[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2008

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Ano, dar Páně synové jsou, odměna jeho potomstvo jest. Žalm 127,3 H


1. Pátek Skutky Hospodinovy si připomínám, připomínám si onen tvůj div z dávnověku. Rozjímám o všech tvých činech a přemítám o tvých skutcích. Žalm 77,12.13

Ježíš řekl uzdravenému: Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Marek 5,19

== Lukáš 23,27-31 == Marek 6,45-56 ==


2. Sobota Levíté četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemiáš 8,8

Ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě. 2.Timoteovi 4,5

== 5.Mojžíšova 4,27-40 == Marek 7,1-23 ==

11. neděle po svaté Trojici Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5


3. Neděle Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba. Daniel 9,7

Kristus se modlí: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

Mně dostalo se slitování,
ač lásky nehoden jsem byl.
Je div to, po němž v pyšném přání,
jsa hrd, jsem nikdy netoužil.
Teď šťasten jsem a div ten ctím
a Slitovníka velebím.
- -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 119,41-48 ==


4. Pondělí Služte Hospodinu celým srdcem. Neuchylujte se k nicotám, které neprospějí a nevysvobodí. 1.Samuelova 12,20.21

Nemilujte svět ani to, co je na světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. 1.Janova 2,15

== Ezechiel 17,1-6.22-24 == Marek 7,24-30 ==


5. Úterý Ušetři, Hospodine, svůj lid, nevydávej své dědictví potupě. Joel 2,17

Hospodin se ujal svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství. Lukáš 1,54

== 1.Mojžíšova 19,15-26 == Marek 7,31-37 ==


6. Středa Hle, ta hořkost přehořká mi byla ku pokoji. Ty sám, Panovníku, vytrhl jsi z jámy zániku mou duši, za sebe jsi odhodil všecky mé hříchy. Izaiáš 38,17

Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojosti i útěcha. 2.Korintským 1,5

== Marek 7,24-30 == Marek 8,1-9 ==


7. Čtvrtek Šest dní budeš pracovat a dělat všelikou práci, ale sedmý den je dnem odpočinutí Hospodina, Boha tvého. Nebudeš dělati žádnou práci. 2.Mojžíšova 20,9.10

Ježíš jim řekl: Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Marek 2,27

== 1.Petrova 5,1-5 == Marek 8,10-21 ==


8. Pátek Uprostřed tebe zanechám utištěný a nuzný lid, který se uteče k Hospodinovu jménu. Sofoniáš 3,12

Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete. 2.Petrova 1,10

== Lukáš 22,54-62 == Marek 8,22-26 ==


9. Sobota Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit. Žalm 135,14

Jeho Pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Matouš 25,21

== Izaiáš 26,1-6 == Marek 8,27-33 ==

12. neděle po svaté Trojici Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3


10. Neděle Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním, praví Hospodin. Izaiáš 46,4

Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Zjevení 21,6

Dobrořeč Pánu, jenž z moci své učinil tebe,
dával ti zdraví, jak vůdce ti zjevoval sebe,
přívětivě, střehl tě milostivě,
chystaje posléz ti nebe.
- -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-9 == Žalm 147 ==


11. Pondělí Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci. Žalm 22,3

Ježíš pravil: Což teprve Bůh! nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Lukáš 18,7-8

== Matouš 9,27-34 == Marek 8,34-9,1 ==


12. Úterý Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše. Žalm 57,2

Bůh je láska, a kdo v lásce zůstává, v Bohu zůstává a Bůh v něm. 1.Janova 4,16

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == Marek 9,2-13 ==


13. Středa Bože, před protivníkem buď naše pomoc, je šalebné čekat spásu od člověka. Žalm 60,13

Když byl Ježíš s učedníky u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho. Lukáš 24,30.31

Ty v poslední jsi ještě noc,
než´s pro nás život dal,
svým učedníkům lásky moc
tak krásně předkládal.
Ty, Jezu, v tichosti nás veď,
ty uč nás milovat,
neb jen kdo tobě věren teď,
pak bude kralovat.
- -

== Matouš 17,14-21 == Marek 9,14-29 ==

1727 požehnaná Večeře Páně v Berthelsdorfu - den obnovení Jednoty bratrské.


