[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2008

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Síla má a píseň jest Hospodin, nebo vysvobodil mne. 2.Mojžíšova 15,2 K

2. neděle po sv. Trojici Ježíš řekl: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28


1. Neděle Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. 1.Mojžíšova 28,17

Ježíš řekl: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Jan 10,9

Spas a vyvyš nás, Pane,
v nebi dej nám místa;
amen, ať se to stane
pro Ježíše Krista.
- -

== Lukáš 14,15-24 == Efezským 2,17-22 == Žalm 36 ==


2. Pondělí Hospodin Gedeona uklidnil: "Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš." I vybudoval tam Gedeón Hospodinu oltář a nazval jej: "Hospodin je pokoj." Soudců 6,23-24

Snažte se, abyste bez poskvrny a bez úhony před Bohem nalezeni byli v pokoji. 2.Petrova 3,14 K

== Přísloví 9,1-10 == 1.Korintským 15,20-28 ==


3. Úterý Nebudu zahanben, budu-li brát zřetel na všechna tvá přikázání. Žalm 119,6

Opatruj, co ti bylo svěřeno. 1.Timoteovi 6,20

== 2.Mojžíšova 2,11-25 == 1.Korintským 15,29-34 ==


4. Středa Hospodin se mnou, nebudu se báti. Co mi může učiniti člověk? Žalm 118,6 K

Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání. 1.Janova 4,18

== 1.Samuelova 1,1-11 == 1.Korintským 15,35-49 ==


5. Čtvrtek Moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! Žalm 51,4

Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným." Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu. Lukáš 18,13-14

== Matouš 15,29-39 == 1.Korintským 15,50-58 ==


6. Pátek Milujtež Hospodina všickni svatí jeho. Žalm 31,24 K

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. 1.Korintským 13,2

== Lukáš 23,39-43 == 1.Korintským 16,1-12 ==


7. Sobota Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil. Přísloví 14,31

Pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Filipským 2,3

== Jeremiáš 31,7-14 == 1.Korintským 16,13-24 ==

3. neděle po sv. Trojici Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10


8. Neděle Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu, Hospodine, uzdrav mě, má duše je tolik vyděšená. Žalm 6,3.4

Duch přichází na pomoc naší slabosti. Římanům 8,26

Ó lásko, která protrhla jsi nebe
a přišlas ke mně, v bídné země stín,
co k činu tomu asi vedlo tebe,
bys na se vzala kletbu lidských vin?
To láska vykonala jen,
jí byl jsem soucitně ze smrti vyveden.
- -

== Lukáš 15,1-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 106,1-23 ==


9. Pondělí Nebývej moudrý sám u sebe; boj se Hospodina, a odstup od zlého. Přísloví 3,7 K

Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? 1.Korintským 1,20

== Lukáš 5,27-32 == 2.Mojžíšova 1,1-22 ==


10. Úterý Kdyžkoli jísti budeš a nasytíš se, dobrořečiti budeš Hospodina Boha svého za zemi výbornou, kterouž dal tobě. 5.Mojžíšova 8,10 K

Bůh stvořil pokrmy, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří. 1.Timoteovi 4,3

== 2.Mojžíšova 32,30-33,1 == 2.Mojžíšova 2,1-10 ==


11. Středa Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá. Žalm 18,36

Bohu pak chvála, kterýž vždycky dává nám vítězství v Kristu. 2. Korintským 2,14 K

== Jan 5,1-16 == 2.Mojžíšova 2,11-25 ==


12. Čtvrtek Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj Bůh tvou oslavou. Izaiáš 60,19

Ježíš řekl: Vy jste světlo světa. Matouš 5,14 K

== Matouš 18,15-20 == 2.Mojžíšova 3,1-22 ==


13. Pátek Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. Žalm 118,18

A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré. 1.Petrova 4,19

== Matouš 27,3-10 == 2.Mojžíšova 4,1-17 ==


14. Sobota Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství své, a spasení své dej nám. Žalm 85,8 K

Dali jste se obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. 1.Korintským 6,11

== Římanům 8,1-6 == 2.Mojžíšova 4,18-31 ==

4. neděle po sv. Trojici Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K


15. Neděle Já jsem k vám mluvil, nepřetržitě jsem mluvil, ale vy jste mě neposlouchali. Jeremiáš 35,14

Natanael řekl: "Co může z Nazareta vzejít dobrého?" Filip mu odpoví: "Pojď a přesvědč se!" Jan 1,46

On, vládce všechněch národů,
má mír a pokoj v průvodu,
jsa korunován svatostí
a maje žezlo milosti.
K nám v pokoře se ubírá
a nebes brány otvírá.
On Bůh, on Pán je tvůj -
Sione, prozpěvuj!
- -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 106,24-48 ==


