[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2008

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Hospodin řekl: "Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství." Jeremiáš 31,3


1. Pondělí Mojžíš prosil: "Hospodine, upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš". 2.Mojžíšova 32,11.12

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi. 1.Timoteovi 2,1

== Filipským 4,8-14 == Jeremiáš 7,1-15 ==


2. Úterý Mé oči se budí dřív než noční hlídky a přemýšlím o tom, co jsi řekl. Žalm 119,148

Ježíš řekl: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Jan 8,31

== 1.Timoteovi 6,3-11 == Jeremiáš 7,16-28 ==


3. Středa Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin je skála. Izaiáš 26,4

Všecko je možné tomu, kdo věří. Marek 9,23

== Skutky 27,33-44 == Jeremiáš 9,11-23 ==


4. Čtvrtek Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé? 2.Samuelova 12,9

Kdo říká, že zůstává v Ježíši Kristu, musí žít tak, jak žil on. 1.Janova 2,6

== Lukáš 10,38-42 == Jeremiáš 12,1-6 ==


5. Pátek Ruka našeho Boha byla nad námi a vysvobozovala nás. Ezdráš 8,31

Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia. 2.Timoteovi 4,17

== Lukáš 22,35-38 == Jeremiáš 13,1-11 ==


6. Sobota Roztrhněte svá srdce, ne oděv, a navraťte se k Hospodinu, svému Bohu. Joel 2,13

Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince. Ježíš zavolal své učedníky a řekl jim: "Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa." Marek 12,42-44

== Lukáš 6,20-26 == Jeremiáš 14,1-16 ==

16. neděle po svaté Trojici Spasitel náš Kristus Ježíš zahladil smrt, život pak na světlo vyvedl, i nesmrtelnost skrze evangelium. 2.Timoteovi 1,10 K


7. Neděle Toto praví Hospodin: "Dotazujte se mne a budete žít". Ámos 5,4

Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k Ježíši všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy. Marek 1,32-34

Všecko, čehož potřebí,
ba i více v tobě mám,
těšiž mdlého, nad ním bdi,
uzdrav; slepého veď sám.
Ty jsi svatý, já pak jsem
bída samá, samý hřích;
Vzhlédni, Pane, na mě sem,
vytrhni mne z hříchů mých!
- -

== Jan 11,1.2.3.17-27 == 2.Timoteovi 1,7-10 == Žalm 140 ==


8. Pondělí Toto praví Panovník Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce? Ezechiel 34,2

Starší mezi vámi napomínám, sám také starší: Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou. 1.Petrova 5,1-2

== Římanům 6,18-23 == Jeremiáš 15,10-21 ==


9. Úterý Hospodin se ozve a řekne svému lidu: Hle, posílám vám obilí, mošt i čerstvý olej, abyste se nasytili. Joel 2,19

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

== Skutky 21,8-14 == Jeremiáš 16,1-13 ==


10. Středa Hospodin povede spor i s dálavami země. Udělí moc svému králi. 1.Samuelova 2,10

Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré, či zlé. 2.Korintským 5,10

== Marek 5,21-24.35-43 == Jeremiáš 18,1-12 ==


11. Čtvrtek Tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? 2.Mojžíšova 32,31-32

Bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. Skutky 19,26

== Filipským 1,19-26 == Jeremiáš 19,1-13 ==


12. Pátek Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Žalm 51,3

Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy. Marek 2,10

== Jan 18,3-9 == Jeremiáš 20,7-18 ==


13. Sobota Slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Žalm 33,4

Kristus praví: Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný. Jan 5,24

== Marek 9,1-10 == Jeremiáš 21,1-14 ==

17. neděle po svaté Trojici Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4


14. Neděle Ani jedno ze všech dobrých slov, která Hospodin mluvil k domu Izraelskému, nezapadlo; všechno se uskutečnilo. Jozue 21,45

Pavel píše: Vy, bratří, jste dětmi zaslíbení jako Izák. Galatským 4,28

Což´s dávno zaslíbil
časem jsi naplnil;
toho jsou žádali,
jenž prorokovali,
dej i nám žádati
pravdy požívati.
- -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-18 == Žalm 141 ==


