[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2007

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. Jakubova 4,17


1. Čtvrtek Bůh dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí. Žalm 107,9

Kristus praví: Já jsem chléb života. Jan 6,48

== Izaiáš 32,1-8 == Jób 38,1-21 ==


2. Pátek Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru! Žalm 118,25

Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. 1.Korintským 3,6

== Lukáš 22,49-53 == Jób 40,1-5 ==


3. Sobota Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Žalm 22,2

Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozvihne. Jakubova 5,15

== 2.Timoteovi 2,1-6 == Jób 40,6-32 ==

22. neděle po svaté Trojici U tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4


4. Neděle Hle, poslouchat je lepší než obětní hod. 1.Samuelova 15,22

Všude se ví o vaší oddanosti evangeliu. Mám z vás proto radost a přeji si, abyste byli moudří v dobru a nezkušení ve zlu. Římanům 16,19

Kéž jsem Kristu, vládci svému,
k slávě živ i k radosti,
formovat se dávám jemu
v obraz jeho s pilností.
Ó bych ohněm Ducha jeho
naskrze byl roznícen,
podle posvěcení svého
slouže jemu každý den.
- -

== Matouš 18,21-35 == Filipským 1,3-11 == Žalm 22,23-32 ==


5. Pondělí Hle, moudří odvrhli Hospodinovo slovo, k čemu jim bude moudrost? Jeremiáš 8,9

Pro povolané, jak pro Židy, tak i Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. 1.Korintským 1,24

== Ozeáš 12,1-7 == Jób 42,1-6 ==


6. Úterý Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé na věky. Izaiáš 40,6.8

Ježíš praví: Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Matouš 24,35

== Jeremiáš 19,1-4.10-13 == Jób 42,7-9 ==


7. Středa Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Žalm 51,15

Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské." Matouš 4,17

== Matouš 7,1-6 == Jób 42,10-17 ==


8. Čtvrtek Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle. Izaiáš 2,5

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Matouš 5,16

== Zjevení 3,14-22 == Jakubova 1,1-12 ==


9. Pátek Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: "Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo"? Izaiáš 40,27

Není tvora, který by se mohl před ním skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Židům 4,13

== Matouš 26,20-25 == Jakubova 1,13-18 ==


10. Sobota Ty jsi Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný. Nehemiáš 9,17

Ježíš praví: Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Jan 13,34

== Izaiáš 1,18-27 == Jakubova 1,19-27 ==

23. neděle po svaté Trojici Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. 2.Korintským 6,2


11. Neděle Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin. Zachariáš 4,6

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Matouš 5,9

Jest blahoslaven pokojný,
jenž s bližním v míru žije
a duchem, slovem, jednáním
jen zrno lásky sije.
On synem Božím slouti má,
Pán pokojem jej objímá
a v plášť své lásky kryje.
- -

== Lukáš 17,20-30 == Římanům 14,7-9 == Žalm 112 ==


12. Pondělí S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Izaiáš 55,12

Ve vašem srdci ať vládne mír Kristův. A buďte vděčni. Koloským 3,15

== Marek 4,1-12 == Jakubova 2,1-13 ==


13. Úterý Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. Žalm 111,2

Bůh neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všechny jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32

== Marek 13,9-20 == Jakubova 2,14-26 ==


14. Středa Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho k poznání? Izaiáš 40,13

Ježíš řekl učedlníkům: Vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. Proto k nim mluvím v podobenstvích. Matouš 13,11.13

== Židům 13,1-9 == Jakubova 3,1-12 ==


15. Čtvrtek Za dohlížitele ti dám pokoj a za pohaněče spravedlnost. Izaiáš 60,17

Království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Římanům 14,17

== 1.Janova 2,18-29 == Jakubova 3,13-18 ==

1670 zemřel v Amsterodamu Jan Amos Komenský


16. Pátek Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Žalm 78,3-4

Když někdo rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen, a svítí všem v domě. Matouš 5,15

