[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2006

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Jan 3,36

Nový rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17


1. Neděle Boží potok je naplněn vodou. Žalm 65,10

Ježíš řekl samařské ženě: Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou. Jan 4,10

Vezmi ruce, uč mne sám,
co a jak kdy konat mám,
vezmi také nohy mé,
ať jsou hbity k službě tvé.
- -

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 == Žalm 8,2a.5-7 ==


2. Pondělí Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. Své hradby budeš nazývat 'Spása' a své brány 'Chvála'. Izaiáš 60,18

A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi." Zjevení 21,3

== Jozue 24,1-2a.13-18.25-26 == Jan 1,19-28 ==


3. Úterý Nebudeš brát úplatek, neboť úplatek oslepuje i ty, kdo mají oči otevřené, a vede k překrucování záležitostí spravedlivých. 2.Mojžíšova 23,8

Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí! 1.Korintským 7,23

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == Jan 1,29-34 ==


4. Středa Vraťte se k tomu, od něhož jste daleko odpadli, synové Izraele. Izaiáš 31,6

Ježíš řekl: Kdybyste byli děti Abrahamovy, jednali byste jako on. Jan 8,39

== 1.Mojžíšova 21,1-7 == Jan 1,35-42 ==


5. Čtvrtek Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Izaiáš 53,3

V podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Filipským 2,8

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == Jan 1,43-51 ==

Zjevení Páně - Epifanias Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1.Janova 2,8b K


6. Pátek Zajisté v Hospodinu Bohu našem jest spasení Izraelovo. Jeremiáš 3,23 K

Maria řekla: Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky. Lukáš 1,46-47.54-55

Ač Syn Boží pravý,
Světlo od věčnosti,
nepohrdl lůnem Panny nejčistší.
Vzal na se z lásky
člověčenství naše.
Ó pojďme, pokloňme se Ježíši.
- -

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-3a.5-6 == Jan 2,1-12 ==


7. Sobota Rozšířeno jest nad námi milosrdenství jeho, a pravda Hospodinova na věky. Halelujah. Žalm 117,2 K

Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. Jan 1,3-4

== 1.Janova 3,1-6 == Jan 2,13-25 ==


Alianční modlitební týden

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14


8. Neděle Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20

Anděl řekl: Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Lukáš 1,13

Po čem volal dlouhý čas
proroků a otců hlas,
vroucí všeho lidstva sen
Kristem slavně vyplněn.
- -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-3(4-8) == Žalm 96 ==


9. Pondělí Ustává a umdlévá mládež, a mládenci těžce klesají, ale ti, jenž očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se peřím jako orlice; běží, a však neumdlévají, chodí, a neustávají. Izaiáš 40,30-31 K

Klekám na kolena před Otcem, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil "vnitřní člověk". Efezským 3,14.16

== Skutky 10,37-48 == Jan 3,1-13 ==


10. Úterý Slova má slyš, Hospodine, porozuměj tužebnému úpění mému. Pozoruj hlasu volání mého, králi můj a Bože můj; nebo se tobě modlím. Žalm 5,2-3 K

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry. Efezským 6,18

== Jozue 3,9-17 == Jan 3,14-21 ==


11. Středa Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. 2.Mojžíšova 3,7

Bůh Izraele navštívil a vykoupil svůj lid, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. Lukáš 1,68.74-75

== Koloským 2,1-7 == Jan 3,22-30 ==


12. Čtvrtek Budu vás chrániti, a budete požehnáním. Zachariáš 8,13 K

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Galatským 6,9

== Marek 10,13-16 == Jan 3,31-36 ==


13. Pátek Kdo ví, neobrátí-li se a nebude-li želeti toho Bůh; neodvrátí-li se, pravím, od prchlivosti hněvu svého, abychom nezahynuli. Jonáš 3,9 K

Já Světlo na svět jsem přišel, aby žádný, kdož věří ve mne, ve tmě nezůstal. Jan 12,46 K

== Lukáš 12,49-53 == Jozue 1,1-18 ==


14. Sobota To je výrok Panovníka Hospodina: Shromáždím k němu ještě další, k těm, kteří už k němu byli shromážděni. Izaiáš 56,8

Ježíš měl zemřít za národ, a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jedno. Jan 11,51-52

== Matouš 6,6-13 == Jozue 2,1-24 ==

2. neděle po Zjevení Páně Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1,17


15. Neděle Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: "Hle, tady jsem, jsem tady," pronárodu, který nevzýval mé jméno. Izaiáš 65,1

Ježíš řekl: Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř duši svou pokládá za ovce. Jan 10,11 K

