[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2005

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce. Bůh je naše útočiště. Žalm 62,9


1. Sobota Já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta. Izaiáš 29,14

Kristus Ježíš se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. 1.Korintským 1,30

== Zjevení 14,6-16 == Lukáš 12,54-59 ==

19. neděle po svaté Trojici Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14

Den díkůvzdání za úrodu Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Žalm 145,15

== Lukáš 12,13-21 == 2.Korintským 9,6-15 ==


2. Neděle Náš Bůh však obrátil zlořečení v požehnání. Nehemiáš 13,2

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy. 2.Korintským 4,17

Pečlivý, pečlivý
Dobroději lidí všech,
který jsi nám posud dával
pokrm, nápoj, oděv, dech,
neštěstí nás uchovával,
chléb náš vezdejší i dnes nám dej,
k nám se znej, k nám se znej!
- 289,4 -

== Marek 2,1-12 == Efezským 4,22-32 == Žalm 67 ==


3. Pondělí Já budu s tebou, je výrok Hospodinův, a zachráním tě. Jeremiáš 30,11

Ježíš praví: Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky - Ducha pravdy. Jan 14,16.17

== Marek 10,46-52 == Lukáš 13,1-5 ==


4. Úterý Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného, než dům Boží, je to brána nebeská. 1.Mojžíšova 28,17

Kristus nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou pro vždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení. Židům 9,12

== Lukáš 5,12-16 == Lukáš 13,6-9 ==


5. Středa Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a hřešit proti Bohu? 1.Mojžíšova 39,9

A nevydej nás v pokušení. Lukáš 11,4

== Kazatel 12,1-8 == Lukáš 13,10-17 ==


6. Čtvrtek Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil. Izaiáš 25,9

Marta řekla: "Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět." Jan 11,27

== Marek 6,7-13 == Lukáš 13,18-21 ==


7. Pátek Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný. 1.Mojžíšova 17,1

Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 1.Petrova 1,15

== Matouš 27,39-44 == Lukáš 13,22-30 ==


8. Sobota Pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich. 1.Samuelova 2,8

Každý, kdo slyší má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil dům svůj na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále. Matouš 7,24-25

== Skutky 14,8-18 == Lukáš 13,31-35 ==

20. neděle po svaté Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8


9. Neděle Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku. Izaiáš 1,17

Jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Matouš 7,2

Sám-li nechceš souzen býti,
soudcem bližních nebývej,
ale k všem, kdo ublíží ti,
pro Krista se smírně měj;
neboť na to Bůh rád patří,
když vždy v lásce bydlí bratří,
mrtví své zlé náklonnosti,
a stojí v pobožnosti.
- 302,7 -

== Marek 10,2-16 == 1. Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 62 ==


10. Pondělí Bůh řekl Mojžíšovi: "Jsem, který jsem." 2.Mojžíšova 3,14

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 2.Timoteovi 2,13

== 2.Mojžíšova 23,10-16 == Lukáš 14,1-6 ==


11. Úterý Hospodin mě poslal potěšit všechny truchlící. Izaiáš 61,1.2

Pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se navzájem potěšujte. 1.Tesalonickým 4,17.18

== 2.Mojžíšova 18,13-27 == Lukáš 14,7-14 ==


12. Středa Až potud nám Hospodin pomáhal. 1.Samuelova 7,12

Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím více oblékne vás, malověrní. Lukáš 12,28

== 1.Mojžíšova 24,54-67 == Lukáš 14,15-24 ==


13. Čtvrtek Hospodine zástupů, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. Izaiáš 37,16

I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi, my přece víme, že je jeden Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. 1.Korintským 8,5-6

== 2.Mojžíšova 19,3-9 == Lukáš 14,25-35 ==


14. Pátek Toto praví Panovník Hospodin: "Rozpomenu se na svou smlouvu s tebou za dnů tvého mládí a ustavím s tebou smlouvu věčnou." Ezechiel 16,60

S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Koloským 2,12

== Jan 18,28-32 == Lukáš 15,1-10 ==


15. Sobota Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mne tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů. Jeremiáš 15,16

My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Skutky 6,4

== Kazatel 12,9-14 == Lukáš 15,11-32 ==

21. neděle po svaté Trojici Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21


16. Neděle Protože tvé srdce zjihlo a pokořil ses před Bohem, vyslyšel jsem tě, je výrok Hospodinův. 2.Paralipomenon 34,27

Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval, a řekl: "Pravím vám, že tak velkou víru jsem nenalezl ani v Izraeli." Lukáš 7,9-10

