[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2007

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Kdo může rozpoznat bludy? Zprosť mne i vin, jež jsou mi skryty. Žalm 19,13


1. Pondělí Hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila. 1.Samuelova 1,27

Víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Římanům 5,3-4

== Zjevení 14,6-7.13-16 == Matouš 21,1-11 ==


2. Úterý Člověku svěřuješ vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš. Žalm 8,7

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jakoby to nebylo lidem, ale Pánu. Koloským 3,23

== Matouš 18,10-14 == Matouš 21,12-17 ==


3. Středa Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli; prodlévá-li, vyčkej. Abakuk 2,3

Učedlníci se ptali Ježíše: "Pověz nám, jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?" Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl." Matouš 24,3-4

== Skutky 12,1-11 == Matouš 21,18-22 ==


4. Čtvrtek Aj, dědictví od Hospodina jsou dítky. Žalm 127,3 K

Ježíš řekl: Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské. Matouš 19,14

== Skutky 27,16-25 == Matouš 21,23-27 ==


5. Pátek Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. 4.Mojžíšova 6,25

Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. 2.Tesalonickým 3,16

== Zjevení 22,6-10 == Matouš 21,28-32 ==


6. Sobota Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů! Izaiáš 63,20

V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych to. Jdu, abych vám připravil místo. Jan 14,2

== Matouš 26,51-54 == Matouš 21,33-46 ==

18. neděle po svaté Trojici A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. 1.Janova 4,21


7. Neděle Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,16

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4,19

Bude-li nám zle,
uč nás vesele,
bez reptání, bez bolesti
všecko těžké břímě nésti.
Vždyť tou strastí zde
k tobě cesta jde.
- -

== Marek 12,28-34 == Římanům 14,17-19 == Žalm 4 ==


8. Pondělí Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Žalm 103,13

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré dary těm, kdo ho prosí. Matouš 7,11

== 1.Tesalonickým 4,9-12 == Matouš 22,1-14 ==


9. Úterý Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme. Žalm 6,10

Lidé mu přinášeli všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásní jeho roucha. A kdo se dotkli, byli uzdraveni. Matouš 14,35-36

== 1.Timoteovi 1,1-11 == Matouš 22,15-22 ==


10. Středa Toto praví Hospodin: Jak dlouho se budeš zdráhat pokořit se přede mnou? 2.Mojžíšova 10,3

V úctě dávejte přednost jeden druhému. Římanům 12,10

== Píseň 8,4-7 == Matouš 22,23-33 ==


11. Čtvrtek Bůh je s tebou ve všem, co činíš. 1.Mojžíšova 21,22

Každý z vás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Římanům 15,2

== Skutky 6,1-7 == Matouš 22,34-46 ==


12. Pátek Kdo může říci: "Zachoval jsem ryzí srdce, jsem čistý, bez hříchu"? Přísloví 20,9

Propůjčujte sebe Bohu jako lidé, kteří ze smrti dospěli k životu, a své údy propůjčujte Bohu za nástroje spravedlnosti. Římanům 6,13/ Žilka

== Lukáš 23,32-34 == Matouš 23,1-22 ==


13. Sobota Bůh ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Žalm 103,14

Když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil. 1.Korintským 15,54

== Matouš 5,17-24 == Matouš 23,23-39 ==

19. neděle po svaté Trojici Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14


14. Neděle Abnér zavolal na Joába: "Což musí meč požírat nepřetržitě? Nevíš, že nakonec zůstává jen hořkost?" 2.Samuelova 2,26

Ježíš řekl: Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Matouš 26,52

Nezabíjej nižádného
hleď milovati každého,
neboť mně samému sluší
mstíti nad tělem, nad duší,
tak se chovej k nepříteli
jakožto k svému příteli.
- -

== Marek 2,1-12 == Efezským 4,22-32 == Žalm 61 ==


15. Pondělí Tvé odvěké úradky, Hospodine, jsou věrná pravda. Izaiáš 25,1

Ježíš řekl: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Matouš 5,18

== Marek 10,46-52 == Jób 1,1-12 ==


16. Úterý Aj, na dlaň odměřil jsi mi dnů, a věk můj jest jako nic před tebou, a jistě že není než pouhá marnost každý člověk, jakkoli pevně stojící. Žalm 39,6 K

Tvorstvo bylo vydáno marnosti -- ne vlastní vinou -- nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje. Římanům 8,20

