[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2006

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Ty, Bože náš, jsi dobrotivý a věrný, shovívavý a všechno spravující milosrdenstvím. Moudrost 15,1


1. Pátek Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země. 5.Mojžíšova 7,6

Kristus praví: Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Jan 10,16

== Lukáš 22,54-62 == 1.Paralipomenon 19,1-15 ==


2. Sobota Budeš milovat bližního svého jako sebe samého. Já jsem Hospodin. 3.Mojžíšova 19,18

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Matouš 7,12

== Izaiáš 26,1-6 == 1.Paralipomenon 19,16-20,8 ==

12. neděle po svaté Trojici Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3


3. Neděle I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce. Izaiáš 59,19

Ježíš svým učedníkům řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření." Marek 16,15

Ty sám jak zrno obilné
jsi zemřev, ožil zas.
Ó dej, ať z tebe vyplyne
proud žití také v nás.
Hlas svého evangelium
k všem vyslati rač národům,
ať vzejde den a všecka zem
zas plesá novým životem
a všecka zem zas plesá životem.
,
- -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-9 == Žalm 37,1-20 ==


4. Pondělí Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy. Daniel 12,3

Bůh, který řekl 'ze tmy ať zazáří světlo', osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. 2.Korintským 4,6

== Matouš 9,27-34 == 1.Paralipomenon 21,1-14 ==


5. Úterý Ty znáš, Bože, moji pošetilost, čím jsem se kdy provinil, ti není skryto. Žalm 69,6

Ježíš odpověděl Petrovi: "Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš." Jan 13,38

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == 1.Paralipomenon 21,15-22,1 ==


6. Středa Duch člověka odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. Žalm 146,4

Od této chvíle jsou blahoslavení mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi. Zjevení 14,13

== Matouš 17,14-21 == 1.Paralipomenon 22,2-19 ==


7. Čtvrtek Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají k Bohu a bloudí bez potravy? Jób 38,41

Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Skutky 6,2

== Jakubova 5,13-16 == 1.Paralipomenon 28,1-13 ==


8. Pátek Dí Bůh: Vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé. Žalm 91,14 K

Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba. Otče. Galatským 4,6

== Lukáš 23,6-12 == 1.Paralipomenon 29,1-22 ==


9. Sobota Povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal. Jeremiáš 1,17

Marie Magdalská šla k učedlníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána." Jan 20,18

== Izaiáš 57,15-19 == 2.Paralipomenon 1,1-17 ==

13. neděle po svaté Trojici Cokoli jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K


10. Neděle Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal. Žalm 13,6

Vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Jan 6,11

Nechť tedy hlas náš vděčný
vždy k Bohu vstupuje;
on časný chléb i věčný
nám z lásky daruje.
Ó oslavuj se, Pane,
a s bázní tvé jméno,
nám lidem k spáse dané,
vždy budiž slaveno.
- -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 37,21-40 ==


11. Pondělí Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje. Žalm 23,4 K

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích. 2.Korintským 4,8

== 5.Mojžíšova 15,1-11 == 2.Paralipomenon 1,18-2,17 ==


12. Úterý Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou. Žalm 138,8

Vlády nad světem se ujal náš Pán a Mesiáš; a bude kralovat na věky věků. Zjevení 11,15

== Amos 5,4-15 == 2.Paralipomenon 3,1-17 ==


13. Středa Vězte, Hospodin je Bůh. Žalm 100,3

Mnozí ze zástupu uvěřili v Ježíše a říkali: "Až přijde Mesiáš, bude snad činit více znamení než on?" Jan 7,31

== 5.Mojžíšova 24,10-22 == 2.Paralipomenon 5,1-14 ==


14. Čtvrtek Místu, kde s ním mluvil Bůh, dal Jákob jméno Bét-el. 1.Mojžíšova 35,15

Anděl řekl Marii: "Porodíš syna. On bude na věky kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce." Lukáš 1,30.31.33

== Skutky 4,32-37 == 2.Paralipomenon 6,1-21 ==


15. Pátek V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí. Přísloví 14,26

Prosím, aby vám Bůh dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali, jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Efezským 1,17.19-20

