[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2007

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina. Žalm 113,3


1. Středa Celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. 1.Samuelova 17,47

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28

== Jakubova 3,13-18 == Matouš 8,18-22 ==


2. Čtvrtek Obrať ke mně svou tvář, Hospodine, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. Žalm 25,16

Přivedli k Ježíši němého člověka, posedlého zlým duchem. A zlý duch byl vyhnán a němý mluvil. Matouš 9,32-33

== Lukáš 11,33-41 == Matouš 8,23-27 ==


3. Pátek Hle, já jsem s tebou a budu tě střežit všude, kamkoli půjdeš -- praví Hospodin. 1.Mojžíšova 28,15

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31

== Jan 18,19-24 == Matouš 8,28-34 ==


4. Sobota Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností. 1.Samuelova 2,4

Pán mi řekl: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. 2.Korintským 12,9

== Filipským 2,12-18 == Matouš 9,1-8 ==

9. neděle po svaté Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat více. Lukáš 12,48


5. Neděle Jestliže se navrátíš k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat, změní Hospodin, tvůj Bůh, tvůj úděl. 5.Mojžíšova 30,2.3

Mužové z Ninive se obrátili po Jonášově kázání -- a hle, zde je více než Jonáš. Matouš 12,41

Jen z milosti ty odpouštíš
nám přestoupení naše.
Ty o všech vinách našich víš,
vše znaje, co kdo páše.
Nám nesluší se chlubiti,
než trestů tvých se děsiti
a prosit o tvou milost.
- -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 == Žalm 40 ==


6. Pondělí Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby. Žalm 116,1

Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Jan 16,24

== 1.Královská 3,16-28 == Matouš 9,9-13 ==


7. Úterý Zachraň nás, ó Bože, naše spáso, shromáždi a vytrhni nás z pronárodů. 1.Paralipomenon 16,35

Syn člověka vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým. Matouš 24,31

== Ezechiel 3,16-21 == Matouš 9,14-17 ==


8. Středa Pobývej v této zemi jako host. Já budu s tebou a požehnám ti, praví Hospodin. 1.Mojžíšova 26,3

Zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Židům 13,14

== Matouš 19,4-15 == Matouš 9,18-26 ==


9. Čtvrtek Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém. Bůh, jenž osamělé usazuje v domě. Žalm 68,6-7

Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1.Petrova 2,9

== Efezským 5,15-20 == Matouš 9,27-34 ==


10. Pátek Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích. Pláč 3,41

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! 2.Korintským 1,3

== Jan 19,9-16 == Matouš 9,35-10,4 ==


11. Sobota Když Hospodin zástupů rozhodl, kdo to zruší? Jeho paže je napřažena, kdo ji odvrátí? Izaiáš 14,27

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Římanům 8,28

== Lukáš 12,42-48 == Matouš 10,5-15 ==

10. neděle po svaté Trojici Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12


12. Neděle Navrať se tedy ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na svého Boha. Ozeáš 12,7

Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky, amen. Římanům 9,4-5

Ó marnotratný synu slyš,
jenž dalek Otce svého dlíš,
vrať domů se již, vrať!
Tvůj Otec s láskou vyhlíží,
kdy syn jeho se přiblíží,
ó synu, vrať se, vrať.
Pojď jen, pojď jen! Tam čeká na tě Spasitel.
Pojď jen, pojď jen, on volá na tě, abys šel.
- -

== Lukáš 19,41-48 == Římanům 9,1-8.14-16 == Žalm 64 ==


13. Pondělí Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším, praví Hospodin. Izaiáš 65,24.25

Ježíš řekl: Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčice, řeknete této hoře: "Přejdi odtud tam", a přejde; a nic vám nebude nemožné. Matouš 17,20

Vím, komu jsem uvěřil,
naděj má jest v Bohu;
klenotem mne pověřil,
kterým zlé vše zmohu.
Žádný mi ho nevydře,
jím se těším v smutku.
On mi dveře otevře
k nebi bez mých skutků.
- -

== Římanům 11,1-12 == Matouš 10,16-26 ==

1727 požehnaná svatá Večeře Páně v Berthelsdorfu -- sjednocení obyvatel Ochranova Duchem svatým


14. Úterý Což je člověk spravedlivější než Bůh, čistší muž než jeho Učinitel? Jób 4,17

