[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2006

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Galatským 5,1


1. Čtvrtek Když s nebe dáváš slyšeti výpověd svou, země se bojí a tichne; povstává k soudu Bůh, aby zachoval všecky pokorné na zemi. Žalm 76,9-10 K

V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu. 1.Janova 4,17

== Skutky 1,12-26 == Galatským 5,1-15 ==


2. Pátek Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství nad Izraelem je věčné. Ezdráš 3,11

Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno 'Ano'. A proto skrze něho zní i naše 'Amen' k slávě Boží. 2.Korintským 1,20

== Jan 19,25-27 == Galatským 5,16-26 ==


3. Sobota Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti. Izaiáš 30,19

Ježíš řekl: Začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Jan 14,13

== Zachariáš 4,1-14 == Galatským 6,1-18 ==


Modlitební den za evangelizaci světa

Neděle svatodušní Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6


4. Neděle Neboj se, jsem s tebou a požehnám ti. 1.Mojžíšova 26,24

Tomu, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. Efezským 3,20-21

Nastane-li kdy jaký boj
a v mém svědomí rána,
sám ranami svými mne hoj,
buď v nový život brána.
A když pak vyjdou má léta,
vezmi mne pokojně z světa
ve sbor vyvolených svých!
- -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-18 == Žalm 97 ==

Svatodušní pondělí


5. Pondělí Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu. Žalm 103,17-18

Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Skutky 2,41

== Matouš 16,13-19 == 1.Korintským 12,4-11 == Žalm 81 ==


6. Úterý Což Bůh zapomněl na smilování? V hněvu uzavřel zdroj svého slitování? Žalm 77,10

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2.Petrova 3,9

== Skutky 4,23-31 == Píseň 2,1-7 ==


7. Středa Vaše srdce buď cele při Hospodinu, našem Bohu. 1.Královská 8,61

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Matouš 6,24

== Skutky 8,(9-11)12-25 == Píseň 2,8-17 ==


8. Čtvrtek U Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám ani úplatkářství. 2.Paralipomenon 19,7

Ježíš řekl učedníkům: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás. Jan 15,16

== Skutky 11,1-18 == Píseň 4,9-5,1 ==


9. Pátek Volám k Bohu nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas. Žalm 57,3

Ježíš řekl učedníkům: Říkám vám pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Jan 16,7

== Skutky 11,19-26 == Píseň 5,2-6,3 ==


10. Sobota Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím. Izaiáš 44,22

Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Galatským 3,26

== Skutky 18,1-11 == Píseň 8,1-7 ==

Neděle svaté Trojice Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K


11. Neděle Kdo může obstát před Hospodinem, tímto svatým Bohem? 1.Samuelova 6,20

Nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť spravedlivý bude živ z víry. Galatským 3,11

Rozsvěť záři světla svého
ve mně, Pane Ježíši,
ať se, zproštěn strachu zlého,
duch můj v tobě utiší.
Zapuzuj svou jasností
ze mne všechny temnosti,
ať u víře srdcem pravým
před trůn milosti se stavím!
- -

== Jan 3,1-8(9-15) == Římanům 11,(32)33-36 == Žalm 145 ==


12. Pondělí Přemohly mě nepravosti, našich nevěrností jenom ty nás zprostíš. Žalm 65,4

Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. 1.Janova 4,15

== Jeremiáš 10,6-12 == Efezským 1,1-10 ==


13. Úterý Hospodin se slitovával nad nimi a obracel se k nim pro svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl je zničit a až do nynějška je od své tváře neodvrhl. 2.Královská 13,23

Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Římanům 11,2

== Izaiáš 43,8-13 == Efezským 1,11-14 ==


14. Středa Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, neboť v tebe doufá. Izaiáš 26,3

Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. 2.Korintským 1,21

== Skutky 17,(16)22-34 == Efezským 1,15-23 ==


15. Čtvrtek Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Jeremiáš 17,5.7

Protivenství trpíme, ale nebýváme opuštěni; býváme opovrženi, ale nehyneme. 2.Korintským 4,9 K

