[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2005

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Lukáš 12,15


1. Čtvrtek Řekl Eliáš všemu lidu: "Přistupte ke mně!" Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený oltář Hospodinův. 1.Královská 18,30

Pán pravil k Pavlovi: Budu tě chránit před izraelským národem i před pohany, k nimž tě posílám, abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů. Skutky 26,17-18

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == Daniel 7,1-14 ==


2. Pátek Tentokrát jim dám poznat svou moc a bohatýrskou sílu, poznají, že moje jméno je Hospodin. Jeremiáš 16,21

Ježíš byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil, nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. Skutky 2,33

== Jan 13,31-35 == Daniel 7,15-28 ==


3. Sobota Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří. Jak dlouho? Abakuk 2,6

Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. 1.Tesalonickým 4,11

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == Daniel 12,1-13 ==

15. neděle po svaté Trojici Všecku svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7


4. Neděle Bůh má dost síly, aby pomohl a přivodil pád. 2.Paralipomenon 25,8

Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Matouš 6,10 K

Svou milost dej mi den co den,
bych od hříchů byl svoboden,
vždy víc byl volat ochoten:
buď vůle tvá! Buď vůle tvá!
- 327,7 -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5-11 == Žalm 119,145-152 ==


5. Pondělí Moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mne od mého hříchu. Žalm 51,4

Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjejícího semene, nýbrž z nepomíjejícího, skrze živé a věčné slovo Boží. 1.Petrova 1,23

== Filipským 4,8-14 == Ezdráš 1,1-11 ==


6. Úterý Nemějte strach a nebojte se jich. Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude bojovat za vás. 5.Mojžíšova 1,29.30

Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprvé být, ale konec nenastane hned. Lukáš 21,9

== 1.Timoteovi 6,3-11 == Ezdráš 3,1-13 ==


7. Středa Blaze muži, který doufá v Hospodina. Žalm 40,5

Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. 1.Petrova 3,15

== Skutky 27,33-44 == Ezdráš 4,1-24 ==


8. Čtvrtek Před Hospodinem smím stále chodit v zemi živých. Žalm 116,9

Kristus praví: Každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Jan 11,26

== Lukáš 10,38-42 == Ezdráš 5,1-17 ==


9. Pátek Pro naše zlé skutky a pro naši velikou vinu, jsi nás, Bože náš, nepotrestal, jak jsme zasloužili. Ezdráš 9,13

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Korintským 15,57

== Lukáš 22,35-38 == Ezdráš 6,1-22 ==


10. Sobota Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají: "Kdopak nás vidí a kdo o nás ví?" Izaiáš 29,15

Není nic skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se neprozradilo a nevyšlo najevo. Lukáš 8,17

== Lukáš 6,20-26 == Ezdráš 7,1-28 ==

16. neděle po svaté Trojici Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10


11. Neděle Hospodin odpověděl Jóbovi: Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Když jsem moři stanovil meze a řekl: "Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!" Jób 38,1.4.8.10.11

Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, vzniklo z neviditelného. Židům 11,3

Neb jsi ty Slovo věčné
v srdci Božím složené,
jímž vše učiněno jest;
budiž tobě chvála, čest.
- 169,2 -

== Jan 11,1-3.17-27 == 2.Timoteovi 1,7-10 == Žalm 119,153-160 ==


12. Pondělí Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Žalm 145,9

I samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Římanům 8,21

== Římanům 6,18-23 == Aggeus 1,1-15 ==


13. Úterý Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména, vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své jméno! Žalm 79,9

Ježíš praví: Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Lukáš 11,9

== Skutky 21,8-14 == Aggeus 2,1-9.20-23 ==


14. Středa Chcete Boha obloudit, jako lze obloudit člověka? Jób 13,9

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7

== Marek 5,21-24.35-43 == Nehemiáš 1,1-11 ==


15. Čtvrtek K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Izaiáš 60,3

Když spatřili mudrci hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Matouš 2,10

== Filipským 1,19-26 == Nehemiáš 2,1-20 ==


16. Pátek Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Žalm 147,5

Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Židům 4,13

== Jan 18,3-9 == Nehemiáš 4,1-17 ==

1741 Na synodu v Londýně byl prohlášen Ježíš Kristus Vrchním starším v Jednotě bratrské. Pamětní den služebníků v církvi.


