[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2007

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Každý jazyk vyznávej, že Ježíš Kristus jest Pánem v slávě Boha Otce. Filipským 2,11 K


1. Úterý Zaměnili svoji Slávu za podobu býka, býložravce. Žalm 106,20

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7

== 2.Korintským 5,11-18 == Přísloví 3,13-26 ==


2. Středa Nebudouť žízniti, když je po pustinách povede, vody z skály vyvede jim. Izaiáš 48,21 K

Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení 22,17

== Jan 8,31-36 == Přísloví 3,27-35 ==


3. Čtvrtek Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. Žalm 104,33

V tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Jakubova 1,21

== Římanům 8,7-11 == Přísloví 4,10-19 ==

1728 začátek Hesel v Ochranově


4. Pátek Kdo bude moci snésti den příchodu jeho? A kdo ostojí, když se on ukáže? Malachiáš 3,2 K

Čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. 1.Korintským 1,7-8

== Jan 19,1-7 == Přísloví 4,20-27 ==


5. Sobota Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. 2.Mojžíšova 23,25

Ježíš řekl učedníkům: "Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?" Oni mu odpověděli: "Neměli." Lukáš 22,35

== Zjevení 22,1-5 == Přísloví 5,1-23 ==

Cantate (Zpívejte!)

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží! Žalm 98,1 K


6. Neděle Přiznávám se ke své nepravosti a svého hříchu se lekám. Žalm 38,19

Ježíš, náš Pán, byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Římanům 4,25

Neboť Boha jiného
nemáme tak silného,
jenž by bojoval za nás
kromě tebe, Bože náš!
- -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 == Žalm 108 ==


7. Pondělí Neukládej proti bližnímu svému zlého, kterýž s tebou dověrně bydlí. Přísloví 3,29 K

Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Jakubova 3,17

== Jakubova 1,17-25(26.27) == Přísloví 6,6-11 ==


8. Úterý Josef těšil své bratry a promlouval jim k srdci. 1.Mojžíšova 50,21

A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Římanům 14,19

== Lukáš 19,36-40 == Přísloví 6,12-19 ==


9. Středa Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost. Jeremiáš 31,13

Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Matouš 4,23

== Římanům 15,14-21 == Přísloví 7,1-27 ==


10. Čtvrtek Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. Žalm 18,2

Bůh tohoto izraelského lidu si vyvolil naše praotce, učinil z nich za jejich pobytu v Egyptě silný národ a vyvedl je odtud svou velkou mocí. Skutky 13,17

== 1.Korintským 14,6-9.15-19 == Přísloví 8,1-21 ==


11. Pátek Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy. Žalm 104,4

Lidé užasli a říkali: "Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?" Matouš 8,27

== Lukáš 22,39-46 == Přísloví 8,22-36 ==


12. Sobota Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. 1.Mojžíšova 12,4

Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Římanům 4,5

== Jan 6,(60-62)63-69 == Přísloví 9,1-18 ==


Týden sbírek na misii

Rogate (Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20


13. Neděle Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. 4.Mojžíšova 24,17

Mudrci se dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Matouš 2,9

Jdu s nebes výšin, lidé, k vám,
a novou zvěst vám odevzdám!
Je šťastná, dobrá zpráva ta,
buď všemi s plesem přijata.
- -

== Jan 16,23b-28(29-32)33 == 1.Timoteovi 2,1-6a == Žalm 100 ==


14. Pondělí Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 1.Mojžíšova 1,1 K

V Kristu bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi -- svět viditelný i neviditelný. Koloským 1,16

== 1.Královská 3,5-15 == Filipským 1,1-11 ==


15. Úterý Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Přísloví 1,7

Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Filipským 3,7-8

== 2.Mojžíšova 17,8-13 == Filipským 1,12-18a ==


16. Středa Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Izaiáš 45,22

Protož čiňte ovoce hodné pokání. Matouš 3,8 K

== Lukáš 11,1-4 == Filipským 1,18b-26 ==

Nanebevstoupení Páně Ježíš řekl: Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


17. Čtvrtek Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3,5-6

A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet." Skutky 1,10-11

Kdež jsi sám, i nás tam, Spasiteli,
táhni, by nám duše láskou vřely,
až bychom tě v slávě věčné zřeli.
- -

