[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2006

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." Zjevení 21,5


1. Středa On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. Žalm 18,31

Stůjte vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Efezským 6,14.16

== 1.Mojžíšova 24,54-67 == Zjevení 14,6-13 ==


2. Čtvrtek Nebuď mi vzdálen, Hospodine, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám. Žalm 22,12

Neboj se toho, co máš vytrpět. Zjevení 2,10

== 2.Mojžíšova 19,3-9 == Zjevení 14,14-20 ==


3. Pátek Neboj se, muži vzácný, pokoj tobě! Vzchop se, vzchop se! Daniel 10,19

My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. 1.Janova 4,19

== Jan 18,28-32 == Zjevení 15,1-4 ==


4. Sobota Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod. Izaiáš 52,12

Kristus řekl: Odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Jan 14,3

== Kazatel 12,9-14 == Zjevení 15,5-8 ==

21. neděle po svaté Trojici Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21


5. Neděle Ochraňuj mne jako zřítelnici oka. Žalm 17,8

Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Jan 10,12.13

Ó pastýři izraelský,
opatruj malé stádce své,
věrnými správci daruj nás
a nájemníků zbavuj včas.
V čemkoli jsme pobloudili,
naprav nás, pastýři milý,
k stádu svému na ramenou
přines ovci svou ztracenou.
- -

== Matouš 5,38-48 == Efezským 6,10-17 == Žalm 58 ==


6. Pondělí Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej a povedu, vrátím potěšení jemu a těm, kdo s ním truchlí. Izaiáš 57,18

Ježíš Kristus je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 1.Janova 2,2

== Římanům 12,17-21 == Zjevení 16,1-9 ==


7. Úterý Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel. Izaiáš 45,15

Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. Marek 4,22

== 1.Samuelova 26,5-9.14-24 == Zjevení 16,10-16 ==


8. Středa Naděje Izraele, jeho spasiteli v čase soužení! Proč jsi v zemi jako host, jak pocestný, který se zdrží jen přes noc? Jeremiáš 14,8

Učedníci začali Ježíše přemlouvat: "Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje." Vešel tedy a zůstal s nimi. Lukáš 24,29

== Přísloví 29,18-25 == Zjevení 16,17-21 ==


9. Čtvrtek Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. Žalm 90,4

Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všechno! Jemu buď sláva na věky. Římanům 11,36

== Izaiáš 32,1-8 == Zjevení 17,1-6 ==


10. Pátek Můj duch, který na tobě spočívá, a má slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva, ani z úst potomstva tvého potomstva od nynějška až na věky, praví Hospodin. Izaiáš 59,21

Ty sám jim dávej dobrý příklad, tvé učení ať je nezkažené, důvěryhodné, ať je to zdravé a nepochybné slovo. Titovi 2,7-8

== Lukáš 22,49-53 == Zjevení 17,7-14 ==


11. Sobota Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. 4.Mojžíšova 6,24

Milost Pána našeho Ježíše Krista buď s vámi, bratří. Galatským 6,18

== 2.Timoteovi 2,1-6 == Zjevení 17,15-18 ==

22. neděle po svaté Trojici Hle, nyní je čas příhodný, nyní je čas spásy. 2.Korintským 6,2

Neděle míru Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Žalm 46,2-3a 


12. Neděle Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé zdání. Na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek. Žalm 62,10

Jestliže někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení. Jakubova 2,9

Ale marnost lidé všichni,
také ti slavní a mocní,
tak že, jestli je kdo i zváží,
cožkoli může se zdáti
a lehkou věcí se zváti,
lehčejší oni se ukáží.
- -

