[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2007

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Soudím, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Římanům 8,18


1. Čtvrtek Já Hospodin neměním se. Malachiáš 3,6 K

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. Zjevení 1,8

== Jakubova 4,1-10 == Římanům 6,1-11 ==

1457 Pamětní den založení Jednoty bratrské v Čechách


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


2. Pátek Zde je můj služebník. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Izaiáš 42,1

Ježíš řekl: Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn -- a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Matouš 11,27

== Židům 2,11-18 == Římanům 6,12-23 ==


3. Sobota Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Žalm 4,5

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Jakubova 1,19

== Zjevení 20,1-6 == Římanům 7,1-6 ==

2. pašijní neděle Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 K )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8


4. Neděle A jako jsem nad nimi bděl, abych rozvracel a podvracel, bořil a ničil a škodil, tak budu nad nimi bdít, abych budoval a sázel, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,28

Či myslíte, že nadarmo je psáno: "Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil?" Mocnější však je milost, kterou dává. Jakubova 4,5-6

To majíce v paměti,
obraťme se k Pánu,
pokud ráčí otvírati
milosti své bránu.
- -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-5(6-11) == Žalm 10 ==


5. Pondělí Dokonáni budou dnové smutku tvého. Izaiáš 60,20 K

A jsme-li děti, tedy i dědicové -- dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. Římanům 8,17

== Jeremiáš 26,1-3.7-16.24 == Římanům 7,7-13 ==


6. Úterý Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. 1.Mojžíšova 15,6

Jsme přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. Římanům 3,28

== Jób 2,1-10 == Římanům 7,14-25 ==


7. Středa Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K

Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Matouš 6,8

== 2.Mojžíšova 17,1-7 == Římanům 8,1-11 ==


8. Čtvrtek Často mě už od mládí sužovali, ale nepřemohli. Žalm 129,2

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Římanům 8,35

== 1.Janova 1,8-2,2(3-6) == Římanům 8,12-17 ==


9. Pátek Shromáždění jeho přede mnou utvrzeno bude. Jeremiáš 30,20 K

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

== Lukáš 9,43b-48 == Římanům 8,18-25 ==


10. Sobota Má duše v noci po tobě touží, můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá. Izaiáš 26,9

Ježíš řekl: Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Lukáš 18,7-8

== Galatským 2,16-21 == Římanům 8,26-30 ==

3. pašijní neděle Oculi (Stále upírám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Ježíš řekl: Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62


11. Neděle Bil jsem tě ve svém rozlícení, se zalíbením se však nad tebou slitovávám. Izaiáš 60,10

Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Jan 3,36

Mně dostalo se slitování,
ač lásky nehoden jsem byl.
Je div to, po němž v pyšném přání,
jsa hrd, jsem nikdy netoužil.
Teď šťasten jsem a div ten ctím
a Slitovníka velebím.
- -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8a == Žalm 34 ==


12. Pondělí Hospodine, ukaž na mně pro své jméno, jak je tvé milosrdenství dobrotivé, vysvoboď mě! Žalm 109,21

Vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. Římanům 10,9 K

== Lukáš 14,(25.26)27-33(34-35) == Římanům 8,31-39 ==


13. Úterý Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu. Přísloví 18,10

Ježíš řekl: Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24

== Jób 7,11-21 == Římanům 9,1-5 ==


14. Středa Budu ve vás posvěcen před očima pronárodů. I poznáte, že já jsem Hospodin. Ezechiel 20,41.42

Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20

== Marek 9,38-41(42-47) == Římanům 9,6-13 ==


15. Čtvrtek Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny. Izaiáš 48,18

Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte -- buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti. Římanům 6,16

== Marek 8,(10-13)14-21 == Římanům 9,14-29 ==


16. Pátek Zbloudilí duchem poznají rozumnost, mému naučení se budou učit reptalové. Izaiáš 29,24

Přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové. Skutky 1,8 K

== Matouš 10,34-39 == Římanům 9,30-10,4 ==


17. Sobota Na vlastní oči jste přece spatřili celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal. 5.Mojžíšova 11,7

