[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2007

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: I nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, "Bůh vševidoucí", neboť řekla: "Zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí?" 1.Mojžíšova 16,13

Nový Rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17


1. Pondělí Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil." Mojžíš se tedy za lid modlil. 4.Mojžíšova 21,7

A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Matouš 6,13

Mé srdce slabé jest,
než nalezne je Pán,
mé srdce nezná jistoty,
jím zmítá divý van.
Je zcela bez moci,
než ty je spoutáš sám;
ó zotroč srdce láskou svou,
pak znikne smrti tmám.
- -

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 == Žalm 8 ==


2. Úterý Mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje. Žalm 34,20 K

Soudím, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Římanům 8,18

== Jozue 24,1-2a.13-18.25-26 == 1.Mojžíšova 1,1-8 ==


3. Středa Povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Žalm 73,24

Beránek, kterýž jest uprostřed trůnu, pásti je bude, a dovede je k živým studnicím vod, a setře Bůh všelikou slzu s očí jejich. Zjevení 7,17 K

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == 1.Mojžíšova 1,9-25 ==


4. Čtvrtek Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí. Žalm 34,6

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15,13

== 1.Mojžíšova 21,1-7 == 1.Mojžíšova 1,26-31 ==


5. Pátek Vzývati mne bude, a vyslyším jej. Žalm 91,15 K

Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == 1.Mojžíšova 2,1-4a ==

Zjevení Páně - Epifanias (Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1. Janova 2,8b K )


6. Sobota Nad domem Judským se slituji, a vysvobodím je skrze Hospodina Boha jejich; nebo nevysvobodím jich lučištěm a mečem, ani bojem, koňmi neb jezdci. Ozeáš 1,7 K

Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary -- zlato, kadidlo a myrhu. Matouš 2,11

Když jsem pochybovat chtiv,
jsi-li mně též milostiv,
tedy připomínám sobě,
jak mne táhl Otec k tobě,
od dětinství veda mne
dle své lásky nezměrné.
- -

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-3a.5-6 == Žalm 72 ==


Alianční modlitební týden

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14


7. Neděle Spravedliví se zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit. Žalm 68,4

Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se. Filipským 4,4 K

Jen s tebou býti, Jezu drahý,
má duše touží den co den.
Ty sílíš mocně její snahy
a těšíš každý pláč i sten.
Ze zdroje spásy dáváš pít;
jak dobré je nám s tebou být!
- -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-3(4-8) == Žalm 101 ==


8. Pondělí Tmu před nimi změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. Izaiáš 42,16

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Matouš 2,10

== Skutky 10,37-48 == 1.Mojžíšova 2,4b-17 ==


9. Úterý Na pomoc mi pospěš, Panovníku, moje spáso! Žalm 38,23

Ježíš se obrátil a spatřiv ženu, řekl: "Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila." A od té hodiny byla ta žena zdráva. Matouš 9,22

== Jozue 3,9-17 == 1.Mojžíšova 2,18-25 ==


10. Středa Hospodin zná smýšlení lidí; jsou pouhý vánek. Žalm 94,11

Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Římanům 1,21

== Koloským 2,1-7 == 1.Mojžíšova 3,1-13 ==


11. Čtvrtek Síla má a píseň jest Hospodin, nebo vysvobodil mne. 2.Mojžíšova 15,2 K

Učinil mi veliké věci ten, jenž mocný jest, a svaté jméno jeho. Lukáš 1,49 K

== Marek 10,13-16 == 1.Mojžíšova 3,14-24 ==


12. Pátek Pane, před tebou jest všecka žádost má, a vzdychání mé není před tebou skryto. Žalm 38,10 K

Ježíš řekl: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11,24

== Lukáš 12,49-53 == 1.Mojžíšova 4,1-16 ==


13. Sobota Může si člověk udělat bohy? Žádní bohové to nejsou. Jeremiáš 16,20

Pavel řekl: Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: "Neznámému bohu". Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Skutky 17,23

== Matouš 6,6-13 == 1.Mojžíšova 4,17-26 ==

2. neděle po Zjevení Páně Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1,17


14. Neděle Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil. 2.Mojžíšova 15,1

Pastýři se navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Lukáš 2,20

Pánu všichni prozpěvujte,
kdežkoli kteří bydlíte,
vstupte před něj s dověrností,
služte mu stále s radostí.
- -

== Jan 2,1-11 == Římanům 12,(4-8)9-16 == Žalm 70 ==


15. Pondělí Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval. Sofoniáš 1,7

Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Matouš 24,44

== 5.Mojžíšova 4,5-13 == 1.Mojžíšova 6,1-4 ==


16. Úterý Pozvedni se, Hospodine, ve své moci! Budeme zpívat a pět žalmy o tvé síle. Žalm 21,14

Simeon vzal dítě Ježíše do náručí a takto chválil Boha: "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení. Lukáš 2,28-30

