[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2005

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: On je Bůh živý a zůstává na věky, jeho království nebude zničeno a jeho vladařská moc bude až do konce. Daniel 6,27


1. Pondělí Hospodin řekl Mojžíšovi: "Kdo dal člověku ústa? Zdali ne já, Hospodin? Nyní jdi, já budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit!" 2.Mojžíšova 4,11.12

Ježíš praví: Já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný protivník. Lukáš 21,15

== Římanům 11,1-12 == Skutky 28,11-16 ==


2. Úterý Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. Žalm 24,7

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen. 1.Timoteovi 1,17

== Lukáš 21,5-6.20-24 == Skutky 28,17-31 ==


3. Středa Hospodine, buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení. Izaiáš 33,2

Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb k Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Židům 5,7

== Jan 4,19-26 == 2.Královská 2,1-15 ==


4. Čtvrtek Nepokoušejte Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 6,16

Děj se vůle Páně! Skutky 21,14

== Římanům 11,13-24 == 2.Královská 4,1-7 ==


5. Pátek Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin. Malachiáš 1,2

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

== Lukáš 23,27-31 == 2.Královská 4,8-37 ==


6. Sobota Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Žalm 25,6

Skrze Krista jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Římanům 5,2

== Zachariáš 12,1-10 == 2.Královská 4,38-44 ==

11. neděle po svaté Trojici Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5


7. Neděle Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění. Žalm 119,14

Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. Židům 13,20-21

Aj, jak šťastný jest všeliký člověk
ten, jenž ostříhá svědomí dobrého,
kvůli Bohu trávě všecken svůj věk;
šťastný, který v tom času všelikého,
žádaje vždy více prospívati,
ptá se na zákon svědectví Božího.
- 31,1 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 17 ==


8. Pondělí Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky? Jób 31,4

Ježíš praví: Ano i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Lukáš 12,7

== Ezechiel 17,1-6.22-24 == 2.Královská 5,1-19 ==


9. Úterý Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. Izaiáš 43,11

My jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. 1.Janova 5,20

== 1.Mojžíšova 19,15-26 == 2.Královská 6,8-23 ==


10. Středa Hospodine, tobě jsem předložil svůj spor. Jeremiáš 11,20

Věřím, pomoz mé nedověře. Marek 9,24

== Marek 7,24-30 == 2.Královská 16,1-16 ==


11. Čtvrtek Já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. 2.Mojžíšova 15,26

Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy; on vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. Lukáš 4,40

== 1.Petrova 5,1-5 == 2.Královská 17,1-23 ==


12. Pátek Řekl Hospodin Abramovi: Požehnám tobě a budeš požehnání. 1.Mojžíšova 12,2 K

Tu k Ježíši přistoupilo dvanáct učedníků a řekli: "Propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic a dvorů opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože jsme zde na pustém místě." On jim řekl: "Dejte jim jíst vy!" Lukáš 9,12.13

== Lukáš 22,54-62 == 2.Královská 18,1-12 ==


13. Sobota Vyprávěl jsem o svých cestách - tys mi odpověděl, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Žalm 119,26

Ježíš praví: Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Jan 13,34

Toť jeho vůle a náš svatý úkol:
stát k sobě v lásce, ke všem bratřím vůkol!
Jen tím se naše v něho víra měří
a svět v něj věří.
- 226,2 -

== Izaiáš 26,1-6 == 2.Královská 18,13-37 ==

1722 požehnaná Večeře Páně v Bethelsdorfu: Sjednocení obyvatel Ochranova do Jednoty bratrské Duchem Božím.

12. neděle po svaté Trojici Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3


14. Neděle Mými svědky jste vy, je výrok Hospodinův. Izaiáš 43,10

Toho Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Skutky 2,32

Buď Pánu čest!
toť nejkrásnější úkol
o jeho lásky činech vyprávět;
on dobrý jest,
to rozhlašujte vůkol,
ať k němu obrátí se celý svět.
Ano, chceme k oslavení
Krále svého sloužit dál,
chcem být svědky o spasení,
jak on nám to přikázal.
- 49,3 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-20 == Žalm 19 ==


15. Pondělí Dokážeš vystihnout Boha či obsáhnout dokonalost Všemocného? Jób 11,7

Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! Římanům 11,33

== Matouš 9,27-34 == 2.Královská 19,1-19 ==


16. Úterý Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost, nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší z ní. Já, Hospodin, to stvořím. Izaiáš 45,8

