[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2006

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Ty navštěvuješ zemi, hojností ji zahrnuješ, velmi bohatou ji činíš. Žalm 65,10

16. neděle po svaté Trojici Spasitel náš Kristus Ježíš, kterýž zahladil smrt, život pak na světlo vyvedl, i nesmrtelnost skrze evangelium. 2.Timoteovi 1,10 K

Den díkůvzdání za úrodu Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný. Žalm 145,15 K

== Lukáš 12,15-21 == 2.Korintským 9,6-15 ==


1. Neděle Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Izaiáš 52,9

Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. 1.Janova 2,8

Bludu noc již přešla,
záře víry vzešla,
ej, nuž prozírejme,
srdce otvírejme,
berouc roucho ctnosti,
slunce spraved'nosti.
- -

== Jan 11,1(2)3.17-27(41-45) == 2.Timoteovi 1,7-10 == Žalm 65 ==


2. Pondělí Kéž ti Všemohoucí žehná shora hojným požehnáním nebes. 1.Mojžíšova 49,25

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1.Timoteovi 2,4

== Římanům 6,18-23 == 2.Paralipomenon 34,22-33 ==


3. Úterý Připomínám si dávné dny, rozjímám o všech tvých skutcích, přemýšlím o činech tvých rukou. Žalm 143,5

V církvích Kristových v Judsku mne osobně neznali, jen slyšeli, že ten, který dříve pronásledoval církev, nyní zvěstuje víru, kterou předtím chtěl vyhubit; a děkovali za mne Bohu. Galatským 1,22-24

== Skutky 21,8-14 == 2.Paralipomenon 35,1-19 ==


4. Středa Shromáždi mi lid a dám jim slyšet svá slova, aby se mě naučili bát po všechny dny svého života na zemi a učili tomu i své syny. 5.Mojžíšova 4,10

Nebe i země pominou, ale má slova nepominou. Marek 13,31

== Marek 5,21-43 == 2.Paralipomenon 35,20-27 ==


5. Čtvrtek Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Žalm 23,1

Kristus praví: Svůj život dávám za ovce. Jan 10,15

== Filipským 1,19-26 == 2.Paralipomenon 36,1-10 ==


6. Pátek Hospodin stanul po pravici ubožáku, aby ho zachránil před jeho soudci. Žalm 109,31

Ježíš řekl: Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. Jan 6,35

== Jan 18,3-9 == 2.Paralipomenon 36,11-21 ==


7. Sobota Zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Baalem. 1.Královská 19,18

Kdo věří v Ježíše Krista, není souzen. Kdo nevěří, již jest odsouzen. Jan 3,18

== Marek 9,1-10 == 2.Paralipomenon 36,22-23 ==

17. neděle po svaté Trojici Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4


8. Neděle Hospodin miluje právo. Žalm 37,28

Milosrdenství Boží od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Lukáš 1,50

Srdcem celým tebe, Pane,
ctíti slavně budu s vděčností,
přede všemi chci zpívati,
zvyšovati tě s ochotností;
v chrámě svatém tvé jasnosti
tě s radostí budu vzývati
a tvého milosrdenství,
též i množství pravdy hlásati.
- -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-18 == Žalm 119,169-176 ==


9. Pondělí Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. Izaiáš 66,22

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5,1

== Marek 5,24-34 == Ester 1,1-22 ==


10. Úterý Bude nám dán syn a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Izaiáš 9,5

Ježíš Pilátovi odpověděl: "Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě." Jan 18,37

== Jakubova 1,1-6.12-13 == Ester 2,1-18 ==


11. Středa Je mi známo, Hospodine, že cesta nezávisí na člověku ani jistota kroku na tom, kdo jde. Jeremiáš 10,23

Ježíš řekl: "Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš." Marek 14,36

== Lukáš 7,1-10 == Ester 2,19 - 3,6 ==


12. Čtvrtek Hospodinovy cesty jsou přímé, spravedliví budou po nich chodit, nevěrní však na nich upadnou. Ozeáš 14,10

Natanael namítl: "Z Nazaréta? Co odtamtud může vzejít dobrého?" Filip mu řekl: "Pojď a přesvědč se". Jan 1,46

== Skutky 5,34-42 == Ester 3,7-15 ==


13. Pátek Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Žalm 145,13

Ježíš farizeům odpověděl: Vždyť království Boží je mezi vámi! Lukáš 17,21

== Jan 19,28-30 == Ester 4,1-17 ==


14. Sobota Odstraňte tedy cizí božstva, která jsou mezi vámi, a přikloňte se srdcem k Hospodinu. Jozue 24,23

Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. 1.Timoteovi 2,5

== Matouš 14,22-33 == Ester 5,1-14 ==

18. neděle po svaté Trojici A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. 1.Janova 4,21


