[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2008

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

Heslo měsíce: Ježíš řekl: Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11,24


1. Pátek V Hospodina doufám. Žalm 11,1 K

Doufání takové máme skrze Krista k Bohu. 2.Korintským 3,4 K

== Jan 12,34-42 == 2.Timoteovi 3,1-9 ==


2. Sobota Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem, nyní dodržuji, co jsi řekl. Žalm 119,67

Já jsem se zeptal: "Kdo jsi, Pane?" A Pán řekl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale zvedni se, povstaň. Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat." Skutky 26,15-16

== Matouš 13,31-35 == 2.Timoteovi 3,10-17 ==

Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31


3. Neděle Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Zachariáš 8,16

Láska se neraduje z nepravosti, ale spolu raduje se pravdě. 1.Korintským 13,6 K

Kdo za pravdu hoří
v svaté oběti,
kdo za lidstva práva
život posvětí,
kdo nad křivdou bídných
slzu vyroní,
tomu naše píseň
slávou zazvoní.
- -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 31 ==


4. Pondělí Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo usilují ti, kteříž stavějí jej. Žalm 127,1 K

Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. 1.Korintským 3,9

== Lukáš 13,31-35 == 2.Timoteovi 4,1-8 ==


5. Úterý Hospodin Bůh jest slunce a pavéza. Žalm 84,12 K

Ježíš řekl učedníkům: "Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?" Marek 4,40

== Lukáš 5,33-39 == 2.Timoteovi 4,9-22 ==


Začátek postní doby


6. Středa Když budeš jíst a nasytíš se, pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina. 5.Mojžíšova 6,11-12

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. 1.Korintským 10,31

== Matouš 6,16-21 | 2.Petrova 1,2-11 == Titovi 1,1-16 ==


7. Čtvrtek Nemějte strach a nebojte se jich. Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude bojovat za vás. 5.Mojžíšova 1,29-30

Rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. 2.Korintským 12,10

== Zachariáš 7,2-13 == Titovi 2,1-15 ==


8. Pátek Obrať mne, abych obrácen byl, ty jsi zajisté, Hospodine, Bůh můj. Jeremiáš 31,18 K

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zjevení 3,20

== Jan 8,21-30 == Titovi 3,1-15 ==


9. Sobota Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. Žalm 84,6

Posilňte se v Pánu a v moci síly jeho. Efezským 6,10 K

== Daniel 5,1-30 == Filemonovi 1-25 ==

Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b


10. Neděle Známou učiníš mi cestu života. Žalm 16,11 K

Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. 1.Korintským 15,43

Nedej zahanbenu býti
tomu, kdo tě žádá ctíti:
nespustím se, Pane, tebe,
až mi ruky podáš s nebe.
- -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 91 ==


11. Pondělí Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Žalm 103,10

Bůh nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. 2.Timoteovi 1,9

== 1.Janova 3,7-12 == Marek 11,1-11 ==


12. Úterý Z práce duše své uzří užitek, jímž nasycen bude. Izaiáš 53,11 K

Bůh sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Efezským 1,20-21

== Jób 1,1-22 == Marek 11,12-25 ==


13. Středa Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí, Žalm 30,12

Bartimeus hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Marek 10,52

== 1.Korintským 10,9-13 == Marek 11,27-33 ==


14. Čtvrtek Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Žalm 8,2

Král králů a Pán pánů, On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. 1.Timoteovi 6,15-16

== Jakubova 4,1-10 == Marek 12,1-12 ==


15. Pátek Člověk nesmí klesat na mysli. 1.Samuelova 17,32

Dokonale doufejte v té milosti, kteráž vám dána bude při zjevení Ježíše Krista. 1.Petrova 1,13 K

== Židům 2,11-18 == Marek 12,13-17 ==


16. Sobota Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou. Jeremiáš 25,6

Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Jakubova 4,4

== Zjevení 20,1-6 == Marek 12,18-27 ==

Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8


17. Neděle Vyschnou snad tyto vody, chladné a bystré? Na mne můj lid zapomněl. Jeremiáš 18,14-15

A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne! Římanům 3,3-4

Lásko, milující věčně,
zda mne nezastupuješ?
Mzdo má za hřích, k tobě vděčně
vzhlížím, že mne miluješ.
Tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám.
- -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-11 == Žalm 123 ==


18. Pondělí Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště. Žalm 91,4

Ježíš řekl Jairovi: "Neboj se, jen věř!" Marek 5,36

== Jeremiáš 26,1-24 == Marek 12,28-34 ==


19. Úterý A bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunka a světlo slunka bude sedmkrát větší, jako světlo sedmi dnů, v den, kdy Hospodin ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví. Izaiáš 30,26

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy. 2.Korintským 4,17

== Jób 2,1-10 == Marek 12,35-40 ==


20. Středa Ano, moje ruka založila zemi, má pravice nebesa rozvinula; zavolám-li na ně, stanou tady spolu. Izaiáš 48,13

Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. Jan 1,1.3 K

== 2.Mojžíšova 17,1-7 == Marek 12,41-44 ==


21. Čtvrtek Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho. Žalm 96,2 K

Oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Koloským 3,16

== 1.Janova 1,8-2,6 == Marek 13,1-13 ==


22. Pátek Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! Žalm 19,15

Ježíš řekl: Pravím vám: "Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít." Marek 11,24

== Lukáš 9,43b-48 == Marek 13,14-23 ==


23. Sobota Hospodine, zdaliž oči tvé nepatří na pravdu? Jeremiáš 5,3 K

Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem! Jan 7,24

== Galatským 2,16-21 == Marek 13,24-37 ==

Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62


24. Neděle Radujte se z Hospodina, svého Boha. Joel 2,23

Radujte se v Pánu vždycky! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,4.5

Pod ochranou Nejvyššího
rozvesel se, duše má,
strážné oko Tvůrce tvého
nespí ani nedřímá.
- -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8a == Žalm 129 ==


25. Pondělí Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě. Nehemiáš 9,6

Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Zjevení 14,7

== Lukáš 14,25-35 == Marek 14,1-11 ==


26. Úterý Řekl mi: "Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím." Izaiáš 49,3

Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! Římanům 11,1

== Jób 7,11-21 == Marek 14,12-16 ==


27. Středa Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: Ten u Boha spásu nenalezne. Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu. Žalm 3,3-4

Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22

== Marek 9,38-47 == Marek 14,17-25 ==


28. Čtvrtek Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Žalm 119,2

Proto vás prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Efezským 4,1-2

== Marek 8,10-21 == Jan 14,1-14 ==


29. Pátek Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku. Izaiáš 53,7

Kristus na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 1.Petrova 2,24

== Matouš 10,34-39 == Jan 14,15-26 ==


ÚNOR 2008: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]