[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2005

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Bůh přece není od nikoho z nás daleko. Skutky 17,27


1. Pátek Hospodin lid svůj neodvrhne, své dědictví neopustí. Žalm 94,14

Petr se ujal slova: Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Skutky 10,34-35

== Lukáš 22,31-34 == Skutky 16,16-24 ==


2. Sobota Na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok Hospodina zástupů. Aggeus 2,10

Kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. Židům 4,10

== Filipským 3,12-16 == Skutky 16,25-40 ==

6. neděle po svaté Trojici Toto praví Hospodin, stvořitel tvůj: Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. Izaiáš 43,1 K


3. Neděle Hospodin kraluje! Zajásej, země, raduj se, ostrovů množství! Žalm 97,1

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Zjevení 15,3

Chvaltež Nejmocnějšího,
chvaltež Nejsvětějšího,
jenž na výsostech sedí,
na všecko jasně hledí,
plný cti a velebnosti;
i z mocných skutků jeho,
vidouc je dne každého,
chvaltež jej se vší vděčností.
- 38,1 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 == Žalm 26 ==


4. Pondělí Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování. Izaiáš 54,7

Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Římanům 8,18

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Skutky 17,1-15 ==


5. Úterý Bůh znal tvé putování touto velikou pouští. 5.Mojžíšova 2,7

Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let; byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: "Ženo, jsi zproštěna své nemoci" a vložil na ni ruce; ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. Lukáš 13,11-13

== Skutky 2,32-40 == Skutky 17,16-34 ==

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje


6. Středa Ať se u tebe nevyskytne věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač. Každý, kdo činí tyto věci, se Hospodinu hnusí. 5.Mojžíšova 18,10.12

Říkáme-li, že s ním máme společenství, a při tom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. 1.Janova 1,6

Ó křesťané, z bludů vstaňme,
dané dobré nám poznejme,
k Synu Božímu chvátejme,
k té milosti.
Jímž zlého budem zbaveni,
ve všech ctnostech rozhojněni,
v život věčný uvedeni
z též milosti.
- 100,8.11 -

== Skutky 16,23-34 == Skutky 18,1-22 ==

1415 zemřel Mistr Jan Hus mučednickou smrtí na hranici v Kostnici


7. Čtvrtek Pojďte a připojte se k Hospodinu smlouvou věčnou, nepřicházející v zapomenutí. Jeremiáš 50,5 K

Boží Syn dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Židům 5,9

== Matouš 18,1-6 == Skutky 18,23-19,7 ==


8. Pátek Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu. 1.Královská 8,56

Neboť se zalíbilo Otci, aby v Synu přebývala plnost všeho a aby skrze něho smířil všecko se sebou, i co je na zemi, i co je na nebi, tím, že zjednal pokoj jeho krví na kříži. Koloským 1,19-20 Col

== Jan 19,31-37 == Skutky 19,8-22 ==


9. Sobota Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho. Žalm 34,16

Ježíš řekl Petrovi: Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Lukáš 22,32

== Zjevení 3,1-6 == Skutky 19,23-40 ==

7. neděle po svaté Trojici Již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K


10. Neděle Když se přiblížil čas Davidovy smrti, přikázal svému synu Šalomounovi: "Odcházím cestou všeho pozemského. Ty však buď rozhodný a dbej na to, co ti svěřil Hospodin." 1.Královská 2,1-2.3

Ježíš praví: Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. Lukáš 22,26

Vstaň a myj nohy svým bratřím unaveným,
služba je někdy víc než vyznání.
Vstaň a myj nohy svým bratřím unaveným,
kaž jim tak beze slov kázání.
Petře, mlč, vždyť mnohý král by lépe udělal,
kdyby vkleče lidem nohy myl, než s trůnu kraloval.
Petře, mlč, vždyť přece víš, že vždy je mnohem víc
chtít lidem něčím posloužit, než chtít z nich něco mít.
- 378,2 Svítá -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41-42.47 == Žalm 9 ==


11. Pondělí Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. Žalm 57,2

Protože je vyloučeno, aby Bůh lhal, můžeme se tedy neochvějně opírat jak o jeho slib, tak o jeho přísahu. Smíme čerpat mocné potěšení z nabízené naděje, které jsme se chopili. Židům 6,18 SNC

== 2.Paralipomenon 30,13-22 == Skutky 20,1-16 ==


12. Úterý Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň. Žalm 31,17

Ježíš vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha", což znamená "otevři se!" I otevřel se tomu hluchému sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Marek 7,34-35

== Matouš 22,1-14 == Skutky 20,17-38 ==


13. Středa "Můj podíl je Hospodin", praví má duše, proto na něj čekám. Pláč 3,24

My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. 1.Tesalonickým 5,8

== Zachariáš 8,9-17 == Skutky 21,1-14 ==


14. Čtvrtek Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Žalm 46,8

Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království. 1.Tesalonickým 2,11-12

