[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2005

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Malachiáš 3,20


1. Čtvrtek Syn ctí svého otce a služebník svého pána. "Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně?" praví Hospodin zástupů. Malachiáš 1,6

Ježíš praví: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. Matouš 10,37

== 1.Tesalonickým 5,1-8 == Zachariáš 1,7-17 ==


2. Pátek Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. Jób 1,21

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39

== Matouš 27,27-30 == Zachariáš 2,1-9 ==


3. Sobota Hospodine, že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. Žalm 63,8

Jan píše: Uprostřed těch svícnů byl někdo jako Syn člověka. Padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: "Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý." Zjevení 1,13.17-18

== Matouš 23,37-39 == Zachariáš 2,10-17 ==

2. neděle adventní Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28


4. Neděle Což ti, kteří padli, už nemohou povstat? Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit? Jeremiáš 8,4

Celník stál docela vzadu a neodvážil se se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným." Lukáš 18,13-14

I my pilni buďme,
ze hříchů se vzbuďme,
v pokání se dejme,
hříchy vyznávejme,
tak jich pozbudeme,
milost nalezneme.
- 64,1 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == 1.Samuelova 2,1-10 ==


5. Pondělí Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Žalm 127,1

Ježíš praví: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Jan 10,9

== Židům 6,9-12 == Zachariáš 3,1-10 ==


6. Úterý Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům. 5.Mojžíšova 29,28

Kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. Efezským 5,14

== Zjevení 2,12-17 == Zachariáš 4,1-14 ==


7. Středa Hospodin řekl Mojžíšovi: "U mne jsi našel milost a já tě znám jménem." 2.Mojžíšova 33,17

Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Efezským 4,7

== Zjevení 2,1-7 == Zachariáš 5,1-11 ==


8. Čtvrtek Zachráním je ze všech míst, kde sídlili a ve kterých hřešili, očistím je a budou mým lidem a já jim budu Bohem. Ezechiel 37,23

Kristus praví: Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jan 15,3-4

== 2.Korintským 5,1-10 == Zachariáš 6,1-8 ==


9. Pátek Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit. Žalm 135,14

Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Lukáš 18,7-8

== Lukáš 22,66-71 == Zachariáš 6,9-15 ==


10. Sobota Těžkou ranou dcery svého lidu jsem těžce raněn. Což není v Gileádu balzám, což tam není lékař? Jeremiáš 8,21.22

Když jeden Samařan přišel k tomu místu a uviděl ubitého, byl pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj postaral. Lukáš 10,33.34

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Zachariáš 7,1-14 ==

3. neděle adventní Připravte cestu Hospodinu! Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10


11. Neděle Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,17

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista dal, abyste osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal a jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. Efezským 1,18

Z této milosti,
jenž s takou štědrostí
k nám nehodným se sklání
buď chválen Bůh náš bez přestání.
- 79,5 -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 == Lukáš 1,46-55 ==


12. Pondělí Běda těm, kdo za úplatek ospravedlňují svévolníka a spravedlivým upírají spravedlnost. Izaiáš 5,22.23

Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost. 1.Janova 3,7

== Matouš 3,1-6 == Zachariáš 8,1-8 ==


13. Úterý Jako nečistí jsme byli my všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Izaiáš 64,5

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.Janova 1,9

== Matouš 3,7-12 == Zachariáš 8,9-13 ==


14. Středa Nenecháš duše mé v pekle. Žalm 16,10

Ježíš řekl Martě: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Jan 11,25

== Matouš 21,28-32 == Zachariáš 8,14-23 ==


15. Čtvrtek Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu; uzdrav mě, má duše je tolik vyděšená. Žalm 6,3.4

Pavel píše: Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. 2.Korintským 12,10

== Matouš 11,7-15 == Zachariáš 9,9-12 ==


16. Pátek Dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo. 2.Paralipomenon 18,4

Ježíš řekl: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Jan 8,31

== Jan 19,17-22 == Zachariáš 11,4-17 ==


17. Sobota Proč je má bolest trvalá a má rána nevyléčitelná a nechce se hojit? Stal ses mi tím, kdo jakoby lhal, vodou nestálou. Jeremiáš 15,18

Setník odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven." Matouš 8,8

== Lukáš 1,26-38 == Zachariáš 12,9-13,1 ==

4. neděle adventní Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán blízko. Filipským 4,4-5


18. Neděle Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat? Žalm 13,2

Tomu chromému, který byl zázračně uzdraven, bylo totiž už přes čtyřicet let. Skutky 4,22