Pojď, kdo jsi koli, aj, blízko Pán,
on za nás všecky byl v oběť dán.
Všech nás zve k sobě a se všech stran.
Ó slyš a věř a pojď!
Sláva, sláva, duše zaplesá,
až ta krásná uzří nebesa,
pod jhem kde hříchu již neklesá.
Ó Pane, vstříc mi pojď!
- -

== Jan 2,1-11 == Římanům 12,(4-8)9-16 == Žalm 44 ==


16. Pondělí Nebojte se lidských pomluv, neděste se jejich hanobení! Izaiáš 51,7

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Lukáš 12,4

== 5.Mojžíšova 4,5-13 == Jozue 3,1-17 ==


17. Úterý Dbejte na má nařízení a dodržujte je; já jsem Hospodin, já vás posvěcuji. 3.Mojžíšova 20,8

Ježíš prosil: Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jan 17,17

== Marek 2,23-28 == Jozue 6,1-23 ==


18. Středa Vůl zná hospodáře svého, a osel jesle pánů svých; Izrael nezná, lid můj nesrozumívá. Izaiáš 1,3 K

Ježíš řekl: Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12

== Lukáš 16,14-17(18) == Jozue 7,1-26 ==


19. Čtvrtek Nebojtež se, posilňte se ruce vaše. Zachariáš 8,13 K

Znaky mého apoštolství se mezi vámi projevily s přesvědčivou vytrvalostí, ve znameních, divech a mocných činech. 2.Korintským 12,12

== Skutky 15,22-31 == Jozue 8,1-29 ==


20. Pátek Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, jíž svůj lid zahrnuješ, navštiv mě svou spásou. Žalm 106,4

Ježíš řekl: Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Jan 14,14

== Jan 7,1-13 == Jozue 8,30-35 ==


21. Sobota Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi! Žalm 143,10

Ježíš řekl: Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Jan 15,26

== 5.Mojžíšova 33,1-4(7.12-16) == Jozue 9,1-27 ==

3. neděle po Zjevení Páně A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29


22. Neděle Jáť u pokoji i lehnu i spáti budu; nebo ty, Hospodine, sám způsobíš mi bydlení bezpečné. Žalm 4,9 K

Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? 1.Korintským 3,16

Jen tam jsou mého žití zdroje,
mé zlato, poklad, hvězda hvězd,
kam stále zvedám oči svoje,
kdo pokoj mého srdce jest.
Měj každý, co si oblíbil,
Má láska Ježíš jest i cíl.
- -

== Matouš 8,5-13 == Římanům 1,(14-15)16-17 == Žalm 92 ==


23. Pondělí On je Bůh živý a zůstává navěky a jeho vladařská moc bude až do konce. Daniel 6,27

Ježíš řekl: Já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10,28

== Izaiáš 19,19-25 == Jozue 10,1-15 ==


24. Úterý Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Izaiáš 35,3

Ježíš řekl: Pokoj vám. Jakož mne poslal Otec, tak i já posílám vás. Jan 20,21 K

== 1.Královská 17,8-16 == Jozue 11,1-15 ==


25. Středa Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. Ezechiel 20,11

Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně. 1.Timoteovi 1,8

== Rút 1,1-8(9-15)16-19a(19b-21) == Jozue 20,1-9 ==


26. Čtvrtek Ty jsi má naděje, Pane; Hospodine, v tebe doufám od své mladosti. Žalm 71,5 K

Nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu. 1.Janova 2,28

== Skutky 13,42-52 == Jozue 22,1-20 ==


27. Pátek Kroky mé utvrzuj v slovu svém, a nedej, aby nade mnou panovati měla jaká nepravost. Žalm 119,133 K

Ježíš řekl: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

== Lukáš 4,22-30 == Jozue 22,21-34 ==


28. Sobota Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Izaiáš 9,1

Soud je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Jan 3,19

== Zjevení 15,1-4 == Jozue 23,1-16 ==


Neděle Bible

4. neděle po Zjevení Páně Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5


29. Neděle Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Žalm 8,3

Děti volaly v chrámě "Hosanna Synu Davidovu". Matouš 21,15

Nenech mne jít podle mého,
neb jsem člověk slabých sil.
Často šel bych cestou zlého,
kdybys mi vše dovolil.
Za zbloudilé měj mě dítě,
které neví kudy kam,
které ručkou uchopí tě
prosíc, bys je vedl sám.
- -

== Marek 4,35-41 == 2.Korintským 1,8-11 == Žalm 99 ==


30. Pondělí Bůh nebeský vzbudí království, kteréž na věky nebude zkaženo. Daniel 2,44 K

Přijď království tvé. Lukáš 11,2 K

== Matouš 21,18-22 == Jozue 24,1-15 ==


31. Úterý Hospodin je zachraňoval; svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. Izaiáš 63,9

V Kristu nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Efezským 1,4

== Matouš 8,28-34 == Jozue 24,16-28 ==


LEDEN 2006: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]