[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2006

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Galatským 3,26


1. Pondělí Běda těm, kteříž říkají zlému dobré, a dobrému zlé, kladouce tmu za světlo, a světlo za tmu! Izaiáš 5,20 K

Jestliže chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 1.Janova 1,7

== 4.Mojžíšova 27,(12-14)15-23 == 1.Janova 3,1-10 ==


2. Úterý Ačkoli jsem sám naučil Efrajima chodit, on na své rámě bral modly. Nepoznali, že já jsem je uzdravoval. Ozeáš 11,3

Ježíš Martě odpověděl: "Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?" Jan 11,40

== 1.Korintským 4,9-16 == 1.Janova 3,11-18 ==


3. Středa Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě. 2.Paralipomenon 20,12

Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Jan 5,24

== Jan 17,20-26 == 1.Janova 3,19-24 ==

1728 začátek Hesel v Ochranově


4. Čtvrtek Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje. Amos 5,15

Obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,23-24

== Efezským 4,(8-10)11-16 == 1.Janova 4,1-6 ==


5. Pátek Zrak mi slábne, vyhlížím tvé slovo, kdy už mě potěšíš? Žalm 119,82

Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy. 2.Korintským 1,7

== Matouš 26,30-35 == 1.Janova 4,7-16a ==


6. Sobota Všecko to na tě očekává, abys jim dával pokrm časem svým. Když jim dáváš, sbírají; když otvíráš ruku svou, nasyceni bývají dobrými věcmi. Žalm 104,27-28 K

Chléb náš vezdejší dávej nám každého dne. Lukáš 11,3 K

== Jan 14,1-6 == 1.Janova 4,16b-21 ==

Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17


7. Neděle Na soudu opět zavládne spravedlnost, půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce. Žalm 94,15

Ježíš řekl: Jestliže já přece soudím, je můj soud pravdivý, neboť nesoudím sám, ale se mnou i ten, který mě poslal. Jan 8,16

Soudce všeho světa, Bože,
před trůnem tvým nepomůže
žádnému nádhernost jeho,
byť měl slávu světa všeho.
- -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 66 ==


8. Pondělí Poznáš, že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne. Izaiáš 49,23

Kdo vás to obloudil - vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný! Tak veliké věci jste prožili nadarmo? Galatským 3,1.4

== Římanům 1,18-25 == 1.Janova 5,1-5 ==


9. Úterý Kdybych mu napsal ze svého zákona sebevíc, bude to pokládáno za něco cizího. Ozeáš 8,12

Ježíš řekl: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14,15

== 2.Korintským 5,11-18 == 1.Janova 5,6-12 ==


10. Středa Hospodin mě poslal vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha. Izaiáš 61,1.2

Ježíš promluvil: "Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli." Lukáš 4,21

== Jan 8,31-36 == 1.Janova 5,13-21 ==


11. Čtvrtek Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku? Žalm 130,3

My jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa. 1.Janova 4,14

== Římanům 8,7-11 == 2.Janova 1-6 ==


12. Pátek Ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina! Žalm 105,3

Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. 2.Korintským 13,11

== Jan 19,1-7 == 2.Janova 7-13 ==


13. Sobota Vrať se, Hospodine! Měj se svými služebníky soucit. Žalm 90,13

Ježíš řekl: V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Jan 16,23

== Zjevení 22,1-5 == 3.Janova 1-15 ==

Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1 )

Žalm. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1


14. Neděle O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Žalm 34,3

Já se nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista. Galatským 6,14

Buď tobě dík, ty slunce žití,
že lesk tvůj světlo též mi dal,
já chci tě stále velebiti,
že v tobě jsem se volným stal.
Dík za slova tvých svatých úst,
v nich dej mi stále růst.
- -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 == Žalm 98 ==


15. Pondělí Amos řekl: "Panovníku Hospodine, odpusť prosím! Jak Jákob obstojí? Je tak nepatrný!" Hospodin byl nad tím jat lítostí: "Nestane se to," řekl Hospodin. Amos 7,2-3

Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života. Zjevení 2,10

== Jakubova 1,17-25(26.27) == Jonáš 1,1-16 ==


16. Úterý Boží cesta je dokonalá. Žalm 18,31

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Zjevení 15,3

== Lukáš 19,36-40 == Jonáš 2,1-11 ==


17. Středa Byl jsi hradem chudému, hradem nuznému v úzkosti jeho, útočištěm před povodní, zastíněním před horkem, před vzteklostí ukrutníků. Izaiáš 25,4 K

Vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Lukáš 1,52

== Římanům 15,14-21 == Jonáš 3,1-10 ==


18. Čtvrtek Budou mým lidem, a já budu jejich Bohem, když se obrátí ke mně celým srdcem svým. Jeremiáš 24,7 K

Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Skutky 11,21

== 1.Korintským 14,6-9.15-19 == Jonáš 4,1-11 ==


19. Pátek Postihly mě moje nepravosti, že nemohu ani vzhlédnout. Hospodine, na pomoc mi pospěš! Žalm 40,13.14

Odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim. Matouš 6,12 K

== Lukáš 22,39-46 == Galatským 1,1-9 ==


20. Sobota Hospodin zjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta a dává mu chléb a šat. Milujte tedy hosta. 5.Mojžíšova 10,18.19

Jestliže vzýváte jako Otce toho, jenž nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. 1.Petrova 1,17

== Jan 6,(60-62)63-69 == Galatským 1,10-24 ==


Týden oběti za misii

Rogate (Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20


21. Neděle Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou! Modlím se k Bohu života mého. Žalm 42,9

Víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. 1.Janova 5,15

Ty se o nás věrně staráš,
co potřebí, to nám dáváš,
duši, tělo opatruješ,
tak své stvoření miluješ.
- -

== Jan 16,23b-28.(29-32).33 == 1.Timoteovi 2,1-6a == Žalm 95 ==


22. Pondělí Mnozí říkají: Ó bychom viděti mohli dobré věci. Hospodine, pozdvihni nad námi jasného oblíčeje svého. Žalm 4,7 K

Nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. 1.Janova 3,2

== 1.Královská 3,5-15 == Galatským 2,1-10 ==


23. Úterý Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme! Žalm 33,22

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

== 2.Mojžíšova 17,8-13 == Galatským 2,11-21 ==


24. Středa Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin dal svého ducha! 4.Mojžíšova 11,29

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. 1.Korintským 13,2

== Lukáš 11,1-4 == Galatským 3,1-14 ==

Nanebevstoupení Páně Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


25. Čtvrtek Svlažuješ hory z výsostí svých, aby ovocem činů tvých sytila se země. Žalm 104,13 K

Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. Jakubova 5,7

V milosti kraluje Hospodin
celého vesmíru do končin
a jeho dobrotu přemnohou
nebesa obsáhnout nemohou.
- -

== Lukáš 24,(44-49)50-53 == Skutky 1,3-4(5-7)8-11 == Žalm 68,1-19 ==


26. Pátek Tvé útočiště je v Hospodinu. Žalm 91,9

Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" Šimon Petr mu odpověděl: "My jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží." Jan 6,67.69

== Jan 18,33-38 == Galatským 3,15-18 ==


27. Sobota Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Izaiáš 50,8

Zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. 1.Janova 2,1

== Efezským 6,18-20(21.22)23-24 == Galatským 3,19-29 ==


Ekumenický modlitební týden

Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


28. Neděle Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. Izaiáš 66,13

Ježíš řekl Marii Magdaléně: "Proč pláčeš? Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: "Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu." Ježíš jí řekl: "Marie!" Jan 20,15-16

Jak dobře mi, můj Těšiteli,
když odpočívám v lásce tvé.
Já k tobě spěchám, Spasiteli,
bych vyšel z bídy truchlivé.
Noc žalu musí ustoupiti,
když přeutěšeně mi svítí
tvá láska, drahý Ježíši!
Tak na zemi již mám své nebe:
ó jak by nebyl blažen z tebe,
kdo srdce v tobě utiší?
- -

== Jan 15,26-16,4 == Efezským 3,14-21 == Žalm 68,20-36 ==


29. Pondělí Cožkoli chce Hospodin, to činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech propastech. Žalm 135,6 K

Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Zjevení 4,11

== Ezechiel 11,14-20 == Galatským 4,1-7 ==


30. Úterý Nyní tedy, Bože náš, děkujeme tobě, a chválíme jméno slávy tvé. 1.Paralipomenon 29,13 K

Bůh vzkřísil Krista z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Efezským 1,20-21

== Lukáš 21,12-19 == Galatským 4,8-20 ==


31. Středa Dřív než začne svítat, na pomoc tě volám, čekám na tvé slovo. Žalm 119,147

Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. 1.Janova 3,3

== Lukáš 12,8-12 == Galatským 4,21-31 ==


KVĚTEN 2006: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]