17. Sobota Běda těm, kteří připojují dům k domu a slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo, jako byste jen vy byli usedlíci v zemi. Izaiáš 5,8

Bůh řekl bohatému: "Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?" Lukáš 12,20

== Marek 9,1-10 == Nehemiáš 5,1-19 ==

17. neděle po svaté Trojici Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4


18. Neděle Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti. Přísloví 15,33

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Jakubova 1,5

Uč mne, ať čas vykupuji
moudře, bez marností všech.
Pomoc svou dej, s ní ať sluji
ctný a moudrý v žití dnech.
Požehnání své mi uděl,
dej, by můj to zůstal úděl.
Podporuj mé síly vznět,
než se k tobě vrátím zpět.
- 422,6 -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-18 == Žalm 25 ==


19. Pondělí Zbavena útisku nepocítíš bázně, děs se k tobě nepřiblíží. Izaiáš 54,14

Pán jest Duch ten, a kdež jest ten Duch Páně, tu i svoboda. 2.Korintským 3,17 K

== Marek 5,24-34 == Nehemiáš 6,1-7,3 ==


20. Úterý Nespoléhejte na klamná slova: "Je to chrám Hospodinův." Napravte své cesty a své skutky. Jeremiáš 7,4.5

Dítky, nemilujte pouhým slovem, ale opravdovým činem. 1.Janova 3,18

== Jakubova 1,1-13 == Nehemiáš 8,1-18 ==


21. Středa Což je Efrajim syn tak drahý, dítě mého potěšení? Kdykoli však o něm mluvím, znovu a znovu si ho připomínám. Proto je mé nitro nad ním zneklidněno. Slituji, slituji se nad ním, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,20

Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval. Římanům 11,32

== Lukáš 7,1-10 ==  Nehemiáš 9,1-3.32-37 ==


22. Čtvrtek Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. Žalm 130,7

Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. 1.Tesalonickým 1,4.5

==  Skutky 5,34-42 == Nehemiáš 10,1.29-40 ==


23. Pátek Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 106,1

Budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Koloským 1,12

== Jan 19,28-30 == Nehemiáš 12,27-43 ==


24. Sobota Po všechny dny byl Bůh naší chloubou, tvému jménu chceme vzdávat chválu věčně. Žalm 44,9

Všechno, cokoli mluvíte neb děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

== Matouš 14,22-33 == Nehemiáš 13,15-22 ==

18. neděle po svaté Trojici A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha ať miluje i svého bratra. 1.Janova 4,21


25. Neděle Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. 3.Mojžíšova 26,12

Ježíš řekl: Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Matouš 9,13

Pojďte všichni, pojďte sem,
on s vás břímě hříchů složí.
Spasení jest jenom v něm,
z hříšných činí dítky Boží.
Každý nechť to v mysli má:
Ježíš hříšné přijímá.
- 251,4 -

== Marek 12,28-34 == Římanům 14,17-19 == Žalm 5 ==


26. Pondělí Dále Ruben řekl: Neprolévejte krev. 1.Mojžíšova 37,22

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Židům 12,14

== 1.Tesalonickým 4,9-12 == Lukáš 12,1-12 ==


27. Úterý Bůh zná přece tajnosti srdce. Žalm 44,22

Petr a Jan odpověděli: "Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne jeho." Skutky 4,19

== 1.Timoteovi 1,1-11 == Lukáš 12,13-21 ==


28. Středa Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi nenaložím zle. Jeremiáš 25,6

Ježíš řekl: Odevzdejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu. Lukáš 20,25

== Píseň 8,4-7 == Lukáš 12,22-34 ==


29. Čtvrtek Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása. Žalm 34,7

V té chvíli ďábel opustil Ježíše a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Matouš 4,11

== Zjevení 12,7-12 == Lukáš 12,35-48 ==


30. Pátek V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu. Žalm 4,2

Ježíš klekl a modlil se. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Lukáš 22,41.43

== 1.Mojžíšova 16,6-14 == Lukáš 12,49-53 ==


ZÁŘÍ 2005: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]