[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2006

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Ježíš praví: Já jsem přišel, aby ovce měly život a měly ho v hojnosti. Jan 10,10


1. Úterý Má modlitba spěje, Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný, odpověz mi, věrný dárce spásy. Žalm 69,14

Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakubova 5,16

== Matouš 22,1-14 == Jan 7,25-30 ==


2. Středa Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích. Izaiáš 32,18

Ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží. Zjevení 7,15-16

== Zachariáš 8,9-17 == Jan 7,31-39 ==


3. Čtvrtek Ty mně, Hospodine, neodepřeš svoje slitování. Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost. Žalm 40,12

Ježíš praví: Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne. Jan 16,27

== 1.Korintským 10,16-17 == Jan 7,40-52 ==


4. Pátek Hospodin je veliký i za pomezím Izraele. Malachiáš 1,5

Ježíš řekl Syrofeničance: "Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům". Odpověděla mu: "Ovšem, pane, jenže i psi se živí pod stolem z drobtů po dětech." Marek 7,27-28

== Zjevení 19,4-9 == Jan 7,53-8,11 ==


5. Sobota Ovinuly mě provazy smrti, nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život! Žalm 116,3.4

Učedníci Ježíše probudí a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?" Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni, utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho. Marek 4,38.39

== Jakubova 2,14-26 == Jan 8,12-20 ==

8. neděle po svaté Trojici Žijte jako děti světla - ovoce světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9


6. Neděle Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého Ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Izaiáš 44,3

Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!" Jan 7,37

Jak čerstvých vod jelen žádá
v čas unavení svého,
tak má duše vždycky ráda
chce mít Ducha svatého,
neb bez jeho pomoci
nemáme žádné moci,
mrtvi jsouce z přirození
v věcech potřebných k spasení.
- -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8-14 == Žalm 48 ==


7. Pondělí Nebuď už tak rozlícen, Hospodine, naši nepravost už nikdy nepřipomínej. Prosíme, hleď, všichni jsme tvůj lid. Izaiáš 64,8

Kristus praví: Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Jan 15,9

== Jakubova 2,14-26 == Jan 8,21-30 ==


8. Úterý Tu jsme úpěli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak. 5.Mojžíšova 26,7

Bůh nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všecko na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Efezským 1,9-10

== 2.Korintským 6,11-18 == Jan 8,31-36 ==


9. Středa Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 2.Mojžíšova 20,3

Ježíš odpověděl: "Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mne neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce." Jan 14,9

== Jakubova 3,13-18 == Jan 8,37-45 ==


10. Čtvrtek Trestání snášel pro náš pokoj. Izaiáš 53,5

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Galatským 2,20

== Lukáš 11,33-41 == Jan 8,46-59 ==


11. Pátek Neboť hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli. Amos 4,13

Mně byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil. Efezským 3,8-9

== Jan 18,19-24 == Jan 9,1-12 ==


12. Sobota Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté. 2.Mojžíšova 20,23

Bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. Skutky 19,26

== Filipským 2,12-18 == Jan 9,13-23 ==

9. neděle po svaté Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat více. Lukáš 12,48


13. Neděle Jenom svými hříchy chtěls mě nutit k službě, svými nepravostmi jsi mě obtěžoval. Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu, praví Hospodin. Izaiáš 43,24-25

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan 13,35

Tak, ó Pane, spoj nás všudy,
jak jsi s Otcem jedno ty,
ať již v světě zde tvé údy
nedělí zlé různoty.
Z tvého žáru nechať béře
naše světlo jasno své,
pak svět našim skutkům věře
zví, že tví jsme učňové.
- -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 == Žalm 42 ==

