[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2007

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Matouš 5,16

4. neděle po svaté Trojici Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Galatským 6,2


1. Neděle Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu je s mým slovem, které vychází z mých úst. Izaiáš 55,10-11

U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší a chápe a přináší úrodu. Matouš 13,23

Přijď dešti nebeský, rozvlažiž svou zemi,
přijď Duchu slávy,
nechť se vše naplní, cožkoli svým slíbil
náš Ježíš pravý,
že on sám žíznivou a suchou roli
chce vodou skropiti a vše spokojiti,
co srdce bolí.
- -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 107,23-43 ==


2. Pondělí Hospodin k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne. Žalm 102,18

Přišel jeden z představených, klaněl se před Ježíšem a řekl: "Má dcera právě skonala; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít!" Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky. Matouš 9,18-19

== Lukáš 5,17-26 == 1.Mojžíšova 47,1-12 ==


3. Úterý Bože, dával jsi našim otcům svého dobrého ducha, aby je poučoval. Nehemiáš 9,20

Ježíš řekl: Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky. Jan 14,16

== Nehemiáš 9,1-3.29-36 == 1.Mojžíšova 47,27-31 ==


4. Středa Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy. Žalm 126,5-6

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Matouš 5,4

== Marek 11,20-26 == 1.Mojžíšova 48,1-22 ==


5. Čtvrtek Jeho Boží vladařská moc je moc věčná, která nepomine. Daniel 7,14

Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Matouš 20,15

== 1.Korintským 12,19-26 == 1.Mojžíšova 49,1-28 ==

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje


6. Pátek Panovník Hospodin je moje síla. Abakuk 3,19

Rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. 2.Korintským 12,10

Snažujme se v tomto světě Bohu ve všem líbiti,
hříchy mrtvit v svém životě, z víry za Kristem jíti,
neb jest sám on pravý vůdce
svým do nebe cesty strůjce,
kdož za ním s svým křížem půjdou
slávy věčné s ním dojdou.
- -

== Lukáš 23,17-26 == 1.Mojžíšova 49,29-50,14 ==

1415 zemřel Mistr Jan Hus mučednickou smrtí na hranici v Kostnici.


7. Sobota Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé. Přísloví 5,21

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. Římanům 12,1

== 2.Korintským 13,10-13 == 1.Mojžíšova 50,15-26 ==

5. neděle po svaté Trojici Milostí tedy spaseni jste skrze víru. Efezským 2,8


8. Neděle Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já Hospodin jsem to vykonal. Ezechiel 37,14

S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Koloským 2,12

Ty, jenž´s tak slavně z mrtvých vstal,
měj, Jezu Kriste, čest,
že´s i nám spásu, život dal,
toť přežádoucí zvěst!
Dej, až běh zemský skončíme,
ať v radost věčnou vkročíme,
kdež tebe spatříme.
- -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 114 ==


9. Pondělí Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe. 2.Mojžíšova 33,13

Pevný Boží základ trvá a nese nápis: Pán zná ty, kdo jsou jeho, a ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně. 2.Timoteovi 2,19

== Lukáš 6,12-19 == Matouš 4,18-22 ==


10. Úterý Naslouchejte mi, zarputilci, vzdálení od spravedlnosti: Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko již není. Izaiáš 46,12-13

Ježíš pravil: Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Matouš 10,7

== 1.Mojžíšova 35,1-5.9-15 == Matouš 4,23-25 ==


11. Středa Hospodine, svou cestu přede mnou učiň přímou. Žalm 5,9

Když má pastýř všecky ovce venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Jan 10,4

== Ezechiel 2,3-8 == Matouš 5,1-12 ==


12. Čtvrtek Jsi spravedlivý, Hospodine, i když s tebou vedu spor. Chci s tebou mluvit o tvých soudech. Jeremiáš 12,1

Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním? Římanům 9,21

== Skutky 15,4-12 == Matouš 5,13-20 ==


13. Pátek Hospodin obnažil svou svatou paži před zraky všech pronárodů. I spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha. Izaiáš 52,10

Kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. Efezským 5,14

== Lukáš 22,31-34 == Matouš 5,21-26 ==


14. Sobota Budete mě hledat a naleznete mě, když se mě budete dotazovat celým srdcem, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 29,13-14

Bůh přece není od nikoho z nás daleko. Skutky 17,27

== Filipským 3,12-16 == Matouš 5,27-32 ==

6. neděle po svaté Trojici Toto praví Hospodin, stvořitel tvůj: Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. Izaiáš 43,1 K


15. Neděle Bůh pravil k Jákobovi: Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta. Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě také určitě vyvedu. 1.Mojžíšova 46,3-4

Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo. Židům 12,12-13

Dej mi ducha ochotného,
bys mne vždy měl poslušného;
ach nedej mi nic činiti,
jen co se ti můž´ líbiti.
- -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 == Žalm 119,1-8 ==


16. Pondělí Jsem uvězněn, nemám východiska. Oči mám zkalené utrpením, po celé dny jsem tě, Hospodine, volal. Žalm 88,9-10

Víte o naději, zakotvené v nebesích, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium. Koloským 1,5

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Matouš 5,33-37 ==


17. Úterý Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená. Žalm 71,23

Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Matouš 13,44

== Skutky 2,32-40 == Matouš 5,38-48 ==


18. Středa Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. Přísloví 16,9

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

== Skutky 16,23-34 == Matouš 6,1-4 ==


19. Čtvrtek Dobrořečte Hospodinu, všecka jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Žalm 103,22

Přinášejme tedy skrze Ježíše Krista stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Židům 13,15

== Matouš 18,1-6 == Matouš 6,5-15 ==


20. Pátek Nikdo z obyvatel Siona neřekne: "Jsem nemocen". Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost. Izaiáš 33,24

Tomu, který má moc upevnit vás ve víře, jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Římanům 16,25.27

== Jan 19,31-37 == Matouš 6,16-18 ==


21. Sobota Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím, je výrok Hospodina zástupů. Zachariáš 13,9

Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. 1.Petrova 1,6-7

== Zjevení 3,1-6 == Matouš 6,19-23 ==

7. neděle po svaté Trojici Již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K


22. Neděle Ať není mezi vámi kořen plodící jed a pelyněk. 5.Mojžíšova 29,17

Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Židům 12,15

Rozsvěť záři světla svého
ve mně, Pane Ježíši,
ať se, zproštěn strachu zlého
duch můj v tobě utiší.
Zapuzuj svou jasností
ze mne všechny temnosti,
ať u víře srdcem pravým
před trůn milosti se stavím.
- -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41-47 == Žalm 119,9-16 ==


23. Pondělí Nejúskočnější ze všeho je srdce, nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty. Jeremiáš 17,9-10

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Filipským 2,4

== 2.Paralipomenon 30,13-22 == Matouš 6,24-34 ==


24. Úterý Toto mluvil Hospodin: "Na těch, kteří jsou mi blízko, ukážu svou svatost, před veškerým lidem osvědčím svou slávu." 3.Mojžíšova 10,3

Ježíš odplul na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním. Když vystoupil, uviděl veliký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Matouš 14,13-14

== Matouš 22,1-14 == Matouš 7,1-6 ==


25. Středa Bůh věčně pamatuje na svou smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení. Žalm 105,8

Jestliže jsme s Kristem sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání. Římanům 6,5

== Zachariáš 8,9-17 == Matouš 7,7-11 ==


26. Čtvrtek Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky. Žalm 105,1

Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech. Matouš 10,27

== 1.Korintským 10,16-17 == Matouš 7,12-23 ==


27. Pátek Člověk nemá moc nade dnem smrti. Kazatel 8,8

Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Matouš 6,27

== Lukáš 22,14-20 == Matouš 7,24-29 ==


28. Sobota Nezamítej mne v čas stáří, Hospodine, neopouštěj mě, když pozbývám sil. Žalm 71,9

Abraham neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo -- vždyť mu bylo asi sto let -- i na to, že Sára již nemůže mít dítě. Římanům 4,19

== Zjevení 19,4-9 == Matouš 8,1-4 ==

8. neděle po svaté Trojici Žijte jako děti světla -- ovoce světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9


29. Neděle Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina, svého Boha, a ze mne strach nemáš, je výrok Panovníka, Hospodina zástupů. Jeremiáš 2,19

Ježíš řekl učedníkům: Proč mluvíte o tom, malověrní, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte ani se nepamatujete na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik košů jste sebrali? Matouš 16,8-9

Vzácný dar svůj, živou víru,
Pane můj, mi zachovej.
Na plnou ji uveď míru, čeho ještě třeba, dej.
Co jsem bez té víry v tebe?
Nad propastí zoufalec.
Netěší mne zem ni nebe,
ceny nemá žádná věc.
- -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8-14 == Žalm 119,17-24 ==


30. Pondělí Uzavřu s nimi smlouvu pokoje, bude to věčná smlouva s nimi. Ezechiel 37,26

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,23

== Jakubova 2,14-26 == Matouš 8,5-13 ==


31. Úterý Tam u řeky vyhlásil jsem půst, abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho přímou cestu. Ezdráš 8,21

Častokráte jsem byl na cestách -- v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů. Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí. 2.Korintským 11,26.30

== 2.Korintským 6,11-18 == Matouš 8,14-17 ==


ČERVENEC 2007: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]