[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2008

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Ježíš řekl: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Marek 2,17

Nový Rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.


1. Úterý Toto praví Panovník Hospodin: Běda bláznivým prorokům, kteří následují svého vlastního ducha, ale pranic neviděli. Ezechiel 13,3

Všecko zkoumejte, dobrého se držte. 1.Tesalonickým 5,21

Moudrosti poklad s nebe
jest slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe
podává Pán Bůh sám;
toť světlo k zjevení
nám v Kristu Boží tváře
na věčné spasení,
k životu sladká vůně
a v mdlobách sílení.
- -

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 == Žalm 148 ==


2. Středa Jen maličko jsi člověka omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Žalm 8,6

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás. 1.Janova 4,10

== Jozue 24,1-26 == Marek 1,1-13 ==


3. Čtvrtek Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo. Žalm 113,3 K

Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. Římanům 13,12

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == Marek 1,14-20 ==


4. Pátek Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. 1.Mojžíšova 15,1

A tak ti, kteříž jsou z víry, docházejí požehnání s věrným Abrahamem. Galatským 3,9 K

== 1.Mojžíšova 21,1-7 == Marek 1,21-28 ==


5. Sobota Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha, Joel 2,26

Ježíš vzal pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. Marek 6,41-42

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == Marek 1,29-39 ==


Alianční modlitební týden

Zjevení Páně Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1.Janova 2,8b K


6. Neděle Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho. 5.Mojžíšova 5,8

Ježíš řekl: Kdo vidí mne, vidí Otce. Jan 14,9

Ó Otče, veď mne k Synu svému,
by Syn tvůj k tobě táhl mne vždy blíž;
dej v srdci místo Duchu tvému,
mne celého, ó Pane, ovládniž,
bych pokoj Boží stále zakoušel
a k tobě cele srdcem svým jen zřel.
- -

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-6 == Žalm 138 ==


7. Pondělí Tehdy uzříte rozdíl mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo jemu neslouží. Malachiáš 3,18 K

Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. 1.Timoteovi 4,16

== 1.Janova 3,1-6 == Marek 1,40-45 ==


8. Úterý Rúben řekl bratřím: "Neprolévejte krev." 1.Mojžíšova 37,22

Když jste nyní v poslušnosti přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. 1.Petrova 1,22

== 1.Janova 2,12-17 == Marek 2,1-12 ==


9. Středa U tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4

Protože známe tuto bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi. 2.Korintským 5,11

== Efezským 4,17-24 == Marek 2,13-17 ==


10. Čtvrtek Hospodine, až do nebes milosrdenství tvé, pravda tvá až do nejvyšších oblaků. Žalm 36,6 K

Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1.Korintským 1,9

== 1.Janova 1,5-7 == Marek 2,18-22 ==


11. Pátek Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine. Pane, vyslyš hlas můj. Žalm 130,1-2 K

Když se žena doslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž: Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna! Marek 5,27-28

== Lukáš 1,67-79 == Marek 2,23-28 ==


12. Sobota Máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Jób 2,10

Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 1.Korintským 10,13

== Zachariáš 8,20-23 == Marek 3,1-6 ==

Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2


13. Neděle Všechen lid mohutným hlaholem chválil Hospodina, že byly položeny základy Hospodinova domu. Ezdráš 3,11

Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? 1.Korintským 3,16

Nuž, Otče, žehnej tento dům,
jenž nese tvoje jméno,
nechť ono námi v každý čas
je vroucně velebeno.
Vše vypuzuj, co vůli tvé
v nás příčí se, by bylo vše
tvým duchem posvěceno.
- -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 89,1-19 ==


14. Pondělí Hospodin střeží duše svých věrných. Žalm 97,10

Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 1.Petrova 5,10

== 2.Korintským 3,9-18 == 1.Timoteovi 1,1-11 ==


15. Úterý Poslouchejte hlasu mého, a budu vaším Bohem, a vy budete mým lidem. Jeremiáš 7,23 K

Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Jan 14,21

== Jan 1,43-51 == 1.Timoteovi 1,12-20 ==


16. Středa Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte. 2.Paralipomenon 30,9

Ježíš řekl: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Marek 1,15

== Jan 3,31-36 == 1.Timoteovi 2,1-7 ==


17. Čtvrtek Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat? Žalm 13,2

U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Matouš 10,30

== Zjevení 1,1-8 == 1.Timoteovi 2,8-15 ==


18. Pátek Cožkoli mluvil Hospodin, činiti a poslouchati budeme. 2.Mojžíšova 24,7 K

Ježíš řekl: Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti Zákon anebo Proroky. Nepřišelť jsem rušiti, ale naplniti. Matouš 5,17 K

== Jan 8,12-20 == 1.Timoteovi 3,1-13 ==


19. Sobota Který bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové skutky jako ty! 5.Mojžíšova 3,24

Jsou rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. 1.Korintským 12,6

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == 1.Timoteovi 3,14-16 ==

Septuagesimae (70 dní před velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18


20. Neděle Ty jsi mi v úzkosti prostranství způsoboval, smiluj se nade mnou, a vyslyš modlitbu mou. Žalm 4,2 K

On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 2.Korintským 1,4

Důvěřuj se v Pána,
ó duše má,
z večera i z rána,
on ti pomáhá.
On zná tvou strast,
promění ji v slast,
nový květ okrášlí
tvou pozemskou vlast.
On v každé době,
on v každý čas
pomoci chce tobě,
slyší tvůj hlas.
- -

== Matouš 20,1-16a == 1.Korintským 9,24-27 == Žalm 89,20-53 ==


21. Pondělí Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu. Pláč 3,40

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Efezským 5,15

== Lukáš 19,1-10 == 1.Timoteovi 4,1-11 ==


22. Úterý Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět. Ezechiel 34,16

Ježíš řekl: Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zbloudila?" Matouš 18,12

== Židům 12,12-17 == 1.Timoteovi 4,12-5,2 ==


23. Středa Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši mou, obživil jsi mne. Žalm 30,4 K

Ježíš řekl učedníkům: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!" Vstoupil k nim na loď a vítr se utišil. I byli celí ohromení úžasem. Marek 6,50-51

== Matouš 10,40-42 == 1.Timoteovi 5,3-16 ==


24. Čtvrtek K Bohu volati budu, a Hospodin vysvobodí mne. Žalm 55,17 K

Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Marek 13,11

== 1.Korintským 3,1-8 == 1.Timoteovi 5,17-6,2a ==


25. Pátek I řekl Bůh: Co jsi učinil? Hlas krve bratra tvého volá ke mně ze země. 1.Mojžíšova 4,10 K

Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči. 1.Janova 2,11

== Jan 2,13-22 == 1.Timoteovi 6,2b-10 ==


26. Sobota Pohleď, že národ tento jest lid tvůj. 2.Mojžíšova 33,13 K

Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Římanům 11,2

== 1.Korintským 1,26-31 == 1.Timoteovi 6,11-21 ==


Neděle Bible

Sexagesimae (60 dní před velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! Židům 3,15


27. Neděle Hospodin řekl: "Kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin? Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit!" 2.Mojžíšova 4,11.12

Petr a apoštolové řekli: "Více sluší poslouchati Boha než lidí." Skutky 5,29 K

Lásko, duchu, žití zdroji,
pravdo, světla prameni,
sloužící mi ku pokoji,
odňavší mé trápení,
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám.
- -

== Lukáš 8,4-15 == Židům 4,12-13 == Žalm 128 ==


28. Pondělí V rukou tvých jsou časové moji. Žalm 31,16 K

Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,8

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == 2.Timoteovi 1,1-12 ==


29. Úterý Nakloň srdce mého k svědectvím svým, a ne k lakomství. Žalm 119,36 K

Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. 1.Timoteovi 6,10.11

== 2.Mojžíšova 7,1-13 == 2.Timoteovi 1,13-18 ==


30. Středa Postavte se, stůjte a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání. Hospodin bude s vámi. 2.Paralipomenon 20,17

Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Matouš 6,34

== Marek 6,1-6 == 2.Timoteovi 2,1-13 ==


31. Čtvrtek Šli do svých stanů radostně a s dobrou myslí pro všechno, co dobrého učinil Hospodin svému služebníku Davidovi a Izraeli, svému lidu. 1.Královská 8,66

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. Efezským 3,20-21

== Lukáš 6,43-49 == 2.Timoteovi 2,14-26 ==


LEDEN 2008: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]