== 1.Korintským 10,16-17 == Skutky 21,15-26 ==


15. Pátek Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je svatý Izraele. Izaiáš 41,14

Ježíš praví: Já vám uděluji království, jako je můj Otec udělil mně. Lukáš 22,29

== Lukáš 22,14-20 == Skutky 21,27-40 ==


16. Sobota Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Pláč 3,26

Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. 2.Tesalonickým 3,5

== Zjevení 19,4-9 == Skutky 22,1-21 ==

8. neděle po svaté Trojici Žijte jako děti světla - ovoce světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9


17. Neděle Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. Žalm 41,2

Kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. 1.Tesalonickým 5,14

Tvé láskyplné sklonění,
když bídní, chudí, znavení
se k tobě sešli plni vin,
buď vzorem pro můj každý čin.
- 313,7 -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8-14 == Žalm 11 ==


18. Pondělí Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří. Žalm 42,3

Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně. 2.Korintským 3,18

== Jakubova 2,14-26 == Skutky 22,22-30 ==


19. Úterý Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným. Izaiáš 60,20

Ježíš praví: Vy jste světlo světa. Matouš 5,14

== 2.Korintským 6,11-18 == Skutky 23,1-11 ==


20. Středa Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody. Izaiáš 61,11

Vždyť je to jeden a týž Bůh, který obřezané ospravedlní z víry a neobřezané skrze víru. Římanům 3,30

== Jakubova 3,13-18 == Skutky 23,12-35 ==


21. Čtvrtek Vy, izraelské hory, já jsem s vámi, obrátím se k vám a budete obdělávány a osívány. Ezechiel 36,8.9

Ten, který dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. 2.Korintským 9,10

== Lukáš 11,33-41 == Skutky 24,1-27 ==


22. Pátek Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Žalm 118,24

Otče, buď posvěceno tvé jméno! Lukáš 11,2

== Jan 18,19-24 == Skutky 25,1-12 ==


23. Sobota V onen den se ti otevrou ústa v přítomnosti toho, kdo vyvázl, a ty promluvíš a nebudeš již němý. Ezechiel 24,27

Tedy otevřev Filip ústa svá, a počav od toho písma, zvěstoval komorníkovi Ježíše. Skutky 8,35 K

== Filipským 2,12-18 == Skutky 25,13-27 ==

9. neděle po svaté Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat více. Lukáš 12,48


24. Neděle Můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu. Aggeus 1,9-10

Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se. Židům 10,25

Nás všechny k vyznávání
svým Duchem svatým vzbuď,
a k práci, k vzdělávání
tvé role dávej chuť!
Dej, prosbami i dary
ať chrám tvůj stavíme,
jak čilý lid a jarý
tvé církvi sloužíme.
- 182,4 -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 == Žalm 14 ==


25. Pondělí Bude i příbytek můj mezi nimi, a budu jejich Bohem, a oni budou lidem mým. Ezechiel 37,27 K

Pavel píše: Padám na kolena a volám k Otci, aby Kristus zdomácněl ve vašich srdcích, kdo jste ho vírou přijali, a abyste zapustili kořeny hluboko do Boží lásky. Efezským 3,14.17 SNC

== 1.Královská 3,16-28 == Skutky 26,1-23 ==


26. Úterý Hospodine, jen ty jsi s to pomoci, postaví-li se mocný proti bezmocnému. 2.Paralipomenon 14,10

Tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 2.Korintským 12,9

== Ezechiel 3,16-21 == Skutky 26,24-32 ==


27. Středa Tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům než Hospodinu. 2.Královská 5,17

Kristus jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Židům 10,14

== Matouš 19,4-15 == Skutky 27,1-12 ==


28. Čtvrtek Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením. Žalm 94,19

Pavel píše: Tak jste nás, bratří, ve vší naší tísni a soužení potěšili svou vírou. 1.Tesalonickým 3,7

== Efezským 5,15-20 == Skutky 27,13-26 ==


29. Pátek Hle, přichází k tobě tvůj král! Vyhlásí pronárodům pokoj. Zachariáš 9,9.10

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Matouš 5,9

== Jan 19,9-16 == Skutky 27,27-44 ==


30. Sobota Jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země. Zachariáš 9,10

Ježíš praví: Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec. Lukáš 24,48-49

== Lukáš 12,42-48 == Skutky 28,1-10 ==

10. neděle po svaté Trojici Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12


31. Neděle Ty, Bože, jsi spravedlivý ve všem, co na nás přišlo, neboť jsi jednal věrně, kdežto my jsme si počínali svévolně. Nehemiáš 9,33

Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. Židům 11,11

Moc živá víra v srdci jest,
jež slibům Božím dá se vést,
jest pevné v Krista doufání,
v němž povždy své má zastání.
- 312,1 -

== Lukáš 19,41-48 == Římanům 9,1-16 == Žalm 30 ==


ČERVENEC 2005: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]