[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2008

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě. Žalm 139,5


1. Úterý Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy toto město bude opět vystavěno pro Hospodina. Jeremiáš 31,38

Viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Zjevení 21,2

== Skutky 2,32-40 == 2.Mojžíšova 20,1-21 ==


2. Středa Rozpomeň se na svou pospolitost, Bože, kterou jsi před věky získal, na svůj dědičný kmen, jejž sis vykoupil. Žalm 74,2

Ježíš Kristus dal sám sebe jako výkupné za všechny. 1.Timoteovi 2,6

== Skutky 16,23-34 == 2.Mojžíšova 24,1-18 ==


3. Čtvrtek Na tvém území ti zjednal Hospodin pokoj. Žalm 147,14

V Kristu je náš mír. Efezským 2,14

== Matouš 18,1-6 == 2.Mojžíšova 25,1-22 ==


4. Pátek Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Izaiáš 46,9

Milostí Boží jsem to, co jsem. 1.Korintským 15,10

== Jan 19,31-37 == 2.Mojžíšova 32,1-14 ==


5. Sobota Hospodine, Bože můj, jsi neskonale veliký, oděl ses nebeskou důstojností. Halíš se světlem jak pláštěm. Žalm 104,1-2

Bůh, který řekl "Ze tmy ať zazáří světlo", osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. 2.Korintským 4,6

== Zjevení 3,1-6 == 2.Mojžíšova 32,15-35 ==

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

7. neděle po svaté Trojici Již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K


6. Neděle Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. Kazatel 12,14

Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály. 1.Korintským 4,5

Probuďme se, křesťané, k pokání pravému,
pamatujíc, že nastane den soudný každému.
Kdež musíme vydati počet ze všech věcí;
těžká věc bude obstáti a nelze utéci.
- -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41-47 == Žalm 139 ==

1415 upálen Mistr Jan Hus v Kostnici


7. Pondělí Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Žalm 8,5

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval; byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1.Janova 3,1

== 2.Paralipomenon 30,13-22 == 2.Mojžíšova 33,1-23 ==


8. Úterý Ty budeš jásat k chvále Hospodina, budeš se chlubit Svatým Izraele. Izaiáš 41,16

Chlubíme se Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Římanům 5,11

== Matouš 22,1-14 == 2.Mojžíšova 34,1-16 ==


9. Středa Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5

Ježíš ženě řekl: Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Marek 5,34

== Zachariáš 8,9-17 == 2.Mojžíšova 34,17-28 ==


10. Čtvrtek Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Izaiáš 42,1

Jsou to Izraelci, jimž patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Římanům 9,4-5

== 1.Korintským 10,16-17 == 2.Mojžíšova 34,29-35 ==


11. Pátek Hospodine, ujmi se mé pře a zastaň se mne, zachovej mi život, jak jsi řekl. Žalm 119,154

Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. 2.Petrova 1,19

== Lukáš 22,14-20 == 2.Mojžíšova 40,1-17 ==


12. Sobota Takto se budete ptát jeden druhého, každý svého bratra: "Co odpověděl Hospodin? Co Hospodin promluvil?" Jeremiáš 23,35

Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jako to již činíte. 1.Tesalonickým 5,11

== Zjevení 19,4-9 == 2.Mojžíšova 40,34-38 ==

8. neděle po svaté Trojici Žijte jako děti světla - ovoce světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8.9


13. Neděle Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Přísloví 3,27

Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku; tak nastane vyrovnání. 2.Korintským 8,14

A proto udílejte,
ze svých statků dávejte
chudým lidem k potřebám,
jak jsem já dal štědře vám.
- -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8-14 == Žalm 124 ==


14. Pondělí I přinášeli Izraelci dobrovolný dar Hospodinu, každý muž a žena, které pudilo srdce, dobrovolně přinášeli všecko potřebné k dílu, které skrze Mojžíše přikázal vykonat. 2.Mojžíšova 35,29

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. 2.Korintským 9,7

== Jakubova 2,14-26 == Marek 3,7-19 ==


15. Úterý Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Žalm 51,12

Výborné je zajisté, aby milostí upevněno bylo srdce. Židům 13,9 K

== 2.Korintským 6,11-18 == Marek 3,20-30 ==


16. Středa I poznají pronárody, které zůstanou vůkol, že já Hospodin jsem vystavěl, co bylo zbořeno, a osázel zpustošený kraj. Ezechiel 36,36

Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Galatským 3,28

== Jakubova 3,13-18 == Marek 3,31-35 ==


17. Čtvrtek Panovníku, ujal ses mých sporů, vykoupil jsi můj život. Pláč 3,58

Spasitel Ježíš Kristus se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu. Titovi 2,13.14

== Lukáš 11,33-41 == Marek 4,1-9 ==


18. Pátek I vzdálení budou přicházet a pomáhat při budování Hospodinova chrámu. Zachariáš 6,15

I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. 1.Petrova 2,5

== Jan 18,19-24 == Marek 4,10-20 ==


19. Sobota Hospodine, tvá věrnost je neskonalá. Pláč 3,23

Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází. Zjevení 1,4

== Filipským 2,12-18 == Marek 4,21-25 ==

9. neděle po svaté Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat více. Lukáš 12,48


20. Neděle Hospodin dává slunce za světlo ve dne, měsíc a hvězdy za světlo v noci podle svých ustanovení, vzdouvá moře, takže jeho vlny hučí. Jeremiáš 31,35

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Efezským 5,17

Jen pokynul´s ty, jemuž svět se koří,
a nebes týn hned zářným sluncem hoří,
Ty vesmír ve svých dlaních máš
a hvězdy zaplanou a světy vyvstanou,
kde poručíš, ó, Pane náš!
- -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 == Žalm 119,25-32 ==


21. Pondělí Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin. Malachiáš 1,2

Ježíšův šat byl zářivě bílý. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas: "Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte." Marek 9,3.7

== 1.Královská 3,16-28 == Marek 4,26-29 ==


22. Úterý Z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je, protože jsi Bůh milostivý. Nehemiáš 9,31

Vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. 2.Petrova 3,15

== Ezechiel 3,16-21 == Marek 4,30-34 ==


23. Středa Bože zástupů, proč je má bolest trvalá a má rána nevyléčitelná a nechce se hojit? Stal ses mi tím, kdo jako by lhal, vodou nestálou. Jeremiáš 15,18

Právě přinášeli člověka, chromého od narození. Když viděl přicházet Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr ale řekl: "Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" Skutky 3,2.3.6

== Matouš 19,8-15 == Marek 4,35-41 ==


24. Čtvrtek Pane, tys mé útočiště, tys můj podíl v zemi živých! Žalm 142,6

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

== Efezským 5,15-20 == Marek 5,1-20 ==


25. Pátek Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo. Jeremiáš 31,10

Ježíš praví: Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a ony znají mne. Jan 10,14

== Jan 19,9-16 == Marek 5,21-34 ==


26. Sobota Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy, je výrok Panovníka Hospodina. Izaiáš 56,7

Když vešel Ježíš do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Marek 11,15

== Lukáš 12,42-48 == Marek 3,35-43 ==

10. neděle po svaté Trojici Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12


27. Neděle Země, země, země, slyš slovo Hospodinovo! Jeremiáš 22,29

A pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu. Marek 4,20

Tiše, skromně tvého díla,
ó Pane náš, se jeví síla,
ty námi konáš dílo své.
My jsme slabí, bídní, chudí,
leč tvůj Duch k dobrému nás pudí
a svěřujem se moci tvé.
Jak zrno hořčičné v strom vzrůstá, tak se pne
vzhůru říš tvá, vždyť nad ní bdíš
a sám v ní dlíš a v nebesích ji oslavíš.
- -

== Lukáš 19,41-48 == Římanům 9,1-8.14-16 == Žalm 119,33-40 ==


28. Pondělí V Boží ruce je život všeho, co žije. Job 12,10

Nevíte, že nepatříte sami sobě? 1.Korintským 6,19

== Římanům 11,1-12 == Marek 6,1-6 ==


29. Úterý Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina! Žalm 27,14

Učedníci probudí Ježíše a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?" Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni, utiš se". I ustal vítr a bylo veliké ticho. Marek 4,38.39

== Lukáš 21,5-6.20-24 == Marek 6,7-13 ==


30. Středa Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá. Žalm 3,6

Můj Otec, který mi mé ovce dal, je větší nade všecky a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Jan 10,29

== Jan 4,19-26 == Marek 6,14-29 ==


31. Čtvrtek Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Izaiáš 11,2

Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého Ducha v plnosti. Jan 3,34

== Římanům 3,13-24 == Marek 6,30-44 ==


ČERVENEC 2008: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]