1727 požehnaná Večeře Páně v Berthelsdorfu - den obnovení Jednoty bratrské


14. Pondělí Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Žalm 23,5

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Jan 1,16

== 1.Královská 3,16-28 == Jan 9,24-34 ==


15. Úterý Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou. Žalm 119,165

Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 1.Janova 2,3

== Ezechiel 3,16-21 == Jan 9,35-41 ==


16. Středa Zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli! Izaiáš 7,4

Kristus říká: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. Jan 14,1

== Matouš 19,8-15 == Jan 10,1-10 ==


17. Čtvrtek Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Joel 3,5

Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. 1.Janova 3,6

== Efezským 5,15-20 == Jan 10,11-21 ==


18. Pátek Já Hospodin miluji právo a nenávidím vydírání. Izaiáš 61,8

Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Matouš 6,20

== Jan 19,9-16 == Jan 10,22-30 ==


19. Sobota Zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine. Žalm 36,7

I samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Římanům 8,21

== Lukáš 12,42-48 == Jan 10,31-42 ==

10. neděle po svaté Trojici Blaze národu, jehož je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12


20. Neděle Bůh řekl: Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 1.Mojžíšova 9,13

V Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Efezským 2,13

Sám se soužím a jen toužím
po tvé blahé blízkosti.
Hřích i viny, všecky stíny
svojí rozptyl jasností!
Tys mou touhou, nad oblohou
rozviň duhu milosti.
- -

== Lukáš 19,41-48 == Římanům 9,1-8.14-16 == Žalm 59 ==


21. Pondělí Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Žalm 32,1

V Kristu Ježíši jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost. Efezským 1,7

== Římanům 11,1-12 == 1.Paralipomenon 10,1-14 ==


22. Úterý Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" 2.Mojžíšova 32,26

Zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. Efezským 5,10.11

== Lukáš 21,5-6.20-24 == 1.Paralipomenon 11,1-9 ==


23. Středa Bůh řekl Šalomounovi: "Žádej, co ti mám dát." Šalomoun odvětil: "Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé." 1.Královská 3,5.9

Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí - jak v něm může zůstávat Boží láska? 1.Janova 3,17

== Jan 4,19-26 == 1.Paralipomenon 13,1-14 ==


24. Čtvrtek Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost. Žalm 89,15

Přímluvce přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Jan 16,8

== Římanům 11,13-24 == 1.Paralipomenon 14,1-17 ==


25. Pátek Odpověděla Anna: Vylila jsem duši svou před Hospodinem. 1.Samuelova 1,15

Ježíš řekl Bartimeovi: "Jdi, tvá víra tě zachránila." Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Marek 10,52

== Lukáš 23,27-31 == 1.Paralipomenon 15,1-16.25-29 ==


26. Sobota Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu. Žalm 141,4

Bůh je věrný; nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 1.Korintským 10,13

== Zachariáš 12,1-10 == 1.Paralipomenon 16,1-22 ==

11. neděle po svaté Trojici Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5


27. Neděle Též jejich synové, kteří ho ještě neznají, ať poslouchají a učí se bát Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny. 5.Mojžíšova 31,13

Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Efezským 6,4

Svůj pokoj prostři nad dům náš,
i všechny dítky, jež v něm máš,
a spoj nás v jedné víře.
To budiž naše toužení
nést v lásce strast i soužení,
byť přišlo v hojné míře!
Lásky svazky, všechny cévy
nechať jeví těch, kdož tvoji
a se slova tvého bojí.
- -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 84 ==


28. Pondělí Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Žalm 139,11-12

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Efezským 6,10

== Ezechiel 17,1-6.22-24 == 1.Paralipomenon 16,23-43 ==


29. Úterý Hospodine, rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi. Jeremiáš 14,21

Hospodin vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka. Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu. Lukáš 1,69.72

== 1.Mojžíšova 19,15-26 == 1.Paralipomenon 17,1-14 ==


30. Středa I poznají, že já Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi, a oni, dům izraelský, jsou mým lidem, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 34,30

Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Efezským 5,23

== Marek 7,24-30 == 1.Paralipomenon 17,13-27 ==


31. Čtvrtek Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím. Přísloví 16,8

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Židům 13,5

== 1.Petrova 5,1-5 == 1.Paralipomenon 18,1-17 ==


SRPEN 2006: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]