[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2006

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. Izaiáš 12,3


1. Pátek Shromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. Sofoniáš 3,19

Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové". Zjevení 21,5

== Matouš 27,50-54 == Izaiáš 4,2-6 ==


2. Sobota Jsem milosrdný, je výrok Hospodinův, nechovám hněv na věky. Poznej však svou nepravost, dopustila ses nevěry vůči svému Bohu. Jeremiáš 3,12-13

Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná špatně, Boha neviděl. 3.Janova 1,11

== Zjevení 21,10-27 == Izaiáš 5,1-7 ==

1. neděle adventní Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K


3. Neděle Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný. Žalm 31,6

Ježíš řekl farizeům: Dnes, zítra i pozítří musím jít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. Lukáš 13,33

Aj, král tvůj béře se k tobě
v lásce, tichosti, v chudobě,
povstaň k němu ze sna svého,
přijmi krále milostného.
- -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-14 == Žalm 24 ==


4. Pondělí Jásej a plésej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť veliký je ve tvém středu - Svatý Izraele. Izaiáš 12,6

Zástupy, které šly před Ježíšem i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!" Matouš 21,9

== 1.Petrova 1,8-13 == Izaiáš 5,8-24 ==


5. Úterý Toto praví Hospodin: "Jako jsem uvedl na tento lid všechno to veliké zlo, tak na ně uvedu všechno to dobro, které jsem zaslíbil." Jeremiáš 32,42

Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali: "Veliký prorok povstal mezi námi" a "Bůh navštívil svůj lid". Lukáš 7,16

== Židům 10,32-39 == Izaiáš 6,1-13 ==


6. Středa Toto praví Hospodin: "Odpovím ti v čase přízně, pomohu ti v den spásy." Izaiáš 49,8

Pavel řekl starším církve: Já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše; hlásat evangelium o Boží milosti. Skutky 20,24

== Koloským 1,9-14 == Izaiáš 7,1-9 ==


7. Čtvrtek Hospodin vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc, poníženého, jenž nemá pomocníka. Žalm 72,12

Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. 1.Korintským 1,28-29

== 1.Tesalonickým 5,1-8 == Izaiáš 7,10-17 ==


8. Pátek A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. Micheáš 5,1

Všichni Ježíšovi přisvědčovali a divili se slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali: "Což to není syn Jozefův?" Lukáš 4,22

== Matouš 27,27-30 == Izaiáš 8,1-15 ==


9. Sobota Toto praví Panovník Hospodin: "Obraťte se a odvraťte se od svých hnusných model." Ezechiel 14,6

Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Matouš 3,2

== Matouš 23,37-39 == Izaiáš 8,23-9,6 ==

2. neděle adventní Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28


10. Neděle Neříkej: "Jak jednal se mnou, tak budu jednat s ním, odplatím každému podle jeho činů." Přísloví 24,29

Ježíš řekl: Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. Matouš 5,39

Ej, nuž tedy z vděčné lásky
každý čiň, co velí Pán,
aby v nové hříchu svazky
nebyl opět upoután;
ukřivdí-li někdo tobě,
příliš toho neceň sobě,
hleď jen dle Boha vždy jíti
a milosrdným býti.
- -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == Žalm 87 ==


11. Pondělí Hospodin řekl: "Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo." Jeremiáš 1,12

Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. Římanům 10,17

== Židům 6,9-12 == Izaiáš 11,1-10 ==


12. Úterý Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2

Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. Římanům 13,12

== Zjevení 2,12-17 == Izaiáš 12,1-6 ==


13. Středa Hledejte dobro a ne zlo a budete žít. Amos 5,14

Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5

== Zjevení 2,1-7 == Izaiáš 24,1-23 ==


14. Čtvrtek Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3

Tu se k Ježíšovi sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladli je k jeho nohám a on je uzdravil, takže se zástupy divily; i velebily Boha izraelského. Matouš 15,30.31

== 2.Korintským 5,1-10 == Izaiáš 25,1-9 ==


15. Pátek Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi. Izaiáš 55,3

Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. Matouš 7,26

== Lukáš 22,66-71 == Izaiáš 26,1-6 ==


16. Sobota Spatří, co jim nebylo vyprávěno. Izaiáš 52,15

Zakládám si na tom, že kážu evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli; nechci stavět na cizím základu, ale tak, jak je psáno. Římanům 15,21

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Izaiáš 26,7-19 ==

3. neděle adventní Připravte cestu Hospodinu! Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10