15. Pondělí U Boha je moc i pohotová pomoc, patří mu, kdo pochybuje, i ten, kdo svádí. Job 12,16

Nebeský Otec dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Matouš 5,45

== Marek 5,24-34 == Jeremiáš 23,1-8 ==


16. Úterý Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat. Žalm 50,15

Ježíš pravil ke slepému: "Co chceš, abych pro tebe učinil?" Slepý odpověděl: "Pane, ať vidím." Marek 10,51

== Jakubova 1,1-13 == Jeremiáš 25,1-14 ==

1741 na synodu v Londýně zvolen Pán Ježíš Vrchním starším v Jednotě bratrské


17. Středa Vzdávám tobě chválu, Hospodine! Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mě. Izaiáš 12,1

Milost našeho Pána se nad míru rozhojnila, a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. 1.Timoteovi 1,14

== Lukáš 7,1-10 == Jeremiáš 25,15-31 ==


18. Čtvrtek Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. 2.Mojžíšova 33,11

Dva učedníci se ubírali do vsi jménem Emaus, rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim Ježíš a šel s nimi. Lukáš 24,13.14.15

== Skutky 5,34-42 == Jeremiáš 26,1-19 ==


19. Pátek Samuel řekl: "Ano, dopustili jste se všeho toho zla. Jsem dalek toho, abych proti Hospodinu hřešil a přestal se za vás modlit." 1.Samuelova 12,20.23

Ochotně se podřizujte každému, kdo pracuje na společném díle. Uklidnili mé i vaše srdce. Važte si takových lidí. 1.Korintským 16,16.18

== Jan 19,28-30 == Jeremiáš 28,1-17 ==


20. Sobota Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí, dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. Izaiáš 51,11

Prosím, aby vám Bůh dal osvíceným vnitřním zrakem viděti, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. Efezským 1,18

== Matouš 14,22-33 == Jeremiáš 29,1-14 ==

18. neděle po svaté Trojici A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. 1.Janova 4,21


21. Neděle Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou slávu nepostoupím modlám. Izaiáš 42,8

Zákoník řekl Ježíšovi: Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho. Marek 12,32

Hospodine, náš Pane nejmilejší,
jména tvého sláva jest nejdivnější,
aj, jak zemi všecku naplňuje,
ano i nebesa převyšuje.
- -

== Marek 12,28-34 == Římanům 14,17-19 == Žalm 142 ==


22. Pondělí Člověk nežije pouze chlebem, ale žije vším, co vychází z Hospodinových úst. 5.Mojžíšova 8,3

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha. 1.Timoteovi 6,17

== 1.Tesalonickým 4,9-12 == Jeremiáš 30,1-3;31,1-14 ==


23. Úterý Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede. Žalm 48,15

Kristus dal svůj život jednou pro vždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. 1.Petrova 3,18

== 1.Timoteovi 1,1-11 == Jeremiáš 31,18-20.31-37 ==


24. Středa Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Izaiáš 62,2

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Galatským 2,20

== Píseň písní 8,4-7 == Jeremiáš 36,1-32 ==


25. Čtvrtek Hospodin pravil: Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Jeremiáš 31,3

Ježíš pohleděl na toho člověka s láskou a řekl: "Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne". Marek 10,21

== Skutky 6,1-7 == Jeremiáš 37,1-21 ==


26. Pátek Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. 2.Mojžíšova 14,14

Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 2.Korintským 4,9

== Lukáš 23,32-34 == Jeremiáš 38,1-13 ==


27. Sobota A tak jakou mám naději, Panovníku? Moje očekávání se upíná jen k tobě. Žalm 39,8

Vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne. 2.Timoteovi 1,12

== Matouš 5,17-24 == Jeremiáš 38,14-28 ==

19. neděle po svaté Trojici Uzdrav mne, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen. Jeremiáš 17,14


28. Neděle Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Žalm 118,24

Syn člověka je Pánem i nad sobotou. Marek 2,28

Svatá doba Páně den,
Hospodin buď veleben!
On sám den ten oddělil,
požehnal a posvětil.
I já práci odkládám,
duši Pánu oddávám.
- -

== Marek 2,1-12 == Efezským 4,22-32 == Žalm 109 ==


29. Pondělí Bůh sešle své milosrdenství a věrnost. Žalm 57,4

Ježíš byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Marek 1,13

== Lukáš 10,17-20 == Jeremiáš 39,1-18 ==


30. Úterý Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy. Žalm 57,10

Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1.Petrova 2,9

== 1.Mojžíšova 16,6-14 == Jeremiáš 40,1-16 ==


ZÁŘÍ 2008: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]