[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2007

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,8

Květná neděle Musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15


1. Neděle Byl počten mezi nevěrníky. Izaiáš 53,12

Já jsem za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Lukáš 22,32

Ty jsi v světě bydlil s námi,
tvé tělo trpělo rány
za nás, za hříšné křesťany
z tvé milosti.
- -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 69,17-37 ==


2. Pondělí Znejte, že já jsem Hospodin Bůh váš. 2.Mojžíšova 16,12 K

Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: "Kdo to je?" Zástupy odpovídaly: "To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji." Matouš 21,10-11

== Římanům 5,6-11 == Matouš 26,69-75 ==


3. Úterý Neboj se, už se nemusíš stydět, nebudeš zahanbena. Izaiáš 54,4

Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství. 1.Korintským 1,22-23

== Jób 38,1-11;42,1-6 == Matouš 27,1-14 ==


4. Středa Nuzného vyzdvihuje z prachu. 1.Samuelova 2,8 K

Druhý zločinec řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." Lukáš 23,42-43

== Izaiáš 26,20-21 == Matouš 27,15-30 ==

Zelený Čtvrtek On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Žalm 111,4


5. Čtvrtek Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Izaiáš 50,7

A když oni jedli, vzav Ježíš chléb a dobrořečiv, lámal, a dal učedlníkům, a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé. A vzav kalich, a díky činiv, dal jim, řka: Pijte z toho všickni. Neb to jest krev má nové smlouvy, kteráž za mnohé vylévá se na odpuštění hříchů. Matouš 26,26-28 K

Srdečně děkujeme
s velikou vděčností,
ó dej, ať užíváme
s celou důvěrností
podle tvého zřízení
té drahé oběti,
v chvále, v díkučinění
všech věků v objetí.
- -

== Jan 13,1-15(34-35) == 1.Korintským 11,23-26 == Matouš 27,31-44 ==

Velký Pátek Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16


6. Pátek Hospodin probudil ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupů. Aggeus 1,14

Je-li ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni. Římanům 8,10

Ó křesťané, z bludů vstaňme,
dané dobré nám poznejme,
k Synu Božímu chvátejme
k té milosti.
- -

== Jan 19,16-30 == 2.Korintským 5,(14b-18)19-21 == Matouš 27,45-56 ==


7. Sobota Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Izaiáš 50,4

K slávě Boha Otce každý jazyk ať vyznává: Ježíš Kristus jest Pán. Filipským 2,10-11

== Ozeáš 5,15-6,3 | Židům 9,24-28 == Matouš 27,57-66 ==

Velikonoční neděle Kristus říká: Byl jsem mrtev -- a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18


8. Neděle V ruce tvé také jest i to, kohož chceš zvelebiti a upevniti. 1.Paralipomenon 29,12 K

Ženy rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. Matouš 28,8

Slunce skvoucí, nehasnoucí,
nikdy se nás nevzdaluj!
Sviť nám stále, ať k tvé chvále
dojdem šťastně před trůn tvůj.
- -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Matouš 28,1-10 ==

Velikonoční pondělí


9. Pondělí. Nebuďte tvrdošíjní jako vaši otcové, poddejte se Hospodinu, přijďte k jeho svatyni. 2.Paralipomenon 30,8

Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti. Filipským 2,14-15

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,12-20 == Matouš 28,11-20 ==


10. Úterý Napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě. Jeremiáš 7,3

Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Římanům 13,11

== 1.Korintským 15,20-28 == Římanům 12,1-2 ==


11. Středa Nakládal jsi se mnou milosrdně, dals mi život a tvůj dohled střežil mého ducha. Jób 10,12

Jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. Matouš 13,8

== 1.Korintským 15,35-49 == Římanům 12,3-8 ==


12. Čtvrtek Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Přísloví 4,18

Sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života. Filipským 2,15-16

== 1.Korintským 15,50-57 == Římanům 12,9-21 ==


13. Pátek Zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. Izaiáš 40,5

A když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil ihned z vody, a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. A hle, hlas z nebe řekl: "Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení." Matouš 3,16-17 NBK

== 1.Korintským 5,6b-8 == Římanům 13,1-7 ==


14. Sobota Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot. 2.Samuelova 22,29

Ježíš řekl: Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." Jan 8,12

== 2.Timoteovi 2,8-13 == Římanům 13,8-14 ==

Quasimodogeniti (Jako novorozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3


15. Neděle V soužení když jsi volal, vytrhl jsem tě, Žalm 81,8 K

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Matouš 7,8

Má síla umdlévá,
než k službě dospěje,
v mé síle oheň neplane,
dech jarní nevěje.
Má síla pronikne
jen tebou protčena,
má korouhev jen silou tvou
v boj bude nesena.
- -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 116 ==