17. Neděle Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. 1.Královská 8,29

Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn. Jan 8,35

Nuž, Jerusalem, prozpěvuj,
neb král se béře k tobě tvůj,
své brány jemu otvírej
a s radostí jej přijímej!
- -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 == Žalm 33 ==


18. Pondělí Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Žalm 27,1

Žena ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení a Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla. Marek 5,29.30

== 1.Tesalonickým 5,16-24 == Izaiáš 28,14-22 ==


19. Úterý Mikajáš odpověděl: "Jako že živ je Hospodin, budu mluvit to, co řekne můj Bůh." 2.Paralipomenon 18,13

Nestydím se za evangelium; je to moc Boží ke spáse pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Římanům 1,16

== 2.Korintským 1,18-22 == Izaiáš 29,17-24 ==


20. Středa Neboj se Sijóne, nechť tvé ruce neochabnou! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje. Sofoniáš 3,16-17

Jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen. Judova 1,25

== Zjevení 5,1-5 == Izaiáš 32,1-20 ==


21. Čtvrtek Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím. Žalm 31,10

Anděl řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha." Lukáš 1,30

== Zjevení 3,7-12 == Izaiáš 33,17-24 ==


22. Pátek Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce. Žalm 97,11

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

== Zjevení 22,16-21 == Izaiáš 35,1-10 ==


23. Sobota Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. Žalm 118,17

Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. Jan 5,15

== Římanům 15,8-13 == Matouš 1,1-17 ==

4. neděle adventní ??

0> ??

->

Štědrý den Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme slávu jeho. Jan 1,14


24. Neděle Všecky končiny země vidí spasení Boha našeho. Žalm 98,3 K

Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, abychom byli přijati za syny. Galatským 4,4.5

Otče všemohoucí,
předivný v své moci,
jenž jsi dal Syna nám,
aby v lásce byl znám,
poslal´s na svět jeho,
budiž chvála z něho.
- -

== Matouš 1,1-21 == Římanům 1,1-7 == Matouš 1,18-25 ==

1. svátek vánoční Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme slávu jeho. Jan 1,14


25. Pondělí Josefovi bratří prosili: "Ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpusť prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení." 1.Mojžíšova 50,17

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,11

Nuž, duše, Všemocného chval,
že nad námi se smiloval
a poslal Syna milého
před věky narozeného,
-
by Spasitelem naším byl,
nás od vin, hříchu vyprostil
a pravdou svou a milostí
nás vedl k věčné jasnosti.
- -

== Lukáš 2,15-20 == Titovi 3,4-7 == Matouš 2,1-12 ==

2. svátek vánoční


26. Úterý Bázeň Hospodinova poklad tvůj. Izaiáš 33,6 K

Anna chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Lukáš 2,38

Ó dni radosti,
plný milosti,
Pána Ježíše zrození!
Ó Králi slávy,
tys Pán náš pravý;
plesej, plesej, lidské stvoření.
- -

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 == Matouš 2,13-23 ==


27. Středa Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz můj Bůh, v nějž doufám." Žalm 91,1-2

Když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a jdi do země izraelské." Matouš 2,19-20

== 2.Janova 1-7 == Matouš 3,1-12 ==


28. Čtvrtek Prozpěvuj, dcero Sionská, prokřikujte, Izraelští, vesel se a plésej vším srdcem, dcero Jeruzalémská, že odjal Hospodin soudy tvé, odklidil nepřítele tvého. Sofoniáš 3,14-15

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1.Tesalonickým 5,16-18

== Matouš 2,13-18 == Matouš 3,13-17 ==


29. Pátek Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: "Co to děláš?" Izaiáš 45,9

Ježíš praví: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce; a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11,29

== 1.Janova 4,11-16 == Matouš 4,1-11 ==


30. Sobota Ač jsem ponížený ubožák, Panovník přec na mě myslí. Žalm 40,18

Nedělejte si tedy starost o zítřek, zítřek bude mít své starosti. Matouš 6,34

== Židům 1,5-14 == Matouš 4,12-17 ==

Neděle po vánocích ??

0> ??

->

Závěr roku Hospodin je slitovný a milosrdný, shovívavý, nanejvýš milosrdný. Žalm 103,8


31. Neděle Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat. Izaiáš 30,18

Všichni, kdo věří, jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3,24

Vykupiteli, duše příteli,
přijmi naše děkování,
že jsi v Božském slitování
v hříchu nemoci nám šel pomoci.
- -

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31-39 == Žalm 93 ==


PROSINEC 2006: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ]
[HESLA 2006: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]