[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2008

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Modliti se budu duchem, a modliti se budu i myslí. 1.Korintským 14,15 K

Nanebevstoupení Páně Ježíš řekl: Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


1. Čtvrtek Odvrať oči mé, ať nehledí marnosti. Žalm 119,37 K

Když to Pán učedníkům řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali. Marek 16,19-20

Nuž, oslavujte v časnosti
vždy Pána, dítky Boží,
tím více v slavné věčnosti,
až všecku mdlobu složí
a zvítězit dá skrz svou krev.
I nám též, Jezu, moc svou zjev,
i my chcem zvítěziti.
- -

== Lukáš 24,44-53 == Skutky 1,3-11 == Filipským 2,5-11 ==


2. Pátek Slavné a překrásné dílo jeho, a spravedlnost jeho zůstávající na věky. Žalm 111,3 K

Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. 1.Timoteovi 3,16

== Jan 18,33-38 == 1.Korintským 7,1-16 ==


3. Sobota Náš Bůh však obrátil zlořečení v požehnání. Nehemiáš 13,2

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2.Korintským 5,19

== Efezským 6,18-24 == 1.Korintským 7,17-24 ==

1728 začátek Hesel v Ochranově


Ekumenický modlitební týden

Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Ježíš řekl: Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


4. Neděle On sám bude pokoj. Micheáš 5,4

Ježíš řekl: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27

Jim pokoj svatý zvěstoval,
řka, by se nebáli,
a rány svoje zjevoval,
chtě, aby poznali,
že on jest ten, jenž umřel byl,
však nade smrtí zvítězil
a radost rozmnožil.
- -

== Jan 15,26-16,4 == Efezským 3,14-21 == Žalm 131 ==


5. Pondělí Slyšte to, všichni lidé, napni pozornost, země, se vším, co je na tobě! Panovník Hospodin buď proti vám svědkem. Micheáš 1,2

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. Židům 1,1-2

== Ezechiel 11,14-20 == 1.Korintským 7,25-40 ==


6. Úterý Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil. 1.Samuelova 12,24

A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval. Skutky 9,31

== Lukáš 21,12-19 == 1.Korintským 8,1-6 ==


7. Středa Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe. 1.Samuelova 2,2

Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 1.Petrova 1,15

== Lukáš 12,8-12 == 1.Korintským 8,7-13 ==


8. Čtvrtek Halelujah. Slaviti budu Hospodina z celého srdce, v radě přímých i v shromáždění. Žalm 111,1 K

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Efezským 4,29

== Skutky 1,12-26 == 1.Korintským 9,1-18 ==


9. Pátek Viz trápení mé a bídu mou, a odpusť všecky hříchy mé. Žalm 25,18 K

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. 1.Timoteovi 1,15

== Jan 19,25-27 == 1.Korintským 9,19-23 ==


10. Sobota V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Žalm 9,11

Petr řekl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Skutky 2,38

== Zachariáš 4,1-14 == 1.Korintským 9,24-27 ==


Modlitební den za evangelium

Neděle svatodušní Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 K


11. Neděle Spravedlnost nevysvobodí spravedlivého v den jeho nevěrnosti; svévole nezpůsobí pád svévolníka v den, kdy se odvrátí od své svévole. Ezechiel 33,12

Když šel Ježíš dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Marek 2,14

Rci jen slovo, ihned živ budu,
rci, ať já hříšník uslyším:
Jdi, odpouštím tobě vinu tvou,
jdi, a nehřeš životem svým;
ach, smiluj se, ach, smiluj se,
Smilovníče v tomto čase!
- -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-18 == Efezským 1,3-14 ==

Svatodušní pondělí


12. Pondělí Pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se maží, ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí. Amos 6,6

Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? 2.Korintským 6,14

== Matouš 16,13-19 == 1.Korintským 12,4-11 == Žalm 150 ==


13. Úterý Ukládej si do měchu mé slzy. Což je v svých záznamech nemáš? Žalm 56,9

Bůh jim setře každou slzu s očí. Zjevení 21,4

== Skutky 4,23-31 == 1.Korintským 10,1-13 ==


14. Středa Rozpomenu se na svou smlouvu s tebou za dnů tvého mládí a ustavím s tebou smlouvu věčnou. Ezechiel 16,60

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10,27-28

== Skutky 8,9-25 == 1.Korintským 10,14-22 ==


15. Čtvrtek Budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních. Izaiáš 9,2

Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli. A tak nastala veliká radost v tom městě. Skutky 8,6.8

== Skutky 11,1-18 == 1.Korintským 10,23-11,1 ==


16. Pátek Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Jeremiáš 2,13

Nemůžete Bohu sloužiti i mammoně. Matouš 6,24 K

== Skutky 11,19-26 == 1.Korintským 11,2-16 ==


17. Sobota Daniel byl tedy z jámy vytažen a nebyla na něm shledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha. Daniel 6,24

Neboj se toho, co máš vytrpět. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života. Zjevení 2,10

== Skutky 18,1-11 == 1.Korintským 11,17-26 ==

Neděle svaté Trojice Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Izaiáš 6,3


18. Neděle Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst. Žalm 105,5

Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč. Marek 7,37

Tebe, Bože, chválíme,
Pane, tvoji ctíme sílu.
Před tebou se skláníme,
tvému divíce se dílu.
Tys od věků navěky,
Bože mocný, veliký.
- -

== Jan 3,1-15 == Římanům 11,32-36 == Žalm 145 ==


19. Pondělí Nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého. Zachariáš 7,10

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání. 1.Petrova 2,1

== Jeremiáš 10,6-12 == 1.Korintským 11,27-34 ==


20. Úterý Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. 1.Mojžíšova 50,20

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5

== Izaiáš 43,8-13 == 1.Korintským 12,1-11 ==


21. Středa Budiž Hospodin Bůh náš s námi, jako byl s otci našimi. 1.Královská 8,57 K

Pavel řekl: My vám přinášíme radostnou zprávu, že slib, daný našim praotcům, splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše. Skutky 13,32-33

== Skutky 17,16-34 == 1.Korintským 12,12-26 ==


22. Čtvrtek Lépe jest doufati v Hospodina, než naději skládati v člověku. Žalm 118,8 K

U Boha je možné všecko. Marek 10,27

== Efezským 4,1-7 == 1.Korintským 12,27-31 ==


23. Pátek Kdo bude jednat podle mých řádů a řídit se mými nařízeními, ten pro nepravost svého otce nezemře, jistě bude žít. Ezechiel 18,17

Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. Římanům 6,11

== Lukáš 23,44-49 == 1.Korintským 13,1-7 ==


24. Sobota Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy. 1.Samuelova 7,3

Víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. 1.Korintským 8,4

== Jan 14,7-14 == 1.Korintským 13,8-13 ==

1. neděle po sv. Trojici Ježíš řekl svým učedníkům: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal. Lukáš 10,16


25. Neděle Způsobím, aby poznali ruku mou i moc mou, a zvědí, že jméno mé jest Hospodin. Jeremiáš 16,21 K

Duchem je zjeveno svatým apoštolům a prorokům, že pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. Efezským 3,5-6

Jenž svých neopouštíš, Kriste,
zdržuj i nás v pravdě čisté,
dejž mám v losu svatých býti,
korunu z tvé ruky vzíti.
- -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16b-21 == Žalm 133 ==


26. Pondělí Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: "Nemám v nich zalíbení." Kazatel 12,1

Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. 1.Timoteovi 4,12

== Lukáš 10,1-16 == 1.Korintským 14,1-12 ==


27. Úterý Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Žalm 34,15

Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. 2.Korintským 13,11

== Jeremiáš 36,1-31 == 1.Korintským 14,13-25 ==


28. Středa Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. 1.Mojžíšova 28,15

Naději života věčného zaslíbil před časy věků Bůh, jenž nikdy neklamá. Titovi 1,2 K

== 1.Tesalonickým 2,1-8(9-12) == 1.Korintským 14,26-33a ==


29. Čtvrtek I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. 1.Mojžíšova 1,3 K

Ježíš řekl: Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12

== Jan 21,15-19 == 1.Korintským 14,33b-40 ==


30. Pátek Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Žalm 102,26

Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu. Zjevení 19,1

== Lukáš 22,24-30 == 1.Korintským 15,1-11 ==


31. Sobota Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval a já dosud oznamuji tvoje divy. Žalm 71,17

Setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. 2.Timoteovi 3,14

== Filipským 1,12-18a == 1.Korintským 15,12-19 ==


KVĚTEN 2008: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]