Nemůžeme nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli. Skutky 4,20 K

== Lukáš 17,28-33 == Římanům 10,5-13 ==

4. pašijní neděle Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 K )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24


18. Neděle Obraťte se a živi buďte. Ezechiel 18,32b K

Neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Římanům 2,4b

Ach, Bože, popřej z milosti,
abychom své nepravosti
pokorně poznávali,
v Krista Pána víru měli,
skrz něj všechno obdrželi
a jeho vyznávali.
- -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 84 ==


19. Pondělí Hospodin shlédl z nebe na zem, vyslyšel sténání vězňů, osvobodil syny smrti. Žalm 102,20-21

Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Matouš 9,36

== 5.Mojžíšova 8,2-10 == Římanům 10,14-21 ==


20. Úterý Můj Bože, jak tesklí duše má! Protož se na tě rozpomínám. Žalm 42,7 K

Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Židům 5,7

== Jób 9,14-23.32-35 == Římanům 11,1-10 ==


21. Středa Nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Žalm 143,2

Kristus jednou za hříchy trpěl, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. 1.Petrova 3,18 K

== Jan 15,9-17 == Římanům 11,11-16 ==


22. Čtvrtek Ústa má budou vypravovati spravedlnost tvou, každého dne spasení tvé, ačkoli mu počtu nevím. Žalm 71,15 K

Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus; z toho se raduji a budu radovat. Filipským 1,18

== 2.Korintským 4,11-18 == Římanům 11,17-24 ==


23. Pátek Balám řekl: Byť mi pak dal Balák plný dům svůj stříbra a zlata, nemohl bych přestoupiti slova Hospodina. 4.Mojžíšova 22,18 K

Více sluší poslouchati Boha než lidí. Skutky 5,29 K

== Jan 10,17-26 == Římanům 11,25-32 ==


24. Sobota Hospodin vysvobozuje a vytrhuje. Daniel 6,28

Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých. Římanům 14,9

== Jan 14,15-21 == Římanům 11,33-36 ==

5. pašijní neděle Judica (Dopomoz mi, Bože, k právu! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28


25. Neděle Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Ezechiel 34,11

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Lukáš 12,32

Jenž svých neopouštíš, Kriste,
zdržuj i nás v pravdě čisté,
dej nám v losu svatých býti,
korunu z tvé ruky vzíti.
- -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 == Žalm 69,1-16 ==


26. Pondělí Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní. 5.Mojžíšova 10,14

Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6,10 K

== Židům (6,20)7,1-3(16-17)24-27 == Matouš 26,1-16 ==


27. Úterý Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. 5.Mojžíšova 28,12

Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17

== Jób 19,21-27 == Matouš 26,17-30 ==


28. Středa Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Nahum 1,3

Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají, a sám činíš totéž, že ty ujdeš soudu Božímu? Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti? Římanům 2,3-4

== Židům 9,11-15 == Matouš 26,31-35 ==


29. Čtvrtek Vzal-li bych křídla záře jitřní, abych bydlil při nejdalším moři: I tamť by mne ruka tvá provedla, a pravice tvá by mne popadla. Žalm 139,9-10 K

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,5

== 1.Korintským 2,1-5 == Matouš 26,36-46 ==


30. Pátek Může Bůh opravdu sídlit na zemi? 1.Královská 8,27

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14

== Židům 10,1.11-18 == Matouš 26,47-56 ==


31. Sobota Běda těm, kdo sestupují pro pomoc do Egypta, na koně spoléhají, doufají ve vozy, že jich je mnoho, ale nedotazují se Hospodina. Izaiáš 31,1

Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,2

== Zjevení 14,1-3(4.5) == Matouš 26,57-68 ==


BŘEZEN 2007: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]