[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2007

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly. Izaiáš 40,31


1. Sobota Promiň prosím tomuto lidu vinu podle svého velikého milosrdenství. 4.Mojžíšova 14,19

Když Kristus zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu. Římanům 6,10

== Zjevení 21,10-14.21-27 == Judova 17-25 ==

1. neděle adventní Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K


2. Neděle Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. 1.Mojžíšova 8,22

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2.Petrova 3,9

Čiňme pravé pokání
a zlý život změňme,
jakožto věrní sluzi,
tak Pána čekejme,
neb on stojí u dveří
ustavičně tluka,
zda by našel příbytek
čistý u člověka.
- -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-14 == Žalm 117 ==


3. Pondělí Neboj se náhlého strachu, Hospodin bude po tvém boku. Přísloví 3,25.26

Ti, kdo šli před Ježíšem i za ním, volali: "Hosanna! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově." Marek 11,9.10

== 1.Petrova 1,8-13 == Izaiáš 40,1-11 ==


4. Úterý Obrátím se k vám a způsobím, že se rozplodíte a rozmnožíte. Svou smlouvu s vámi upevním, praví Hospodin. 3.Mojžíšova 26,9

Pán řekl Pavlovi: Neboj se, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. Skutky 18,9.10

== Židům 10,32-39 == Izaiáš 40,12-31 ==


5. Středa Hospodine, umíš zvládnout zpupné moře, zkrotit jeho vzduté vlny. Žalm 89,9.10

Učedníků se zmocnila veliká bázeň a říkali jeden druhému: "Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?" Marek 4,41

== Koloským 1,9-14 == Izaiáš 41,8-14 ==


6. Čtvrtek Toto praví Panovník Hospodin: "Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha." Ezechiel 36,23.26

Duch je tím Pánem a kde je Duch Páně, tam je svoboda. 2.Korintským 3,17

== 1.Tesalonickým 5,1-8 == Izaiáš 42,1-9 ==


7. Pátek Vyveď mě z žaláře, Hospodine, abych vzdával chválu tvému jménu. Žalm 142,8

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte tedy pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho! Galatským 5,1

== Matouš 27,27-30 == Izaiáš 43,1-7 ==


8. Sobota I vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože! Žalm 84,4

Boží království je jako hořčičné zrno; když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi; ale když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak veliké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu. Marek 4,31-32

== Matouš 23,37-39 == Izaiáš 43,8-13 ==

2. neděle adventní Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28


9. Neděle Rty kněze střeží poznání; z jeho úst se vyhledává zákon, neboť on je poslem Hospodina zástupů. Malachiáš 2,7

Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. 1.Korintským 4,1-2

Pán Bůh církvi, z lásky svaté
posly v zvláštní službu vzaté
vydal k svatých spořádání,
těla Páně ku vzdělání.
- -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == Žalm 80 ==


10. Pondělí Já jsem Hospodin, váš Bůh! Zemi daruji pokoj a nikdo vás nebude děsit, když budete spát. 3.Mojžíšova 26,2.6

Pro slitování a milosrdenství našeho Boha nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Lukáš 1,78-79

== Židům 6,9-12 == Izaiáš 43,14-28 ==


11. Úterý On byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Izaiáš 53,8

Bůh nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. 2.Korintským 5,18

== Zjevení 2,12-17 == Izaiáš 44,1-5 ==


12. Středa Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoli, praví Hospodin. 2.Samuelova 7,9

Kristus praví: Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jan 15,4

== Zjevení 2,1-7 == Izaiáš 44,6-20 ==


13. Čtvrtek Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu? Jeremiáš 23,29

Slovo Boží rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Židům 4,12

== 2.Korintským 5,1-10 == Izaiáš 44,21-28 ==


14. Pátek Nikdy nezbavuj má ústa slova pravdy, Hospodine. Žalm 119,43

Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. 1.Janova 4,1

== Lukáš 22,66-71 == Izaiáš 45,1-8 ==


15. Sobota Já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí? -- je výrok Panovníka Hospodina. Jeremiáš 2,21.19

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 2.Timoteovi 2,13

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Izaiáš 45,9-17 ==

3. neděle adventní Připravte cestu Hospodinu! Hle váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10


16. Neděle Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek na to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré. Izaiáš 55,2

Přišli i celníci k Janovi, aby se dali pokřtít a ptali se: "Mistře, co máme dělat?" On jim řekl: "Nevymáhejte víc, než máte nařízeno!" Lukáš 3,12-13

Celé věky čekaly na nový chléb,
který by i duši nasytil,
a duch Boží praví, že jsi ty ten chléb,
pramen světla, pokoje a sil.
A že tvá láska, Pane jediný,
nás očekávává u své hostiny.
- -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 == Žalm 85 ==


17. Pondělí Toto praví Hospodin: Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Izaiáš 43,20

Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů." Marek 1,4

== Lukáš 1,26-38 == Izaiáš 45,18-25 ==


18. Úterý Gedeón řekl andělovi: "Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všecko potkává?" Soudců 6,13

Naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. 1.Korintským 13,9-10

== 1.Tesalonickým 5,16-24 == Izaiáš 49,1-6 ==


19. Středa Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. Žalm 50,1

My přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. 1.Korintským 8,6

== 2.Korintským 1,18-22 == Izaiáš 49,7-17 ==


20. Čtvrtek Bůh vykoupil duši mou, aby nešla do jámy, a život můj, aby světlo spatřoval. Jób 33,28 K

Kristus se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. 1.Korintským 1,30

== Zjevení 5,1-5 == Izaiáš 49,18-26 ==


21. Pátek Když já Hospodin promluvím, mluvím slovo, které se splní bez odkladu. Ezechiel 12,25

Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Titovi 3,4-5

== Zjevení 3,7-12 == Izaiáš 50,4-11 ==


22. Sobota Ty mě, Hospodine, znáš a vidíš mě, zkoušíš mé srdce, je s tebou. Jeremiáš 12,3

Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. 1.Tesalonickým 2,4

== Zjevení 22,16-21 == Izaiáš 51,1-8 ==

4. neděle adventní Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko. Filipským 4,4.5.


23. Neděle Kdo se posmívá chudému, tupí toho, kdo jej učinil, kdo má radost z běd, ten bez trestu nezůstane. Přísloví 17,5

Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista; byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2.Korintským 8,9

Navštívils nás bídné
sluhy ve vězení,
nesa z divné lásky
z bíd nám vyproštění.
Z bohatého skladu
nebeského hradu
hojné neseš zboží,
štědrý Synu Boží:
Vítej, králi náš!
- -

== Lukáš 1,39-55 == Filipským 4,4-7 == Žalm 115 ==

Štědrý den


24. Pondělí Nám, Hospodine, způsobíš pokoj; nebo i všecko, cokoli se dálo při nás, dělal jsi pro dobré naše. Izaiáš 26,12 K

Anděl Páně řekl Josefovi: "Marie porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů". Matouš 1,21

Rodička Maria,
panenka přečistá,
ta nám porodila
Pána Jezu Krista.
On nás v rozkoš rajskou
uvede a dá nám
radost svou nebeskou.
- -

== Matouš 1,1-25 == Římanům 1,1-7 == Izaiáš 52,7-10 ==

1. svátek vánoční Slovo stalo se tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14


25. Úterý Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek. 5.Mojžíšova 10,17

Kristus sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. Filipským 2,7

Přijals způsob služebníka
pro vykoupení člověka
hned od první maličkosti
z své milosti.
- -

== Lukáš 2,15-20 == Titovi 3,4-7 == Lukáš 1,46-55 ==

2. svátek vánoční Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. Žalm 116,15.17


26. Středa Bůh zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Žalm 111,4

Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: "Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží." Skutky 7,55-56

Kdož chtěl by erbován býti,
slavné koruny dojíti od krále věčného,
ten má věrnost v boji stálost
ustavičnou míti,
jináč ku té poctivosti nemůže přijíti.
- -

== Matouš 10,16-22 == Skutky 7,55-60 == Lukáš 2,29-32 ==


27. Čtvrtek S Bohem statečně si povedeme. Žalm 60,14

Pastýři nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Lukáš 2,16-17

== Jan 21,20-24 == Izaiáš 52,13-53,6 ==


28. Pátek Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí. Žalm 145,10

Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Zjevení 19,6-7

== Matouš 2,13-18 == Izaiáš 53,7-12 ==


29. Sobota Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Žalm 33,20.21

Mám ve vás pevnou důvěru, potěšili jste mě nesmírnou radostí uprostřed všeho našeho soužení. 2.Korintským 7,4

== 1.Janova 4,11-16 == Izaiáš 54,1-10 ==

Neděle po vánocích Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Jan 1,14


30. Neděle Každého jitra probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Izaiáš 50,4

Marie si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Lukáš 10,39

Aleluja, jistě, amen!
Popatř na mne bídného!
Dej mi v srdce lásky plamen,
bych dbal hlasu svatého.
Nechť jsem hotov sloužit tobě
dnem i nocí bedlivě,
naslouchat ti v každé době
s horlivostí Marie.
- -

== Lukáš 2,25-38 == 1.Janova 1,1-4 == Žalm 33 ==

Závěr roku Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nanejvýš milosrdný. Žalm 103,8


31. Pondělí Stane-li se ve městě něco zlého, zda nejedná Hospodin? Amos 3,6

Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39

Hvězdo hvězd, jsi zář mých cest,
veď ty mne, Kriste, kde můj cíl,
řiď můj běh v mé pouti dnech,
buď síla má, můj štít a díl!
Nade mnou ty pro svou při
svatou stráž svou rozprostři!
Tak mé kroky dojdou z běd
v město Boží naposled.
- -

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31-39 == Izaiáš 55,6-11 ==


PROSINEC 2007: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ]
[HESLA 2007: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]