16. Pondělí Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne: Jenom v Hospodinu -- řekne o mně -- je spravedlnost i moc. Izaiáš 45,23-24

Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Zjevení 5,12

== Izaiáš 42,10-16 == Římanům 14,1-12 ==


17. Úterý Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Izaiáš 53,4

Tak i vy za to mějte, že jste zemřeli zajisté hříchu, ale živi jste Bohu v Kristu Ježíši, Pánu našem. Římanům 6,11 K

== Jób 42,7-13(14-17) == Římanům 14,13-23 ==


18. Středa Odpověděl David Filistinskému: Ty jdeš ke mně s mečem a s kopím a s pavézou, ale já k tobě jdu ve jménu Hospodina zástupů. 1.Samuelova 17,45 K

Všecko zajisté, což se narodilo z Boha, přemáhá svět; a toť jest to vítězství, kteréž přemáhá svět, víra naše. 1.Janova 5,4 K

== 1.Petrova 1,22-25 == Římanům 15,1-6 ==


19. Čtvrtek Pokoj, pokoj dalekým i blízkým, praví Hospodin. Vyléčím jej. Izaiáš 57,19

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

== Jan 17,9-19 == Římanům 15,7-13 ==


20. Pátek Bůh řekl Mojžíšovi: "Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá." 2.Mojžíšova 3,5

Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 1.Janova 4,12

== Lukáš 23,50-56 == Římanům 15,14-21 ==


21. Sobota Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, zdálky pozná domýšlivce. Žalm 138,6

A nikomu na zemi nedávejte jméno "Otec": jediný je váš Otec, ten nebeský. Matouš 23,9

== Jan 12,44-50 == Římanům 15,22-33 ==

Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země. Žalm 33,5 K )

Kristus říká: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27.28


22. Neděle Já to jsem, kdo za základ položil na Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější; kdo věří, nemusí spěchat. Izaiáš 28,16

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Efezským 2,19-20

Čest, sláva tobě, Bože náš,
ty v Kristu Otče milý,
jenž v ruce své svět všecken máš
a jak chceš. vedeš k cíli:
tvá sláva nade vše se skví,
tvá jestiť moc i vítězství:
ó blaze, že jsme tvoji!
- -

== Jan 10,11-16(27-30) == 1.Petrova 2,21b-25 == Žalm 23 ==


23. Pondělí Toto praví Hospodin: "Nevyléčitelné je tvé poranění, bolestná je tvá rána. Zahojím a vyléčím tvé rány." Jeremiáš 30,12.17

Přibližte se k Bohu, a přiblížíť se k vám. Umejte ruce, hříšníci, a očisťte srdce vy, jenž jste dvojité mysli. Jakubova 4,8 K

== 4.Mojžíšova 27,(12-14)15-23 == Římanům 16,1-16 ==


24. Úterý Kdo by se tě nebál, Králi pronárodů? Úcta patří jenom tobě! Jeremiáš 10,7

Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 1.Petrova 1,15

== 1.Korintským 4,9-16 == Římanům 16,17-27 ==


25. Středa Já Hospodin mluvím slovo, které se splní bez odkladu. Ezechiel 12,25

Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Židům 11,3

== Jan 17,20-26 == Přísloví 1,1-7 ==


26. Čtvrtek Shromáždím dům izraelský z národů, mezi kterými jsou rozptýleni, a budu mezi nimi posvěcen před očima pronárodů. Ezechiel 28,25

Pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,28-29

== Efezským 4,(8-10)11-16 == Přísloví 1,8-19 ==


27. Pátek Jako povodeň je smeteš, prchnou jako spánek, jsou jak tráva, která odkvétá hned ráno: zrána rozkvete a už odkvétá, večer uvadne a uschne. Žalm 90,5.6

Nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! Raději byste měli říkat: "Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono." Jakubova 4,14-15

== Matouš 26,30-35 == Přísloví 1,20-33 ==


28. Sobota Tys má pomoc, vysvoboditel můj, neotálej už, můj Bože! Žalm 40,18

Ježíš vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Matouš 8,26

== Jan 14,1-6 == Přísloví 2,1-22 ==

Jubilate (Plésej Bohu všecka země! Žalm 66,1 K )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17


29. Neděle Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu, praví Hospodin, daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí. Žalm 12,6

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8,26

Důvěřuj se v Pána,
ó duše má,
z večera i z rána,
on ti pomáhá.
On zná tvou strast,
promění ji v slast,
nový květ okrášlí
tvou pozemskou vlast.
On v každé době,
on v každý čas
pomoci chce tobě,
slyší tvůj hlas.
- -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 103 ==


30. Pondělí Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost! Žalm 115,1

Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Matouš 6,9 K

== Římanům 1,18-25 == Přísloví 3,1-12 ==


DUBEN 2007: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]