[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2006

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. Jan 11,27


Začátek postní doby


1. Středa Jákob řekl svému domu: "Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou! Očisťte se, převlékněte si šat." 1.Mojžíšova 35,2

Bylo krátce před židovskými velikonocemi a mnozí z té krajiny přišli před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili. Jan 11,55

== Matouš 6,16-21 | 2.Petrova 1,2-11 == Jan 11,1-10 ==

1457 začátek Jednoty bratrské v Čechách


2. Čtvrtek Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo. Přísloví 8,13

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1.Tesalonickým 5,15

== Zachariáš 7,2-13 == Jan 11,11-19 ==


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


3. Pátek Hospodine, ty jsi mne zkusil a seznal. Ty znáš sednutí mé i povstání mé, rozumíš myšlení mému zdaleka. Žalm 139,1-2 K

Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Matouš 6,6

== Jan 8,21-30 == Jan 11,20-27 ==


4. Sobota Jsme daleci toho vzbouřit se proti Hospodinu a odvrátit se dnes od Hospodina. Jozue 22,29

Ježíš řekl: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Jan 15,5

== Daniel 5,1-7.17-30 == Jan 11,28-44 ==

Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b


5. Neděle Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Ozeáš 2,22

Ježíš řekl: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8,32

Kdo za pravdu hoří v svaté oběti,
kdo za lidstva práva život posvětí,
kdo nad křivdou bídných slzu vyroní,
tomu naše píseň slávou zazvoní.
- -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 91 ==


6. Pondělí Chizkijáš smrtelně onemocněl. Modlil se k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení. Ale Chizkijáš za prokázané dobrodiní nebyl vděčný, jeho srdce se stalo domýšlivým. 2.Paralipomenon 32,24.25

Ježíš řekl uzdravenému: Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího! Jan 5,14

== 1.Janova 3,7-11(12) == Jan 11,45-57 ==


7. Úterý Proroka vzbudím jim z prostředku bratří jejich, jako jsi ty, a položím slova má v ústa jeho, a bude jim mluviti všecko, což mu přikáži. 5.Mojžíšova 18,18 K

Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Římanům 12,6

== Jób 1,1-22 == Jan 12,1-11 ==


8. Středa Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. 5.Mojžíšova 13,1

Celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! Galatským 5,14

== 1.Korintským 10,9-13 == Jan 12,12-19 ==


9. Čtvrtek Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou. Žalm 71,18

Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn!" Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka!" V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. Jan 19,26-27

== Jakubova 4,1-10 == Jan 12,20-26 ==


10. Pátek Nyní hleďte, jsem jedině já, jiný bůh vedle mne není. 5.Mojžíšova 32,39

Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Lukáš 12,34

== Židům 2,11-18 == Jan 12,27-33 ==


11. Sobota Dbej na mé příkazy a budeš živ, střez moje učení jak zřítelnici oka. Přísloví 7,2

Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. Římanům 2,13

== Zjevení 20,1-6 == Jan 12,34-36 ==

Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8


12. Neděle Mojžíš Bohu namítal: "Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?" Odpověděl: "Já budu s tebou!" 2.Mojžíšova 3,11-12

Pavel měl v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: "Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!" Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Skutky 16,9-10

Jezu, v dobách všech
řiď ty sám náš běh!
Když i cesta drsná bude,
ty jen chraň a braň nás všude
a pak poutníkům
otevři svůj dům!
- -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-5(6-11) == Žalm 38 ==


13. Pondělí Navratiž se, duše má, do odpočinutí svého, poněvadž Hospodin jest dobrodince tvůj. Žalm 116,7 K

Ježíš řekl uzdravenému: "Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh." I odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš. Lukáš 8,39

