[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2007

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce: Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5,1


1. Čtvrtek Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo. Žalm 97,10

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Římanům 12,9

== Zjevení 1,(1.2)3-8 == 1.Mojžíšova 17,1-14 ==


2. Pátek Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Jeremiáš 29,7

Vy jste sůl země. Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? Matouš 5,13 K

== Jan 8,12-20 == 1.Mojžíšova 17,15-27 ==


3. Sobota Ti z Judova domu, kteří vyváznou a zůstanou, opět se zakoření a vydají ovoce. 2.Královská 19,30

Já Ježíš poslal jsem anděla svého, aby vám svědčil o těchto věcech v církvích. Já jsem kořen a rod Davidův, a hvězda jasná a jitřní. Zjevení 22,16 K

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == 1.Mojžíšova 18,1-15 ==

Septuagesimae (70 dní před velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18


4. Neděle Panovníku, jsem v tísni, zasaď se o mne! Izaiáš 38,14

A hle, dva slepí seděli u cesty; když uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!" Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl jim: "Co chcete, abych pro vás učinil?" Odpověděli mu: "Pane, ať se otevřou naše oči!" Matouš 20,30.32-33

Když srdce naše krvácí,
tvé rámě blízké jest,
to pláč náš v radost obrací
a tak tvou množí čest.
- -

== Matouš 20,1-16a == 1.Korintským 9,24-27 == Žalm 62 ==


5. Pondělí Četné jsou naše nevěrnosti vůči tobě a naše hříchy svědčí proti nám, naše nevěrnosti se nás drží, známe svoje nepravosti: nevěrnost a zapírání Hospodina. Izaiáš 59,12-13

Bůh všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval. Římanům 11,32

== Lukáš 19,1-10 == 1.Mojžíšova 18,16-33 ==


6. Úterý Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci. Izaiáš 25,1

I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto, že se převelmi divili zástupové učení jeho. Nebo učil je jako moc maje, a ne jako zákoníci. Matouš 7,28-29 K

== Židům 12,12-17 == 1.Mojžíšova 19,1-14 ==


7. Středa Pokorným Pán dává milost. Přísloví 3,34 K

V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Filipským 2,3

== Matouš 10,40-42 == 1.Mojžíšova 19,15-29 ==


8. Čtvrtek Milosrdenství oblibuji a ne oběť, a známost Boha více než zápaly. Ozeáš 6,6 K

Žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť. Efezským 5,2

== 1.Korintským 3,(1-3)4-8 == 1.Mojžíšova 21,1-21 ==


9. Pátek Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. 2.Mojžíšova 14,13

Ježíš řekl dvanácti: "Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet." Matouš 10,11

== Jan 2,13-22 == 1.Mojžíšova 22,1-19 ==


10. Sobota Uzavřu s vámi smlouvu věčnou. Izaiáš 55,3

Ježíš dal jim i kalich, když bylo po večeři, řka: "Tento kalich jest nová smlouva v mé krvi, kteráž se za vás vylévá." Lukáš 22,20 K

== 1.Korintským 1,26-31 == 1.Mojžíšova 23,1-20 ==

Sexagesimae (60 dní před velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru! Židům 3,15


11. Neděle Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Zachariáš 3,4

Ježíš vyprávěl podobenství: Syn řekl: "Nejsem už hoden nazývat se tvým synem." Ale otec rozkázal svým služebníkům: "Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho." Lukáš 15,21-22

A dokud trvá život ten,
jsem pevně na tom ustaven,
že o té Boží milosti
chci svědčit se vší smělostí.
- -

== Lukáš 8,4-8(9-15) == Židům 4,12-13 == Žalm 25 ==


12. Pondělí Určitě tě zachráním, nepadneš mečem a jako kořist získáš svůj život, protože jsi ve mne doufal, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 39,18

Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje. Filipským 4,13 K

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == Římanům 1,1-7 ==


13. Úterý Bůh Abrahamovi řekl: "Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních." 1.Mojžíšova 17,9

Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl. Římanům 14,22

== 2.Mojžíšova 7,1-13 == Římanům 1,8-15 ==


14. Středa Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Žalm 103,19

Přistupmež tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný. Židům 4,16 K

== Marek 6,1-6 == Římanům 1,16-17 ==


15. Čtvrtek Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy! Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení. Daniel 3,33

Přesto tam Pavel a Barnabáš dost dlouho zůstali a přes všechny překážky mluvili o Pánu; a Pán dosvědčoval svou milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky. Skutky 14,3

== Lukáš 6,43-49 == Římanům 1,18-32 ==


16. Pátek On je tvá chvála, On je tvůj Bůh. 5.Mojžíšova 10,21

Chlubíme se Bohem skrze Pána našeho Jezukrista, skrze něhož nyní smíření jsme došli. Římanům 5,11 K

== Jan 12,34-36(37-42) == Římanům 2,1-16 ==


17. Sobota Mé srdce v Hospodina doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu. Žalm 28,7

Výbornéť jest zajisté, aby milostí upevněno bylo srdce. Židům 13,9 K

== Matouš 13,31-35 == Římanům 2,17-29 ==

Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 K )

Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků." Lukáš 18,31


18. Neděle Vložil jsem ti do úst svá slova, přikryl jsem tě stínem své ruky. Izaiáš 51,16

Ježíš řekl: Když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Matouš 10,19

Jen Bohu dověř se,
vždyť on ti kráčí vstříc,
tvé každé slůvko ujme se,
ba, Pán ti přidá víc!
- -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 60 ==


19. Pondělí Budu mít jméno k veselí, chvále a oslavě mezi všemi pronárody na zemi, až uslyší o všem dobru, které pro svůj lid učiním. Jeremiáš 33,9

Když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Skutky 2,6

== Lukáš 13,31-35 == Římanům 3,1-8 ==


20. Úterý Toto praví Hospodin: "Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne." Jeremiáš 9,22-23a

Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Římanům 12,16

== Lukáš 5,33-39 == Římanům 3,9-20 ==


Začátek postní doby


21. Středa Zdaliž jsem já strážným bratra svého? 1.Mojžíšova 4,9 K

Se všemi mějte trpělivost. 1.Tesalonickým 5,14

== Matouš 6,16-21 | 2.Petrova 1,2-11 == Římanům 3,21-26 ==


22. Čtvrtek Říkají synové lidu tvého: Není pravá cesta Páně, ješto jejich cesta není pravá. Ezechiel 33,17 K

Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne! Římanům 9,14

== Zachariáš 7,2-13 == Římanům 3,27-31 ==


23. Pátek Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa. Ezechiel 11,19

Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Skutky 16,14

== Jan 8,21-30 == Římanům 4,1-12 ==


24. Sobota Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása. Žalm 68,20

Jakož se rozhojňují utrpení Kristova na nás, tak skrze Krista rozhojňuje se i potěšení naše. 2.Korintským 1,5 K

== Daniel 5,1-7.17-30 == Římanům 4,13-25 ==

1. pašijní neděle Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 K )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b


25. Neděle Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Izaiáš 12,4

Ježíš řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,18-20

V milosti kraluje Hospodin
celého vesmíru do končin
a jeho dobrotu přemnohou
nebesa obsáhnout nemohou.
- -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 30 ==


26. Pondělí Lepší jest maličko s bázní Hospodinovou než poklad veliký s nepokojem. Přísloví 15,16 K

Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! Lukáš 12,24

== 1.Janova 3,7-11(12) == Římanům 5,1-5 ==


27. Úterý Hříchů mladosti mé a přestoupení mých nezpomínej, ale podlé milosrdenství svého pamětliv buď na mne pro dobrotu svou, Hospodine. Žalm 25,7 K

Ježíš řekl: Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Matouš 9,13

== Jób 1,1-22 == Římanům 5,6-11 ==


28. Středa My také sloužiti budeme Hospodinu, nebo on jest Bůh náš. Jozue 24,18 K

My, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Římanům 12,5-6

== 1.Korintským 10,9-13 == Římanům 5,12-21 ==


ÚNOR 2007: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]