== Lukáš 5,12-16 == Jób 1,13-22 ==


17. Středa Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. 5.Mojžíšova 6,5

Ježíš pravil: To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné; miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci. Matouš 22,38-40

== Kazatel 12,1-7 == Jób 2,1-10 ==

276 let od prvního vydání Hesel


18. Čtvrtek Rozmnožím je, nebude jich ubývat, oslavím je, nebude jich málo. Jeremiáš 30,19

Pověděl jim Ježíš i toto podobenství: Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí. Matouš 13,33

== Marek 6,7-13 == Jób 2,11-13 ==


19. Pátek Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice se vyvýšila. Hospodinova pravice koná mocné činy. Žalm 118,15.16

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Korintským 15,57

== Matouš 27,39-44 == Jób 3,1-26 ==


20. Sobota Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. Žalm 9,10

Ježíš pohlédl na své učedníky a řekl: "Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží." Lukáš 6,20

== Skutky 14,8-18 == Jób 4,1-21 ==

20. neděle po svaté Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8


21. Neděle Hospodine, Bože Izraele, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. 2.Královská 19,15

V Kristu je vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. Koloským 2,9-10

Kriste Ježíši,
Králi nejvyšší,
jehož má jméno
každé koleno
poklonou ctíti
a velebiti,
dejž, ať i my věčně
ctíme tě srdečně.
- -

== Marek 10,2-16 == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 19 ==


22. Pondělí Byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů ohniště. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův. Amos 4,11

Ježíš řekl: Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec? Lukáš 17,17-18

== 2.Mojžíšova 23,10-16 == Jób 5,17-27 ==


23. Úterý Vysvoboď mne, ať nejsem zahanben, vždyť se utíkám k tobě. Žalm 25,20

Řekl Ježíš setníkovi: "Jdi a jak jsi uvěřil, tak se ti staň." A v tu hodinu se sluha uzdravil. Matouš 8,13

== 2.Mojžíšova 18,13-27 == Jób 6,1-10.24-30 ==


24. Středa Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Izaiáš 55,8

Moudrost sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře -- ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spějících k záhubě, nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. 1.Korintským 2,6-7

== 1.Mojžíšova 24,54-67 == Jób 8,1-22 ==


25. Čtvrtek Elíša řekl k služebníkovi: "Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi." 2.Královská 6,16

Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Římanům 12,18

== 2.Mojžíšova 19,3-9 == Jób 9,1-3.21-35 ==


26. Pátek Budu očekávat Hospodina, ačkoli skryl tvář před domem Jákobovým. Izaiáš 8,17

Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. 2.Korintským 5,7

== Jan 18,28-32 == Jób 11,1-20 ==


27. Sobota Hospodin seslal svému lidu vykoupení; ustanovil navěky svou smlouvu. Žalm 111,9

Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Jan 3,17

== Kazatel 12,9-14 == Jób 12,1-6; 14,1-12 ==

21. neděle po svaté Trojici Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem Římanům 12,21


28. Neděle Jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Žalm 85,10.11

Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čisti a bez poskvrny. 2.Petrova 3,14

Chci se modlit den jak den,
nechci zůstat jaký jsem,
s pokušením nechci pohrávat si dál.
Dej mi srdce rozhodné, které rádo poslechne,
když mi říkáš, abych hříchu zanechal.
- -

== Matouš 5,38-48 == Efezským 6,10-17 == Žalm 22,1-22 ==


29. Pondělí Hospodin je spravedlivý, já jsem vzdorovala jeho ústům. Pláč 1,18

Milostí tedy spaseni jste skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským 2,8-9

== Římanům 12,17-21 == Jób 19,21-29 ==


30. Úterý Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím. 1.Mojžíšova 1,27

Které Bůh předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Římanům 8,29

== 1.Samuelova 26,5-9.12-14.17-24 == Jób 31,16-40 ==

Den reformace Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11


31. Středa Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečenství; vyvol si tedy život. 5.Mojžíšova 30,19

Ježíš praví: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6

Ne, není v jiném spasení
a nedal Pán Bůh jména
jiného k vysvobození,
by milost udělena
a život věčný nám byl dán.
Ty sám jak Spasitel jsi znám.
Ó Kriste, tobě chvála.
- -

== Matouš 5,1-12 == Římanům 3,21-28 == Jób 32,1-22 ==


ŘÍJEN 2007: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]