== Lukáš 24,(44-49)50-53 == Skutky 1,3-4(5-7)8-11 == Žalm 110 ==


18. Pátek Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se. Žalm 126,3

On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech. Židům 1,3

== Jan 18,33-38 == Filipským 1,27-2,4 ==


19. Sobota Bože, svatá jest cesta tvá. Žalm 77,14 K

Ó hlubokosti bohatství i moudrosti i umění Božího! Jak jsou nezpytatelní soudové jeho a nevystižitelné cesty jeho! Římanům 11,33 K

== Efezským 6,18-20(21.22)23-24 == Filipským 2,5-11 ==


Ekumenický modlitební týden

Exaudi (Hospodine, vyslyš mne! Žalm 27,7 K )

Ježíš řekl: A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


20. Neděle Jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše. Izaiáš 55,9 K

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí. 1.Petrova 1,8

Chci tobě, Bože, chválu vzdáti,
neb kdo by tobě, Pane, roven byl?
Svou písní chci tě opěvati,
ó uděl z Ducha svého k tomu sil.
Ať v jménu Ježíšově vzdám ti čest,
jak tobě příjemné, ó Pane, jest.
- -

== Jan 15,26-16,4 == Efezským 3,14-21 == Žalm 27 ==


21. Pondělí Hospodin miluje spravedlnost a právo. Žalm 33,5

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Matouš 5,6

== Ezechiel 11,14-20 == Filipským 2,12-18 ==


22. Úterý Nyní tedy vydejte se srdcem svým a duší svou k hledání Hospodina Boha svého. 1.Paralipomenon 22,19 K

Království nebeské je, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. Matouš 13,45-46

== Lukáš 21,12-19 == Filipským 2,19-30 ==


23. Středa Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání. Přísloví 3,11

Vězte, že zkušení víry vaší působí trpělivost. Jakubova 1,3 K

== Lukáš 12,8-12 == Filipským 3,1-11 ==


24. Čtvrtek Kdož jest to ten král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin udatný válečník. Žalm 24,8 K

A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Matouš 21,8

== Skutky 1,12-26 == Filipským 3,12-21 ==


25. Pátek Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru. Sofoniáš 2,3

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Matouš 6,33

== Jan 19,25-27 == Filipským 4,1-9 ==


26. Sobota Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1.Samuelova 16,7

Máte-li v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. Jakubova 3,14

== Zachariáš 4,1-14 == Filipským 4,10-23 ==


Modlitební den za evangelium

Neděle svatodušní Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 K


27. Neděle Tento lid se přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje. Izaiáš 29,13

Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Skutky 2,1.4

Ó Duchu svatý, přijdiž k nám
a dej, ať tvůj jsme dům i chrám,
ó slunce srdcí, přijdiž!
Ó Duchu světla, osvěcuj
a silou svou nás posvěcuj,
ty slabost naši vidíš.
V kříži s tíží k tobě jdeme,
tebe chceme prosit vřele:
občerstvi nás, obživ cele!
- -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-18 == Žalm 118,1-14 ==

Svatodušní pondělí


28. Pondělí Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: "Tu jsem." 1.Samuelova 3,4

Nepřijali jste Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Římanům 8,15

== Matouš 16,13-19 == 1.Korintským 12,4-11 == Žalm 51,12-14 ==


29. Úterý Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. 3.Mojžíšova 19,31

Šimon Petr řekl: Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6,68

== Skutky 4,23-31 == 1.Mojžíšova 24,1-28 ==


30. Středa Vše, co činí Bůh, zůstává na věky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. Kazatel 3,14 

Bůh stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil jim časová údobí i hranice lidských sídel. Skutky 17,26

== Skutky 8,(9-11)12-25 == 1.Mojžíšova 24,29-49 ==


31. Čtvrtek Přišla jsi k Hospodinu, abys pod křídly jeho doufala. Rút 2,12 K

Přistoupil malomocný, padl před Ježíšem na zem a řekl: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit." Matouš 8,2

== Skutky 11,1-18 == 1.Mojžíšova 24,50-67 ==


KVĚTEN 2007: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]