[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2007

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? Matouš 16,26


1. Sobota Duch Panovníka Hospodina jest nade mnou, protože pomazal mne Hospodin. Izaiáš 61,1

Dobře víte, co se dálo po celém Judsku: Začalo to v Galilei po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, neboť Bůh byl s ním. Skutky 10,37.38

== Izaiáš 57,15-19 == Matouš 13,47-52 ==

13. neděle po svaté Trojici Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25,40


2. Neděle Nebudeš toužit po domě svého bližního, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. 5.Mojžíšova 5,21

Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6,21

Manželky bližního svého
nežádej, ni domu jeho,
ani kterých věcí jiných,
velikých a nebo malých,
toť já tobě přikazuji,
vůli svou ti oznamuji.
- -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 71 ==


3. Pondělí Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal zlovolným svědkem. 2.Mojžíšova 23,1

Kdo říká: Poznal jsem Boha, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. 1.Janova 2,4

== 5.Mojžíšova 15,1-11 == Matouš 13,53-58 ==


4. Úterý Ochotně ti budu obětovat, vzdávat chválu, Hospodine, tvému jménu, protože je dobré. Žalm 54,8

Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. Židům 13,16

== Amos 5,4-15 == Matouš 14,1-12 ==


5. Středa Bůh není člověk, aby lhal. Zdali řekne, a neučiní, promluví a nedodrží? 4.Mojžíšova 23,19

Abraham uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo; tím se stal otcem mnohých národů. Římanům 4,18

== 5.Mojžíšova 24,10-22 == Matouš 14,13-21 ==


6. Čtvrtek Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Jeremiáš 31,31

Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí. Židům 13,20-21

== Skutky 4,32-37 == Matouš 14,22-36 ==


7. Pátek Dobrořeč, duše má, Hospodinu, on ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Žalm 103,2.3

Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Lukáš 15,18

== Matouš 26,47-56 == Matouš 15,1-20 ==


8. Sobota Na mysli nám tane tvé milosrdenství, Bože, zde, uprostřed tvého chrámu. Žalm 48,10

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku. Židům 10,24-25

== Judova 1.2.20-25 == Matouš 15,21-28 ==

14. neděle po svaté Trojici Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej se na všechna dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K


9. Neděle Ty jsi mi dal zakusit četná zlá soužení, Hospodine, a zase mi život vracíš. Žalm 71,20

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Matouš 9,35

Zná Pán, co tě tíží, zná tvé prosby hlas,
s pomocí svou v kříži dostaví se včas;
slunko v zlatém lesku vzejde poznovu,
ozáří tvou stezku k nebes domovu.
- -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,12-17 == Žalm 78,1-31 ==


10. Pondělí Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Zachariáš 12,10

Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: "Hle, člověk!" Jan 19,5

== 2.Timoteovi 1,1-7 == Matouš 15,29-39 ==


11. Úterý Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není. Žalm 16,2

Petr řekl Ježíšovi: "Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš". Matouš 26,33-34

== Jan 9,24-41 == Matouš 16,1-12 ==


12. Středa Ty jsi viděl, jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí muž svého syna. 5.Mojžíšova 1,31

Otec sám vás miluje. Jan 16,27

== Filemonovi 1-22 == Matouš 16,13-20 ==


13. Čtvrtek Vzejde proutek z pařezu Jišajova a bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Izaiáš 11,1.4

Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Jakubova 2,5

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == Matouš 16,21-28 ==


14. Pátek Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo. Žalm 119,114

Setník řekl: Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Matouš 8,8

== Jan 13,31-35 == Matouš 17,1-13 ==


15. Sobota Pozor na opovážlivce; není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. Abakuk 2,4

Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Filipským 3,12

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == Matouš 17,14-21 ==

15. neděle po svaté Trojici Všecku svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7


16. Neděle Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu. 5.Mojžíšova 4,31

Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní. Judova 2

Dej, ať v lásce trvajíce
i své bližní milujíce
pokoj Boží v srdcích máme,
v milosti tvé prospíváme.
- -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5-11 == Žalm 78,32-55 ==

