[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2008

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Ježíš řekl: I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22


1. Sobota S pláčem jdoucí povedu, neboť jsem Izraelův otec. Jeremiáš 31,9 K

Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Židům 5,7

== Lukáš 17,28-33 == Jan 14,27-31 ==

1457 Pamětní den založení Jednoty bratrské v Čechách

Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24


2. Neděle Může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vybudoval? 1.Královská 8,27

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí. 1.Petrova 1,8

V milosti kraluje Hospodin
celého vesmíru do končin
a jeho dobrotu přemnohou
nebesa obsáhnout nemohou.
- -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 132 ==


3. Pondělí On dohlédne až do končin země, vidí vše, co je pod nebem. Jób 28,24

Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. Matouš 18,14

== 5.Mojžíšova 8,2-10 == Jan 15,1-8 ==


4. Úterý Neboj se a neděs. Jozue 8,1

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. 1.Petrova 3,13-14

== Jób 9,14-23.32-35 == Jan 15,9-17 ==


5. Středa Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: "Pokoj, pokoj!" Ale žádný pokoj není. Jeremiáš 6,13-14

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. 1.Korintským 13,5

== Jan 15,9-17 == Jan 15,18-16,4 ==


6. Čtvrtek Povstaň, Bože, a své pře se ujmi. Žalm 74,22

Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. Zjevení 12,10

== 2.Korintským 4,11-18 == Jan 16,5-15 ==


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


7. Pátek Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. Jób 1,21

Když se Ježíš blížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: "Neplač!" Přistoupil k márám a dotkl se jich; ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: "Chlapče, pravím ti, vstaň!" Lukáš 7,11-14

== Jan 10,17-26 == Jan 16,16-24 ==


8. Sobota Hospodine zástupů, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. Izaiáš 37,16

Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen. Římanům 11,36

== Jan 14,15-21 == Jan 16,25-33 ==

Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil a aby dal život svůj na vykoupení za mnohé. Matouš 20,28 K


9. Neděle Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat. Žalm 5,4

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

Kdo na Boha vždy spoléhá,
dům bezpečný si staví;
kdo Ježíše jen drží se,
ten v nebi dojde slávy.
- -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 == Žalm 102 ==


10. Pondělí Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu. Žalm 50,23

Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar! 2.Korintským 9,15

== Židům 6,20.7,1-27 == Jan 17,1-8 ==


11. Úterý Hle, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení. Izaiáš 48,10

Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let. Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi své lože a choď!" Jan 5,5.8

== Jób 19,21-27 == Jan 17,9-19 ==


12. Středa Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo. Žalm 140,13

Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Jakubova 2,5

== Židům 9,11-15 == Jan 17,20-26 ==


13. Čtvrtek Hospodine, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou. Izaiáš 64,7

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2,10

== 1.Korintským 2,1-5 == Marek 14,26-31 ==


14. Pátek Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Žalm 121,4

Ježíš Kristus vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. 1.Korintským 1,7-8

== Židům 10,1.11-18 == Marek 14,32-42 ==


15. Sobota Toto praví Hospodin: Budu se z nich veselit, z celého srdce a z celé duše prokazovat dobro. Jeremiáš 32,41

Ježíš řekl: Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho; a až bude zabit, po třech dnech vstane. Marek 9,31

== Zjevení 14,1-5 == Marek 14,43-52 ==

Květná neděle Musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15


16. Neděle Na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava nebo doleva. Izaiáš 30,21

Vstupujeme do Jeruzaléma, a Syn člověka vydán bude předním kněžím a zákoníkům. Marek 10,33 K

Ach, nech mne s tebou jíti
tam do Getsemane,
bych moh´ tvou tesknost zříti,
tvé srdce zlekané;
tak s krví pot šel z tebe,
když síly nemaje,
jsi klesal, zmařiv sebe,
mé spásy hledaje.
- -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 88 ==


17. Pondělí Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte ji." 1.Mojžíšova 1,28

Všecko jest vaše, Vy pak Kristovi, a Kristus Boží. 1.Korintským 3,22-23 K

== Římanům 5,6-11 == Marek 14,53-65 ==


18. Úterý Ať říkají stále: "Hospodin je velký" ti, kdo milují tvou spásu. Žalm 40,17

Ježíš řekl: Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím - a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já. Jan 14,28

== Jób 38,1-11;42,1-6 == Marek 14,66-72 ==


19. Středa Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele. Izaiáš 41,14

Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku." Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku." 1.Korintským 11,23-25