== Lukáš 17,20-30 == Římanům 14,7-9 == Žalm 1 ==


13. Pondělí Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Žalm 63,2

Ježíš pravil: Kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Jan 6,35

== Marek 4,1-12 == Zjevení 18,1-24 ==


14. Úterý Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé. Žalm 11,7

Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,9

== Marek 13,9-20 == Zjevení 19,1-10 ==


15. Středa Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží. Sofoniáš 3,9

Kristus je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Efezským 4,16

== Židům 13,1-9 == Zjevení 19,11-21 ==

1670 zemřel v Amsterodamu Jan Amos Komenský


16. Čtvrtek Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji. Izaiáš 42,9

Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan 1,6.7

== 1.Janova 2,18-29 == Zjevení 20,1-10 ==


17. Pátek Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají. Žalm 5,12

Anděl pastýřům řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid." Lukáš 2,10

== Matouš 26,36-41 == Zjevení 20,11-15 ==


18. Sobota Den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost. Izaiáš 2,12

Tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. 2.Petrova 3,8

== Marek 13,30-37 == Zjevení 21,1-8 ==

23. neděle po svaté Trojici Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10


19. Neděle V té době prohledám Jeruzalém se svítilnami, ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého. Sofoniáš 1,12

Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký. Ale že jsi vlažný, nesnesu tě v ústech. Zjevení 3,15.16

Setrvej, setrvej,
ó, Sione, v žití ctném!
Nebuď studený ni vlažný;
skvoucí palmu Pán dá všem,
v žití zmužilým a snažným;
až do konce udatně se měj,
setrvej, setrvej!
- -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-25 == Žalm 50 ==


20. Pondělí Poznáš, že já jsem Hospodin, tvůj spasitel, tvůj vykupitel, Přesilný Jákobův. Izaiáš 60,16

Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. 2.Petrova 3,18

== Matouš 7,21-29 == Zjevení 21,9-14 ==


21. Úterý Vyleji na dům Davidův a na obyvatele Jeruzalémské Ducha milosti a pokorných proseb. Zachariáš 12,10 K

Skrze Krista obojí, židé i pohané, máme přístup v jednom Duchu k Otci. Efezským 2,18 K

== Židům 10,26-31 == Zjevení 21,15-21 ==

Den pokání a modliteb Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu. Přísloví 14,34


22. Středa Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. Žalm 95,6

Čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. Skutky 3,19

Ó, Bože, obratiž nás,
Bože všemohoucí,
ať pokání činíme - včas
horlivé a vroucí.
- -

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11 == Zjevení 21,22-27 ==


23. Čtvrtek V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas. Žalm 18,7

Ježíš pravil: Neříkám, že já budu prosit Otce za vás, vždyť Otec sám vás miluje. Jan 16,26.27

== 2.Tesalonickým 1,3-12 == Zjevení 22,1-5 ==


24. Pátek Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Izaiáš 53,6

Kristovy rány vás uzdravily. 1.Petrova 2,25

== Matouš 26,59-66 == Zjevení 22,6-15 ==


25. Sobota Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů. Aggeus 2,8

Kdo z vás může o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li ani to nejmenší, proč si děláte starost o to ostatní? Lukáš 12,25-26

== Zjevení 20,11-15 == Zjevení 22,16-21 ==

Poslední neděle církevního roku Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35


26. Neděle Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Ezechiel 36,27

Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Jan 16,13

Ó Jezu, k nám se přihlašuj,
nás vyučuj Duch svatý tvůj,
svou pomocí a milostí
i pravdou veď nás k výsosti!
- -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Žalm 90 ==


27. Pondělí Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin. Joel 2,21

Učedníci sebrali a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly. Jan 6,13

== 5.Mojžíšova 34,1-8 == Izaiáš 1,1-9 ==


28. Úterý V shromážděních dobrořečte Bohu. Žalm 68,27

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Ježíše Krista a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 15,5-6

== 1.Petrova 1,13-21 == Izaiáš 1,10-20 ==


29. Středa Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování, Panovníku, slyš! Daniel 9,18

Milostí Boží jsem to, co jsem. 1.Korintským 15,10

== 1.Korintským 3,9-15 == Izaiáš 2,1-5 ==


30. Čtvrtek Izrael je spasen Hospodinem spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy. Izaiáš 45,17

My však z moci Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. Galatským 5,5

== Koloským 4,2-6 == Izaiáš 3,1-15 ==


LISTOPAD 2006: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]