== Jeremiáš 26,1-3.7-16.24 == Jan 12,37-43 ==


14. Úterý Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Izaiáš 57,15

Odvažujeme se to říci, protože důvěřujeme v Boha skrze Krista. 2.Korintským 3,4

== Jób 2,1-10 == Jan 12,44-50 ==


15. Středa Až budete daleko, vzpomeňte na Hospodina a mějte na srdci Jeruzalém. Jeremiáš 51,50

Ježíš řekl: Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jan 14,26

== 2.Mojžíšova 17,1-7 == Jan 13,1-11 ==


16. Čtvrtek Nebuď mi tím, kdo děsí. Tys mé útočiště ve zlý den. Jeremiáš 17,17

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava. Efezským 4,15

== 1.Janova 1,8-2,2(3-6) == Jan 13,12-20 ==


17. Pátek Ubožák nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztroskotá. Žalm 9,19

Zdaliž Bůh nevyvolil chudých na tomto světě, aby bohatí byli u víře a dědicové království, kteréž zaslíbil těm, jenž jej milují? Jakubova 2,5 K

== Lukáš 9,43b-48 == Jan 13,21-30 ==


18. Sobota Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají. Izaiáš 30,18b

Ježíš řekl: Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Jan 12,47

== Galatským 2,16-21 == Jan 13,31-35 ==

Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62


19. Neděle Pozorujte mne, lide můj, a rodino má, nastavte mi uší; nebo zákon ode mne vyjde, a soud svůj za světlo národům vystavím. Izaiáš 51,4 K

Ježíš řekl: To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. Jan 15,11

Pod ochranou Nejvyššího
rozvesel se, duše má,
strážné oko Tvůrce tvého
nespí ani nedřímá.
- -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8a == Žalm 35,1-18 ==


20. Pondělí Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit. Izaiáš 42,16

Ježíš řekl: Může vést slepý slepého? Nepadnou oba do jámy? Žák není nad učitele. Lukáš 6,39-40

== Lukáš 14,(25-26)27-33(34-35) == Jan 13,36-38 ==


21. Úterý Na stříbro kelímek, na zlato pec; srdce však Hospodin prozkoumává. Přísloví 17,3

Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi: "Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli?" To však řekl, aby ho zkoušel; sám totiž věděl, co chce učinit. Jan 6,5-6

== Jób 7,11-21 == Jan 14,1-7 ==


22. Středa Rodina rodině vychvalovati bude skutky tvé, a předivnou moc tvou zvěstovati. Žalm 145,4 K

Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka Euniké a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty. 2.Timoteovi 1,5

== Marek 9,38-41(42-47) == Jan 14,8-14 ==


23. Čtvrtek Ukryje mne v stánku svém, v den zlý schová mne v skrýši stanu svého, a na skálu vyzdvihne mne. Žalm 27,5 K

Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. Skutky 4,13

== Marek 8,(10-13)14-21 == Jan 14,15-21 ==


24. Pátek Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají. Žalm 7,2

Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Marek 13,11

== Matouš 10,34-39 == Jan 14,22-26 ==


25. Sobota Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. Žalm 25,8

Víme, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista. Galatským 2,16

== Lukáš 17,28-33 == Jan 14,27-31 ==

Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24


26. Neděle Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt. Izaiáš 53,12

Bůh toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2.Korintským 5,21

Umírá bez viny
syn Boží jediný,
na kříži rozpjatý,
Pán tvůj tichý, svatý.
Pro tvé zlosti, nepravosti,
umírá bez viny
syn Boží jediný.
- -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 53 ==


27. Pondělí Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu! Žalm 84,3

Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. A když uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní. Lukáš 1,57-58

== 5.Mojžíšova 8,2-10 == Jan 15,1-8 ==


28. Úterý Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť jest divné věci učinil. Žalm 98,1 K

Zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. Efezským 5,19

== Jób 9,14-23.32-35 == Jan 15,9-17 ==


29. Středa Hospodin s nebe popatřil na syny lidské, aby viděl, byl-li by kdo rozumný a hledající Boha. Žalm 14,2 K

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení. 1.Petrova 2,1-2

== Jan 15,9-17 == Jan 15,18-25 ==


30. Čtvrtek Hospodin řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu." 1.Mojžíšova 12,1

Lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Galatským 3,9

== 2.Korintským 4,11-18 == Jan 15,26-16,4a ==


31. Pátek Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! Sofoniáš 3,15

Stůjte tedy "opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje". Efezským 6,14-15

== Jan 10,17-26 == Jan 16,4b-11 ==


BŘEZEN 2006: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]