== Izaiáš 26,20-21 == Marek 15,1-15 ==

Zelený Čtvrtek Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4 K


20. Čtvrtek Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků. Jeremiáš 25,5

Kohout zakokrhal podruhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: "Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš." A dal se do pláče. Marek 14,72

Já, já se svými hříchy,
ó Beránku ty tichý,
jsem vinen mukou tou.
Zlo v množství písku moře,
to působí ti hoře
a smutkem plní duši mou.
- -

== Jan 13,1-35 == 1.Korintským 11,23-26 == Marek 15,16-23 ==

Velký Pátek Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16


21. Pátek Zdaliž jest naprosto ukrácena ruka má, aby nemohla vykoupiti? Izaiáš 50,2 K

Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Syn Boží." Marek 15,37-39

Je dokonáno! Tak ten praví,
jenž slovem tím se v paměť vryl;
žal jeho věrné srdce tráví,
mou skálu spásy mrak již skryl;
však první on i poslední!
"Je dokonáno!" věrně zní.
- -

== Jan 19,16-30 == 2.Korintským 5,14b-21 == Marek 15,24-41 ==


22. Sobota Hospodin žehná těm, kteří se ho bojí, jak malým, tak velkým. Žalm 115,13

Ježíš řekl: Nechte ji! Proč ji trápíte? Vykonala na mně dobrý skutek. Ona učinila, co měla; už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Marek 14,6.8

== Pláč 3,51-62 == Marek 15,42-47 ==

Velikonoční neděle Ježíš řekl: Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18


23. Neděle Od východu slunce až na západ jeho veliké bude jméno mé mezi národy, praví Hospodin zástupů, Malachiáš 1,11 K

Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Marek 16,9.10

I nám jsi k spáse z mrtvých vstal,
náš Pane Ježíši,
bys věrným spravedlnost dal,
jež srdce utiší,
a ze sna smrti vzbudiv svých,
je uved v slávu v nebesích,
kde věčně blažíš jich.
- -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Marek 16,1-8 ==

Velikonoční pondělí


24. Pondělí Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Žalm 32,8

Ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Galatským 1,15-16

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,12-20 == Marek 16,9-20 ==


25. Úterý Ti, kdo tě milují, Pane, budou jako slunce vycházející v plné síle. Soudců 5,31

Ježíš řekl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan 14,23

== 1.Korintským 15,20-28 == 1.Petrova 1,1-12 ==


26. Středa Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. 1.Mojžíšova 6,9

Bůh ani starý svět neušetřil, nýbrž zachoval jen Noeho, kazatele spravedlnosti, spolu se sedmi jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných. 2.Petrova 2,5

== 1.Korintským 15,35-49 == 1.Petrova 1,13-16 ==


27. Čtvrtek Proč s Bohem vedeš spor? Že svými slovy neodpovídá? Bůh přece promluví jednou i podruhé, a člověk to nepostřehne. Jób 33,13-14

Kdo má uši k slyšení, slyš! Marek 4,23

== 1.Korintským 15,50-57 == 1.Petrova 1,17-21 ==


28. Pátek Tvá jest, ó Hospodine, velebnost i moc i sláva, i vítězství i čest, ano i všecko, což jest v nebi i v zemi. 1.Paralipomenon 29,11 K

Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. 1.Petrova 4,11

== 1.Korintským 5,6b-8 == 1.Petrova 1,22-2,3 ==


29. Sobota Nasyť nás hned v jitře svým milosrdenstvím, tak abychom prozpěvovati a veseliti se mohli po všecky dny naše. Žalm 90,14 K

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme. Židům 10,23

== 2.Timoteovi 2,8-13 == 1.Petrova 2,4-10 ==

Quasimodogeniti (Jako novorozené děti 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3


30. Neděle Na maličký okamžik jsem tě opustil, však shromáždím tě v převelikém slitování. Izaiáš 54,7

Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29

Bůh k zármutku i radování
zná příhodnost i pravý čas;
on po kratičkém zkušování
k nám v milosti se vrací zas,
a dřív než kdo se naděje,
svým k pomoci zas přispěje.
- -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 122 ==


31. Pondělí Vyvede mě na světlo a uzřím jeho spravedlnost. Micheáš 7,9

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Efezským 5,8

== Izaiáš 42,10-16 == 1.Petrova 2,11-17 ==


BŘEZEN 2008: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]