[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2008

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Kde jitro nastává i kde se snáší večer, všechno naplňuješ plesem. Žalm 65,9


1. Středa Má spása a sláva je v Bohu. Žalm 62,8

Jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste okusili, že Pán je dobrý. 1.Petrova 2,2-3

== Zjevení 14,6-7/13-16/ == Jeremiáš 41,1-18 ==


2. Čtvrtek Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. Žalm 33,10

To neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. 1.Korintským 1,28-29

== Matouš 18,10-14 == Jeremiáš 42,1-22 ==


3. Pátek Jen milujte pravdu a pokoj! Zachariáš 8,19

Kdo činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Jan 3,21

== Matouš 26,51-54 == Jeremiáš 43,1-13 ==


4. Sobota Toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Žalm 32,10

Ten, kdo orá a kdo mlátí, má pracovat s nadějí, že dostane svůj podíl. 1.Korintským 9,10

== Skutky 27,16-25 == Jeremiáš 44,1-14 ==

20. neděle po sv. Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8

Den díkůvzdání za úrodu Oči všechněch v tebe doufají, Pane, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný. Žalm 145,15 K

== Lukáš 12,13-21 == 2.Korintským 9,6-15 ==


5. Neděle Hospodin, váš Bůh, bojoval za vás. Jozue 23,3

Boží lid má pravý odpočinek teprve před sebou. Židům 4,9

Stádce malé, prokřikuj!
Vjít máš v odpočinek svůj;
Kde je Ježíš, též máš být,
odměnu tam věčnou vzít.
- -

== Marek 10,2-9(10-16) == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 65 ==


6. Pondělí Hospodin praví: Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím. Jeremiáš 31,25

Ježíš praví: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinutí. Matouš 11,28

== 2.Mojžíšova 23,10-16 == Jeremiáš 44,15-30 ==


7. Úterý Bože, že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. Žalm 63,8

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4,16

== 2.Mojžíšova 18,13-27 == Jeremiáš 45,1-5 ==


8. Středa Hospodin poslal mě potěšit všecky truchlící. Izaiáš 61,1.2

Pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. 1.Tesalonickým 4,17.18

== 1.Mojžíšova 24,54-67 == Pláč 1,1-11.17-22 ==


9. Čtvrtek K tobě, Panovníku Hospodine, pozvedám své oči, utíkám se k tobě, nevydej mě smrti. Žalm 141,8

Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 1.Korintským 15,19-20

== 2.Mojžíšova 19,3-9 == Pláč 3,1-33 ==


10. Pátek Chcete obloudit Hospodina, jako lze obloudit člověka? Job 13,9

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7

== Jan 18,28-32 == Pláč 3,34-44.55-59 ==


11. Sobota Hospodine, neodmítej nás pro své jméno, nenech zhanobit trůn své slávy. Jeremiáš 14,21

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný. 2.Timoteovi 2,13

== Kazatel 12,9-14 == Pláč 5,1-5.16-22 ==

21. neděle po svaté Trojici Nenech se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21


12. Neděle Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Žalm 46,8

Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. 2.Korintským 1,21

Hrad přepevný jest Pán Bůh náš,
zbroj výborná i síla,
on chrání nás, když satanáš
své proti nám vysílá.
Ten starý nepřítel
zkazit by nás chtěl,
moc a mnohá lest
hrozná zbraň jeho jest
v světě nemá rovného.
- -

== Matouš 5,38-48 == Efezským 6,10-17 == Žalm 42 ==


13. Pondělí Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. 1.Mojžíšova 6,22

Svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. 1.Janova 2,17

== Římanům 12,17-21 == 2.Korintským 1,1-7 ==


14. Úterý My jsme před tebou, Hospodine, jen hosté a příchozí jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není. 1.Paralipomenon 29,15

Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. 2.Korintským 4,18

== 1.Samuelova 26,5-9.12-14.17-24 == 2.Korintským 1,8-11 ==


15. Středa Můj lid se bude sytit mými dobrými dary, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,14

Zalíbilo se Otci, aby v jeho Synu všecka plnost přebývala. Koloským 1,19 K

== Přísloví 29,1-8 == 2.Korintským 1,12-24 ==


16. Čtvrtek Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří. Jak dlouho? Abakuk 2,6

Nic jsme si na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. 2.Korintským 1,3