16. Pondělí Ty jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Žalm 25,5

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1.Janova 5,14

== Lukáš 5,17-26 == 2.Mojžíšova 5,1-6,1 ==


17. Úterý Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. Izaiáš 43,1 K

Mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Matouš 9,10

== Nehemiáš 9,1-36 == 2.Mojžíšova 7,1-25 ==

1722 započala výstavba Ochranova


18. Středa Nepokradeš. 2.Mojžíšova 20,15 K

Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého! 1.Korintským 10,24

== Marek 11,20-26 == 2.Mojžíšova 12,1-20 ==


19. Čtvrtek Zdaliž v ruce tvé není síly a moci, tak že není, kdo by se mohl postaviti proti tobě? 2.Paralipomenon 20,6 K

Věřím, pomoz mé nedověře. Marek 9,24

== 1.Korintským 12,19-26 == 2.Mojžíšova 12,21-33.51 ==


20. Pátek Potěšujte, potěšujte lidu mého, dí Bůh váš. Izaiáš 40,1 K

Jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy. 2.Korintským 1,7

== Lukáš 23,17-26 == 2.Mojžíšova 13,17-22 ==


21. Sobota Panovníče Hospodine, ty jsi počal ukazovati služebníku svému velikost svou a ruku svou přesilnou. 5.Mojžíšova 3,24 K

Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. 2.Korintským 3,18

== 2.Korintským 13,10-13 == 2.Mojžíšova 14,1-14 ==

5. neděle po sv. Trojici Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar. Efezským 2,8


22. Neděle Potrestej mě, Hospodine, podle práva, ale ne ve hněvu, abys mě nezničil. Jeremiáš 10,24

Pán dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky. 2.Petrova 2,9

A kdo své vidí mrzkosti
v zákona Páně jasnosti
a myslí, že cos docílí
skrz vlastní svoje úsilí,
ten nikdy, byť i činil, co by chtěl,
nepozná, co jest hříšných Spasitel.
- -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 73 ==


23. Pondělí Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Izaiáš 65,18

Ježíš přišel, postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám." Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Jan 20,19-20

== Lukáš 6,12-19 == 2.Mojžíšova 14,15-31 ==


24. Úterý Pán praví: Poněvadž mne zamiloval, vysvobodím jej. Žalm 91,14 K

Ježíš řekl uzdravenému: "Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila." Lukáš 17,19

Lásko, jež´s mne k podobenství
Božství svého stvořila,
lásko, jež´s mne zlořečenství
dobrotivě zbavila,
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám.
- -

== Lukáš 1,57-80 == Skutky 19,1-7 == 2.Mojžíšova 15,1-21 ==


25. Středa Bůh mi poskytuje pomoc, Panovník je s těmi, kdo mě podpírají. Žalm 54,6

Víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí. 2.Korintským 4,14

== Ezechiel 2,3-8a == 2.Mojžíšova 15,22-27 ==


26. Čtvrtek Budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Abakuk 3,18

Spoléhám na vás všecky, že moje radost bude radostí vás všech. 2.Korintským 2,3

== Skutky 15,4-12 == 2.Mojžíšova 16,1-36 ==


27. Pátek Hospodin je blízko všem, kdo ho volají opravdově. Žalm 145,18

Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se Bartimeus do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" I zavolali toho slepého a řekli mu: "Vzchop se, vstaň, volá tě!" Marek 10,47.49

== Lukáš 22,31-34 == 2.Mojžíšova 17,1-16 ==


28. Sobota Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův. Zachariáš 2,14

Slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi. Zjevení 21,3

== Filipským 3,12-16 == 2.Mojžíšova 18,1-27 ==

6. neděle po sv. Trojici Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel: "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Izaiáš 43,1


29. Neděle I poznáte, že já jsem Hospodin, až pro své jméno s vámi naložím ne podle vašich zlých cest ani podle vašich zvrhlých skutků. Ezechiel 20,44

To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala, a tak přibývalo i díků k slávě Boží. 2.Korintským 4,15

Buď Pánu čest! Ó pějte píseň chvály,
ať slávu jména jeho slyší svět;
on dobrý jest, to do blízka i dáli
po země tváři má se rozeznět.
Ano, chceme k oslavení
Krále svého sloužit dál,
chcem být svědky o spasení,
jak on nám to přikázal.
- -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 == Žalm 135 ==


30. Pondělí Hospodin otvírá oči slepých. Žalm 146,8 K

Učedníci Janovi se ptali: "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium." Matouš 11,3-5

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == 2.Mojžíšova 19,1-25 ==


ČERVEN 2008: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]