14. Čtvrtek Dávej štědře a nebuď skoupý, když máš svému bratru něco dát. 5.Mojžíšova 15,10

Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Marek 4,24

== Jakubova 5,13-16 == Marek 9,30-37 ==


15. Pátek Když si tě na lůžku připomínám, Bože, o tobě rozjímám za nočních hlídek. Žalm 63,7

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry. Efezským 6,18

== Lukáš 23,6-12 == Marek 9,38-41 ==


16. Sobota Bůh praví: Moje rozhodnutí platí, a co se mi líbí, uskutečním. Izaiáš 46,10

Bůh přece nemůže lhát. Židům 6,18

== Izaiáš 57,15-19 == Marek 9,42-50 ==

13. neděle po svaté Trojici Cokoli jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K


17. Neděle Hospodin mi do úst vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Žalm 40,4

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

Zpívejte, čest vzdejte Hospodinu se všech stran!
Staré věci přestaly a nové se začaly.
Obnovení smyslové začněte písně nové,
nechať množí chvály Boží
což má dchnutí s vnitřní chutí,
po všem světě jest on Pán.
- -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 120 ==


18. Pondělí Máš-li útočiště v Hospodinu, u nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého. Žalm 91,9.10

Ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Židům 10,23

== 5.Mojžíšova 15,1-11 == Marek 10,1-12 ==


19. Úterý K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Izaiáš 60,3

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10

== Amos 5,4-15 == Marek 10,13-16 ==


20. Středa Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni. Žalm 80,20

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Petr promluvil a řekl Ježíšovi: "Mistře je dobré, že jsme zde." Marek 9,2.5

== 5.Mojžíšova 24,17-22 == Marek 10,17-27 ==


21. Čtvrtek Hospodin praví: Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Jaremiáš 31,34

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1.Timoteovi 2,4

== Skutky 4,32-37 == Marek 10,28-31 ==

1732 vyslání prvních misionářů z Ochranova.


22. Pátek Daniel měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu. Daniel 6,11

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12

== Matouš 26,47-50 == Marek 10,32-45 ==


23. Sobota Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? Izaiáš 5,4

Ať se učí i naši lidé vynikat v dobrých skutcích, kde je jich naléhavě potřebí, aby nebyli neužiteční. Titovi 3,14

== Judova 1.2.20-25 == Marek 10,46-52 ==

14. neděle po svaté Trojici Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K


24. Neděle Tu Eliáš řekl: "Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!" 1.Královská 18,21

Vždyť Boží Syn Ježíš Kristus nebyl zároveň "ano" i "ne", nýbrž v něm jest jasné "Ano"! 2.Korintským 1,19

Setrvej, setrvej, ó Sione, v žití ctném!
Nebuď studený ni vlažný;
skvoucí palmu Pán dá všem,
v žití zmužilým a snažným;
až do konce udatně se měj,
setrvej, setrvej!
- -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,12-17 == Žalm 146 ==


25. Pondělí Na Hospodinův rozkaz Izraelci tábořili, na Hospodinův rozkaz táhli dál. 4.Mojžíšova 9,23

Řekl jim Ježíš: Hoďte sít na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Jan 21,6

== 2.Timoteovi 1,1-7 == Jeremiáš 1,1-10 ==


26. Úterý Velký je náš Pán, je mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Žalm 147,5

Bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. 1.Korintským 1,25

== Jan 9,24-38 == Jeremiáš 1,11-19 ==


27. Středa Hle, povoláš pronárod, který neznáš, pronárod, který tě nezná, přiběhne k tobě kvůli Hospodinu, tvému Bohu. Izaiáš 55,5

S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, a on ani neví jak. Marek 4,26.27

== Filemonovi 1-22 == Jeremiáš 2,1-13 ==


28. Čtvrtek Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství. Ozeáš 10,12

Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. Efezským 5,11

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == Jeremiáš 3,1-10 ==


29. Pátek Pán pravil k Jonášovi: "Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města?" Jonáš 4,10.11

Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval. Římanům 11,32

== Jan 13,31-35 == Jeremiáš 3,19-4,4 ==


30. Sobota Spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha. Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli. 5.Mojžíšova 28,2-3

V mnoha takových podobenstvích k nim mluvil Ježíš, tak jak mohli rozumět. Marek 4,33

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == Jeremiáš 6,9-23 ==

15. neděle po svaté Trojici Všecku starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1. Petrova 5,7


31. Neděle Bedlivě dodržujte, co vám přikázal Hospodin, váš Bůh, neuchylujte se napravo ani nalevo. 5.Mojžíšova 5,32

Ježíš odpověděl: První přikázání je toto: "Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh váš, jest jediný Pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své síly! Druhé je toto: "Miluj svého bližního jako sám sebe!" Marek 12,29-31

Boj se mne, vždy Boha svého,
miluj mne z srdce celého
a nikdy mi se nezpěčuj,
v mém poslušenství vždycky stůj,
svému bližnímu z lásky přej,
dám tobě svůj nebeský ráj.
- -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5-11 == Žalm 127 ==


SRPEN 2008: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]