[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2006

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Ježíš praví: Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37


1. Sobota Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce! Žalm 73,1

Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Efezským 4,1-2

== Jeremiáš 31,7-14 == Efezským 6,5-9 ==

3. neděle po svaté Trojici Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10


2. Neděle Poníženému a chudému zjednejte spravedlnost. Žalm 82,3

Není z Boha, kdokoli nečiní spravedlnost. 1.Janova 3,10

Ejhle, služba Boží čistá, z víry živé činěná,
naděj, z níž nám kvete jistá, slovem Božím stvrzená!
K všem, kdož Pánu v bratřích jeho
slouží z srdce ochotného,
Pán se přizná při skonání
a dá jim požehnání.
- -

== Lukáš 15,1-3.11-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 143 ==


3. Pondělí Já když jsem mlčel, prahly kosti mé v úpění mém každého dne. Nebo dnem i nocí obtížena byla nade mnou ruka tvá. Protož hřích svůj oznámil jsem tobě, a nepravosti své jsem neukryl. Žalm 32,3.4.5 K

Víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal. 1.Janova 3,5

== Lukáš 5,27-32 == Efezským 6,10-17 ==


4. Úterý Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mne vytáhl z hlubin. Žalm 30,2

Kdo slouží, nechť to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. 1.Petrova 4,11

== 2.Mojžíšova 32,30-33,1 == Efezským 6,18-24 ==


5. Středa Napomenutí se chop a neochabuj, dodržuj je, to je tvůj život. Přísloví 4,13

Kdo nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. 2.Janova 1,9

== Jan 5,1-16 == Rút 1,1-22 ==

Den slovanských věrozvěstů


6. Čtvrtek Buď dalek každého podvodu. 2.Mojžíšova 23,7

Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. Efezským 4,25

Jen mluvte každý pravdu s bližním svým
a stanete se opět lidem mým
já pustý Jeruzalém naplním.
A vinný kmen zas vydá plody své
a nastanou ti časy pokojné.
I nebesa svlaží zas rosou zemi tvou.
Jen nemiluj přísahu falešnou.
- -

== Matouš 18,15-20 == Rút 2,1-23 ==

1415 upálen M. Jan Hus


7. Pátek Hospodin praví: Říkáte: Daremná je věc sloužit Bohu, a jaký zisk, budeme-li ostříhati nařízení jeho? Malachiáš 3,14 K

Když vytrváte, získáte své životy. Lukáš 21,19

== Matouš 27,3-10 == Rút 3,1-18 ==


8. Sobota Hospodin sám vyšle před tebou svého posla. 1.Mojžíšova 24,7

Bůh potvrzoval jejich svědectví znameními, divy i rozličnými projevy své moci. Židům 2,4

== Římanům 8,1-6 == Rút 4,1-22 ==

4. neděle po svaté Trojici Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K


9. Neděle Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. Izaiáš 5,21

Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? 1.Korintským 1,20

Moudrost mi, Pane, dávej,
abych po tvé cestě chodil.
Moudrost mi, Pane, dávej,
ať ve tmě nebloudím.
Moudrost mi dávej, sám ji nemám,
moudrost mi dávej, ať tě hledám.
Moudrost mi, Pane, dávej,
ať ve tmě nebloudím.
- -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 41 ==


10. Pondělí Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil. 2.Mojžíšova 23,20

Anděl Páně však v noci otevřel dveře do vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl: "Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života." Skutky 5,19-20

== Lukáš 5,17-26 == Jan 4,1-14 ==


11. Úterý Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník, Izraeli, u mne nebudeš zapomenut. Izaiáš 44,21

Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Zjevení 21,6

== Nehemiáš 9,1-3.29-36 == Jan 4,15-26 ==


12. Středa Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. 5.Mojžíšova 5,21

O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Efezským 5,3

== Marek 11,20-26 == Jan 4,27-38 ==


13. Čtvrtek Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Izaiáš 35,6

Ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Z obou stran řeky bylo stromoví života. Zjevení 22,1.2

== 1.Korintským 12,19-26 == Jan 4,39-42 ==


14. Pátek Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy půjde oráč hned za žencem a ten, kdo šlape hrozny, hned za rozsévačem. Z hor bude kanout mladé víno a všechny pahorky budou oplývat vláhou. Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je. Amos 9,13-14

Kristus praví: Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. Zjevení 22,12

== Lukáš 23,17-26 == Jan 4,43-54 ==


15. Sobota Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu! Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech. Žalm 75,2

Ti všichni přišli, aby Ježíše slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni zlými duchy. Lukáš 6,18

== 2.Korintským 13,10-13 == Jan 5,1-9 ==

5. neděle po svaté Trojici Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z nás, je to Boží dar. Efezským 2,8


