[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2007

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. Žalm 111,2


1. Pátek V obrácení a ztišení bude vaše spása. Izaiáš 30,15

Naděje nezahanbuje. Římanům 5,5 K

== Skutky 11,19-26 == 1.Mojžíšova 25,19-34 ==


2. Sobota Tvé milosrdenství je lepší než život. Žalm 63,4

Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. 2.Korintským 4,11

== Skutky 18,1-11 == 1.Mojžíšova 27,1-29 ==

Neděle svaté Trojice Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K


3. Neděle Síla má a písnička má jest Hospodin, on byl můj vysvoboditel. Žalm 118,14 K

Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí. Efezským 3,7

Ó Pane, snažně toužím,
bys řídil život můj,
kéž věrně já ti sloužím
den po dni, při mně stůj!
Ty když mi v prsou vzplaneš,
má mysl zjasní se,
když ke mně ruku vztáhneš,
mé srdce ztiší se.
- -

== Jan 3,1-8(9-15) == Římanům 11,(32)33-36 == Žalm 111 ==


4. Pondělí Hospodin razí cestu mořem, dravými vodami stezku. Izaiáš 43,16

Ježíš řekl učedníkům: Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní? Matouš 8,26

== Jeremiáš 10,6-12 == 1.Mojžíšova 27,30-40 ==


5. Úterý Izraelci Hospodinu odpověděli: "Zhřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokrát vyprosti!" Soudců 10,15

Vytrhl nás z moci temnosti a přenesl do království milého Syna svého. Koloským 1,13 K

== Izaiáš 43,8-13 == 1.Mojžíšova 27,41-28,9 ==


6. Středa Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. Ezechiel 11,19.20

Slávu a čest a pokoj dá každému, kdož činí dobré. Římanům 2,10 K

== Skutky 17,(16)22-34 == 1.Mojžíšova 28,10-22 ==


7. Čtvrtek Tvým vykupitelem je Svatý Izraele; nazývá se Bohem celé země. Izaiáš 54,5

Šimon Petr řekl: Ty jsi Kristus, Syn Boha živého. Matouš 16,16 K

== Efezským 4,1-7 == 1.Mojžíšova 29,1-14a ==


8. Pátek Čím se odplatím Hospodinu za všecka dobrodiní jeho mně učiněná? Žalm 116,12 K

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

== Lukáš 23,44-49 == 1.Mojžíšova 29,14b-30 ==


9. Sobota Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme. Daniel 3,17.18

Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Římanům 8,34

== Jan 14,7-14 == 1.Mojžíšova 31,1-7.14-32 ==

1. neděle po sv. Trojici Kristus říká svým učedníkům: Kdo vás slyší, mne slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá; kdož pak mnou pohrdá, pohrdá tím, kdož mne poslal. Lukáš 10,16 K


10. Neděle Já jsem si ukvapeně řekl: "Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět." Avšak vyslyšel jsi moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal. Žalm 31,23

Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš mu řekl: "Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila." Lukáš 18,39.42

Jen doufej, když tě tříbí Pán
a zkouší v soužení,
věz: každý zármutek je dán
ti k tvému spasení.
- -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16b-21 == Žalm 106,1-23 ==


11. Pondělí Kdo by chtěl dnes něco ze svého dobrovolně obětovat pro Hospodina? 1.Paralipomenon 29,5

Když dáváš almužnu, tak čiň, ať neví levice tvá, co činí pravice tvá. Matouš 6,3 K

== Lukáš 10,1-9(10-15)16 == 1.Mojžíšova 31,33-54 ==


12. Úterý Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. Žalm 25,10

Ve skutcích došla víra dokonalosti. Jakubova 2,22

== Jeremiáš 36,1-10.21-24.27-31 == 1.Mojžíšova 32,1-22 ==


13. Středa Proč, ó Hospodine, stojíš zdaleka, a skrýváš se v čas ssoužení? Žalm 10,1 K

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Židům 10,23

== 1.Tesalonickým 2,1-8(9-12) == 1.Mojžíšova 32,23-33 ==


14. Čtvrtek Ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy budícími bázeň, Bože, naše spáso, naděje všech končin země i zámořských dálek. Žalm 65,6

Ježíš řekl: A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit. Matouš 21,22

== Jan 21,15-19 == 1.Mojžíšova 33,1-20 ==


15. Pátek Budu tě oslavovati v shromáždění velikém, ve množství lidu tebe chváliti budu. Žalm 35,18 K

Nebo káži-li evangelium, nemám se čím chlubiti, poněvadž jsem to povinen. 1.Korintským 9,16 K