== Efezským 4,1-7 == Efezským 2,1-10 ==


16. Pátek Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Jozue 1,9

Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání. 1.Janova 4,18

== Lukáš 23,44-49 == Efezským 2,11-18 ==


17. Sobota Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci. 5.Mojžíšova 30,9

Ježíš řekl: Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce. Jan 12,26

== Jan 14,7-14 == Efezským 2,19-22 ==

1722 započala výstavba Ochranova

1. neděle po sv. Trojici Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal. Lukáš 10,16


18. Neděle Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 4.Mojžíšova 6,26

Ježíš řekl nemocnému: "Vstaň, vezmi své lože a choď!" A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Jan 5,8-9

Tím jediné se chlubím směle,
že slitování došel jsem.
V něm pohřížen jsem vírou cele:
to nevyrve mi peklo, zem!
V něm volám k tobě, i když mdlím,
v něm i v den smrti zvítězím.
- -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16b-21 == Žalm 130 ==


19. Pondělí Pane, ty jsi býval příbytek náš od národu do pronárodu. Prvé, než hory stvořeny byly, nežlis sformoval zemi, a okršlek světa, ano hned od věků a až na věky, ty jsi Bůh silný. Žalm 90,1.2 K

Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. 1.Janova 1,2

== Lukáš 10,1-9(10-15)16 == Efezským 3,1-13 ==


20. Úterý Kdož se slitovává nad chudým, ctí Učinitele jeho. Přísloví 14,31 K

Pán řekl služebníku: Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Lukáš 14,23

== Jeremiáš 36,1-6(7-9)10.21-24.27-31 == Efezským 3,14-21 ==


21. Středa Neboť nezamítá Pán na věčnost; Nýbrž ačkoli zarmucuje, však slitovává se podlé množství milosrdenství svého. Pláč 3,31-32 K

Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 1.Petrova 5,10

== 1.Tesalonickým 2,1-8(9-12) == Efezským 4,1-6 ==


22. Čtvrtek Bůh připravil převelikou radost. I ženy a děti se radovaly, takže se radostné veselí Jeruzaléma rozléhalo do daleka. Nehemiáš 12,43

Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Galatským 5,22-23

== Jan 21,15-19 == Efezským 4,7-13 ==


23. Pátek Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Izaiáš 65,1

Pán řekl: "Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským." Skutky 9,15

== Lukáš 22,24-30 == Efezským 4,14-16 ==


24. Sobota Řeknu-li: "Už ujíždí mi noha," podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine. Žalm 94,18

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Efezským 2,4-5

== Lukáš 1,57-67(68-75)76-80 == Efezským 4,17-24 ==

2. neděle po sv. Trojici Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28


25. Neděle Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny. Jeremiáš 32,39

Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou. Zjevení 15,4

Žalmy jemu na čest zpívejte,
o jeho skutcích rozmlouvejte;
znejte, že je sláva vaše,
jméno jeho v každém čase;
v něm se tedy potěšujte,
kdož se koli po něm ptáte.
- -

== Lukáš 14,(15)16-24 == Efezským 2,17-22 == Žalm 36 ==


26. Pondělí Hospodin požehná lidu svému v pokoji. Žalm 29,11 K

Usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Efezským 4,3

== Přísloví 9,1-10 == Efezským 4,25-32 ==


27. Úterý Korunuješ rok dobrotivostí svou. Žalm 65,12 K

Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání. Židům 6,7

== 2.Mojžíšova 2,11-15(16-22)23-25 == Efezským 5,1-14 ==


28. Středa Uval na Hospodina cestu svou, a slož v něm naději, onť zajisté všecko spraví. Žalm 37,5 K

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám. 1.Janova 4,16

== 1.Samuelova 1,1-11 == Efezským 5,15-20 ==


29. Čtvrtek Hospodin Bůh bude s tebou a neopustí tě, dokud veškeré dílo prací na Hospodinově domě nedokončíš. 1.Paralipomenon 28,20

Ježíš řekl učedníkům: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete." Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Jan 21,6

== Matouš 15,29-39 == Efezským 5,21-33 ==


30. Pátek Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší. 1.Samuelova 3,9

Ježíš řekl učedníkům: Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jan 15,20

== Lukáš 23,39-43 == Efezským 6,1-4 ==


ČERVEN 2006: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]