16. Neděle Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. Žalm 66,16

Uzdravený odpověděl: "Je-li hříšným, nevím; jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím." Jan 9,25

Slepým zrak otvírá Pán svou rukou,
snížených z prachu pozvedá,
srdce kde upřímná vstříc mu tlukou,
s láskou je věrnou vyhledá.
Sione, on tvůj Bůh a Král,
v péči on věčnou tebe vzal.
Alelujah! Alelujah!
- -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 73 ==


17. Pondělí Což si libuji ve smrti svévolníka? je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? Ezechiel 18,23

Ježíš řekl: Právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Lukáš 15,10

== Lukáš 6,12-19 == Jan 5,9-18 ==


18. Úterý Kéž se projeví tvé milosrdenství a potěší mě, jak jsi svému služebníku řekl. Žalm 119,76

Ježíš praví: Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Matouš 5,4

== 1.Mojžíšova 35,1-5.9-15 == Jan 5,19-30 ==


19. Středa Ty jsi Bůh, který mě vidí. 1.Mojžíšova 16,13 L

Neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Lukáš 12,29-30

== Ezechiel 2,3-8 == Jan 5,31-40 ==


20. Čtvrtek Milosrdenství Hospodinova připomínati budu, a chvály Hospodinovy ze všeho, což učinil nám Hospodin. Izaiáš 63,7 K

Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Efezským 5,20

== Skutky 15,4-12 == Jan 5,41-47 ==


21. Pátek Nikoli proto, že byste byli početnější než jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoli lidu. Ale protože vás Hospodin miluje. 5.Mojžíšova 7,7-8

Nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Římanům 9,16

== Lukáš 22,31-34 == Jan 6,1-15 ==


22. Sobota Budete jíst před Hospodinem, svým Bohem, a vy i váš dům se budete radovat ze všeho, k čemu jste přiložili ruku, v čem ti požehnal Hospodin, tvůj Bůh. 5.Mojžíšova 12,7

Když měla hostina začít, poslal pán svého služebníka, aby řekl pozvaným: Pojďte, už je vše připraveno. Lukáš 14,17

== Filipským 3,12-16 == Jan 6,16-21 ==

6. neděle po svaté Trojici Tak praví Pán: Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. Izaiáš 43,1 K


23. Neděle Kdo z lidí může tak živ býti, aby neokusil smrti? Kdo vytrhne život svůj z hrobu? Žalm 89,49

Kristus praví: Amen, amen pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky. Jan 8,51

Živ jest Ježíš Spasitel,
útěcha má v časném žití,
on bíd věčných sprostitel,
jak bych neměl vesel býti?
Neděsí mne smrti sen,
s Kristem žít mám věčný den.
- -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 == Žalm 35,19-28 ==


24. Pondělí Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Přísloví 15,1

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Efezským 4,31

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Jan 6,22-40 ==


25. Úterý Budu se veselit ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik. Izaiáš 65,19

I kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslavení. 1.Petrova 3,14

== Skutky 2,32-40 == Jan 6,41-51 ==


26. Středa Veliké jest milosrdenství Hospodinovo, když jsme do konce nevyhynuli. Pláč 3,22

Bůh spolu s Kristem nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Efezským 2,6-7

== Skutky 16,23-34 == Jan 6,52-59 ==


27. Čtvrtek Hospodin sehnuté napřimuje. Žalm 146,8

Ježíš řekl Pavlovi: Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Skutky 9,6

== Matouš 18,1-6 == Jan 6,60-65 ==


28. Pátek Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli mne!" Izaiáš 6,8

Ježíš odpověděl Natanaelovi: "Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem." Jan 1,48

== Jan 19,31-37 == Jan 6,66-71 ==


29. Sobota Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry vše v pořádku! 1.Mojžíšova 37,14

Služte v lásce jedni druhým! Galatským 5,13

== Zjevení 3,1-6 == Jan 7,1-13 ==

7. neděle po svaté Trojici Již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K


30. Neděle Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i na věky. Žalm 125,2

Ježíš řekl: Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce - Ducha pravdy. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Jan 14,16.17

Byť proti mně i předivně
hříchu svod se rozmáhal,
však tys, Pane, vždycky za mne
nepřátele přemáhal;
mám-li tebe vůkol sebe,
Ducha tvého, milost tvou,
nebojím se, neděsím se,
že mne někdy přemohou.
- -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41.42-47 == Žalm 139 ==


31. Pondělí Mojžíš řekl: "Upněte své srdce ke všem slovům, která vám dnes dosvědčuji. Pro vás není to slovo prázdné, ono je váš život." 5.Mojžíšova 32,46.47

Ježíš praví: Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. Jan 6,63

== 2.Paralipomenon 30,13-22 == Jan 7,14-24 ==


ČERVENEC 2006: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]