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

== Lukáš 21,5-6.20-24 == Matouš 19,26-33 ==


15. Středa Hospodinovo milosrdenství nepomíjí. Obnovuje se každého rána. Pláč 3,22.23

Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování. Jakubova 5,11

== Jan 4,19-26 == Matouš 10,34-39 ==


16. Čtvrtek Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obojí učinil Hospodin. Přísloví 20,12

Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Matouš 13,16

== Římanům 11,13-24 == Matouš 10,40-42 ==


17. Pátek Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe. Žalm 55,23

I jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, dvanáct plných košů. Matouš 14,20

== Lukáš 23,27-31 == Matouš 11,1-19 ==


18. Sobota Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. 1.Královská 18,37

Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás, jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud. Filipským 1,3.5

== 5.Mojžíšova 4,27-40 == Matouš 11,20-24 ==

11. neděle po svaté Trojici Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5


19. Neděle I poznají, že já jsem Hospodin, až rozlámu břevno jejich jha a vysvobodím je z rukou těch, kteří je zotročují. Ezechiel 34,27

To, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Římanům 1,19

Tma jest; kdo v té temnosti
vydá světlo věčné,
odejme pochybnosti
dá pravdy bezpečné?
Blaze mi! Z Boží tváři
světlo mi nejvyšší
jasným plamenem září
v tobě, můj Ježíši.
- -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 113 ==


20. Pondělí Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chvályhodných skutcích, konající divy? 2.Mojžíšova 15,11

Bůh Ježíše vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno -- na nebi, na zemi i pod zemí. Filipským 2,9-10

== Ezechiel 17,1-6.22-24 == Matouš 11,25-30 ==


21. Úterý Jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. Micheáš 5,3

Všechny čeledi země uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. Matouš 24,30

== 1.Mojžíšova 19,15-26 == Matouš 12,1-14 ==

1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Středa Tak se Josef ocitl v pevnosti, ale Hospodin byl s ním. 1.Mojžíšova 39,20.21

Tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Římanům 6,18

== Marek 7,24-30 == Matouš 12,15-21 ==


23. Čtvrtek Běda těm, kdo strojí ničemnosti; na to mají dost sil. Micheáš 2,1

Ježíš řekl: Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi; kdo se mezi vámi chce stát velikým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Matouš 20,25-27

== 1.Petrova 5,1-5 == Matouš 12,22-37 ==


24. Pátek Bůh je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese. Žalm 62,7

Setrvejte ve víře a nedejte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem. Koloským 1,23

== Lukáš 22,54-62 == Matouš 12,38-45 ==


25. Sobota Ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Žalm 32,8

Když přišel Pavel a Timoteus až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Skutky 16,7

== Izaiáš 26,1-6 == Matouš 12,46-50 ==

12. neděle po svaté Trojici Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3


26. Neděle Řekl jsem si: Budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Žalm 39,2

Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a při tom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Jakubova 1,26

Jsem-li napořád
v pochybnostech snad,
nevím, mám-li slovo díti
neb se v ticho zahaliti,
pověz ty mně sám,
rozhodnout jak mám.
- -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-20 == Žalm 16 ==


27. Pondělí Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho je moudrost i bohatýrská síla. Daniel 2,20

Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen. Filipským 4,20

== Matouš 9,27-34 == Matouš 13,1-9,18-23 ==


28. Úterý Kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábelově. Zachariáš 4,10

Mzdou za hřích je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6,23

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == Matouš 13,10-17 ==


29. Středa Nebesa vypravují o Boží slávě. Žalm 19,2

Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Matouš 11,25

== Matouš 17,14-21 == Matouš 13,24-30. 36-43 ==


30. Čtvrtek Hospodin řekl Mojžíšovi: "Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat na živu." 2.Mojžíšova 33,20

Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Matouš 13,17

== Jakubova 5,13-16 == Matouš 13,31-35 ==


31. Pátek Neslyší snad ten, jenž učinil ucho? Nedívá se snad ten, jenž vytvořil oko? Žalm 94,9

Tehdy k Ježíšovi přivedli posedlého, který byl slepý a němý; a uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl. Matouš 12,22

== Lukáš 23,6-12 == Matouš 13,44-46 ==


SRPEN 2007: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]