Vzácný dar svůj, živou víru,
Pane můj, mi zachovej.
Na plnou ji uveď míru,
čeho ještě třeba dej.
Co jsem bez té víry v tebe?
Nad propastí zoufalec.
Netěší mne zem ni nebe,
ceny nemá žádná věc.
- 306,1 -

== Matouš 5,38-48 == Efezským 6,10-17 == Žalm 21 ==

275 let od prvního knižního vydání Hesel


17. Pondělí O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Žalm 89,2

Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno "ANO". Proto skrze něho zní i naše "AMEN" k slávě Boží. 2.Korintským 1,20

== Římanům 12,17-21 == Lukáš 16,1-9 ==


18. Úterý Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást. Ezechiel 34,23

Kristus praví: Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Jan 10,16

== 1.Samuelova 26,5-24 == Lukáš 16,10-15 ==


19. Středa Pas berlou svou svůj lid! Micheáš 7,14

Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu s očí. Zjevení 7,17

== Přísloví 29,18-25 == Lukáš 16,16-18 ==


20. Čtvrtek Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. Izaiáš 2,4

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

== Izaiáš 32,1-8 == Lukáš 16,19-31 ==


21. Pátek Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země. Žalm 48,11

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Židům 13,8

== Lukáš 22,49-53 == Lukáš 17,1-10 ==


22. Sobota Na Hospodinův rozkaz tábořili, na Hospodinův rozkaz táhli dál. 4.Mojžíšova 9,23

Všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovením ryb. Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi." Přirazili s loďmi k zemi a tam všechno nechali a šli za ním. Lukáš 5,9-11

== 2.Timoteovi 2,1-6 == Lukáš 17,1-19 ==

22. neděle po svaté Trojici U tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4


23. Neděle Nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého. Zachariáš 7,10

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Koloským 3,14

Dejž, ať v lásce trvajíce
i své bližní milujíce
pokoj Boží v srdcích máme,
v milosti tvé prospíváme.
- 224,2 -

== Matouš 18,21-35 == Filipským 1,3-11 == Žalm 20 ==


24. Pondělí Hospodinova milosrdenství je plná země. Žalm 33,5

Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro; dával vám s nebe désť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17

== Ozeáš 12,1-7 == Lukáš 17,20-37 ==


25. Úterý Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel. 1.Mojžíšova 18,27

Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Skutky 10,31

== Jeremiáš 19,1-4.10-13 == Lukáš 18,1-8 ==


26. Středa Kde mnoho snů, tam samá pomíjivost, samá prázdná slova. Ty se však boj Boha! Kazatel 5,6

Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit. Koloským 4,6

== Matouš 7,1-6 == Lukáš 18,9-17 ==


27. Čtvrtek Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. Žalm 4,8

Proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatností a v tichosti přijímejte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Jakubova 1,21

== Zjevení 3,14-22 == Lukáš 18,18-30 ==


28. Pátek Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi. Ezechiel 20,12

Ježíš pravil: Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Marek 2,27

== Matouš 26,20-25 == Koloským 1,1-8 ==


29. Sobota Uprostřed tebe zanechám nuzný a utištěný lid, který se uteče k Hospodinovu jménu. Sofoniáš 3,12

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Lukáš 12,32

== Izaiáš 1,18-27 == Koloským 1,9-14 ==

23. neděle po svaté Trojici Jediný vládce, Král králů a Pán pánů, on jediný je nesmrtelný a jemu patří čest a věčná moc. 1.Timoteovi 6,15.16


30. Neděle Všechny pronárody, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, Panovníku, budou oslavovat tvoje jméno. Žalm 86,9

Dříve musí být evangelium kázáno všem národům. Marek 13,10

Ó křesťané, jimž hlásá
se slovo života,
nechť vzejde, dbejte, spása,
kde bludu temnota;
nechť světlo pravdy září,
by jasný vzplanul den
a na vší země tváři
byl Kristus veleben.
- 240,2 -

== Matouš 22,15-22 == Filipským 3,17-21 == Žalm 33 ==

Den reformace Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už položen jest, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11


31. Pondělí Panovníku Hospodine, ty jsi začal ukazovat svému služebníkovi svou velikost a svou pevnou ruku. 5.Mojžíšova 3,24

Dva muži v bílém rouchu řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet." Skutky 1,10b-11

Ó Pane, jenž jsi skála
a základ spasení
a studně církve stálá,
z níž pokoj pramení,
ó dej, ať základ ten
u víře v duši čisté,
i v hrozný soudu den
před trůnem tvým, ó Kriste,
je při nás nalezen.
- 175,5 -

== Matouš 5,2-12 == Římanům 3,21-28 == Koloským 1,15-20 ==


ŘÍJEN 2005: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]