== Lukáš 22,24-30 == 1.Mojžíšova 37,1-11 ==


16. Sobota Rozpomenou a obrátí se k Hospodinu všecky končiny země, a skláněti se budou před ním všecky čeledi národů. Žalm 22,28 K

Nejprve díky činím Bohu svému skrze Ježíše Krista ze všech vás, že víra vaše rozhlašuje se po všem světě. Římanům 1,8 K

== Filipským 1,12-18a == 1.Mojžíšova 37,12-36 ==

2. neděle po sv. Trojici Kristus říká: Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K


17. Neděle Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne jiného zachránce není. Ozeáš 13,4

Je jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Efezským 4,6

Má duše, Pána svého chval,
vzdej jemu děkování;
svou péči všecku naň uval,
v něm slož celé doufání.
On má dost cest, plný svět jest
divné jeho moudrosti,
jak on ráčí, tak vše kráčí
kvůli jeho mocnosti.
- -

== Lukáš 14,(15)16-24 == Efezským 2,17-22 == Žalm 106,24-48 ==

1722 započala výstavba Ochranova


18. Pondělí Pán chlebem nebeským je sytil. Otevřel skálu a vody tekly proudem, valily se jako řeka vyprahlými kraji. Neboť pamatoval na své svaté slovo. Žalm 105,40-42

Kristus říká: Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. Jan 6,51

== Přísloví 9,1-10 == 1.Mojžíšova 39,1-23 ==


19. Úterý Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. Žalm 33,6

Otec miluje Syna a všecko dal v ruku jeho. Jan 3,35 K

== 2.Mojžíšova 2,11-15(16-22)23-25 == 1.Mojžíšova 40,1-23 ==


20. Středa On působí bolest, ale též obváže rány, co rozdrtí, vyléčí svou rukou. Jób 5,18

Pokořte se před Pánem, a on vás povýší. Jakubova 4,10

== 1.Samuelova 1,1-11 == 1.Mojžíšova 41,1-36 ==


21. Čtvrtek Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. Žalm 24,1

Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: "Proč jsi mě udělal takto?" Římanům 9,20

== Matouš 15,29-39 == 1.Mojžíšova 41,37-57 ==


22. Pátek V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš. 1.Mojžíšova 3,19

Neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 2.Korintským 4,16

== Lukáš 23,39-43 == 1.Mojžíšova 42,1-28 ==


23. Sobota Dopřáls volnosti mým nohám. Žalm 31,9

Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Filipským 1,20

== Jeremiáš 31,(7)8-14 == 1.Mojžíšova 42,29-38 ==

3. neděle po sv. Trojici Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. Lukáš 19,10 K


24. Neděle Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok. Amos 5,24

Jan řekl: Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak. Lukáš 3,11

A proto udílejte,
ze statků svých dávejte
chudým lidem k potřebám,
jak jsem já dal štědře vám.
- -

== Lukáš 15,1-3.11b-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 107,1-22 ==


25. Pondělí Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! Přísloví 3,9

Ježíš řekl: Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili. Matouš 25,45

== Lukáš 5,27-32 == 1.Mojžíšova 43,1-14 ==


26. Úterý Učinil mě volným; ubránil mě, protože si mě oblíbil. Žalm 18,20

Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Matouš 9,9

== 2.Mojžíšova 32,30-33,1 == 1.Mojžíšova 43,15-34 ==


27. Středa Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou očerstvuje. Žalm 23,2-3 K

Když Ježíš ženu spatřil, zavolal ji a řekl: "Ženo, jsi zproštěna své nemoci" a vložil na ni ruce; ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. Lukáš 13,12-13

== Jan 5,1-16 == 1.Mojžíšova 44,1-34 ==


28. Čtvrtek Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. Přísloví 31,8

Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: "Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere." Skutky 20,35

== Matouš 18,15-20 == 1.Mojžíšova 45,1-24 ==


29. Pátek Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám! Izaiáš 55,1

Ježíš řekl: Kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Jan 4,14

== Matouš 27,3-10 == 1.Mojžíšova 45,25-46,7 ==


30. Sobota Věštci prorokují faleš, a sny marné mluví, marností potěšují. Zachariáš 10,2 K

Ty věříš, že jest jeden Bůh. Dobře činíš. Jakubova 2,19 K

== Římanům 8,1-6 == 1.Mojžíšova 46,28-34 ==


ČERVEN 2007: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]