== Matouš 26,47-50.55-56 == 2.Paralipomenon 6,22-42 ==


16. Sobota Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná. Daniel 9,14

Ti, kteří se těšili zvláštní vážnosti - čím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní. Galatským 2,6

== Judy 1.2.20-25 == 2.Paralipomenon 7,1-10 ==

1741 na synodu v Londýně zvolen Pán Ježíš Vrchním starším v Jednotě bratrské

14. neděle po svaté Trojici Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K


17. Neděle Bůh svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Žalm 91,11

Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení? Židům 1,14

Vzdal každou škodnou nehodu,
chraň od ďábelských úkladů,
anděly vůkol domu dej
a v stínu křídel svých mne skrej,
a v stínu křídel svých mne skrej!
- -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,12-17 == Žalm 146 ==


18. Pondělí Ty však vidíš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou. Žalm 10,14

Otec nemocného chlapce řekl Ježíšovi: Můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. Marek 9,22

== 2.Timoteovi 1,1-7 == 2.Paralipomenon 7,11-22 ==


19. Úterý Neboj se, už se nemusíš stydět. Izaiáš 54,4

Co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. 1.Korintským 1,27

== Jan 9,24-41 == 2.Paralipomenon 9,1-12 ==


20. Středa Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův; jsem-li daleko, Bůh už nejsem? Nenaplňuji snad nebe i zemi? Jeremiáš 23,23.24

Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Jan 3,8

== Filemonovi 1-16 == 2.Paralipomenon 10,1-19 ==


21. Čtvrtek To slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval. 5.Mojžíšova 30,14

V Kristu i vy naději máte, slyševše slovo pravdy, totiž evangelium spasení svého. Efezským 1,13 K

== 1.Paralipomenon 29.9-18 == 2.Paralipomenon 12,1-16 ==


22. Pátek Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě nohy mé. Žalm 25,15

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Jan 8,36

== Jan 13,31-35 == 2.Paralipomenon 18,1-27 ==


23. Sobota Hospodin pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne. 1.Samuelova 12,22

Pán Ježíš praví: Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. Jan 10,27

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == 2.Paralipomenon 18,28-19,3 ==

15. neděle po svaté Trojici Všechnu starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7


24. Neděle Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí. Izaiáš 33,22

Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Matouš 22,11

Soudce všeho světa, Bože,
před trůnem tvým nepomůže
žádnému nádhernost jeho,
byť měl slávu světa všeho.
-
Ty patříš k poníženému
srdci v duchu sevřenému;
ty, Pane, víš, co mi škodí,
víš také, co k dobru vodí.
- -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5-11 == Žalm 119,161-168 ==


25. Pondělí Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Daniel 12,10

Kristus praví: To je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. Jan 6,40

== Filipským 4,8-14 == 2.Paralipomenon 20,1-26 ==


26. Úterý Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. 5.Mojžíšova 28,1.6

Z oblaku se ozval hlas: "Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte." Marek 9,7

== 1.Timoteovi 6,3-11 == 2.Paralipomenon 26,1-23 ==


27. Středa Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Žalm 121,3

Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl Petrovi: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?" Matouš 14,31

== Skutky 27,33-44 == 2.Paralipomenon 28,1-15 ==


28. Čtvrtek Panovníku Hospodine, neuvaluj zkázu na svůj lid, na své dědictví, které jsi vykoupil svou velikou mocí. 5.Mojžíšova 9,26

Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne. 1.Janova 5,18

== Lukáš 10,38-42 == 2.Paralipomenon 28,16-27 ==


29. Pátek Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí. Přísloví 19,21

Nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. 1.Korintským 3,7

== Lukáš 10,17-20 == 2.Paralipomenon 34,1-7 ==


30. Sobota Tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží. Kazatel 3,13

Ježíš řekl: "Mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi?" Marek 2,19

== 1.Mojžíšova 16,6-14 == 2.Paralipomenon 34,8-21 ==


ZÁŘÍ 2006: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]