[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2005

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,23


1. Úterý Jenom Bůh je soudce: jednoho poníží, druhého povýší. Žalm 75,8

Pokořte se před Pánem, a on vás povýší. Jakubova 4,10

== Abakuk 2,9-14.19-20 == Koloským 1,21-23 ==


2. Středa Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 147,11

Ježíš řekl: "Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla." Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. Lukáš 8,46-47

== Izaiáš 7,1-9 == Koloským 1,24-29 ==


3. Čtvrtek Moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pocházejí z jeho úst. Přísloví 2,6

Ježíše zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. Koloským 1,28

== 1.Korintským 3,16-23 == Koloským 2,1-7 ==


4. Pátek Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo. Žalm 147,15

Ježíš řekl: Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, ale naplnit. Matouš 5,17

== Lukáš 23,1-5 == Koloským 2,8-15 ==


5. Sobota Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 8,12.14

O svrchní věci pečujte, ne o zemské. Koloským 3,2

== 2.Petrova 3,13-18 == Koloským 2,16-23 ==

24. neděle po svaté Trojici Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2b

Neděle míru (Prosby za mír a ochranu života)

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme. Žalm 46,2-3a

== Matouš 5,1-12 :: 1.Timoteovi 2,1-4 == Žalm 6 ==


6. Neděle Pro své slovo a podle svého srdce jsi učinil celou tuto velikou věc. 2.Samuelova 7,21

Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. Skutky 3,18

Hle, Pán nesl kříž místo slávy své,
však tím byl lidem blíž než slavní králové.
Hle, Pán nesl kříž a Bůh našel nás,
kde kříž je nám domovem.
- 296,4 Svítá -

== Lukáš 17,20-30 == Římanům 14,7-9 == Žalm 110 ==


7. Pondělí Vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Žalm 16,11

Pavel píše: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4,19

== Marek 4,1-12 == Koloským 3,1-4 ==


8. Úterý Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají. Žalm 17,7

Pavel a Barnabáš přes všecky překážky mluvili o Pánu; a Pán dosvědčoval svou milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky. Skutky 14,3

== Marek 13,9-20 == Koloským 3,5-11 ==


9. Středa Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, a on též jedl. 1.Mojžíšova 3,6

Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista. Římanům 5,17

== Židům 13,1-9 == Koloským 3,12-17 ==


10. Čtvrtek Hospodin se béře, aby soudil zemi. Bude souditi okršlek světa v spravedlnosti, a národy v pravosti. Žalm 98,9 K

Ježíš praví: Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Jan 5,30

== 1.Janova 2,18-29 == Koloským 3,18-4,1 ==


11. Pátek Jak o tom uslyšeli všichni naši nepřátelé, velice zmalomyslněli. Poznali totiž, že toto dílo bylo vykonáno s pomocí našeho Boha. Nehemiáš 6,16

Na cestě, když už byl Saul blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?" Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ". Skutky 9,3-5

== Matouš 26,36-41 == Koloským 4,2-6 ==


12. Sobota Hospodin řekl ke Gedeónovi: "Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš." I vybudoval tam Gedeón Hospodinův oltář a nazval jej: "Hospodin je pokoj." Soudců 6,23-24

Ježíš pravil: "Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako svět dává, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!" Jan 14,27

== Marek 13,30-37 == Koloským 4,7-18 ==

25. neděle po svaté Trojici Všichni se musíme ukázat před stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10


Modlitební den za pronásledované křesťany


13. Neděle Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. 2.Mojžíšova 24,7

Ježíš řekl: Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Marek 3,35

Aleluja, jistě amen!
Popatř na mne bídného!
Dej mi v srdce lásky plamen,
bych dbal hlasu svatého.
Nechť jsem hotov sloužit tobě
dnem i nocí bedlivě,
naslouchat ti v každé době
s horlivostí Marie.
- 163,2 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-25 == Žalm 6 ==

1741 Všechny sbory Jednoty ctí Ježíše Krista jako Vrchního staršího


14. Pondělí Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného. 3.Mojžíšova 19,15

Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Jakubova 2,1

== Matouš 7,21-29 == 1.Tesalonickým 1,1-10 ==


15. Úterý Hospodin nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Žalm 103,10

Marnotratný syn vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Lukáš 15,20