15. Neděle Budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný lid, třebaže má je všecka země. 2.Mojžíšova 19,5

Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29

Nečinil tak Pán žádnému
lidu, jako své církvi,
ani národu kterému
tak mnoho zjevil lásky,
když dal jim své výmluvnosti,
sluhy, slovo a svátosti,
také soudy pravosti.
- -

== Marek 12,28-34 == Římanům 14,17-19 == Žalm 54 ==


16. Pondělí Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. 2.Mojžíšova 23,2

Ježíš praví: Těsná je brána a úzká je cesta, která vede k životu. Matouš 7,14

== 1.Tesalonickým 4,9-12 == Ester 6,1-13 ==


17. Úterý Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: "Neboj se, já jsem tvá pomoc." Izaiáš 41,13

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 1.Petrova 5,6

== 1.Timoteovi 1,1-11 == Ester 6,14-7,10 ==

275 let od prvního vydání Hesel


18. Středa Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 1,8

Anděl mi řekl: "Neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi." Buďte proto dobré mysli. Skutky 27,24-25

== Píseň 8,4-7 == Ester 8,1-17 ==


19. Čtvrtek "Proč se mnou vedete spor? Všichni jste mi byli nevěrní," je výrok Hospodinův. Jeremiáš 2,29

Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. 1.Janova 1,8

== Skutky 6,1-7 == Ester 9,1-19 ==


20. Pátek Bůh mě učinil plodným v zemi mého utrpení. 1.Mojžíšova 41,52

Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. 2.Korintským 4,10

== Lukáš 23,32-34 == Ester 9,20-28 ==


21. Sobota Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci. Izaiáš 45,6-7

Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády. Zjevení 11,17

== Matouš 5,17-24 == Ester 9,29-10,3 ==

19. neděle po svaté Trojici Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen. Jeremiáš 17,14


22. Neděle Hospodin odvětil Mojžíšovi: "Na tvou přímluvu promíjím". 4.Mojžíšova 14,20

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4,32

Krista věrně následuje,
ochotně se obětuj,
v ničem sebe nelituje,
Bohu zasvěť život svůj,
jakž on sám se nelitoval,
když se za nás obětoval;
k jeho šlépějím se znejme
a k bližním lásku mějme.
- -

== Marek 2,1-12 == Efezským 4,22-32 == Žalm 75 ==


23. Pondělí Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově. Izaiáš 9,6

Potom viděl jsem, hle, tak veliký zástup, že by nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho a volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi." Zjevení 7,9-10

== Marek 10,46-52 == Zjevení 1,1-8 ==


24. Úterý Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde má spása. Žalm 62,2

Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. 1.Janova 5,20

== Lukáš 5,12-16 == Zjevení 1,9-20 ==


25. Středa Mojžíš řekl: "Dovol mi spatřit tvou slávu." 2.Mojžíšova 33,18

Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12

== Kazatel 12,1-8 == Zjevení 12,1-6 ==


26. Čtvrtek Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žalm 118,26

"Mistře", řekl Natanael, "ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele." Jan 1,49

== Marek 6,7-13 == Zjevení 12,7-12 ==


27. Pátek Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme. Žalm 124,7

V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Galatským 5,6

== Matouš 27,39-44 == Zjevení 12,13-18 ==


28. Sobota Řeknu: "Toto je můj lid". A oni řeknou: "Hospodin je můj Bůh." Zachariáš 13,9

Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Činte pokání a věřte evangeliu. Marek 1,15

== Skutky 14,8-18 == Zjevení 13,1-10 ==

20. neděle po svaté Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8


29. Neděle Hospodine, zemí jsi otřásl, rozštěpil jsi ji; zcel její trhliny, neboť se hroutí. Žalm 60,4

Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Římanům 8,24

Kdo Bohu ve všem oddává se
a v něm své skládá doufání,
jej Bůh i v těžkých vichřic čase
v svých křídel stínu uchrání,
v něj, Nejvyššího, víru mít,
toť silný hrad a mocný štít.
- -

== Marek 10,2-16 == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 52 ==


30. Pondělí Připomínám si tvé dávné soudy, Hospodine, v tom útěchu najdu. Žalm 119,52

Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. 1.Korintským 14,33

== 2.Mojžíšova 23,10-16 == Zjevení 13,1-18 ==

Den reformace Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už položen jest, a to je Ježíš Kristus 1.Korintským 3,11


31. Úterý Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení! Žalm 6,2

Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše. Skutky 15,11

Ó Pane, jenž jsi skála a základ spasení
a studně církve stálá, z níž pokoj pramení,
ó dej, ať základ ten u víře v duši čisté,
i v hrozný soudu den před trůnem tvým, ó Kriste,
je při nás nalezen.
- -

== Matouš 5,2-10 == Římanům 3,21-28 == Zjevení 14,1-8 ==


ŘÍJEN 2006: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]