== Izaiáš 32,1-8 == 2.Korintským 2,1-11 ==


17. Pátek Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude na věky skála mého srdce a můj podíl. Žalm 73,26

Pochválen buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. 2.Korintským 1,3

== Lukáš 22,49-53 == 2.Korintským 2,12-17 ==


18. Sobota Vzdávejte chválu, rozhlašujte: "Hospodin spasil svůj lid". Jeremiáš 31,7

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid. Lukáš 1,68

== 2.Timoteovi 2,1-6 == 2.Korintským 3,1-11 ==

22. neděle po svaté Trojici U tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4


19. Neděle Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Pláč 3,26

Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Židům 10,36

== Matouš 18,21-35 == Filipským 1,3-11 == Žalm 143 ==


20. Pondělí Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. Žalm 146,3

Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu. 1.Timoteovi 4,10

== Ozeáš 12,1-7 == 2.Korintským 3,12-18 ==


21. Úterý Já jsem s vámi, je výrok Hospodinův. Ageus 1,13

Ježíš řekl: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15

== Jeremiáš 19,1-4.10-13 == 2.Korintským 4,1-6 ==


22. Středa Vaše hříchy vás zbavily dobra. Jeremiáš 5,25

Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Matouš 12,35

== Matouš 7,1-6 == 2.Korintským 4,7-12 ==


23. Čtvrtek Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji, praví Hospodin. Ozeáš 14,5

Když byl u stolu v domě Levího, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků; bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho následovali. Marek 2,15

== Zjevení 3,14-22 == 2.Korintským 4,13-18 ==


24. Pátek Oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je celé při něm. 2. Paralipomenon 16,9

Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. Lukáš 21,14-15

== Matouš 26,20-25 == 2.Korintským 5,1-10 ==


25. Sobota Bůh má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu. Žalm 95,4

Jairos Ježíše úpěnlivě prosil: "Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila." Marek 5,23

== Izaiáš 1,18-27 == 2.Korintským 5,11-15 ==

23. neděle po svaté Trojici Požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů, on jediný je nesmrtelný. 1.Timoteovi 6,15.16


26. Neděle Hospodin řekl Izákovi: "V tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody země." 1.Mojžíšova 26,4

Kristus se stal služebníkem židů, aby ukázal Boží věrnost a potvrdil sliby, dané otcům. Římanům 15,8

Tvé požehnání, dobrý Otče, nás cestou žití provázej!
Rač v Kristu sám nás posvětiti
a v srdcích našich chrám svůj měj,
ať slova tvého pravda mocná
nás v sluhy tvé si promění,
Ó splň tu prosbu, věrný Bože,
k své chvále a nám k spasení.
- -

== Matouš 22,15-22 == Filipským 3,17-21 == Žalm 53 ==


27. Pondělí Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají. Žalm 17,7

Jeden ze zločinců Ježíšovi řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého Království!" A Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." Lukáš 23,42.43

== 1.Petrova 2,11-17 == 2.Korintským 5,16-21 ==


28. Úterý Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. Žalm 147,1

Plni Ducha zpívejte společně žalmy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. Efezským 5,19

== Abakuk 2,9-14.19-20 == 2.Korintským 6,1-10 ==


29. Středa Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení. Přísloví 3,12

Petr řekl Ježíšovi: "I kdyby všichni odpadli, já ne." Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mne třikrát zapřeš." Marek 14,29.30

== Izaiáš 7,1-9 == 2.Korintským 6,11-7,1 ==


30. Čtvrtek Kéž nad námi Hospodin rozjasní svou tvář, ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása! Žalm 67,2-3

Milost Pána našeho Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 2.Korintským 13,13

== 1.Korintským 3,16-23 == 2.Korintským 7,2-16 ==

Den reformace Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už položen jest, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11


31. Pátek O tvém jménu, Hospodine, budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. Žalm22,23

Jsme tedy posly Kristovými. Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem. 2.Korintským 5,20

Chválu s srdečnou vděčností
vzdejte jeho velebnosti,
jeho jméno vyvyšujte,
chvalte, ctěte, vyznávejte.
- -

== Matouš 5,2-12 == Římanům 3,21-28 == Žalm 46,2-8 ==


ŘÍJEN 2008: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 ] HESLA 2006 ] HESLA 2007 ]
[HESLA 2008: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]