[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2008

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. 1.Petrova 3,15


1. Úterý I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. Žalm 27,10

Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen. 2.Timoteovi 4,18

== Jób 42,7-17 == 1.Petrova 2,18-25 ==


2. Středa Zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzýváme. Žalm 80,19 K

Ježíš řekl: Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Jan 14,14

== 1.Petrova 1,22-25 == 1.Petrova 3,1-7 ==


3. Čtvrtek Proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta. Izaiáš 29,14

Mnoho lidí Ježíše poslouchalo a v úžasu říkali: "Odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama!" Marek 6,2

== Jan 17,9-19 == 1.Petrova 3,8-12 ==


4. Pátek Představuji Hospodina před oblíčej svůj vždycky, a kdyžť jest mi po pravici, nikoli se nepohnu. Žalm 16,8 K

Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili. 2.Korintským 5,9

== Lukáš 23,50-56 == 1.Petrova 3,13-17 ==


5. Sobota Hospodin řekl si v srdci: "Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý." 1.Mojžíšova 8,21

Napomínáme vás, abyste milosti Boží nadarmo nebrali. 2.Korintským 6,1 K

== Jan 12,44-50 == 1.Petrova 3,18-22 ==

Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země. Žalm 33,5 )

Ježíš řekl: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27.28


6. Neděle Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvá přikázání! Zhřešili jsme a provinili se. Daniel 9,4-5

Odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim. Matouš 6,12 K

Kdo však může býti jist,
že jda do nebeských míst
ujde věčných zkormoucení,
dojde v nebi oslavení?
Ten, kdo poznal, že jest chud,
že v něm vězí hříchu blud.
- -

== Jan 10,11-30 == 1.Petrova 2,21b-25 == Žalm 136 ==


7. Pondělí Noé našel milost před Hospodinem. 1.Mojžíšova 6,8 K

Noe věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Židům 11,7

== 4.Mojžíšova 27,12-23 == 1.Petrova 4,1-11 ==


8. Úterý Budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší. Micheáš 7,7

Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech. 2.Korintským 6,4

== 1.Korintským 4,9-16 == 1.Petrova 4,12-19 ==


9. Středa Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody. Izaiáš 61,11

Ten, který "dává semeno k setbě i chléb k jídlu", dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží "plody vaší spravedlnosti". 2.Korintským 9,10

== Jan 17,20-26 == 1.Petrova 5,1-7 ==


10. Čtvrtek Zákon Hospodinův jest dokonalý, moudrost dávající neumělým. Žalm 19,8 K

Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. 1.Korintským 1,21

== Efezským 4,8-16 == 1.Petrova 5,8-14 ==


11. Pátek Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému a nes jej na ramenou věčně! Žalm 28,9

Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Marek 6,34

== Matouš 26,30-35 == 1.Korintským 1,1-9 ==


12. Sobota Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Žalm 127,2

Ježíš řekl učedníkům: "Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?" Oni mu odpověděli: "Neměli." Lukáš 22,35

== Jan 14,1-6 == 1.Korintským 1,10-17 ==

Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17


13. Neděle Což nemusím dbát toho, abych mluvil, co mi vkládá do úst Hospodin? 4.Mojžíšova 23,12

Ježíš řekl: Vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Lukáš 6,27

Kdo nepříznivě soudí tě,
ba nepřáteli jsou ti snad,
kdo příkoří ti schystali,
i ty měj rád, i ty měj rád!
- -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 96 ==


14. Pondělí Hospodin ať vás rozmnoží, vás i vaše syny! Žalm 115,14

Ježíš řekl: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží." Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. Marek 10,14.16

== Římanům 1,18-25 == 1.Korintským 1,18-25 ==


15. Úterý Rosu dejte nebesa s hůry, a nejvyšší oblakové dštěte spravedlnost; otevři se země, a ať vzejde spasení, a spravedlnost ať spolu vykvete. Já Hospodin způsobím to. Izaiáš 45,8 K

Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. 2.Timoteovi 2,22

== 2.Korintským 5,11-18 == 1.Korintským 1,26-31 ==


16. Středa Hospodin světlo mé a spasení mé, kohož se budu báti? Žalm 27,1 K

Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí! 1.Korintským 7,23

== Jan 8,31-36 == 1.Korintským 2,1-5 ==


17. Čtvrtek Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! 1.Mojžíšova 12,2

Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1.Petrova 3,9

== Římanům 8,7-11 == 1.Korintským 2,6-16 ==


18. Pátek Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Žalm 63,9

Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se malomocného a a řekl: "Chci, buď čist." Marek 1,41

== Jan 19,1-7 == 1.Korintským 3,1-4 ==


19. Sobota Naučiž nás počítati dnů našich, abychom uvodili moudrost v srdce. Žalm 90,12 K

Ježíš za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. 2.Korintským 5,15

== Zjevení 22,1-5 == 1.Korintským 3,5-8 ==

Cantate (Zpívejte Hospodinu píseň novou. Žalm 98,1 )

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží! Žalm 98,1


20. Neděle Jak mnozí a velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Všeckys je moudře učinil, plná jest země bohatství tvého. Žalm 104,24 K

Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Zjevení 4,11

V milosti kraluje Hospodin
celého vesmíru do končin
a jeho dobrotu přemnohou
nebesa obsáhnout nemohou.
- -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 == Žalm 149 ==


21. Pondělí Milosrdenství tvého, Hospodine, plná jest země, ustanovením svým vyuč mne. Žalm 119,64 K

Ježíš řekl: Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jan 14,26

== Jakubova 1,17-27 == 1.Korintským 3,9-17 ==


22. Úterý Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Izaiáš 56,1

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2

== Lukáš 19,36-40 == 1.Korintským 3,18-23 ==


23. Středa Ke mně se obracejí zády, nikoli tváří, praví Hospodin. Ve zlý čas volají: Povstaň a zachraň nás! Jeremiáš 2,27

My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Skutky 6,4

== Římanům 15,14-21 == 1.Korintským 4,1-8 ==


24. Čtvrtek Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. Žalm 25,12

Ježíš řekl: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Marek 1,17

== 1.Korintským 14,6-19 == 1.Korintským 4,9-16 ==


25. Pátek Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mě z úzkostí! Žalm 25,17

Ježíš řekl: Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět. Jan 16,33 K

== Lukáš 22,39-46 == 1.Korintským 4,17-21 ==


26. Sobota Hospodin, náš Bůh, nechť nás neopouští a neodvrhuje! 1.Královská 8,57

Učedníci Ježíše přinutili, řkouce: "Zůstaň s námi, nebo se již připozdívá, a den se nachýlil." Lukáš 24,29 K

== Jan 6,60-69 == 1.Korintským 5,1-8 ==

Rogate (Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20


27. Neděle Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení! Žalm 100,5

Z plnosti jeho my všickni vzali jsme, a to milost za milost. Jan 1,16 K

Pane mocný, Bože náš,
ve svém skloň se slitování!
Dle svých slibů, víme, dáš
nám všem svoje požehnání.
K tobě duše vzhlížejí,
ty jsi naší nadějí.
- -

== Jan 16,23b-33 == 1.Timoteovi 2,1-6a == Žalm 121 ==


28. Pondělí David volal k Hospodinu: "Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze svého služebníka vinu." 2.Samuelova 24,10

Ježíš řekl: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Marek 2,17

== 1.Královská 3,5-15 == 1.Korintským 5,9-13 ==


29. Úterý Slzy mé jsou mi místo chleba dnem i nocí, když mi říkají každého dne: Kdež jest Bůh tvůj? Žalm 42,4 K

Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. Marek 4,22

== 2.Mojžíšova 17,8-13 == 1.Korintským 6,1-11 ==


30. Středa Duše naše očekává na Hospodina, on jest spomožení naše, a pavéza naše. Žalm 33,20 K

Doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Římanům 8,25

== Lukáš 11,1-4 == 1.Korintským 6,12-20 ==


DUBEN 2008: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]