[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2006

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce: Ti, kdo milují Pána, budou jako slunce vycházející v plné síle. Soudců 5,31


1. Středa Přicházím s bohatýrskými činy Panovníka Hospodina; tvoji spravedlnost, jenom tvoji, budu připomínat. Žalm 71,16

Víte-li, že on je spravedlivý, pochopte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen. 1.Janova 2,29

== Jeremiáš 5,20-25 == Jozue 24,29-33 ==


2. Čtvrtek Pusť mimo sebe hněv a zanech prchlivosti; nezpouzej se tak, abys zle činiti chtěl. Žalm 37,8 K

Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Efezským 4,26

== Skutky 28,1-8 == Soudců 1,1-3.17-21 ==


3. Pátek Hospodine, vyslyš mou modlitbu, přej mi sluchu, když o pomoc volám, nebuď k mému pláči hluchý. Žalm 39,13

Mnozí napomínali Bartimea, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" I zavolali toho slepého a řekli mu: "Vzchop se, vstaň, volá tě!" Marek 10,48-49

== Lukáš 11,14-23 == Soudců 1,27-2,5 ==


4. Sobota Jedině já usmrcuji i obživuji, zdeptal jsem, a zase zhojím, není, kdo by vytrhl z mé ruky. 5.Mojžíšova 32,39

Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,7-8

== Izaiáš 51,1-6 == Soudců 2,6-23 ==

Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2


5. Neděle V obrácení a ztišení bude vaše spása. Izaiáš 30,15

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

Má vůle není mou,
než tvojí stane se,
i kdyby trůnu dosáhla,
jím vánek otřese.
V té vřavě získá si
opory jediné,
když v tobě život nalezne
a v tobě spočine.
- -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 51 ==


6. Pondělí Touží duše má po spasení tvém, na slovo tvé očekávám. Žalm 119,81 K

Kdo zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. 1.Janova 2,5

== 2.Korintským 3,(9-11)12-18 == Soudců 4,1-24 ==


7. Úterý Hospodin se otázal Jonáše: "Je dobře, že tak planeš?" Jonáš 4,4

Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,9

== Jan 1,43-51 == Soudců 5,1-31 ==


8. Středa Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Žalm 33,9

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Jan 1,1-3

== Jan 3,31-36 == Soudců 6,1-10 ==


9. Čtvrtek I vztáhl Mojžíš ruku svou na moře, a Hospodin rozdělil moře větrem východním prudce vějícím přes celou noc; a učinil moře v suchost, když se rozstoupily vody. 2.Mojžíšova 14,21 K

Učedníci vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Marek 16,20

== Zjevení 1,(1-2.)3-8 == Soudců 6,11-24 ==


10. Pátek Slovo, které vychází z mých úst, se nenavrátí ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Izaiáš 55,11

Těm, kteří Ježíše přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1,12

== Jan 8,12-20 == Soudců 6,25-32 ==


11. Sobota V onen den se mnoho pronárodů přidruží k Hospodinu. Stanou se mým lidem. Zachariáš 2,15

Abraham uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo; tím se stal otcem mnohých národů. Římanům 4,18

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == Soudců 6,33-40 ==

Septuagesimae (70 dní před velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18


12. Neděle Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?" On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se." 1.Mojžíšova 3,9.10

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě. 1.Timoteovi 1,15

Tvůj jsem já, tvůj věčně býti
žádám, rač mne sobě míti,
nepouštěj ke mně žádnému,
můj Bože, práva jinému.
- -

== Matouš 20,1-16a == 1.Korintským 9,24-27 == Žalm 57 ==


13. Pondělí Já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost. Jeremiáš 9,23

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským 2,8-9

== Lukáš 19,1-10 == Soudců 7,1-15 ==


14. Úterý Ztrestám vás podle ovoce vašich skutků, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 21,14

Již přijímá odměnu ten, kdo žne, a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Jan 4,36

== Židům 12,12-17 == Soudců 7,16-8,3 ==


15. Středa Hospodin chránil svůj lid jako zřítelnici oka. 5.Mojžíšova 32,10

Spása je ze Židů. Jan 4,22

== Matouš 10,40-42 == Soudců 8,22-35 ==


16. Čtvrtek Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást obezřetně a prozíravě. Jeremiáš 3,15