1741 na synodu v Londýně zvolen Pán Ježíš Vrchním starším v Jednotě bratrské


17. Pondělí Hospodine, Bože můj, ty sám jediný znáš srdce všech lidských synů. 1.Královská 8,28.39

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Římanům 10,10

== Filipským 4,8-14 == Matouš 17,22-27 ==


18. Úterý Navraťte se, odpadlí synové, je výrok Hospodinův, neboť já jsem váš Pán. Přijmu vás a uvedu vás na Sijón. Jeremiáš 3,14

Ježíše Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. Skutky 5,31

== 1.Timoteovi 6,3-11 == Matouš 18,1-9 ==


19. Středa Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem. Žalm 115,16

Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Římanům 12,3

== Skutky 27,33-44 == Matouš 18,10-14 ==


20. Čtvrtek Hospodin z vás hodlá učinit svůj lid. 1.Samuelova 12,22

Ježíš ukázal na své učedníky a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři." Matouš 12,49

== Lukáš 10,38-42 == Matouš 18,15-20 ==


21. Pátek Bůh dělá veliké věci nad naše poznání. Jób 37,5

Ježíš řekl: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Matouš 11,5-6

== Lukáš 22,35-38 == Matouš 18,21-35 ==


22. Sobota Já jsem Hospodin, tvůj Bůh: Já jsem tě poznal na poušti, ve vyprahlé zemi. Ozeáš 13,4.5

Ježíš pravil: Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Matouš 4,10

== Lukáš 6,20-26 == Matouš 19,1-12 ==

16. neděle po svaté Trojici Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10


23. Neděle Nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, Hospodine. Přísloví 30,8

Nic jsme si na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. 1.Timoteovi 6,7-8

Nechť tedy hlas náš vděčný
vždy k Bohu vstupuje;
on časný chléb i věčný
nám z lásky daruje.
Ó oslavuj se, Pane,
a s bázní tvé jméno,
nám lidem k spáse dané,
vždy budiž slaveno.
- -

== Jan 11,1-3.17-27.41-45 == 2.Timoteovi 1,7-10 == Žalm 78,56-72 ==


24. Pondělí Anděl se dotkl Elijáše a řekl mu: "Vstaň a jez!" Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb. Vstal, pojedl a napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře. 1.Královská 19,5.6.8

Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Matouš 6,31-32

== Římanům 6,18-23 == Matouš 19,13-15 ==


25. Úterý Hospodin je síla svého lidu. Žalm 28,8

Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli a z moci jeho božské slávy nabyli síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. Koloským 1,9.11

== Skutky 21,8-14 == Matouš 19,16-26 ==


26. Středa Učiň, co se tvé ruce naskytne, neboť Bůh bude s tebou. 1.Samuelova 10,7

Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. Jakubova 4,17

== Marek 5,21-24.35-43 == Matouš 19,27-30 ==


27. Čtvrtek Panovník Hospodin setře slzu z každé tváře. Izaiáš 25,8

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12

== Filipským 1,19-26 == Matouš 20,1-16 ==


28. Pátek Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne odpočineš. 2.Mojžíšova 34,21

Ježíš řekl: Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Marek 2,27

== Jan 18,3-9 == Matouš 20,17-28 ==


29. Sobota Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. Žalm 106,3

I kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet. Galatským 1,8

== Lukáš 10,17-20 == Matouš 20,29-34 ==

17. neděle po svaté Trojici To vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4

Den díkůvzdání za úrodu Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Žalm 145,15

== Lukáš 12,13-21 == 2.Korintským 9,6-15 ==


30. Neděle Takto praví Hospodin: Položím se táborem u svého domu proti vojsku. Zachariáš 9,8

Ježíš Kristus zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. 1.Tesalonickým 5,10

Ó zmrtvýchvstalý Pane náš,
jenž´s rozbil ďábla zlobu,
ty všecky svoje vyvoláš
i z hrozné vazby hrobu
a zveš nás, bychom vespolek
v ten slavný nový vešli věk,
jenž počíná v tu dobu.
- -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-18 == Žalm 104 ==


ZÁŘÍ 2007: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]