== Matouš 26,36-41 == Jakubova 4,1-12 ==


17. Sobota Tobě vzdávám chválu, Hospodine, žes mi odpověděl; stal ses mou spásou. Žalm 118,21

Velikou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakubova 5,16

== Marek 13,30-37 == Jakubova 4,13-5,6 ==

24. neděle po svaté Trojici Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10


18. Neděle Bůh mě opásává statečností. Žalm 18,33

Ježíš vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Matouš 14,23

Rád uměl bych tak v ztišení
a v úzkém s tebou spojení
své noci trávit, jak jsi ty
své s Otcem trávil samoty.
- -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-25 == Žalm 79 ==


19. Pondělí Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se ho na jeho vůli dotazují. Žalm 22,27

Ježíš řekl učedlníkům: Dejte vy jim jíst! Matouš 14,16

== Matouš 7,21-29 == Jakubova 5,7-12 ==


20. Úterý Hospodinovy řády jsou poučením i pro tvého služebníka. Žalm 19,10.12

Jak bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením? První je zvěstoval sám Pán, a ti, kdo uslyšeli, dosvědčili toto spasení i nám. Židům 2,3

== Židům 10,26-31 == Jakubova 5,13-20 ==

Den pokání a modliteb Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích je ku pohanění národům. Přísloví 14,34 K


21. Středa Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. Žalm 34,2

Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. Efezským 5,19

Chválu a čest Pánu vzdávejte,
neb jest dobrý ustavičně;
dobrotu jeho vždy zvyšujte,
že jest trvanlivá věčně.
Izraeli to s ochotností
ohlašuj nyní i vždycky,
že dobrota jeho milosti
stálá je věky po všechny.
- -

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11 == Matouš 24,1-14 ==


22. Čtvrtek Bože, povstaň, rozsuď zemi, dědičně ti patří všechny pronárody. Žalm 82,8

Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Jan 5,22-23

== 2.Tesalonickým 1,3-12 == Matouš 24,15-28 ==


23. Pátek Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. 2.Mojžíšova 20,16

Ježíš praví: Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Matouš 12,36

== Matouš 26,59-66 == Matouš 24,29-31 ==


24. Sobota Hle, po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje pokoj. Nahum 2,1

To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Skutky 10,36

== Zjevení 20,11-15 == Matouš 24,32-44 ==

Poslední neděle církevního roku Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35


25. Neděle Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb. Žalm 104,14

Ježíš řekl: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Matouš 6,25

Z tvé lásky, Hospodine,
bohatství naše plyne.
Marné se péčí soužit,
marné si vzdorně zoufat;
nejlíp jen tobě sloužit
a ve tvou milost doufat.
- -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21, 1-7 == Žalm 126 ==


26. Pondělí Nezabiješ! 2.Mojžíšova 20,13

Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě. Matouš 5,25

== 5.Mojžíšova 34,1-8 == Matouš 24,45-51 ==


27. Úterý Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit, Hospodine. Žalm 119,11

Buďte pak činitelé slova, a ne posluchači toliko. Jakubova 1,22 K

== 1.Petrova 1,13-21 == Matouš 25,1-13 ==


28. Středa Tvoje oči uzří krále v jeho kráse. Izaiáš 33,17

Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: "Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský." Jan 12,12-13

== 1.Korintským 3,9-15 == Matouš 25,14-30 ==


29. Čtvrtek Já shromáždím všechny pronárody a jazyky. I přijdou a spatří mou slávu, je výrok Hospodinův. Izaiáš 66,18

Hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Matouš 2,1-2

== Koloským 4,2-6 == Matouš 25,31-46 ==


30. Pátek Každý přinese, co může dát, podle požehnání Hospodina, tvého Boha, které ti udělil. 5.Mojžíšova 16,17

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48

== Matouš 27,50-54 == Judova 1-16 ==


LISTOPAD 2007: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]