Gamaliel řekl: Proto vám teď radím: Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo; pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit - nechcete přece bojovat proti Bohu. Skutky 5,38-39

== 1.Korintským 3,(1-3)4-8 == Soudců 9,1-6 ==


17. Pátek Smyj ze svého srdce zlo, Jeruzaléme, a budeš spasen. Jak dlouho budeš v svém nitru přechovávat ničemné myšlenky? Jeremiáš 4,14

Ježíš řekl Petrovi: Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. Jan 13,8

== Jan 2,13-22 == Soudců 9,7-21 ==


18. Sobota V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost. Žalm 118,5

Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět. Jan 16,33 K

== 1.Korintským 1,26-31 == Soudců 9,50-57 ==

Sexagesimae (60 dní před velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru! Židům 3,15


19. Neděle Naději v něm skládejte všelikého času, ó lidé, vylévejte před oblíčejem jeho srdce vaše, Bůh útočiště naše. Žalm 62,9 K

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1.Janova 5,14

Když, Pane, se mnou půjdeš
a požehnáš můj čas,
tu vyléčenu najdeš
mou duši znovu zas.
Pak prchne všechna žalost,
když ty mne zvedneš výš
a zaplaví mne radost,
když rány zahojíš.
- -

== Lukáš 8,4-8(9-15) == Židům 4,12-13 == Žalm 31 ==


20. Pondělí Co jsem já, Panovníku Hospodine, a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem? 2.Samuelova 7,18

Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1.Korintským 1,9

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == Soudců 10,17-11,11 ==


21. Úterý Já znám přestoupení svá, a hřích můj přede mnou jest ustavičně. Žalm 51,5 K

Ježíš Kristus vydal sebe samého za hříchy naše, aby nás vytrhl z tohoto přítomného věku zlého, podle vůle Boha a Otce našeho. Galatským 1,4 K

== 2.Mojžíšova 7,1-13 == Soudců 11,12-27 ==


22. Středa Proto ti dobrořečím po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. Žalm 63,5

Chromý vyskočil na nohy a chválil Boha. Skutky 3,8

== Marek 6,1-6 == Soudců 11,28-40 ==


23. Čtvrtek Kdo může vymluviti nesmírnou moc Hospodinovu, a vypraviti všecku chválu jeho? Žalm 106,2 K

Nebeský Otec dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Matouš 5,45

== Lukáš 6,43-49 == Soudců 13,1-25 ==


24. Pátek Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo tom, kdo je udělal: "On mě neudělal?" Což výtvor řekne o svém tvůrci: "On ničemu nerozumí?" Izaiáš 29,16

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2,10

== Jan 12,34-36(37-42) == Soudců 14,1-20 ==


25. Sobota Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Izaiáš 50,6

Pilát dal Ježíše zbičovat. Vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť. Pak před něho předstupovali a říkali: "Buď pozdraven, králi židovský!" Přitom ho bili do obličeje. Jan 19,1-3

== Matouš 13,31-35 == Soudců 15,1-16,3 ==

Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků." Lukáš 18,31


26. Neděle Popatřiž s nebe, a pohleď z příbytku svatosti své a okrasy své. Kdež jest horlivost tvá a veliká síla tvá? Izaiáš 63,15 K

Učedníci se ptali Ježíše: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?" Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží." Jan 9,2-3

A dokud trvá život ten,
jsem pevně na tom ustaven,
že o té Boží milosti
chci svědčit se vší smělostí.
- -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 76 ==


27. Pondělí Spravedlivý bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti bude, šťastně mu se povede. Žalm 1,3 K

Ježíš řekl: Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jan 15,8

== Lukáš 13,31-35 == Soudců 16,4-22 ==


28. Úterý Hospodine zástupů, blahoslavený člověk, kterýž naději skládá v tobě. Žalm 84,13 K

Královský služebník mu řekl: "Pane, pojď, než mé dítě umře!" Ježíš mu odpověděl: "Vrať se domů, tvůj syn je živ!" Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu: "Tvůj syn žije." Jan 4,49-51

== Lukáš 5,33-39 == Soudců 16,23-31 ==


ÚNOR 2006: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]