovi: "Maria porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; nebo on spasí svůj lid z jeho hříchů." Matouš 1,21

== 1.Mojžíšova 35,1-15 == Skutky 15,13-35 ==


29. Středa Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj! 2.Mojžíšova 33,15

Ježíš poslal své učedníky zvěstovat Boží království a uzdravovat. Vydali se na cestu, chodili od vesnice k vesnici, přinášeli radostnou zvěst a uzdravovali. Lukáš 9,1.2.6

== Ezechiel 2,3-8 == Skutky 15,36-16,5 ==


30. Čtvrtek Toto praví Hospodin: Nechci vést spory navěky, nebudu trvale rozlícen. Izaiáš 57,16

Ježíš řekl: "Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože prokázala velikou lásku." Lukáš 7,47

== Skutky 15,4-12 == Skutky 16,6-15 ==


ČERVEN 2005: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]