== Židům 10,26-31 == 1.Tesalonickým 2,1-12 ==

1670 zemřel v Amsterodamu Jan Amos Komenský

Den pokání a modliteb Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu. Přísloví 14,34


16. Středa Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké. Žalm 92,6

Pavel píše: Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupuji pro vás, chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. Koloským 2,1-2

Pomoz Bože, pracovati
v tom, což tobě milého,
nový život na se bráti,
vysvobozuj od zlého,
naději ať dobrou máme,
v dobrém boji setrváme,
stvoř v nás činění i chtění
a přiveď k oslavení.
- 302,9 -

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11  == 1.Tesalonickým 2,13-16 ==


17. Čtvrtek Hospodine, neodmítej nás pro své jméno, nenech zhanobit trůn své slávy. Jeremiáš 14,20.21

Nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého, svlecte ze sebe starého člověka i s jeho skutky. Koloským 3,8-9

== 2.Tesalonickým 1,3-12 == 1.Tesalonickým 2,17-20 ==


18. Pátek Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat. Izaiáš 42,6

Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. Římanům 3,28

== Matouš 26,59-66 == 1.Tesalonickým 3,1-13 ==


19. Sobota Ty z nich, kdo vyváznou, vyšlu k pronárodům, které zprávu o mně ještě neslyšely ani nespatřily moji slávu. Izaiáš 66,19

Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Skutky 4,31

== Zjevení 20,11-15 == 1.Tesalonickým 4,1-12 ==

Poslední neděle církevního roku (neděle věčnosti)

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35


20. Neděle Bůh sešle své milosrdenství a věrnost. Žalm 57,4

Řekl jim Ježíš: Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Lukáš 22,46

Modli se též ku Pánu při svém věrném bdění,
poznáš jeho ochranu, nepocítíš mdlení.
Vše, co tě v životě tíží, znepokojí,
rámě jeho hojí.
- 389,6 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Žalm 46 ==


21. Pondělí Hospodin dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum. Daniel 2,21

Jsou rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. 1.Korintským 12,6-7

== 5.Mojžíšova 34,1-8 == 1.Tesalonickým 4,13-18 ==


22. Úterý Ukaž na mně dobré znamení, ať to vidí, kdo mě mají v nenávisti, že jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení. Žalm 86,17

Ježíš praví: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11,24

== 1.Petrova 1,13-21 == 1.Tesalonickým 5,1-11 ==


23. Středa Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem. Žalm 100,2

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží Korintským 10,31

== 1.Korintským 3,9-15 == 1.Tesalonickým 5,12-28 ==


24. Čtvrtek Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. 1.Samuelova 26,23

Potřebujete vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Židům 10,36

== Koloským 4,2-6 == 2.Tesalonickým 1,1-12 ==


25. Pátek Hospodin bude střežit před pastí tvou nohu. Přísloví 3,26

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

== Matouš 27,50-54 == 2.Tesalonickým 2,1-12 ==


26. Sobota Hospodin potvrzuje slovo svého služebníka, plní rozhodnutí, ohlášené svými posly. Izaiáš 44,26

Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Galatským 3,29

== Zjevení 21,10-27 == 2.Tesalonickým 2,13-17 ==

1. neděle adventní Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K


27. Neděle Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, co by tě mohlo potkat. Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Izaiáš 47,13-14

V Kristu jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. Koloským 2,10

Bludu noc již přešla,
záře víry vzešla,
ej, nuž prozírejme
srdce otvírejme,
berouc roucho ctnosti,
slunce spraved´nosti.
- 64,4 -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-14 == Žalm 24 ==


28. Pondělí Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno. 2.Paralipomenon 15,7

Bůh nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 2.Korintským 1,4

== 1.Petrova 1,8-13 == 2.Tesalonickým 3,1-5 ==


29. Úterý Prorok, kterýž má sen, nechť vypravuje sen, ale kterýž má slovo mé, nechť mluví slovo mé právě. Co jest té plevě do pšenice? dí Hospodin. Jeremiáš 23,28 K

Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan 1,6-7

== Židům 10,32-39 == 2.Tesalonickým 3,6-18 ==


30. Středa Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost. Žalm 98,2

On byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. 1.Timoteovi 3,16

== Koloským 1,9-14 == Zachariáš 1,1-6 ==


LISTOPAD 2005: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]