== Marek 2,23-28 == 1.Mojžíšova 6,5-22 ==


17. Středa Vaše zbožnost je jako rosa, která hned po ránu mizí. Ozeáš 6,4

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Římanům 12,11

== Lukáš 16,14-17(18) == 1.Mojžíšova 7,1-16 ==


18. Čtvrtek Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Žalm 34,4

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen. 1.Timoteovi 1,17

== Skutky 15,22-31 == 1.Mojžíšova 7,17-24 ==


19. Pátek Potom mi řekl: Lidský synu, tyto kosti, to je všechen dům izraelský. Hle, říkají: "Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni." Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide. Ezechiel 37,11-12

Nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Římanům 6,22

== Jan 7,1-13 == 1.Mojžíšova 8,1-12 ==


20. Sobota Nechť jsou tvé oči otevřené k prosbě tvého služebníka i k prosbě Izraele, tvého lidu, a slyš je, kdykoli budou k tobě volat. 1.Královská 8,52

Proste, a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno. Matouš 7,7 K

== 5.Mojžíšova 33,1-4(7.12-16) == 1.Mojžíšova 8,13-22 ==

3. neděle po Zjevení Páně A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29


21. Neděle Nezdržujte mne, poněvadž Hospodin šťastnou způsobil cestu mou. 1.Mojžíšova 24,56 K

Šimon řekl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě." Lukáš 5,5

Nenech mě jít podle mého,
neb jsem člověk slabých sil.
Často šel bych cestou zlého,
kdybys mi vše dovolil.
Za zbloudilé měj mě dítě,
které neví kudy kam,
které ručkou uchopí tě,
prosíc, bys je vedl sám.
- -

== Matouš 8,5-13 == Římanům 1,(14-15)16-17 == Žalm 77 ==


22. Pondělí Nechažť bídní neodcházejí s hanbou. Žalm 74,21 K

Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." On rychle slezl a s radostí jej přijal. Lukáš 19,5-6

== Izaiáš 19,19-25 == 1.Mojžíšova 9,1-17 ==


23. Úterý Trubači a zpěváci hráli a zpívali zároveň, aby Hospodinova chvála a oslava zněla jednohlasně; když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. I naplnil oblak ten dům, dům Hospodinův, takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Boží dům naplnila Hospodinova sláva. 2.Paralipomenon 5,13-14

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem. Koloským 3,16

== 1.Královská 17,8-16 == 1.Mojžíšova 11,1-9 ==


24. Středa Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Žalm 139,3

Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Židům 10,35

== Rút 1,1-8(9-15)16-19a(19b-21) == 1.Mojžíšova 12,1-9 ==


25. Čtvrtek Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není. Žalm 103,15-16

Máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit. Filipským 3,20-21

== Skutky 13,42-52 == 1.Mojžíšova 12,10-20 ==


26. Pátek Nebúkadnesar zvolal: "Požehnán buď Bůh Šadrakův, Méšakův a Abed-negův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby nemuseli vzdát poctu a klanět se nějakému jinému bohu než Bohu svému." Daniel 3,28

Když se Petr probral, řekl: Teď už vím, že Pán opravdu poslal svého anděla, vysvobodil mne z ruky Herodovy a uchránil od toho, co si přál židovský lid. Skutky 12,11

== Lukáš 4,22-30 == 1.Mojžíšova 13,1-18 ==


27. Sobota Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja. Žalm 150,6

Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá. Jakubova 3,10

== Zjevení 15,1-4 == 1.Mojžíšova 14,1-16 ==

Poslední neděle po Zjevení Páně (Neděle bible)

Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2


28. Neděle Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje i povyšuje. 1.Samuelova 2,7 K

Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Matouš 23,12

Jak velicí jsou tvoji,
ó Bože, skutkové
a tvoji soudové
hloub nežli moře stojí!
Tělesný člověk toho
povážit neumí,
ni blázen rozumí,
jak moudrosti tvé mnoho.
- -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 63 ==


29. Pondělí V oněch dnech a v onen čas, je výrok Hospodinův, budou hledat Izraelovu nepravost, ale žádná nebude, a Judův hřích, ale nebude nalezen, neboť odpustím těm, které zanechám. Jeremiáš 50,20

Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Římanům 8,33

== 2.Korintským 3,(9-11)12-18 == 1.Mojžíšova 14,17-24 ==


30. Úterý Přichází den Hospodinův. Je blízko. Joel 2,1

Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Matouš 25,13

== Jan 1,43-51 == 1.Mojžíšova 15,1-21 ==


31. Středa Výrobku svých rukou nebudeme už říkat: "Náš Bože!" Ozeáš 14,4

Je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2,13

== Jan 3,31-36 == 1.Mojžíšova 16,1-16 ==


LEDEN 2007: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]