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Skutky 4,12

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == 2.Královská 19,20-37 ==


17. Středa Hospodin povede při i s dálavami země. Udělí moc svému králi. 1.Samuelova 2,10

Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. Tehdy se dostane člověku chvály od Boha. 1.Korintským 4,5

== Matouš 17,14-21 == 2.Královská 20,1-11 ==


18. Čtvrtek Obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám. Zachariáš 1,3

Tu zvolal ten slepý: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Lukáš 18,38.40

== Jakubova 5,13-16 == 2.Královská 22,1-13 ==


19. Pátek Hle, Hospodin se tudy ubírá, před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, temný. 1.Královská 19,11-12

Z oblaku se ozval hlas: "Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte." Lukáš 9,35

== Lukáš 23,6-12 == 2.Královská 22,14-23,3 ==


20. Sobota Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Žalm 145,18

Protože Ježíš sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Židům 2,18

== Izaiáš 57,15-19 == 2.Královská 23,4-25 ==

13. neděle po svaté Trojici Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25,40


21. Neděle Tu přišel z Betléma Boáz a pozdravil žence: "Hospodin s vámi." Odpověděli: "Hospodin ti žehnej." Rút 2,4

Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Římanům 15,7

Jak ty nás hříšné snášíš,
chcem' břímě bratrů nést
a sklánět se k nim s láskou,
neb láska z Boha jest.
Čím více pokušení,
tím spějme tobě blíž,
tím horlivěji chtějme
tvou zvelebovat říš.
- 225,2 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 29 ==

1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Pondělí Dopustils, Hospodine, že člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho. Žalm 66,12

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Matouš 10,28

== 5.Mojžíšova 15,1-11 == 2.Královská 23,26-37 ==


23. Úterý Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu. Žalm 66,4

Slepý ihned prohlédl, šel za Ježíšem a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. Lukáš 18,43

== Amos 5,4-15 == 2.Královská 24,1-20 ==


24. Středa Spravedlnost nevysvobodí spravedlivého v den jeho nevěrnosti, svévole nezpůsobí pád svévolníka v den, kdy se odvrátí od své svévole. Ezechiel 33,12

Služebník odpověděl: Vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zas má doma živého a zdravého. Lukáš 15,27

== 5.Mojžíšova 24,10-22 == 2.Královská 25,1-21 ==


25. Čtvrtek Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny, praví Hospodin. 5.Mojžíšova 5,29

Výborné jest zajisté, aby milostí upevněno bylo srdce, a ne pokrmy. Židům 13,9

== Skutky 4,32-37 == 2.Královská 25,22-30 ==


26. Pátek Ve svém soužení, až tě v posledních dnech toto všechno stihne, navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat. 5.Mojžíšova 4,30

Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. 1.Tesalonickým 5,12

== Matouš 26,47-50.55-56 == Daniel 1,1-21 ==


27. Sobota Nikdo nepoškodíte svého bližního, ale budeš se bát svého Boha. 3.Mojžíšova 25,17

Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání. 1.Tesalonickým 4,6

== Judy 1.2.20-25 == Daniel 2,1-3.27-49 ==

14. neděle po svaté Trojici Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej se na všechna dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K


28. Neděle Hospodin vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc, poníženého, jenž nemá pomocníka. Žalm 72,12

Když přicházel Ježíš k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál a hlasitě volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Lukáš 17,12-13

Mně dostalo se slitování,
ač lásky nehoden jsem byl.
Je div to, po němž v pyšném přání,
jsa hrd, jsem nikdy netoužil.
Teď šťasten jsem a div ten ctím
a Slitovníka velebím.
- 278,1 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,12-17 == Žalm 119,137-144 ==


29. Pondělí Ty jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Žalm 25,5

Naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Římanům 5,5

== 2.Timoteovi 1,1-7 == Daniel 3,1-30 ==


30. Úterý Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení, nuzákům odnímají možnost obhajoby, utištěné mého lidu zbavují práva. Izaiáš 10,1.2

Vždyť vrchnost je Božím služebníkem k tvému dobru. Římanům 13,4

== Jan 9,24-41 == Daniel 5,1-30 ==


31. Středa Hospodin, váš Bůh, vás přivede do odpočinutí a dá vám tuto zemi. Jozue 1,13

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv." Lukáš 12,22-23

== Filemonovi 1-22 == Daniel 6,1-29 ==


SRPEN 2005: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]