Simeon vyhlížel Krista,
čekal až do šedin
a nás dnes v Betlémě čeká
sám on, sám Boží Syn.
Dej, abych poznal jako Anna,
viděl jak Simeon
že lidstvu spása dána,
že přišel opravdu On.
- 393,3 Svítá -

== Lukáš 1,39-56 == Filipským 4,4-7 == Lukáš 1,68-79 ==


19. Pondělí Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk? Žalm 118,6

Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: "Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží." Skutky 18,9-10

== 2.Korintským 1,18-22 == Zachariáš 14,1-11 ==


20. Úterý Hospodine, ukaž mi svou cestu, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména. Žalm 86,11

Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Lukáš 2,18.19

== Zjevení 5,1-5 == Malachiáš 1,6-14 ==


21. Středa Jákob pak odšel cestou svou, a potkali se s ním andělé Boží. 1.Mojžíšova 32,1 K

Když odešli mudrci, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu." Matouš 2,13

== Zjevení 3,7-12 == Malachiáš 2,17-3,5 ==


22. Čtvrtek Ano, zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro. Žalm 66,10

Pavel píše: Víte také, jak jsme před tím ve Filipech trpěli a byli pohaněni; a přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám, přes mnohý těžký zápas, evangelium Boží. 1.Tesalonickým 2,2

== Zjevení 22,16-21 == Malachiáš 3,6-12 ==


23. Pátek Ruka našeho Boha byla nad námi a vysvobozovala nás z rukou nepřátel. Ezdráš 8,31

Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Jan 3,17

== Římanům 15,8-13 == Malachiáš 3,13-18 ==

Štědrý den


24. Sobota Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem Jeruzaléma a slávou uprostřed něho. Zachariáš 2,9

Mudrci, od Boha napomenuti jsouce ve snách, aby se nenavraceli k Herodesovi, jinou cestou navrátili se do krajiny své. Matouš 2,12 K

Mudrcové s radostí
plni vroucí vděčnosti
spěchali se klaněti
nebeskému dítěti.
Kéž i my tak chvátáme,
když tě, Bože, hledáme.
- 92,2 -

== Matouš 1,1-23 == Římanům 1,1-7 == Malachiáš 3,19-24 ==

1. svátek vánoční Slovo stalo se tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme slávu jeho. Jan 1,14


25. Neděle Zpívejte Hospodinu, nebo vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země. Izaiáš 12,5

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14

Pane Ježíši Kriste,
tys Syn Boží zajisté,
v tebe srdcem věříme,
s Otcem i s Duchem ctíme.
Kterýž jsa Slovo božské
učiněn's tělo lidské,
jímž jsi nás sobě koupil,
když's smrt těžkou podstoupil.
- 169,1.4 -

== Lukáš 2,15-20 == Titova 3,4-7 == Žalm 2 ==

2. svátek vánoční Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. Žalm 116,15.17


26. Pondělí Hospodin bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Izaiáš 2,4

Ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němž jste byli povoláni v jeno společné tělo. A buďte vděčni. Koloským 3,15

Pokoj! V lidech zalíbení!
Ráj se opět otvírá,
k lidskému zas pokolení
Bůh své ruce prostírá.
Narodil se z čisté panny
v městě Davidově dnes
Smírce dávno zvěstovaný,
prorok Boží, Král a kněz.
- 97,2 -

== Matouš 10,16-22 == Skutky 7,55-60 == Lukáš 2,29-32 ==


27. Úterý Co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe přichází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. 2.Paralipomenon 29,14

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16

== 2.Janova 1,1-7 == Jan 1,1-5 ==


28. Středa Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Žalm 36,8

Šimon Petr odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života." Jan 6,68

== Matouš 2,13-18 == Jan 1,6-8 ==


29. Čtvrtek Hospodin naplňuje Sijón spravedlností a právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání. Izaiáš 33,5-6

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3

== 1.Janova 4,11-16 == Jana 1,9-13 ==


30. Pátek Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Žalm 32,2

Bůh neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32

== Židům 1,7-14 == Jan 1,14-18 ==

Závěr roku Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nanejvýš milosrdný. Žalm 103,8


31. Sobota Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy. Žalm 95,1

Vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat: "Bude-li Pán chtít, budeme na živu a uděláme to nebo ono." Jakubova 4,14-15

Nenech mě jít podle mého,
neb jsem člověk slabých sil.
Často šel bych cestou zlého,
kdybys mi vše dovolil.
Za zbloudilé měj mě dítě,
které neví kudy kam,
které ručkou uchopí tě,
prosíc, bys je vedl sám!
- 415,3 -

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31-39 == Žalm 103 ==


PROSINEC 2005: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2005: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]